Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 201 3 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.plwww.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 201 3 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.plwww.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl."— Zapis prezentacji:

1 Matura 201 3 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.plwww.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl

2 Uczeń ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły, z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, czarnym długopisem, przyborami pomocniczymi ( z wykazu ogłoszonego przez dyrektora CKE –www.cke.edu.pl), naklejkami kodowymi. ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły, z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, czarnym długopisem, przyborami pomocniczymi ( z wykazu ogłoszonego przez dyrektora CKE –www.cke.edu.pl), naklejkami kodowymi. nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu! nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu!

3 Egzamin w części ustnej należy przyjść odpowiednio wcześniej, tak, aby o wyznaczonej w harmonogramie godzinie wejść do sali (istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w przypadku nie zgłoszenia się uczniów), należy przyjść odpowiednio wcześniej, tak, aby o wyznaczonej w harmonogramie godzinie wejść do sali (istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w przypadku nie zgłoszenia się uczniów), należy posiadać dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem. należy posiadać dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

4 Egzamin w części ustnej – język polski Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. prezentuje przygotowany temat – 15 min (materiały pomocnicze – do 5 min) prezentuje przygotowany temat – 15 min (materiały pomocnicze – do 5 min) korzysta z urządzeń, środków dydaktycznych wcześniej zgłoszonych (zgodnie z zapotrzebowaniem) korzysta z urządzeń, środków dydaktycznych wcześniej zgłoszonych (zgodnie z zapotrzebowaniem) rozmowa – 10 min (jeśli zdający nie wygłosi prezentacji – nie przeprowadza się z nim rozmowy) rozmowa – 10 min (jeśli zdający nie wygłosi prezentacji – nie przeprowadza się z nim rozmowy) W czasie egzaminu na sali przebywa jeden zdający Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

5 Egzamin w części ustnej – język nowożytny (poziom nieokreślony) Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. losuje zestaw zadań losuje zestaw zadań E gzamin trwa 15 min W czasie egzaminu na sali przebywa jeden zdający. Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

6 Matura z języka od roku szkolnego 2011/2012 Matura ustna – nowa formuła Matura pisemna – bez zmian nie określa się poziomu egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony Czas trwaniaokoło 15 min120 min120 min (część 1.) 70 min (część 2.) Części egzaminu Rozmowa wstępna Rozmowa z odgrywaniem roli Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Wypowiedź pisemna Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Rozpoznawanie struktur leksykalno- gramatycznych Stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych Wypowiedź pisemna Matura ustna – nowa formuła Matura pisemna – bez zmian nie określa się poziomu egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony Czas trwaniaokoło 15 min120 min120 min (część 1.) 70 min (część 2.) Części egzaminu Rozmowa wstępna Rozmowa z odgrywaniem roli Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Wypowiedź pisemna Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Rozpoznawanie struktur leksykalno- gramatycznych Stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych Wypowiedź pisemna

7 Egzamin pisemny Zdający: godz. 8:30 przychodzą pod wyznaczoną salę, godz. 8:30 przychodzą pod wyznaczoną salę, ok. 8:30 członkowie ZN w towarzystwie jednego ze zdających udają się po arkusze i bezpieczne koperty do Dyrektora szkoły, ok. 8:30 członkowie ZN w towarzystwie jednego ze zdających udają się po arkusze i bezpieczne koperty do Dyrektora szkoły, ok. godz. 8:45 zdający są wpuszczani do sali (wg. listy) po okazaniu dowodu tożsamości, ok. godz. 8:45 zdający są wpuszczani do sali (wg. listy) po okazaniu dowodu tożsamości, losują nr stolika i zajmują wylosowane miejsca, losują nr stolika i zajmują wylosowane miejsca, ok. 8:55 - rozdanie uczniom arkuszy, ok. 8:55 - rozdanie uczniom arkuszy, sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów, sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów, przypomnienie zasad kodowania, przypomnienie zasad kodowania, kodowanie arkusza i karty odpowiedzi (naklejki z kodem szkoły i nr PESEL ucznia – potrzebne 2 sztuki na egzamin). kodowanie arkusza i karty odpowiedzi (naklejki z kodem szkoły i nr PESEL ucznia – potrzebne 2 sztuki na egzamin).

8 Egzamin pisemny 9:00 – zapisanie czasu trwania egzaminu na tablicy, 9:00 – zapisanie czasu trwania egzaminu na tablicy, ok. 15 minut przed końcem egzaminu – ogłoszenie czasu do zakończenia, ok. 15 minut przed końcem egzaminu – ogłoszenie czasu do zakończenia, po egzaminie - sprawdzenie poprawności kodowania prac, po egzaminie - sprawdzenie poprawności kodowania prac, uporządkowanie prac zgodnie z instrukcją, uporządkowanie prac zgodnie z instrukcją, sporządzenie na sali protokołu przebiegu egzaminu, podpisanie, sporządzenie na sali protokołu przebiegu egzaminu, podpisanie, zapakowanie w sali prac uczniów z protokołami do kopert, zaklejenie (opisanie zgodnie z instrukcją) – w towarzystwie jednego ze zdających, zapakowanie w sali prac uczniów z protokołami do kopert, zaklejenie (opisanie zgodnie z instrukcją) – w towarzystwie jednego ze zdających, przekazanie koperty przewodniczącemu ZN - w towarzystwie jednego ze zdających. przekazanie koperty przewodniczącemu ZN - w towarzystwie jednego ze zdających.

