Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW
Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 4): Społeczna organizacja „etniczności” (grupa etniczna, poziomy organizacji grupy etnicznej, włączanie i wykluczanie etniczne, poziomy etniczności).

2 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
1. Grupa etniczna a społeczne aspekty „etniczności”: etniczność – przynależność do grupy oraz samoidentyfikacja; podstawową funkcją zasady „etniczności” jest porządkowanie świata społecznego przez wydzielanie i tworzenie klasyfikacji grup etnicznych, to stąd pytanie o kryteria i formę dzielących je granic? zmiany dyskursu nt. grup etnicznych: rasa (jako system klasyfikacyjny); naród (państwo i prawo do samorządności); plemię (państwa post-kolonialne); grupa etniczna. czy i w jakim stopniu „grupa etniczna” jest „rzeczywista” („substancjalna”)?: pytanie socjologiczne, a nie tylko epistemologiczne.

3 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
2. Charakterystyka „grupy etnicznej”: grupa etniczna to społeczność, którą konstytuuje głównie wiara we wspólne pochodzenie, która nie wynika wyłącznie ze stosunków rodzinnych; grupa etniczna trwa, o ile chcą tego jej członkowie oraz działają na rzecz jej trwania i utrzymania, a także o ile sobie uświadamiają oni granice grupowe między jej członkami i nie-członkami; elementy grup etnicznej:   wspólna właściwa „nazwa” – identyfikuje i wyrazić „esencję” wspólnoty; spełnia dwie funkcje: określa „swoich” i rozgranicza od „obcych”; mit „wspólnego pochodzenia” – bardziej mit niż rzeczywistość, zawiera ideę wspólnego powstawania w czasie i przestrzeni, daje grupie poczucie „fikcyjnego pokrewieństwa” („super – rodzina”);

4 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
3. Elementy grup etnicznej (cdn.):   wspólnie podzielana pamięć historyczna: wspomnienia o wspólnej przeszłości (przeszłościach), włączając w to bohaterów, ważne osoby, czy wydarzenia i ich upamiętnienia (pomniki). element (-y) wspólnej kultury, który nie musi być w sobie samym szczególny, ale wyróżnia grupę: religia, zwyczaje, język itp.  powiązania z „ojczyzną terytorialną”: nie tylko bezpośrednie przebywanie, ale symboliczne przywiązanie do kraju przodków. poczucie „solidarności” wobec całej lub też części grupy (jej członków).

5 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
4. Rodzaje grup etnicznych (duże zróżnicowanie): grupa etnograficzne a grupa etniczna; grupy etniczne (etno-regionalne); mniejszości narodowe i etniczne; migracyjne: „nowe” mniejszości; diaspory; miejskie mniejszości etniczne. ludy tubylcze (autochtoniczne); proto-narody („narody bez państwa”).

6 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
5. Etnia/etnos: zespół cech charakteryzujących kulturę grupy, która jest odrębna etnicznie; często używane jako synonim „grupy etnicznej”, bliskie również pojęciu tożsamości etnicznej (a często narodowej);  nacisk na odrębność i dojrzałość kultury (już ponadplemiennej); określana jako „matecznik” etniczności; zróżnicowany charakter siły kultury etnicznej – siły „etni”.

7 6. Granice a stopnie etnicznego włączania (inkluzji):
Kategoria Sieć Stowarzyszenie Społeczność Przynależność X Interakcje Organizacja Baza terytorialna 6. Granice a stopnie etnicznego włączania (inkluzji): Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4

8 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
7. Kategoria etniczna: najniższa pod względem „etniczności”, widoczne są granice wobec innych, ale pozostają one bez treści; jest to świadomość „kulturowej” odrębności, ale przy braku organizacji, działań publicznych itp.: tworzona przez skontrastowanie wobec innych („my i oni”, „swoi i obcy”); stanowi ważną wskazówkę zachowań „etnicznych”; dostarcza niewielu wyrazistych wartości, ale uczy członków odpowiednich zachowań (postaw) wobec innych oraz dostarcza wiedzy o korzeniach grupy (nie jesteśmy przypadkowi, legitymizuje istnienie tej kategorii etnicznej); etniczna kategoryzacja wyprzedza logicznie inne formy etnicznego włączania.

9 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
8. „Sieć (network) etniczna”: sieć kontaktów opiera się na etnicznej przynależności (etnicznych kategoriach). Zachęca się do nich i organizuje się w ich ramach kontakty z innymi: tworzy zdolność do dystrybucji zasobów między członkami grupy (np. na rynku pracy); jest zdecentralizowana i nie ma podstawy organizacyjnej, nie funkcjonuje jako widoczna grupa interesu; członkowie „sieci” posiadają poczucie sensu solidarności grupowej i odrębności kulturowej; mają silne zobowiązania do popierania wzajemnego, ale głównie na poziomie indywidualnym.

10 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
9. Stowarzyszenie i społeczność etniczna: związek (stowarzyszenie) etniczne: członkowie mają poczucie podzielania wspólnych interesów i tworzą organizację do ich wyrażania; przyjmuje to postać „grupy nacisku”; członkowie grupy tworzą i uczestniczą w organizacji związku etnicznego – to jest kolektyw – poziom korporacyjny; społeczność (grupa) etniczna: taki sposób zorganizowania „własnej etniczności”, obok sieci i organizacji, z bardziej lub mniej widocznymi fizycznie granicami; terytorium daje dodatkowe żądanie swoim członkom: stają się oni grupowo odpowiedzialni za strzeżenie swoich granic oraz podtrzymywanie dalszej kontroli.

11 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
10. Schemat może być interpretowany jako: schemat analizy etnogenezy i wyłania się określonej społeczności (grupy) etnicznej;  typologia organizacji etnicznych;  aspekty procesów między-etnicznych; sposób „włączenia” jednostki do „etniczności” (np. tożsamość etniczna jest ważniejsza dla członka społeczności etnicznej niż dla członka „kategorii etnicznej”)

12 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 4
11. Granice a więź społeczna w grupach etnicznych:  więź naturalna: przewaga styczności bezpośrednich, codzienne stosunki, podobieństwo położenia, „lokalność”, o granicach decyduje zasada endogamii małżeńskiej (skąd pochodzą partnerzy małżeńscy?) i zasada komensalizmu. więź zrzeszeniowa: istnieje na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, przejawia się w istnieniu stowarzyszeń, zrzeszeń, instytucji itp. więź symboliczna: rozumiana jako system wspólnych symboli i wartości identyfikacyjnych, spełnia funkcję identyfikacyjną (jest to więź identyfikacji społecznej), może występować na różnych poziomach etniczności, stanowi symbol lojalności wobec grupy jako symbolu.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google