Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24.09.2012r. Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24.09.2012r. Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło."— Zapis prezentacji:

1 Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24.09.2012r. Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło

2 O czym będę mówił Program e-Cło: Wiadomości podstawowe Struktura Programu: Projekty realizowane w ramach Programu Korzyści Formuła realizacji Postęp realizacji Rozwianie wątpliwości i odpowiedź na niezadane pytania

3 Program e-Cło - Wprowadzenie Celem programu jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej administracji celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. Program e-Cło jest pakietem działań, które na gruncie krajowym doprowadzą do zapewnienia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych służących skutecznej koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażaniem wspólnotowej inicjatywy e-Customs.

4 Co należy zapamiętać Program e-Cło jest ambitnym działaniem transformacyjnym realizowanym przez Służbę Celną

5 Korzyści i oddziaływanie Wzrost sprawności i przyjazności obsługi przedsiębiorców w obszarze związanym z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego Usprawnienie współpracy pomiędzy polską administracją celną a instytucjami współpracującymi Wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji celnej Racjonalizacja wydatków administracji celnej związanych z informatyzacją

6 Wybrane cele długoterminowe Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych, Realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs, Wyeliminowanie dokumentów papierowych, Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (uproszczenia dla przedsiębiorstw wiarygodnych), Uproszczenie formalności, a tym samym przyspieszenie przepływu towarów.

7 Definicje korzyści Mapa korzyści

8 Mierniki realizacji celów Programu e-Cło – rezultaty wyspecyfikowane w Matrycy Logicznej Nazwa rezultatów, określenie zgodności z celami projektu Wartość rezultatu i jednostka miary 1. Liczba usług publicznych świadczonych na poziomie transakcyjnym – 4 poziom dojrzałości 7 szt. (wzrost o 6) 2. Liczba świadczonych, spersonalizowanych usług publicznych – 5 poziom dojrzałości 1 szt. (wzrost o 1) 3. Liczba usług publicznych administracji celnej nowo udostępnionych na platformie elektronicznej e-Cło (wśród usług wskazanych w pkt.1 i 2) 2 szt, 4. Procent przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej e-Cła w celu interakcji z administracją celną spośród wszystkich przedsiębiorców objętych oddziaływaniem Projektu 60 % (dwukrotny wzrost) 5. Procent przedsiębiorców objętych automatyczną obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez administrację celną spośród przedsiębiorców wykorzystujących kanał administracji elektronicznej 90% (trzykrotny wzrost) 6. Procent kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do wszystkich przyjmowanych zgłoszeń celnych 5 % (zmniejszenie z 13%) 7. Procent zgodności z wymaganiami integracji z systemami wspólnotowymi przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 100% 8. Procent zgodności z wym. elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi Unii Europejskiej przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 100% 9. Minimalna liczba użytkowników administracji celnej korzystających z platformy elektronicznej e-Cło 15 tys. osób 10. Liczba kluczowych procesów operacyjnych, objętych zarządzaniem procesowym i ich automatyzacją 10 szt. 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców (ujednolicenie) (3 i 4 cel szczegółowy). 1 szt. (z obecnych 4 szt.) 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi wspierana poprzez rozwiązania informatyczne. 4 szt.

9 Mapa Korzyści - zamapowanie rezultatów z Matrycy Logicznej Programu e-Cło na projekty i obszary Rezultat Wartość /miara 1.Liczba usług publicznych - 4 poziom7 szt. (+6). 2. Liczba usług – 5 poziom1 szt. (+1). 3. Liczba nowych usług)2 szt, 4. Procent przedsiębiorców korzystających60 % (2x wzrost) 5. Procent przedsiębiorców z obsługą rozliczeń90% (3x wzrost) 6. Procent kontroli celnych przed zwolnieniem towarów 5 % z13% 7. Procent zgodności z wym. e-Customs do 2013 r.100% 8. Procent el. wymiany danych w UE do 2013 r.100% 9. Minimalna liczba użytkowników15 tys. osób 10. Liczba pr. operacyjnych objętych zarządzaniem10 szt. 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców1 szt. z 4 szt 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi.4 szt. Obszar Programu e-CłoProjekty Przygot. i stand. infrastrukturyINFRA Szkielet Systemu Informacyjnego SC i Magistrala Celno-Akcyzowa Help Desk, PKI. PDR PL/UE, TestReg, MCA Zintegrowana Taryfa Celna ISZTAR3, ISZTAR4 Zintegr. zarządz. ryzykiem ZISAR Zintegrowana obsługa i kontrola obrotu towarowego ICS/ECS2, AIS, AES, NCTS2 Pobór należ. i rozr. z UE i budżetemZEFIR2, OSOZ2 Zintegr. rejestr. przedsiębiorców i uczestników obrotu towarowego SZPROT Zintegr. obsługa obrotu wyr. akcyz. EMCS PL Zarz. strategiczne i pr. biznesowymi SC SZPADA, ARI@DNA2 Portal i elektr. kom. z przeds.ECIP/SEAP PL Zintegr. zarządz. zasobami ludzkimi HERMES2

