Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski 7 listopada 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski 7 listopada 2013."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski 7 listopada 2013

2 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1)Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. 2)Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. 3)Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

3 6- LATKI W KLASIE PIERWSZEJ Liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2010/11 Liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2011/12 Liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2012/13 PROGNOZA liczby 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2013/14 2 5135 9375 0084 823 7,9%18,2%15,3%14,2% Liczba 6-latków w Małopolsce wg GUS31 97832 53232 65234 071

4 Z ESTAWIENIE GMIN, W KTÓRYCH NIE WYKAZANO DZIECI 6- LETNICH ZAPISANYCH DO KLASY PIERWSZEJ PowiatGmina Powiat bocheńskiLipnica Murowana Powiat dąbrowskiBolesław Powiat dąbrowskiOlesno Powiat gorlickiLipinki Powiat gorlickiMoszczenica Powiat miechowskiKozłów Powiat miechowskiKsiąż Wielki Powiat proszowickiPałecznica Powiat wadowickiMucharz Dane przygotowane na podstawie informacji zebranych od dyrektorów szkół podstawowych wg stanu w dniu 3 czerwca 2013 r.

5 G MINY, W KTÓRYCH NAJWIĘCEJ DZIECI 6- LETNICH ROZPOCZNIE NAUKĘ W KLASIE I. PowiatGmina Planowana liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2013/2014 % 6-latków w klasie I Wg GUS - rocznik 2007 Powiat proszowicki Radziemice 2262,9% 35 Powiat proszowicki Koszyce 3157,4% 54 Powiat krakowski Jerzmanowice- Przeginia 5246,0% 113 Powiat krakowski Zabierzów 6936,3% 190 Powiat krakowski Kocmyrzów- Luborzyca 4636,2% 127 Powiat myślenicki Siepraw 2834,6% 81 Powiat nowosądecki Łącko 7633,8% 225 Powiat bocheński Drwinia 2131,8% 66 Powiat limanowski Jodłownik 3631,3% 115 Powiat nowotarski Spytkowice 2129,6% 71 Dane przygotowane na podstawie informacji zebranych od dyrektorów szkół podstawowych wg stanu w dniu 3 czerwca 2013 r.

6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 7 listopada 2013

7 E WALUACJE W ROKU 2012/2013

8 Liczba przeprowadzonych ewaluacji (do 31 maja 2013r) dane statystyczne Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkola i inne formy 3124 55 2. Szkoły podstawowe 5392 145 3. Gimnazja 174 75 4. Licea ogólnokształcące 035 5. Technika 016 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 014 7. Inne szkoły 04 4 8. Poradnie psycholog-pedagog. 11 2 9. Placówki doskonalenia n-li 10 1 10. Placówki oświatowo-wychow. 22 4 11. Placówki zapewniające opiekę 30 3 Suma 92262354

9 O RGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO E WALUACJA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji szkół i placówek w naszym województwie Nad zór ped ago gicz ny

10 W NIOSKI DLA POPRAWY DZIAŁAŃ Nauczyciele i dyrektorzy mają problemy z prowadzeniem analiz efektów nauczania, procesów edukacyjnych, działań wychowawczych, przez co podejmowane w ich efekcie działania często nie przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkół. Współpraca pomiędzy uczniami a nauczycielami w zakresie doskonalenia procesów edukacyjnych, pracy wychowawczej, rozwoju ofert szkół nie jest w wielu szkołach wykorzystywana. Procesy oceniania obserwowane w szkołach nie spełniają założeń wynikających z konieczności informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, udzielania mu pomocy w planowaniu pracy, dostarczaniu rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia. Nad zór ped ago gicz ny

11 W NIOSKI DLA POPRAWY DZIAŁAŃ Mimo bardzo pozytywnego wizerunku szkół i placówek w lokalnych środowiskach wynikającego z aktywności i zaangażowania szkół na rzecz lokalnych społeczności, procesy uspołeczniania pracy szkół (np.: wspólne z rodzicami decydowanie o kluczowych sprawach) nie rozwijają się. Nauczyciele angażują się w działania związane z ewaluacją, deklarują też przekonanie co do potrzeby jej prowadzenia. Zróżnicowany jest jednak poziom wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego we wprowadzaniu zmian w pracy szkół. Nad zór ped ago gicz ny

12 P RZYKŁADY D OBRYCH PRAKTYK

13 K ONTROLE W ROKU 2012/2013

14 O RGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO - K ONTROLE PLANOWE W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzili 1253 kontrole planowe w 1207 spośród ponad 6000 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 1229 dyrektorów.

