Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2010 roku? Salony maturzystów 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2010 roku? Salony maturzystów 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2010 roku? Salony maturzystów 2010

2 2 Egzamin maturalny w 2010 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

3 Dwie funkcje egzaminu maturalnego Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia PRZEPUSTKA NA STUDIA LOKATA 3

4 4 Egzaminy obowiązkowe Pięć egzaminów z trzech przedmiotów: – z języka polskiego w części ustnej i pisemnej – z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej Zdawane na poziomie podstawowym

5 5 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2010 roku Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

6 Przedmioty dodatkowe w części pisemnej biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowej język obcy nowożytny* język polski* matematyka* wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu 6 Można wybrać od 0 do 6 przedmiotów.

7 Poziom zdawania egzaminów dodatkowych Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny zdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

8 Matura w roku szkolnym 2009/2010 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny Dodatkowe: 0 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny (język obcy egz. ustny/pisemny) Zdawane tylko na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 8

9 9 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej.

10 Egzamin ustny z języka polskiego Do 7 kwietnia 2010 roku należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. 10

11 Materiały pomocnicze i środki techniczne Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

12 Plan prezentacji Nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu. Informacja ta znajduje się w aneksie do informatorów i w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego.

13 13 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

14 Wykaz olimpiad

15 15 Dostosowania warunków egzaminu Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

16 Dostosowania

17 17 Terminy egzaminu maturalnego Sesja majowa –egzamin pisemny od 4 do 22 maja –egzamin ustny od 4 do 28 maja Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 7 do 14 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy ) –egzamin pisemny 23 sierpnia –egzamin ustny od 19 do 25 sierpnia

18 Terminy egzaminów

19 19 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2010 roku.

20 20 Sesja dodatkowa (od 7 do 14 czerwca 2010 roku) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

21 21 Egzamin poprawkowy w sierpniu 2010 roku Do egzamin u poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: –przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, –żaden z egzaminów nie został unieważniony, –nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. –złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.

22 Egzamin poprawkowy Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

23 23 Informatory o egzaminie maturalnym Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w Informatorach o egzaminie maturalnym od 2008 i 2009 roku.

24 Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku 24

25 Informatory

26 Aneks do informatorów

27 Egzamin z informatyki

28 28 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

29 29 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. –Deklaracja wstępna - do 30 września 2009 roku –Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2010 roku Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i jej kopię przekazuje uczniowi.

30

31 31 Dane osobowe w deklaracji Dane osobowe, muszą być zgodne ze stanem faktycznym w dokumentach. Są to: imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe. Sprawdzeniu danych służy serwis dla ucznia w systemie OBIEG

32 Hasło należy pobrać przed egzaminem w szkole Obowiązkiem zdającego jest: sprawdzenie w systemie OBIEG danych podanych w deklaracji, podpisanie oświadczenia o zgodności danych w OBIEG-u ze złożoną deklaracją (kopią deklaracji).

33 33 Deklaracja Do czasu złożenia deklaracji ostatecznej (termin złożenia mija 7 lutego 2010 roku) można dokonać zmian w deklaracji w zakresie wyboru: –tematu prezentacji z języka polskiego, –języka obcego nowożytnego, –egzaminów dodatkowych i ich poziomu.

34 34 Unieważnienie egzaminu Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: –przerywa egzamin zdającego, –unieważnia jego egzamin, –nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

35 35 Unieważnienie egzaminu Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, –stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, –zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

36 Unieważnienie egzaminu Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2011 roku.

37 37 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

38 Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u umożliwia: - sprawdzenie wyników egzaminu, - przypomnienie treści zadań, - zobaczenie wyniku za każde zadanie, - porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

39 Wglądy do prac Przed wglądem do prac należy: –zapoznać się z kluczem punktowania odpowiedzi na stronie CKE, –wejść do systemu OBIEG (hasło) przypomnieć sobie treść zadań zobaczyć wynik za każde zadanie Wypełnić i złożyć wniosek o wgląd. 39

40 40 Ponowne przystąpienie do matury W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

41 41 Krajowy Rejestr Matur https://krem.uw.edu.pl W KReM są wyniki od maja 2006 roku. Zgodę na przekazywanie danych zdających do KReM-u: –pierwszy raz –podwyższających wynik należy zaznaczyć w deklaracji.

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2010 roku? Salony maturzystów 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google