10 Co należy zapamiętać Widocznym rezultatem Programu e-Cło będą nowej jakości świadczone usługi dla obywateli i przedsiębiorców przez Służbę Celną

11 Projekt elektroniczne - CŁO Projekt Program e-Cło został ujęty w wykazie projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - pozycja 89 Budżet projektu:– 168 mln pln Przewidywany okres realizacji: 2008 – 2014 Podpisanie pre-umowy PO IG: sierpień 2008r. Podpisanie umowy o dofinansowanie: listopad 2009r.

12 Budżet Programu e-Cło Budżet Programu e-Cło wg kategorii wydatków 92 Wyszczególnienie wydatku (wg kategorii) Przy budżecie 168 mln pln 1 Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej21 000 000 2Zakup i modernizacja oprogramowania92 930 925 3Usługi związane z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemów4 267 952 4 Adaptacja serwerowni4 300 000 5 Wynagrodzenia19 372 398 6 Promocja projektu1 497 710 7 Szkolenia4 000 000 8 Koszty organizacyjne, w tym koszty organizacji spotkań na potrzeby realizacji i zarządzania projektem "Program e-Cło" 4 133 028 9 Koszty ogólne, zarządzanie projektem, w tym wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia (obsługi) projektu 9 000 000 10 Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i zarządzania projektem Program e-Cło1 248 358 11 Koszty zakupu materiałów biurowych, publikacji i wyposażenia na potrzeby projektu Program e Cło 300 000 12 Usługi wsparcia technicznego i doradztwo w zakresie zarządzania i realizacji projektu "Program e- Cło" 6 751 847 Razem wydatki:168 802 218

13 Harmonogram Programu e-Cło (Kamienie milowe)

14 Co należy zapamiętać Działania realizowane w ramach Programu e- Cło kierują się logiką biznesową Wszystkie projekty realizowane w ramach Programu e-Cło obowiązują reguły 7 osi POIG

15 Wdrożone działania zarządcze w Programie e-Cło Metodyka Zarządzania Programem (Prince2/MSP) Monitorowanie realizacji i utrzymywanie Planu Programu e-Cło, Mapa Korzyści Metoda dojścia do architektury docelowej SISC oraz jej utrzymania i rozwoju Narzędzia wspomagające zarządzanie Programem Realizacja Projektu przy wsparciu zewnętrznym

16 Co należy zapamiętać W celu zachowania spójności Projektów realizowanych w ramach Programu wszystkie działania są prowadzone metodycznie

17 Działania organizacyjne: Organizacja spotkań – 1.300.000 pln Wsparcie Programu – 6.100.000 pln Szkolenia – 3.900.000 pln Promocja – 1.100.000 pln Zrealizowane w ramach Programu e-Cło

18 Co należy zapamiętać W celu zachowania zadawalającego postępu realizacyjnego Programu wszystkie działania są prowadzone w logice projektu

19 PROJEKTSTATUS ZEFIR2 Wybór Wykonawcy HERMES2 Wybór Wykonawcy MCA Zatwierdzono DIP – IC Kielce PKI Podpisano umowę z wykonawcą wraz z aneksem zmieniającym miejsce dostawy infrastruktury technicznej PDR PL/UE Procedura przetargowa - MF SZPROT Przed Kontrolą ex ante – IC Poznań ECIP/SEAP PL. W trakcie uzgodnień z DI – IC Rzepin ARIADNA2 W trakcie uzgodnień z DI – IC Poznań OSOZ2 Przed Kontrolą ex ante – IC Kraków NCTS2 Przed Kontrolą ex ante– IC Łódź SZPADA OPZ na narzędzie modelujące – IC Białystok TESTREG W trakcie uzgodnień dokumentacji – IC Toruń HelpDesk Otwarcie ofert AIS/AES Procedura przetargowa - MF ZISAR Przed Kontrolą ex ante – IC Rzepin Subtransza 2 OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR Subtransza 1 INFRA MCA PKI INFRA MCA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 ZEFIR 2 HERMES 2 ZEFIR 2 HERMES 2 TRANSZA II Postęp prac w Programie e-Cło

20 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Podpisanie umów z Wykonawcami zewnętrznymi do końca 12.2012r. Opracowane przez wykonawców zewnętrznych Projekty Infrastruktury Technicznej dostarczone do końca stycznia 2013r. Dostępna infrastruktura – czerwiec 2013r. Zakończenie projektu do końca 12.2013r. - osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu e-Cło Pożądany/oczekiwany termin zakończenia Programu - osiągnięcie rezultatów, w tym stabilizacja – koniec 2014r.

