Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 4): Spo ł eczna organizacja etniczno ś ci (grupa etniczna, poziomy organizacji grupy etnicznej, w łą czanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 4): Spo ł eczna organizacja etniczno ś ci (grupa etniczna, poziomy organizacji grupy etnicznej, w łą czanie."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 4): Spo ł eczna organizacja etniczno ś ci (grupa etniczna, poziomy organizacji grupy etnicznej, w łą czanie i wykluczanie etniczne, poziomy etniczno ś ci).

2 1. Grupa etniczna a spo ł eczne aspekty etniczno ś ci: etniczno ść – przynale ż no ść do grupy oraz samoidentyfikacja; podstawow ą funkcj ą zasady etniczno ś ci jest porz ą dkowanie ś wiata spo ł ecznego przez wydzielanie i tworzenie klasyfikacji grup etnicznych, to st ą d pytanie o kryteria i form ę dziel ą cych je granic? zmiany dyskursu nt. grup etnicznych: rasa (jako system klasyfikacyjny); naród (pa ń stwo i prawo do samorz ą dno ś ci); plemi ę (pa ń stwa post-kolonialne); grupa etniczna. czy i w jakim stopniu grupa etniczna jest rzeczywista (substancjalna)?: pytanie socjologiczne, a nie tylko epistemologiczne.

3 2. Charakterystyka grupy etnicznej: grupa etniczna to spo ł eczno ść, któr ą konstytuuje g ł ównie wiara we wspólne pochodzenie, która nie wynika wy łą cznie ze stosunków rodzinnych; grupa etniczna trwa, o ile chc ą tego jej cz ł onkowie oraz dzia ł aj ą na rzecz jej trwania i utrzymania, a tak ż e o ile sobie u ś wiadamiaj ą oni granice grupowe mi ę dzy jej cz ł onkami i nie-cz ł onkami; elementy grup etnicznej: wspólna w ł a ś ciwa nazwa – identyfikuje i wyrazi ć esencj ę wspólnoty; spe ł nia dwie funkcje: okre ś la swoich i rozgranicza od obcych; mit wspólnego pochodzenia – bardziej mit ni ż rzeczywisto ść, zawiera ide ę wspólnego powstawania w czasie i przestrzeni, daje grupie poczucie fikcyjnego pokrewie ń stwa (super – rodzina);

4 3. Elementy grup etnicznej (cdn.): wspólnie podzielana pami ęć historyczna: wspomnienia o wspólnej przesz ł o ś ci (przesz ł o ś ciach), w łą czaj ą c w to bohaterów, wa ż ne osoby, czy wydarzenia i ich upami ę tnienia (pomniki). element (-y) wspólnej kultury, który nie musi by ć w sobie samym szczególny, ale wyró ż nia grup ę : religia, zwyczaje, j ę zyk itp. powi ą zania z ojczyzn ą terytorialn ą : nie tylko bezpo ś rednie przebywanie, ale symboliczne przywi ą zanie do kraju przodków. poczucie solidarno ś ci wobec ca ł ej lub te ż cz ęś ci grupy (jej cz ł onków).

5 4. Rodzaje grup etnicznych (du ż e zró ż nicowanie): o grupa etnograficzne a grupa etniczna; o grupy etniczne (etno-regionalne); o mniejszo ś ci narodowe i etniczne; o migracyjne: o nowe mniejszo ś ci; o diaspory; o miejskie mniejszo ś ci etniczne. o ludy tubylcze (autochtoniczne); o proto-narody (narody bez pa ń stwa).

6 5. Etnia/etnos: zespó ł cech charakteryzuj ą cych kultur ę grupy, która jest odr ę bna etnicznie; cz ę sto u ż ywane jako synonim grupy etnicznej, bliskie równie ż poj ę ciu to ż samo ś ci etnicznej (a cz ę sto narodowej); nacisk na odr ę bno ść i dojrza ł o ść kultury (ju ż ponadplemiennej); okre ś lana jako matecznik etniczno ś ci; zró ż nicowany charakter si ł y kultury etnicznej – si ł y etni.

