Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego EKONOMIA SPOŁECZNA – woj. dolnośląskie RADA ds. EKONOMII Społecznej

2 DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
EKONOMIA SPOŁECZNA – 2020 DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach realizowanego „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 czerwca 2010 r., zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 r., powołując „Zespół ds. opracowania i wdrażania planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie”, Zarządzeniem Dyrektora DOPS z dnia 10 czerwca r. w 2011 ROKU OPRACOWAŁ PLAN

3 Publikacja do pobrania na:
EKONOMIA SPOŁECZNA – 2020 „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012 – 2020)” zwany dalej PLANEM Publikacja do pobrania na:

4 Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Powiatowego Urzędu Pracy W Wałbrzychu, Powiatowego Urzędu Pracy W Trzebnicy, Filia w Żmigrodzie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. Legnica, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, EKONOMIA SPOŁECZNA – „Zespół ds. opracowania i wdrażania planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie” PRZEDSTAWICIELE

5 Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu,
Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Gminnego Centrum Informacji w Żmigrodzie, Zakładu Aktywności Zawodowej we Wrocławiu, Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia SZANSA w Głogowie, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło Jeleniogórskie, Fundacji MERCURY, Kolegium Karkonoskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. EKONOMIA SPOŁECZNA – „Zespół ds. opracowania i wdrażania planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie” PRZEDSTAWICIELE C.D.

6 w ramach LABORATORIUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
Prace nad Planem prowadzone były m.in. poprzez sesje seminaryjne z udziałem przedstawicieli środowisk, instytucji publicznych oraz pozarządowych działających w obszarze ekonomii społecznej w województwie, uzupełniane konsultacjami z zainteresowanymi środowiskami z wykorzystaniem Internetu oraz spotkań bezpośrednich. Za przeprowadzenie seminariów i opracowanie projektu dokumentu odpowiadało Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej jako wykonawcy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Podstawę opracowania dokumentu stanowiły materiały wypracowane w ramach seminariów. EKONOMIA SPOŁECZNA – „Zespół ds. opracowania i wdrażania planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie” w ramach LABORATORIUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

7 EKONOMIA SPOŁECZNA (ES) w ramach LABORATORIUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły działalność podmiotów niepublicznych oraz CISów, KISów, ZAZów, WTZów, ukierunkowana na realizację celów społecznie użytecznych, gdzie wypracowany zysk o ile istnieje, jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego z wyłączeniem podmiotów, które działają tylko dla zysku lub są jednostkami sektora finansów publicznych, chyba że są organem prowadzącym jednostki wyżej wymienionej. EKONOMIA SPOŁECZNA – „Zespół ds. opracowania i wdrażania planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie” w ramach LABORATORIUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

8 PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)
podmioty niepubliczne oraz CISy, KISy, ZAZy, WTZty prowadzące działalność na rzecz celów społecznie użytecznych, gdzie wypracowany zysk o ile istnieje, jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego z wyłączeniem podmiotów, które działają tylko dla zysku lub są jednostkami sektora finansów publicznych, chyba że są organem prowadzącym jednostki wyżej wymienionej. EKONOMIA SPOŁECZNA – „Zespół ds. opracowania i wdrażania planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie” w ramach LABORATORIUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

9 Cel Planu Cel główny Planu
Uregulowanie na poziomie województwa dolnośląskiego działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej i jej otoczenia. Cel główny Planu Zwiększenie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego w latach EKONOMIA SPOŁECZNA – „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012 – 2020)” CEL PLANU

10 CELE, DZIAŁANIA, WSKAŹNIKI REALIZACJI
EKONOMIA SPOŁECZNA – „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012 – 2020)” Wyznaczone w ramach Planu cele, działania i wskaźniki określone zostały dla trzech obszarów priorytetowych. Działania planowane są z uwzględnieniem horyzontu czasowego , czyli obecnej perspektywy programowej w Polsce oraz zawierają założenia i kierunki działań na okres CELE, DZIAŁANIA, WSKAŹNIKI REALIZACJI

11 PRIORYTETY w PLANIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020
Priorytet I: EKONOMIA SPOŁECZNA, JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Cel priorytetu: Zwiększenie udziału ES w kształtowaniu oraz realizacji polityki społecznej i rynku pracy w województwie dolnośląskim. Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA Cel priorytetu: Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego. Priorytet III: BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA ORAZ EDUKACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Rozwój systemu wsparcia ES w województwie dolnośląskim.