15 W NIOSKI Z KONTROLI Brak zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym z uwagi na niepełnosprawność. Nieprawidłowości w prowadzeniu przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

16 W NIOSKI Z KONTROLI Nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (…) w zakresie opracowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

17 W NIOSKI Z KONTROLI Dyrektorzy kontrolowanych przedszkoli, zdecydowanie częściej niż dyrektorzy kontrolowanych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, nie przestrzegają liczby dzieci w oddziale przedszkolnym. Niektórzy dyrektorzy kontrolowanych szkół nie dostosowali godzin pracy świetlicy do zdiagnozowanych potrzeb rodziców.

18 W NIOSKI Z KONTROLI Nie wszyscy dyrektorzy szkół organizują pracę świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie przekraczała 25 uczniów, Nie wszyscy dyrektorzy gimnazjów przestrzegają zasady, iż na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w gimnazjum podział na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów jest obowiązkowy oraz przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

19 W NIOSKI Z KONTROLI Statuty kontrolowanych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne nie zawsze zawierają zapisy dotyczące określenia sposobu realizacji zadań, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

20 W SPOMAGANIE JST ORAZ PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU 2012/2013

21 S TATYSTYKA WSPOMAGANIA Lp.Zakres tematyczny Liczba Adresaci Liczba uczestnikó w konferencjenarady 1. Nadzór pedagogiczny 677 Dyrektorzy szkół i placówek 5178 2. Bezpieczeństwo w szkole 1 Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni 236 3. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1 Dyrektorzy poradni psychologiczno- pedagogicznych 56 4. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 10 Dyrektorzy szkół i placówek 2604

22 S TATYSTYKA WSPOMAGANIA Lp.Zakres tematyczny Liczba Adresaci Liczba uczestnikó w konferencjenarady 5. Szkolnictwo zawodowe 51 Dyrektorzy szkół 1298 6. Programy edukacyjne dla poszczególnych typów szkół i placówek 25 Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie 5208 7. Inne: 1. Szkolenie dla przedstawicieli Rad Rodziców. 2.Salony sześciolatków. 3.Konfrerencja Start szkolny sześciolatka. 4. Sympozjum Sześciolatku czeka na Ciebie szkoła 22 Dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciel e Rad Rodziców, rodzice dzieci sześcioletnich 1545

23 W NIOSKI ZE WSPOMAGANIA Istnieje ogromna potrzeba cyklicznych spotkań z dyrektorami szkół i placówek, których celem byłoby uaktualnianie i interpretacja przepisów prawa oświatowego. Dużą popularnością wśród dyrektorów szkół cieszą się konferencje poświęcone realizacji różnego typu programów edukacyjnych, gdyż stanowią one inspirację do działań podejmowanych bezpośrednio z uczniami. Dyrektorzy szkół zawodowych sygnalizują potrzebę wsparcia w roku szkolnym 2013/14 w związku ze zmianami wprowadzanymi w szkolnictwie zawodowym.

24 MONITOROWANIE Przykłady monitorowania problemów oświatowych w roku szk. 2012/13 z inicjatywy Małopolskiego Kuratora Oświaty: 1. Sposoby i formy realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej; 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi i jego rodzicom przez szkołę; 3. Cyberzagrożenia w szkołach podstawowych; 4. Realizacja ustawowych praw ucznia; 5. Przygotowanie szkół na przyjęcie uczniów cudzoziemskich i reemigrantów; 6. Realizacja obowiązku bezpłatnego dowozu uczniów do i ze szkoły; 7. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach; 8. Prowadzanie EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w szkołach i przedszkolach.