9 Kodowanie arkuszy

10

11 Spóźnienia na maturę! Osoby zgłaszające się na egzamin po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nie zostają wpuszczane do sali!

12 W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego: egzaminu maturalnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w przypadku unieważnienia w przypadku unieważnienia na świadectwie wpisuje się 0% Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej.

13 Termin dodatkowy egzaminu W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do ustnego lub pisemnego egzaminu maturalnego, zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (wzór ze strony OKE) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

14 Udokumentowanie wniosku -zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z $6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z grudnia 2006 § 6. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera: 1) dane identyfikujące zakład: nazwę zakładu i jego siedzibę, adres zakładu wraz z numerem telefonu, kod identyfikacyjny zakładu stanowiący I część systemu kodu resortowego; 2) dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakładu: nazwę jednostki organizacyjnej zakładu, adres jednostki organizacyjnej zakładu wraz z numerem telefonu, kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej zakładu stanowiący V część systemu kodu resortowego; 3) dane identyfikujące pacjenta: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu, numer PESEL - jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

15 Udokumentowanie wniosku -zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z $6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z grudnia 2006 – c.d. 4) dane identyfikujące lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń zdrowotnych oraz lekarza kierującego na badania lub leczenie: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis lekarza; 5) datę dokonania wpisu; 6) istotne informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego uzyskane w toku badania lub konsultacji, w szczególności: opis czynności wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę, położną, rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, zalecenia, informacje o wydanych orzeczeniach lub zaświadczeniach lekarskich; 7) informacje dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz inne informacje wynikające z odrębnych przepisów.

16 Termin dodatkowy egzaminu Zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym (decyzja ostateczna). Po otrzymaniu zgody absolwent przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym. Po otrzymaniu zgody absolwent przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym.

17 Termin dodatkowy egzaminu Termin dodatkowego egzaminu pisemnego z przedmiotów ustala dyrektor CKE, ustnego dyrektor szkoły. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzania egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie www.cke.edu.pl w pierwszym tygodniu czerwca. www.cke.edu.pl

18 Termin dodatkowy egzaminu Absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE, mogą przystąpić do tych egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat.

19 Egzamin maturalny - wyjście z sali W przypadku konieczności wyjścia z sali – zdający podnosi rękę do góry (milczy), podchodzi członek ZN lub przewodniczący ZN, (ewentualnie) wyraża zgodę, przekazując zdającego pod opiekę łącznika. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

20 Egzamin maturalny - unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu. zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

21 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

22 Tryb odwoławczy Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania i może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej sali. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania i może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej sali. Dyrektor OKE może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu. Dyrektor OKE może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu.

23 Warunki zdania egzaminu maturalnego Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu w części ustnej i pisemnej.

24 Egzamin maturalny poprawkowy sierpniowy egzamin poprawkowy jest dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. sierpniowy egzamin poprawkowy jest dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie.

25 Egzamin maturalny poprawkowy Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników składa pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników składa pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Absolwent przystępujący do części ustnej z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji. Absolwent przystępujący do części ustnej z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej w terminie do 10 sierpnia. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej w terminie do 10 sierpnia.

26 Egzamin maturalny - poprawkowy Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny: 2 7 sierpnia 201 3 r. egzamin pisemny: 2 7 sierpnia 201 3 r. godz. 9:00 egzaminy ustne: 2 6 – 30 sierpnia 201 3 r. egzaminy ustne: 2 6 – 30 sierpnia 201 3 r.

27 Podwyższanie wyników egzaminu Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech). W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech). Absolwent, który chce podwyższyć z języka polskiego może wykazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny ze szkolnej listy tematów. Absolwent, który chce podwyższyć z języka polskiego może wykazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny ze szkolnej listy tematów.

28 Podwyższanie wyników egzaminu Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu w części ustnej lub pisemnej: Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu w części ustnej lub pisemnej: PP PR PPPR

29 Kolejne sesje egzaminacyjne Deklaracja wstępna – do 30.09.201 3 r. Deklaracja wstępna – do 30.09.201 3 r. Deklaracja ostateczna – do 07.02.201 4 r. Deklaracja ostateczna – do 07.02.201 4 r. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może ponownie przystępować do egzaminu przez okres 5 lat. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może ponownie przystępować do egzaminu przez okres 5 lat.

30 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwenci, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu w kolejnych latach od 2006 r. do 2009 i nie uzyskali świadectwa mogą ponownie przystąpić do niezdanego egzaminu na warunkach obowiązujących do roku 2008/2009 w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu. 2009-2013 Jeśli do danego roku nie uzyskają świadectwa dojrzałości, po tym okresie, przystępują do całego egzaminu na warunkach jakie będą obowiązywały w roku złożenia deklaracji.

31 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwenci, którzy nie przystępują do egzaminu maturalnego w roku bieżącym będą go zdawać na warunkach jakie będą obowiązywały w roku złożenia deklaracji.


Pobierz ppt "Matura 201 3 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.plwww.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google