21 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Kamienie milowe w ujęciu produktowymData rozpoczęcia Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (1)07.201112.201203.201306.2013 Podpisana umowa z Wykonawcą12.201110.201212.201203.2013 Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (1) 10.201212.201203.201306.2013 Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (2)07.201108.201312.201306.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą06.201202.201306.201303.2014 Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (2) 02.201308.201312.201306.2014 System HelpDesk01.201009.201312.201306.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą05.201110.201201.201306.2013 Uruchomiony produkcyjnie System Helpdesk10.201210.201312.201306.2014 PKI – system uwierzytelniania dla AC04.201009.201312.201303.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą05.201105.2012nd Uruchomiony produkcyjnie PKI05.201201.201309.201312.2013 PDR – podsystem DR PL UE07.201009.201312.201303.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą11.201111.201201.201308.2013 Uruchomiony produkcyjnie PDR PL UE11.201211.201301.201403.2014 MCA – warstwa obsługi komunikatów02.201012.201303.201406.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą09.201205.201308.201311.2013 Odebrane podprodukty projektu A*, B*, C, D, E (* - produkty dostarczone) 05.201312.201303.201406.2014 ISZTAR410.201112.201303.201406.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą04.201212.201203.201306.2013 Uruchomiony produkcyjnie System ISZTAR412.201212.201303.201406.2014

22 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Kamienie milowe w ujęciu produktowymData rozpoczęcia Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego ZISAR 02.201012.201306.201409.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą11.201112.201201.201306.2013 Uruchomiony produkcyjnie System ZISAR12.201212.201306.201309.2014 AIS 11.201003.201406.201409.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą05.201212.201206.201312.2013 Uruchomiony produkcyjnie System AIS12.201203.201406.201409.2014 AES 07.201103.201406.201409.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą04.201212.201206.201312.2013 Uruchomiony produkcyjnie System AES12.201203.201406.201409.2014 NCTS2 10.201105.201407.201409.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą01.201212.201201.201304.2013 Uruchomiony produkcyjnie System INCTS212.201205.201407.201409.2014 OSOZ2 10.201112.201303.201406.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą04.201212.201202.201305.2013 Uruchomiony produkcyjnie System OSOZ212.201212.201303.201406.2014 ZEFIR2 04.201003.201406.201412.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą03.201110.201212.201203.2013 Uruchomiony produkcyjnie System ZEFIR210.201203.201406.201412.2014 SZPROT 07.201003.201406.201409.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą03.201212.201203.201306.2013 Uruchomiony produkcyjnie System SZPROT12.201203.201406.201409.2014 HERMES2 04.200903.201406.201408.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą06.201109.201212.201203.2013 Uruchomiony produkcyjnie System HERMES209.201203.2014 06.2014 SZPADA 04.201112.201303.201406.2014 Zakup narzędzia do modelowania11.201112.201202.201305.2013 Wdrożone zarządzanie 10 procesami biznesowymi04.201212.201303.201406.2014 ARIADNA2 08.201112.201303.201406.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą04.201212.201203.201306.2013 Zrealizowany zakup infrastruktury04.201212.201201.201303.2013 Uruchomiony produkcyjnie System ARIADNA208.201212.201303.201406.2014 Portal komunikacji elektronicznej – ECIP/SEAP PL 10.201112.201303.201406.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą04.201212.201203.201306.2013 Uruchomiony produkcyjnie System ECIP/SEAP PL10.201212.201303.201406.2014 E-USŁUGI UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM 12.201008.201410.201412.2014

23 Co należy zapamiętać Sposób realizacji Programu e-Cło wynika z dobrych praktyk jakie SC zebrała w wyniku dotychczasowych działań; Na pozór skomplikowana konstrukcja Programu ogranicza zagrożenia i minimalizuje ryzyka

24

25 BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r. formalnie przywrócona została pierwotna kwota budżetu: 168 802 218 zł Środki wydatkowane, zakontraktowane i zaangażowane w rozstrzygnięte postępowania przetargowe na budowę i wdrożenie systemów biznesowych Limit w kategorii 2 i 7: 96 930 925 zł. Wydatkowane lub Zakontraktowane w kat 2 i 7: 33 mln zł. – W tym: ISZTAR3, ICSECS2, EMCS, PKI, EORI, ZEFIR2.

26 Co należy zapamiętać Warto startować w przetargach na budowę systemów realizowanych w Programie e-Cło.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24.09.2012r. Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google