25 R APORTY I SPRAWOZDANIA W BIP

26 W YNIKI SPRAWDZIANU Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujący ch do egzaminu Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem niskimśrednimwysokimniskimśrednimwysokim bocheński25,062,41173 19769128503416 brzeski23,458,51006 235582189122512 chrzanowski24,862,11073 19860327241719 dąbrowski23,358,4624 1383791076157 gorlicki23,458,41209 281674254133210 krakowski25,864,52482 351141172085853 limanowski23,759,21755 402984369174320 miechowski25,563,8485 7327114101210 myślenicki24,561,41471 27483835953318 nowosądecki23,959,82792 6031595594128529 nowotarski23,458,62155 4881258409216716

27 W YNIKI SPRAWDZIANU Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procenta ch Liczba przystępują- cych do egzaminu Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem niskimśrednimwysokimniskimśrednimwysokim olkuski25,162,81016 17258126332421 oświęcimski25,062,51372 22478436423011 proszowicki23,558,9465 108260977125 suski24,160,3961 19455421343010 tarnowski24,160,22208 4821220506226928 tatrzański23,258,0722 17342312610158 wadowicki25,262,91710 30194846133430 wielicki25,864,51311 18874837522125 m. Kraków28,470,95673 5402696243752895 m. Nowy Sącz25,664,0826 1264762241105 m. Tarnów25,363,21041 1785822811910

28 S ZCZEGÓŁOWE W YNIKI SPRAWDZIANU Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w … Procent uczniów w staninach z wynikiem: niskim średnimwysokim liczba uczniów Procent uczniów z dysleksją Wynik średni (maks.40 pkt.) stanin szkoły Czytanie Pisanie Rozumowa nie Korzystanie z informacji Wykorzystan ie wiedzy w praktyce Ogółem 1.2.3. 4.5.6.7.8.9.Rok 6018%26.5865%73%56%83%62%66%0%2%10% 20%25%12%8%13%2013 7521%26.7687%60%69%59%52%67%4%0%12%13%20%19%13%17%1%2012 7916%28.2880%61%78%68%66%71%3% 6%13%15%19%20%14%8%2011 6916%24.1683%48%52%63%54%60%6%4%12%9%17%19%23%1%9%2010 786%27.2677%59%75%63% 68%4% 6%13%26%17%23%4% 2009 755%28.4785%66%67%72%62%71%3%5%8%21%17%7%15%12% 2008 http://www.oke.krakow.pl

29 W YNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI SZKOŁY

30

31 E DUKACJA REGIONALNA

32 D ZIAŁANIA M AŁOPOLSKIEGO K URATORA O ŚWIATY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie roli szkoły w przekazywaniu dorobku kulturowego regionu. Umożliwienie szkołom i placówkom prezentacji osobliwości własnego regionu oraz działań podejmowanych w ramach edukacji regionalnej. Upowszechnianie różnorodnych form i metod realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej.

33 Z ADANIA REALIZOWANE PRZEZ M AŁOPOLSKIEGO K URATORA O ŚWIATY Organizowanie konferencji (dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, samorządów lokalnych, organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym) poświęconych zagadnieniom edukacji regionalnej. Organizowanie konkursów, przeglądów i innych imprez o tematyce regionalnej dla uczniów szkół i placówek województwa małopolskiego. Upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji regionalnej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Współpraca z osobami, instytucjami, stowarzyszeniami i związkami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.

