Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), ale baliście się zapytać… Aleksandra Orzeł KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), ale baliście się zapytać… Aleksandra Orzeł KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), ale baliście się zapytać… Aleksandra Orzeł KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

2 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Co to jest PPE? PPE jest formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Sam pracowniczy program emerytalny jest tylko umową (zespołem umów) określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu (wyjątek: pracowniczy fundusz emerytalny (PFE)).

3 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Regulacja prawa Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.) – prawo obowiązujące

4 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Kto może utworzyć PPE? Pracodawca, niezależnie od wielkości, Kilku pracodawców - międzyzakładowy pracowniczy program emerytalny, Obecne przepisy nie pozwalają tworzyć PPE w jednostkach budżetowych – ich wydatki na koszty płac są bowiem ograniczone ustawą budżetową i nie mogą być zwiększone o koszt składek podstawowych odprowadzanych w związku z utworzeniem PPE

5 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Jak utworzyć PPE? Etap I – Decyzja pracodawcy o wyborze formy PPE Etap II – Zawarcie umowy zakładowej (lub międzyzakładowej) Etap III – Zawarcie umowy z instytucją finansową lub utworzenie pracowniczy fundusz emerytalny i wybiera zarządzające nim towarzystwo Etap IV – Wydanie przez KNF decyzji o wpisie PPE do rejestru programów emerytalnych

6 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Jakie są formy prowadzenia PPE? 1.Fundusz emerytalny, 2.Umowy o wnoszenie składek pracowników do funduszu emerytalnego, 3.Umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 4.Zarządzanie zagraniczne.

7 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Jaka jest treść umowy zakładowej? podstawowe zasady funkcjonowania programu, forma, wysokość składki podstawowej, instytucja finansową mającą zarządzać środkami, warunki przystępowania i występowania do programu, sposoby zmiany zasad programu i itd. Art. 13 ustawy o PPE reguluje minimalną treść umowy zakładowej – ewentualne braki grożą odmową wpisania do rejestru przez KNF.

8 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Jaka jest treść umowy z zarządzającym? Umowa musi określać: warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, zakaz obciążania określonymi kosztami uczestników programu oraz odzwierciedlać postanowienia umowy zakładowej (w przypadku PPE prowadzonego w formie funduszu emerytalnego warunki te określa statut funduszu).

9 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Wpis do rejestru – co, gdzie i jak? rejestr programów emerytalnych prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego, wniosek o wpisanie do rejestru może złożyć tylko pracodawca, wpis do rejestru ma charakter konstytutywny – przystąpienie pracownika do PPE staje się skuteczne dopiero z datą wpisu.

10 www. konusig.wpia.uw.edu.pl

11 Czy ktoś bada prawidłowość prowadzenia PPE? PPE są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego: etap tworzenia i rejestracji, coroczny obowiązek informacyjny pracodawcy, kontrola instytucji finansowych.

12 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Kto może przystąpić do PPE? prawo do uczestnictwa w programie przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy, nie krócej niż 3 miesiące (ius dispositivum), do programu nie może przystąpić pracownik, który ukończył 70 lat, osoba zatrudniona u kilku pracodawców może uczestniczyć w kilku pracowniczych programach emerytalnych prowadzonych przez zatrudniających ją pracodawców..

13 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Kto jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o PPE? osoba zatrudniona, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

14 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Prawo do uczestnictwa w programie przysługuje również: osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej, spółki partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej i komandytowej odpowiadającemu bez ograniczenia, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli te osoby lub spółki prowadzą program dla swoich pracowników.

15 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Jak można przystąpić do PPE? PRZEZ ZŁOŻENIE DEKLARACJI, która zawiera: oświadczenie pracownika, że otrzymał kopię umowy zakładowej i zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki, wskazanie osoby uprawnionej na wypadek śmierci pracownika (fakultatywnie), w przypadku gdy umowa zakładowa nie zakazuje wnoszenia składki dodatkowej deklaracja zawiera również wysokość deklarowanej przez pracownika składki dodatkowej oraz upoważnienie dla pracodawcy do jej naliczania i potrącania z wynagrodzenia.