12 Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA
PRIORYTETY w PLANIE Priorytet I: EKONOMIA SPOŁECZNA, JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Cel priorytetu: Zwiększenie udziału ES w kształtowaniu oraz realizacji polityki społecznej i rynku pracy w województwie dolnośląskim. CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w miejscach pracy wygenerowanych przez PES. Zwiększenie efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej i ES. Zwiększenie roli PES w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA Cel priorytetu: Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego. Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju ES. Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES. Zwiększenie udziału PES w tworzeniu regionalnych i lokalnych rozwiązań formalnoprawnych. Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES. Zwiększenie wykorzystania walorów lokalnych na rzecz ES. Priorytet III: BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA ORAZ EDUKACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Cel priorytetu: Rozwój systemu wsparcia ES w województwie dolnośląskim. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ekonomię społeczną. Podniesienie wiedzy na temat ES w regionie. Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród kadr IWES oraz PES. Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES. Budowanie pozytywnego wizerunku ES.

13 Liczba utworzonych miejsc pracy wygenerowanych przez PES.
Liczba os. zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Liczba nowo powstałych PES. Liczba trenerów pracy zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej. Liczba osób z instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wspierających tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES. Liczba zorganizowanych targów pracy, konferencji, szkoleń w województwie z udziałem PES i na temat ES. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet I: EKONOMIA SPOŁECZNA, JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w miejscach pracy wygenerowanych przez PES WSKAŹNIKI

14 Liczba raportów dotyczących oceny efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej oraz ES. Liczba działań podjętych przez sieć współpracy. Zwiększenie różnorodności i liczby podmiotów wchodzących w skład sieci współpracy/zespołów interdyscyplinarnych Liczba partnerstw na rzecz rynku pracy z udziałem PES. Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES. Liczba nowoczesnych narzędzi technologicznych wykorzystywanych do podwyższania efektywności współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej i ES. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet I: EKONOMIA SPOŁECZNA, JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Cel Szczegółowy 2: Zwiększenie efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej i ES. WSKAŹNIKI

15 Liczba PES przeszkolonych z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami publicznymi i prywatnymi; działalnością statutową odpłatną i gospodarczą. Liczba zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych. Liczba utworzonych planów ścieżek rozwoju (długoterminowa, długofalowa) osób korzystających z instytucji rynku pracy, polityki społ. i PES. Liczba przeszkolonych pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizacji społeczno- zawodowej. Liczba osób aktywizowanych w PES. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet I: EKONOMIA SPOŁECZNA, JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy 3: Zwiększenie roli PES w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. WSKAŹNIKI

16 Liczba programów wspierania liderów, przedstawicieli PES oraz administracji publicznej w zakresie wiedzy o ES. Liczba PES realizujących zadania publiczne. Wzrost potencjału lokalnych liderów ES. Liczba liderów ES objętych wsparciem. Liczba PES utworzonych z udziałem administracji samorządowej i NGO. Liczba inicjatyw na rzecz rozwoju wolontariatu w PES. Wzrost świadomości przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych na temat ES. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju ES. WSKAŹNIKI

17 Liczba programów angażujących biznes w rozwój ES.
Liczba PES uczestniczących w regionalnych i lokalnych zespołach doradczo-konsultacyjnych . Liczba programów angażujących biznes w rozwój ES. Wzrost współpracy międzysektorowej/Liczba inicjatyw na rzecz współpracy międzysektorowej. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 2: Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES. WSKAŹNIKI

18 Liczba strategii, programów regionalnych i lokalnych wykorzystująca ES jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Liczba dokumentów planistycznych stworzonych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych. Liczba PES zaangażowanych w planowanie dokumentów lokalnych i regionalnych EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 3: Zwiększenie udziału PES w tworzeniu regionalnych i lokalnych rozwiązań formalnoprawnych. WSKAŹNIKI

19 Liczba PES realizujących zadania publiczne, w tym na podstawie klauzul społecznych.
Liczba zamówień publicznych zawierających klauzule społeczne. Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii przy sprzedaży produktów i usług PES. Wzrost jakości usług i produktów PES. Wzrost wykorzystania mienia komunalnego/skarbu państwa na rzecz ES. Wartość majątku przekazanego PES i wysokość środków dotacji inwestycyjnych przekazywanych dla PES. Liczba kampanii informacyjnych, promocyjnych oraz produktów i usług PES. Wzrost świadomości wśród przedstawicieli mediów i mieszkańców województwa dolnośląskiego o produktach i usługach PES. Wzrost wartości sprzedaży produktów i usług PES. Liczba przyznanych certyfikatów jakości . EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 4: Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES WSKAŹNIKI

20 Liczba produktów i usług PES wykorzystujących walory lokalne.
Liczba konkursów na produkt/usługę wykorzystujących walory lokalne. Wzrost wykorzystania walorów lokalnych w tworzeniu produktów i usług PES. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet II: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 5: Zwiększenie wykorzystania walorów lokalnych na rzecz ES. WSKAŹNIKI