34

35 M AŁOPOLSKI P ROGRAM E DUKACJI P ATRIOTYCZNEJ I O BYWATELSKIEJ

36 M AŁOPOLSKI P ROGRAM E DUKACJI P ATRIOTYCZNEJ I O BYWATELSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Projekty edukacyjne 2. Konferencje, sesje naukowo – edukacyjne 3. Uroczystości patriotyczno - religijne

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 P ATRONATY M AŁOPOLSKIEGO K URATORA O ŚWIATY

47 PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE W roku szkolnym 2012/2013 Małopolski Kurator Oświaty objął honorowym patronatem 166 przedsięwzięć edukacyjnych

48 S PRAWOZDANIE ROCZNE ZE STANU I SPOSOBU ZAŁATWIENIA SPRAW DYSCYPLINARNYCH za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – analiza opisowa

49 W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. R ZECZNIK D YSCYPLINARNY DO K OMISJI D YSCYPLINARNEJ DLA N AUCZYCIELI PRZY W OJEWODZIE M AŁOPOLSKIM ZŁOŻYŁ OGÓŁEM 36 WNIOSKÓW, W TYM : 1. 26 wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 2. 2 wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i równocześnie o jego zawieszenie w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, 3. 7 wnioski o podjęcie zawieszonego postępowania dyscyplinarnego w związku z zakończeniem postępowania sądowego i wydaniem prawomocnego wyroku sądowego, 4. 1 wniosek o kontynuowanie wszczętego postępowanie dyscyplinarnego w związku z orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli tj. przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Komisję I instancji.

50 ORZECZENIA DYSCYPLINARNE Komisja Dyscyplinarna I instancji, po odbyciu rozpraw dyscyplinarnych zakończyła i wydała orzeczenia dyscyplinarne w 36 sprawach. 34 sprawy to sprawy wszczęte w 2012 r, i 2 sprawy wszczęte w 2011 r. a rozprawy dyscyplinarne odbyły się w 2012 r. Komisja wydała orzeczenia o ukaraniu: 1. karą nagany z ostrzeżeniem - 24 nauczycieli, 2. karą zwolnienia z pracy - 3 nauczycieli, 3. karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania - 1 nauczyciela, 4. karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego - 1 nauczyciela, 5. w 7 sprawach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

51 W YKROCZENIA LUB UCHYBIENIA Wykroczenia lub uchybienia godności zawodu nauczyciela i uchybienia obowiązkom nauczyciela, za popełnienie których zostali ukarani nauczyciele to: niewykonywanie w sposób rzetelny zadań przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego, w wyniku czego absolwenci niesamodzielnie rozwiązywali zadania i ich egzaminy zostały unieważnione; nierzetelne realizowanie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych – nie prowadzenie zajęć z wf, zezwalanie uczniom na wychodzenie ze szkoły podczas zajęć; nie udzielenie pierwszej pomocy uczniowi, który podczas zajęć uległ wypadkowi, usuniecie z komputerów służbowych wszelkich danych dot. pracy szkoły w związku z nie objęciem stanowiska dyrektora szkoły w wyniku przegranego konkursu;

52 W YKROCZENIA LUB UCHYBIENIA naruszenie nietykalności ucznia przez szarpanie ucznia, popchniecie ucznia, uderzenie ucznia; naruszenie godności ucznia przez nazwanie ucznia: kretynem, ciapą, śmierdzącym jajem, cukrzykiem; nie wykonywanie w sposób rzetelny zadań wychowawcy podczas nocnego dyżuru; złożenie nieprawdziwego oświadczenia przystępując do konkursu na dyrektora szkoły; w sposób niewłaściwy wykorzystywanie urlopu dla poratowania zdrowia (udział w rozgrywkach sportowych podczas urlopu).

53 L IKWIDACJE SZKÓŁ W 2013 R. Likwidacje przedszkoli2 84 Likwidacje szkół podstawowych17 Likwidacje gimnazjów8 Likwidacje placówek 6 Likwidacje szkół ponadgimnazjalnych (głównie dla dorosłych) 51 Przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych w licea dla dorosłych 17 Liczba gmin objęta zmianami 31 2012 R. - 150 LIKWIDACJI W 59 GMINACH

54 P RZEKAZANIA S ZKÓŁ POZA JST ( BEZ PROCESU LIKWIDACJI ) 2011 – 6 szkół podstawowych 2012 – 16 szkół podstawowych 2013 – 12 szkół podstawowych, 1 przedszkole Bliższe informacje na: www.kuratorium.krakow.plwww.kuratorium.krakow.pl

55 D OFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2013 roku na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych z terenu województwa małopolskiego wynosi 25 084 800,00 zł.

