Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego Agnieszka Pidek – Klepacz Biuro Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego Agnieszka Pidek – Klepacz Biuro Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego Agnieszka Pidek – Klepacz Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Lublin, 20 grudnia 2006 r.

3 29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki pro-zatrudnieniowej rządu dokument będzie negocjowany z Komisją Europejską

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi odpowiedź na wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej służy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce

5 Cel główny PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe PO KL dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa wzrost spójności terytorialnej

6 Finansowanie PO KL Łącznie 11,4 mld Euro: 85 % ze środków Unii Europejskiej (9,7 mld Euro) w 15 % ze środków krajowych (1,7 mld Euro ) Województwo lubelskie: 479,5 mln Euro* * Obliczenia szacunkowe opracowane przez BEFS

7 Realizatorzy projektów w PO KL instytucje rynku pracy i integracji społecznej instytucje szkoleniowe jednostki administracji rządowej i samorządowej przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu organizacje pozarządowe instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego inne podmioty

8 Wdrażanie PO KL komponent centralny: wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych (Priorytety I - VI) komponent regionalny: wsparcie dla osób i grup społecznych (Priorytety VII – X) Priorytet XI – Pomoc Techniczna 11 Priorytetów realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym

9 Priorytety realizowane regionalnie: VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

10 Priorytety realizowane regionalnie: Instytucja Pośrednicząca: Samorząd Województwa Lubelskiego =>Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucje Wdrażające: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Priorytety VII i X Departament Edukacji Kultury i Sportu UM - Priorytet IX Departament Przedsiębiorczości i Innowacji – Priorytet VIII

11 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Cele: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia wszystkim osobom doświadczającym różnego rodzaju dyskryminacji na rynku pracy

12 Realizacja celów Priorytetu VII Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie: wspieranie, podnoszenie, uzupełnianie lub zmienianie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy usługi aktywizacji zawodowej, skierowane do różnych grup osób niepozostających w zatrudnieniu lub poszukujących pracy rozwijanie różnorodnych form wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym wspieranie inicjatyw samopomocy, organizowanie klubów pracy, poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, doradztwa prawnego

13 Realizacja celów Priorytetu VII c.d. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielczej doradztwo oraz szkolenia umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gosp. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

14 Realizacja celów Priorytetu VII c.d. Realizacja działań na rzecz aktywnej integracji: rozwój form zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i miejsc pracy dla osób z dysfunkcjami utrudniającymi integrację rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, umożliwiających zwiększenie szans na rynku pracy wsparcie wolontariatu promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

15 Realizacja celów Priorytetu VII c.d. Realizacja działań na rzecz aktywnej integracji c.d. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej akcje i kampanie promocyjno – informacyjne w zakresie równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej oraz promowania aktywnych postaw na rynku pracy

16 Realizacja celów Priorytetu VII c.d. Wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w regionie: wzmacnianie i rozwój instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej prowadzenie badań i analiz dotyczących regionalnego rynku pracy wspieranie dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie

17 Budżet Priorytetu VII w skali kraju: 32,40% środków z PO KL (3,7 mld Euro) w skali regionu: 55,62% środków przyznanych na komponenty regionalne dla województwa lubelskiego (267 mln Euro)* * Obliczenia szacunkowe opracowane przez BEFS

18 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Cele: podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju

19 Realizacja celów Priorytetu VIII Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie: ogólne i specjalistyczne szkolenia dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych badanie trendów rozwojowych i prognozowanie zmian gospodarczych w regionie

20 Realizacja celów Priorytetu VIII c.d. Transfer wiedzy: rozwijanie Strategii Innowacji tworzenie i rozwijanie sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami stypendia dla doktorantów na kierunkach wynikających z obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu promowanie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i przemysłu

21 Budżet Priorytetu VIII w skali kraju: 13,91% środków z PO KL (1,5 mld Euro) w skali regionu: 23,88% środków przyznanych na komponenty regionalne dla województwa lubelskiego (114 mln Euro)* * Obliczenia szacunkowe opracowane przez BEFS

22 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: zwiększenie dostępności kształcenia oraz podniesienie poziomu wykształcenia regionalnych zasobów ludzkich

23 Realizacja celu Priorytetu IX Regionalne programy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zagrożonych marginalizacją lub napotykających na inne bariery w dostępie do edukacji: upowszechnienie edukacji przedszkolnej wdrożenie pomocy stypendialnej i materialnej dla uczniów i słuchaczy systemu oświaty wyposażenie szkół w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu kształcenia uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej

24 Realizacja celu Priorytetu IX c.d. Dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy: rozszerzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w formach szkolnych

25 Realizacja celu Priorytetu IX c.d. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego: programy dla osób dorosłych umożliwiające uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji ogólnych usługi doradcze i informacyjne wsparcie dla placówek prowadzących kształcenie ustawiczne

26 Realizacja celu Priorytetu IX c.d. Podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty: studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli, pracowników dydaktycznych placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, pracowników szkół oraz administracji oświatowej programy obejmujące uzupełnienie formalnych kwalifikacji nauczycieli

27 Budżet Priorytetu IX w skali kraju: 9,66% środków z PO KL (1,1 mld Euro) w skali regionu: 16,59% środków przyznanych na komponenty regionalne dla województwa lubelskiego (79,5 mln Euro)* * Obliczenia szacunkowe opracowane przez BEFS

28 Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Cel: zmniejszenie dysproporcji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy wsią a miastem

29 Realizacja celu Priorytetu X pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich działania szkoleniowe, informacyjno – promocyjne oraz doradcze służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich realizacja strategii rozwoju obszarów ludzkich na obszarach wiejskich poprzez animowanie współpracy partnerów lokalnych

30 Budżet Priorytetu X w skali kraju: 2,28% środków z PO KL (260 mln Euro) w skali regionu: 3,91% środków przyznanych na komponenty regionalne dla województwa lubelskiego (18,7 mln Euro)* * Obliczenia szacunkowe opracowane przez BEFS

31 Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego 4 priorytety realizowane na szczeblu regionalnym w ramach komponentu regionalnego wsparciem zostaną objęte osoby i grupy społeczne ponad 497 mld Euro do wydatkowania w latach 2007-2003

32 Dziękuję za uwagę Agnieszka Pidek – Klepacz Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego E-mail: befs@lubelskie.pl Tel. (081) 44 - 11 - 020


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego Agnieszka Pidek – Klepacz Biuro Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google