21 Liczba spotkań w ramach sieci współpracy.
EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet III: BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA ORAZ EDUKACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy 1: Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ekonomię społeczną. Liczba spotkań w ramach sieci współpracy. Liczba podmiotów uczestniczących w pracach sieci współpracy. Ilość kompleksowych ofert wsparcia, wypracowanych wspólnie przez podmioty wspierające ES. Liczba wspólnie realizowanych działań/projektów/inicjatyw przez podmioty wspierające PES. Liczba umów o współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi PES. Liczba samorządów zaangażowanych we wspieranie PES. WSKAŹNIKI

22 Liczba nauczycieli przygotowanych do edukacji na temat ES.
EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet III: BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA ORAZ EDUKACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy 2: Podniesienie wiedzy na temat ES w regionie. Liczba nauczycieli przygotowanych do edukacji na temat ES. Liczba podmiotów spełniających standardy w zakresie kształcenia formalnego i nieformalnego z zakresu ES. Liczba decydentów z administracji publicznej przeszkolonych w zakresie ES. Liczba aktów prawnych zawierających zagadnienia z zakresu ES. Liczba programów edukacyjnych z zakresu ES realizowanych na Dolnym Śląsku. Liczba konkursów z zakresu wiedzy o ES. Liczba osób zaangażowanych w PES (wolontariusze, pracownicy). WSKAŹNIKI

23 Liczba przeprowadzonych szkoleń i innych form edukacyjnych.
Liczba osób korzystających z różnych form edukacji. Liczba osób z instytucji wspierających, które podniosły w systemie formalnym i nieformalnym poziom wykształcenia swojej kadry. Liczba różnorodnych usług wspierających PES. Liczba innowacyjnych form kształcenia przygotowujących do wspierania PES oraz do aktywności w PES. Liczba staży, szkoleń zawodowych i praktyk kadry instytucji wspierających w sektorze biznesu i PES. Liczba staży, szkoleń zawodowych i praktyk kadry PES w sektorze biznesu i innych PES. Liczba osób kierujących PES przeszkolonych w zakresie zarządzania PES. Ilość PES stosujących standardy jakości. Ilość podmiotów wspierających ES stosujących standardy jakości. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet III: BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA ORAZ EDUKACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy 3: Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród kadr IWES oraz PES. WSKAŹNIKI

24 Liczba dotacji /dofinansowań przekazanych przez samorząd terytorialny dla podmiotów wspierających ES. Procent środków budżetu samorządu terytorialnego przekazywanych dla systemu wsparcia ES. Liczba gmin i powiatów które wspierają podmioty wspierające ES pozafinansowo. Liczba wieloletnich umów zawieranych z podmiotami wspierającymi PES. Liczba usług odpłatnych realizowanych przez instytucje wspierające. Zakres usług realizowanych przez instytucje wspierające finansowanych ze środków publicznych. Wysokość środków przeznaczonych na rozwój innowacyjnych form wsparcia oraz kompetencji kadr instytucji wspierających. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet III: BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA ORAZ EDUKACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy 4: Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES. WSKAŹNIKI

25 Liczba publikacji prasowych i internetowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących ES.
Liczba kampanii informacyjno- promocyjnych oraz liczba wejść na portal/e branżowe dot. PES. Liczba nagród przyznanych produktom i usługom wytwarzanym przez PES. Liczba kampanii promujących ES oraz produkty i usługi PES. Liczba osób pozytywnie wypowiadających się o ES. Ilość produktów, które otrzymały certyfikat dolnośląskiego produktu ES. Liczba targów produktów wytwarzanych przez PES. Liczba porozumień pomiędzy PES i podmiotami biznesu. Liczba samorządów korzystających z usług PES. EKONOMIA SPOŁECZNA – Priorytet III: BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA ORAZ EDUKACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy 5: Budowanie pozytywnego wizerunku ES. WSKAŹNIKI

26 RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ
EKONOMIA SPOŁECZNA – 2020 W celu realizacji działań zawartych w „Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012 – 2020)” 28 maja 2012r. Zarządzeniem Dyrektora DOPS została powołana RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

27 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Przewodniczący Rady – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEDSTAWICIELE

28 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Regionalne Centrum Wspierania Instytucji Pozarządowych, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A, Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Fundacja Edukacji Europejskiej, Fundacja „MERKURY” w Wałbrzychu, Fundacja „Razem”, EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEDSTAWICIELE C.D.

29 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” Głogowa, Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” - Oddział w Bielawie, Spółdzielnia Socjalna AUSTERIA KROKUS, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "PROGRESS" w Żórawinie, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, koło Jelenia Góra, EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEDSTAWICIELE C.D.