56 D OTACJA PRZEZNACZONE NA POMOC MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW Zasady bez zmian Do 15 września br. termin składania przez rodziców wniosków na rok szkolny 2013/2014 o przyznanie stypendium szkolnego

57 W YPRAWKA SZKOLNA W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w: klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

58 W YPRAWKA SZKOLNA W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Informacja o programie "Wyprawka szkolna" w 2013 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

59 REALIZACJA PROGRAMU P OMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w I połowie roku szkolnego 2012/2013. Rodzaj placówki Liczba szkół i placówek w województwiew tym objętych Programem ogółemw tym na wsiogółem % (kolumna 3/1) w tym na wsi % (kolumna 5/2) w których dyrektor udzielił pomocy na podstawie art. 6a ustawy* 1234567 przedszkola1 05946267663,83%35276,19%138 inne formy wychowania przedszkolnego 87532528,74%1935,85%4 szkoły podstawowe1 4561 0481 22584,13%93188,84%678 w tym z oddziałami przedszkolnymi 96677775578,16%64983,53%290 gimnazja75546062382,52%43895,22%342 szkoły ponadgimnazjalne9073611312,46%2672,22%37 OGÓŁEM4 2642 0592 66262,43%1 76685,77%1 199

60 REALIZACJA PROGRAMU P OMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Tabela nr 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w I połowie roku szkolnego 2012/2013 z podziałem na typy szkół oraz formy wydanych posiłków. Wyszczególnienie Liczba dzieci i młodzieży Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano posiłek w formie: Liczba przyznanyc h form ogółem ogółem w tym % kolumna 2/1 objętych Program em którym dyrektor udzielił pomocy na podstawie art. 6a ustawy* całodzi enne wyżywi enie pełny obiad jedno gorące danie mleko, bułka/ kanapk a inne 12345678910 dzieci objęte edukacją przedszkolną uczęszczające do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i innych form wychowania przedszkolnego. 110 7878 2714567,47%2 9492 8781 9443942808 445 uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej 198 44328 1372 88314,18%8913 18212 5742 49358028 918 uczniowie uczęszczający do gimnazjum 107 18312 2441 08011,42%445 8135 57491230012 643 uczniowie uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej 139 0662 6001461,87%951 1254864284952 629 OGÓŁEM555 47951 2524 5659,23%3 17722 99820 5784 2271 65552 635

61 P ROGRAM M INISTERSTWA E DUKACJI N ARODOWEJ CYFROWA SZKOŁA Wielkość szkoły Liczba szkół szkoły do 100 uczniów 13 szkoły od 101 do 300 uczniów 2 1 szkoły powyżej 300 uczniów 18 Razem 4 2 W Małopolsce w programie uczestniczyło 42 szkoły Wariant I – komputer w szkole Wariant II – komputer w domu 34 8

62 W YPOCZYNEK LETNI finansowany i współfinansowany ze środków Kuratorium Oświaty F bezpłatny dla dzieci z rodzin najuboższych ( 1 505 000,- zł ) W organizowany przez organizacje pozarządowe ( 300 000,- zł ) dla ok. 1 611 dzieci bezpłatny wypoczynek sfinansowany przez KO

63 Z MIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

64 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - Dz. U. z 2012 r. poz. 1538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 - Dz. U. z 2012 r. poz. 1541 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 199 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy - Dz. U. z 2013 r. poz. 354

65 Z MIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 369 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - Dz. U. z 2013 r. poz. 380 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 384 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Dz. U. z 2013 r. poz. 393

66 Z MIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 520 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. z 2013 r. poz. 532 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego - Dz. U. z 2013 r. poz. 560


Pobierz ppt "E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski 7 listopada 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google