7 Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci – nr 4 KategoriaSiećStowarzyszeni e Społeczność Przynależność XXXX InterakcjeXXX Organizacja XX Baza terytorialna X

8 7. Kategoria etniczna: najni ż sza pod wzgl ę dem etniczno ś ci, widoczne s ą granice wobec innych, ale pozostaj ą one bez tre ś ci; jest to ś wiadomo ść kulturowej odr ę bno ś ci, ale przy braku organizacji, dzia ł a ń publicznych itp.: tworzona przez skontrastowanie wobec innych (my i oni, swoi i obcy); stanowi wa ż n ą wskazówk ę zachowa ń etnicznych; dostarcza niewielu wyrazistych warto ś ci, ale uczy cz ł onków odpowiednich zachowa ń (postaw) wobec innych oraz dostarcza wiedzy o korzeniach grupy (nie jeste ś my przypadkowi, legitymizuje istnienie tej kategorii etnicznej); etniczna kategoryzacja wyprzedza logicznie inne formy etnicznego w łą czania.

9 8. Sie ć (network) etniczna: sie ć kontaktów opiera si ę na etnicznej przynale ż no ś ci (etnicznych kategoriach). Zach ę ca si ę do nich i organizuje si ę w ich ramach kontakty z innymi: tworzy zdolno ść do dystrybucji zasobów mi ę dzy cz ł onkami grupy (np. na rynku pracy); jest zdecentralizowana i nie ma podstawy organizacyjnej, nie funkcjonuje jako widoczna grupa interesu; cz ł onkowie sieci posiadaj ą poczucie sensu solidarno ś ci grupowej i odr ę bno ś ci kulturowej; maj ą silne zobowi ą zania do popierania wzajemnego, ale g ł ównie na poziomie indywidualnym.

10 9. Stowarzyszenie i spo ł eczno ść etniczna: zwi ą zek (stowarzyszenie) etniczne: cz ł onkowie maj ą poczucie podzielania wspólnych interesów i tworz ą organizacj ę do ich wyra ż ania; przyjmuje to posta ć grupy nacisku; cz ł onkowie grupy tworz ą i uczestnicz ą w organizacji zwi ą zku etnicznego – to jest kolektyw – poziom korporacyjny; spo ł eczno ść (grupa) etniczna: taki sposób zorganizowania w ł asnej etniczno ś ci, obok sieci i organizacji, z bardziej lub mniej widocznymi fizycznie granicami; terytorium daje dodatkowe żą danie swoim cz ł onkom: staj ą si ę oni grupowo odpowiedzialni za strze ż enie swoich granic oraz podtrzymywanie dalszej kontroli.

11 10. Schemat mo ż e by ć interpretowany jako: schemat analizy etnogenezy i wy ł ania si ę okre ś lonej spo ł eczno ś ci (grupy) etnicznej; typologia organizacji etnicznych; aspekty procesów mi ę dzy-etnicznych; sposób w łą czenia jednostki do etniczno ś ci (np. to ż samo ść etniczna jest wa ż niejsza dla cz ł onka spo ł eczno ś ci etnicznej ni ż dla cz ł onka kategorii etnicznej)

12 11. Granice a wi ęź spo ł eczna w grupach etnicznych: o wi ęź naturalna: o przewaga styczno ś ci bezpo ś rednich, codzienne stosunki, podobie ń stwo po ł o ż enia, lokalno ść, o granicach decyduje zasada endogamii ma łż e ń skiej (sk ą d pochodz ą partnerzy ma łż e ń scy?) i zasada komensalizmu. o wi ęź zrzeszeniowa: o istnieje na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, przejawia si ę w istnieniu stowarzysze ń, zrzesze ń, instytucji itp. o wi ęź symboliczna: o rozumiana jako system wspólnych symboli i warto ś ci identyfikacyjnych, spe ł nia funkcj ę identyfikacyjn ą (jest to wi ęź identyfikacji spo ł ecznej), mo ż e wyst ę powa ć na ró ż nych poziomach etniczno ś ci, stanowi symbol lojalno ś ci wobec grupy jako symbolu.


Pobierz ppt "Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 4): Spo ł eczna organizacja etniczno ś ci (grupa etniczna, poziomy organizacji grupy etnicznej, w łą czanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google