Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

2 Obowiązkowo uczeń przystępuje do części ustnej z języka polskiego części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego części pisemnej na poziomie podstawowym z matematyki STRUKTURA EGZAMINU XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

3 Obowiązkowo uczeń przystępuje do części ustnej bez określenia poziomu z wybranego języka obcego nowożytnego części pisemnej na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego (tego samego co w części ustnej) STRUKTURA EGZAMINU j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

4 Dodatkowo można przystąpić w jednym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów na poziomie podstawowym albo rozszerzonym tylko do części pisemnej z następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu STRUKTURA EGZAMINU XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

5 z języków obcych nowożytnych innych niż wybrany jako obowiązkowy bez określenia poziomu do części ustnej albo części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym albo do obu tych części STRUKTURA EGZAMINU do części ustnej lub pisemnej z języka regionalnego - języka kaszubskiego Dodatkowo można przystąpić XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

6 na poziomie rozszerzonym do części pisemnej z języka polskiego lub matematyki do części pisemnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako obowiązkowy STRUKTURA EGZAMINU Dodatkowo można przystąpić XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

7 Do 23 września 2013 roku uczeń składa dyrektorowi macierzystej szkoły wstępną Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014. DEKLARACJA XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

8 Zdający dokładnie wpisuje swoje dane: nazwisko imię/imiona datę urodzenia miejsce urodzenia PESEL adres do korespondencji zgodę na przekazywanie wyników uczelniom XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

9 W deklaracji uczeń podaje: temat prezentacji z języka polskiego wybrany obowiązkowy język obcy nowożytny przedmioty dodatkowo wybrane oraz ich poziom środowisko komputerowe, język programowania, program użytkowy z informatyki XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

10 Do deklaracji dołącza się: wniosek o dostosowanie warunków egzaminu wraz z odpowiednimi dokumentami XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

11 DEKLARACJA Zmian w deklaracji można dokonywać do 5 lutego 2014 roku (termin złożenia deklaracji ostatecznej wg procedur do 7 lutego 2014 r.) XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

12 LAUREACI Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego przedmiotu w części pisemnej lub w obu częściach w przypadku przedmiotów dodatkowych – na poziomie rozszerzonym w przypadku przedmiotów obowiązkowych - na poziomie podstawowym albo poziomie szkół dwujęzycznych (wyjątek stanowi część ustna z języka polskiego, w której nie jest określony poziom egzaminu) XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

13 BIBLIOGRAFIA Wykaz bibliografii musi być złożony dyrektorowi macierzystej szkoły nie później niż cztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu. 3 kwietnia 2014 r. Złożenie bibliografii w terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

14 TERMIN CZĘŚCI USTNEJ 7 - 23 maja 2014 roku. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

15 CZAS TRWANIA EGZAMINU ustnego język polski – 25 min. (prezentacja ok.15 min.) język obcy nowożytny - 15 min. egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

16 HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00 5 majajęzyk polski PPwiedza o tańcu PP, PR 6 majamatematyka PPjęzyk łaciński i kultura antyczna PP, PR 7 majajęzyk angielski PPjęzyk angielski PR 8 majajęzyk polski PRfizyka i astronomia PP, PR 9 majamatematyka PRwiedza o społeczeństwie PP, PR 12 majabiologia PP, PRfilozofia PP, PR 13 majajęzyk niemiecki PPjęzyk niemiecki PR 14 majageografia PP, PRhistoria muzyki PP, PR 15 majajęzyk rosyjski PPjęzyk rosyjski PR 16 majachemia PP, PRhistoria sztuki PP, PR 19 majajęzyk francuski PPjęzyk francuski PR 20 majainformatyka PP, PRhistoria PP, PR 21 majajęzyk hiszpański PPjęzyk hiszpański PR 22 majajęzyk włoski PPjęzyk włoski PR XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

17 CZAS TRWANIA EGZAMINU język polski, matematyka PP 170, PR 180 język obcy nowożytny PP 120, PR 120+70 biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia PP 120, PR 150 historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński, filozofia, wiedza o tańcu PP 120, PR 180 XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

18 POMOCE Na dwa miesiące przed terminem egzaminu dyrektor CKE informuje o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w danym roku. język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (nie mniej niż 1 na 25 osób) historia muzyki – odtwarzacz CD ze słuchawkami i zapasowymi bateriami chemia – karta wybranych tablic chemicznych, kalkulator prosty, linijka matematyka – zestaw wybranych wzorów, kalkulator prosty, cyrkiel, linijka fizyka i astronomia – karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, linijka, kalkulator prosty geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty biologia - linijka informatyka – kalkulator prosty XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

19 TERMIN DODATKOWY W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (2 - 18 czerwca). Najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice) składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi OKE. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

20 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach otrzymają zdający w macierzystych szkołach. Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z części ustnej i części pisemnej) otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

21 TERMIN POPRAWKOWY Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych) i z jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej 2014 r. 26 sierpnia 2014 roku godz. 9:00 – część pisemna egzaminu 25 - 29 sierpnia 2014 roku – część ustna egzaminu XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

22 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Zdający może w kolejnych sesjach podwyższać wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które już zdawał. Zdający może zdawać egzamin z innych przedmiotów dodatkowych. W jednej sesji zdający może przystąpić co najwyżej do sześciu przedmiotów dodatkowych. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

23 PONOWNE ZDAWANIE Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu ponownie przystępować do egzaminu z niezdanych przedmiotów. Po 5 latach niezdanego egzaminu trzeba go powtórzyć w całości. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

24 Życzymy powodzenia na egzaminach! XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google