30 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Sekretariat Rady prowadzony jest przez pracownika Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Strona Internetowa: Zakładka projekty EFS GŁÓWNE ZADANIA SEKRETARIATU: Organizacja pracy Rady, Prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Rady, Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o działaniach Rady. EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT

31 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Opiniowanie corocznych raportów z realizacji Planu, w tym ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim; Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej; Wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej; Przygotowywanie wytycznych do ewaluacji i aktualizacji Planu; Bieżący monitoring realizacji celów szczegółowych Planu na podstawie założonych w nich wskaźników; Bieżąca współpraca z DOPS oraz z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu Planu, której celem będzie rozwój, promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie; Upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej; Wydawanie rekomendacji. EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ ZADANIA

32 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
W okresie realizacja działań w ramach Planu oparta będzie o wykorzystanie możliwości jakie dają: Fundusze europejskie realizowane w ramach programów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze krajowe finansowane ze środków budżetu państwa Budżety JST Środki prywatne W okresie realizacja programu opierać się będzie głównie na: Nowej perspektywie finansowej z budżetu UE Funduszach JST Środkach prywatnych EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ FINANSOWANIE

33 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Prowadzone działania mają na celu uzyskanie informacji: Czy założone cele i zadania Planu są realizowane; Czy założone cele i zadania Planu są zasadne; Czy konieczna jest modyfikacja działań w przypadku zagrożeń realizacji założonych celów lub zmiana/modyfikacja celów; Czy nakłady na realizację Planu są adekwatne do efektów w perspektywie krótko i długofalowej; Trwałości rezultatów realizacji działań; Czy konieczna jest weryfikacja instrumentów wsparcia w kontekście subregionów w oparciu o wyniki ewaluacji cząstkowej w 2013 r. EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ MONITORING i EWALUACJA

34 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Przedmiotem monitoringu i ewaluacji będą działania, wskaźniki, harmonogram zawarte w Planie pod względem ilościowym i jakościowym, cele główne i szczegółowe, uzyskiwanie rekomendacji dla zmian w oparciu o wyniki ewaluacji, weryfikacja źródeł finansowania Planu, struktura zarządzania planem, szczególnie poziom realizacji zadań podmiotów odpowiedzialnych i Rady ds. ES EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ MONITORING i EWALUACJA

35 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
EKONOMIA SPOŁECZNA – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ I SEMINARIUM 18-19 czerwca 2012, Karpacz

36 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Seminarium zostało realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, spośród 32 Członków Rady. /Obecnie jest 37 członków Rady/. Założeniem spotkania było przypomnienie zagadnień - wniosków wypracowanych podczas Laboratoriów Ekonomii Społecznej w 2011r. oraz wprowadzenie w tematykę osób, które nie brały udziału w zeszłorocznych spotkaniach. EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ SEMINARIUM RADY DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Karpacz, 18 – 19 czerwca 2012r.

37 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Harmonogram spotkania obejmował również: przedstawienie Regulaminu Prac Rady ds. ES; omówienie powodów i celu powołania Rady; ustalenie zasad współpracy, wymiany informacji; wstępne wytyczenie zadań na rok 2012; określenie obszarów zadań, podział na Grupy Robocze i wyznaczenie celów współpracy; monitoring wskaźników; podział zadań, – jakie dane należy zebrać oraz możliwe źródła ich pozyskiwania; sposoby wymiany informacji pomiędzy jednostkami, możliwości współpracy, angażowanie innych podmiotów. EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ SEMINARIUM RADY DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Karpacz, 18 – 19 czerwca 2012r.

38 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
EKONOMIA SPOŁECZNA – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ II SEMINARIUM 24-25 września 2012r. Polanica-Zdrój

39 EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 – 2020 RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
II Seminarium zostało realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięło udział 20 osób Podczas spotkania Przewodniczący Rady wręczył nominację nowym członkom, Założeniem spotkania było zweryfikowanie wskaźników w ramach celów szczegółowych wszystkich Priorytetów o wypracowane na poprzednim spotkaniu założenia dotyczące źródeł ich pozyskania oraz instytucji/podmiotów za to odpowiedzialnych, Dodatkowo zaprezentowano DOBRE PRAKTYKI: „Ekonomia Społeczna w innych województwach w Polsce - proces tworzenia Planu ES, zespoły realizujące działania wpisane w Plan”. EKONOMIA SPOŁECZNA – RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ II SEMINARIUM RADY DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Polanica - Zdrój, 24 – 25 września 2012r.

40 EKONOMIA SPOŁECZNA – 2020 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Ostrowskiego 7, WROCŁAW Tel Fax


Pobierz ppt "„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google