16 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Jak przystąpić do PPE? gdy pracownik spełnia kryterium ustawowe (wymagany staż pracy) - pracodawca musi przyjąć deklarację i pisemnie potwierdzić jej przyjęcie (ew. zgoda domniemana), gdy pracownik nie spełnia kryterium ustawowego (wymagany staż pracy) lub nie jest pracownikiem w rozumieniu ustawy - pracodawca zwraca deklarację wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia (nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia złożenia),

17 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Czy pracodawca może nie zgodzić się na uczestnictwo pracownika w PPE lub go z niego wykluczyć? Umowa zakładowa nie może przy tym przewidywać dla uczestnictwa pracowników w programie żadnych innych warunków poza określonymi ustawą. Uczestnictwo w programie jest uprawnieniem każdego pracownika spełniającego wymogi programu. W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie programu prawo do uczestnictwa w PPE musi przysługiwać co najmniej połowie pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program, a w przypadku gdy zatrudnienie przekracza 500 osób – co najmniej jednej trzeciej – program nie może być nagrodą dla wąskiej grupy pracowników

18 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Składka podstawowa jest finansowana przez pracodawcę, nie może ona przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika, potrącany jest od niej podatek dochodowy od osób fizycznych, nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne,

19 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Składka dodatkowa o ile umowa zakładowa tego nie zakazuje, wysokość określona w deklaracji pracownika, można ją zmieniać lub z niej zrezygnować, suma składek dodatkowych wniesionych do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE

20 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Czy pracodawca może bez zgody pracowników podjąć decyzję o zawieszeniu opłacania składek na PPE? pracodawca może samodzielnie podjąć decyzję o zawieszeniu odprowadzanie składek podstawowych lub czasowym ograniczeniu wysokości naliczanej składki podstawowej, w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres takiego jednostronnego zawieszenia nie może przekroczyć 3 miesięcy, chyba że umowa zakładowa przewiduje okres dłuższy (zgodnie z przepisami nie może on być dłuższy jednak niż 6 miesięcy).

21 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Czy można wypłacić zgromadzone w PPE środki wcześniej? W każdej chwili można wypowiedzieć udział w programie poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w programie dotychczas zgromadzone środki pozostają jednak na rachunku w PPE. Do rąk uczestnika programu mogą one trafić w jednym z trzech ustawowo określonych trybów: wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

22 www. konusig.wpia.uw.edu.pl

23 W ramach ciekawostki… Art. 9. Ustawy o PPE Określenie program emerytalny może być używane wyłącznie do określenia programów uregulowanych w niniejszej ustawie. Art. 50. Ustawy o PPE 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w firmie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określenia program emerytalny, podlega grzywnie do zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3. (…)3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów postępowania karnego.

24 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Dlaczego warto tworzyć PPE? - korzyści dla pracodawcy Ulga w świadczeniach na ubezpieczenia społeczne - wartość składki podstawowej nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wszystkie wydatki poniesione na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu, w tym wpłacone składki podstawowe, stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Poprawienie i uatrakcyjnienie wizerunku pracodawcy.

25 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Dlaczego warto tworzyć PPE? - korzyści dla pracownika zwiększenie wysokości przyszłej emerytury, udogodnienia podatkowe - podatkiem dochodowym od osób fizycznych obciążone są składki, natomiast zyski z zainwestowanych środków oraz przyszłe wypłaty nie są podatkowane. bezpieczeństwo oszczędności

26 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Rozwój PPE w latach

27 www. konusig.wpia.uw.edu.pl

28 Dziękuję za uwagę! Aleksandra Orzeł KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH


Pobierz ppt "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), ale baliście się zapytać… Aleksandra Orzeł KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google