Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 3): Etniczność a postawy i stereotypy etniczne (postawy wobec innych, stereotypy i obrazy etniczne, stałość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 3): Etniczność a postawy i stereotypy etniczne (postawy wobec innych, stereotypy i obrazy etniczne, stałość"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 3): Etniczność a postawy i stereotypy etniczne (postawy wobec innych, stereotypy i obrazy etniczne, stałość i zmienność postaw etnicznych).

2 1. Wst ę p (powtórzenie): - atrybuty (kryteria) etniczno ś ci, etniczno ść prymordialna, sytuacyjna i instrumentalna; - narodowo ść prymordialna (M. Ł uczewski): - trwa ł e (moralno-normatywne) przywi ą zanie jednostki do narodu, wieczne (d ł ugie) trwanie narodu, jednolito ść narodu (ujednolicenie kulturowe); - kategoryzacja spo ł eczna – polsko ść jako rzeczownik (Polakiem jest si ę lub nie) oraz polsko ść jako przymiotnik (stopniowalno ść ); - badania w Ż mi ą cej (F. Bujak, Z. Wierzbicki). - film – znaczenie ojczyzny dla mniejszo ś ci ukrai ń skiej: - spo ł eczno ść ukrai ń ska i wysiedlenia (Akcja Wis ł a w 1947 r.); - podzia ł na podzia ł na tereny ojczyste (autochtoniczne) oraz tereny diaspory (obecnej ojczyzny) ; - rola religii grekokatolickiej w utrzymaniu etniczno ś ci.

3 2. Badanie nastawie ń bada ń wobec innych narodów: znaczenie tej problematyki: istotne cechy my ś lenia o spo ł ecze ń stwie ( ś wiadomo ść podzia ł ów my i oni); ź ród ł o to ż samo ś ci spo ł ecznej i kultury zbiorowo ś ci; podstawy relacji i konfliktów mi ę dzy grupami spo ł ecznymi: tradycja i historycznie ukszta ł towana sympatia lub niech ęć ; zmiany geopolityczne ś wiata; ś rodki masowego przekazu (analiza dyskursu); sytuacja polityczna w kraju (sytuacja gospodarcza, nastroje polityczne); spo ł eczne przemiany – pami ęć historyczna i wiek (pokolenie); demokracja – postawy otwarte i zamkni ę te.

4 3. Badania nastawie ń Polaków wobec innych narodów: badanie stycze ń 2012 r. (ranking sympatii i niech ę ci wobec narodowo ś ci): Wschód i Zachód; silny zwi ą zek sympatii ze wska ź nikiem rozwoju spo ł ecznego (im wy ż szy poziom ż ycia, tym wi ę ksza sympatia dla danego narodu; analiza czynnikowa: czynnik I grupuje narody lubiane przez Polaków (wska ź nik sympatii co najmniej 0,48, wszystkie narody UE); czynnik II grupuje narody mniej lubiane przez Polaków (min. Wschodni s ą siedzi, narody ba ł ka ń skie narody). zmiany nastawie ń Polaków wobec innych narodów 1993 – 2012 r. : widoczna jest tendencja do powolnego (niesystematycznego) wzrostu sympatii do prawie wszystkich narodowo ś ci; w ostatnich kilkunastu latach zasz ł y pozytywne zmiany w stosunku Polaków do wszystkich naszych s ą siadów. zmiany nastawie ń Polaków wobec innych narodów 1975 - 1991 r.

5 4. Próba wyja ś nienia (I) – w ł a ś ciwo ś ci ocenianych narodów oraz ich relacji z Polakami: poziom rozwoju gospodarczego; podobie ń stwo cywilizacyjne i systemów polityczno- ideologicznych; podobie ń stwo wyznaniowe i kulturowe (j ę zykowe); ś wiadomo ść historycznych zwi ą zków: zwi ą zki kulturalne i dynastyczne,; zabory i II wojna ś wiatowa, pami ęć konfliktów. bycie mniejszo ś ci ą na terytorium Polski (niegdy ś lub obecnie); postrzeganie odmienno ś ci cech kulturowo-etnicznych; odleg ł o ść geograficzna; liczba wyjazdów Polaków do danego kraju; cz ę sto ść ukazywania danego kraju (narodu) w ś rodkach masowego przekazu (w jakim ś wietle, z jakich przyczyn?).

6 5. Próby wyja ś nienia (II) - cechy spo ł eczne respondentów: p ł e ć ; wiek – problem pokolenia; wykszta ł cenie; wielko ść miejsca zamieszkania; region zamieszkania: blisko ść granicy zachodniej lub wschodniej; religijno ść ; dochody i poczucie stabilizacji zawodowej.

7 6. Próby wyja ś nienia (III) – ró ż nicowanie postaw wobec innych narodów (trwa ł o ść i zmienno ść postaw etnicznych): trwa ł o ść i zmienno ść znaku; podtrzymywanie nastawie ń : ś rodki masowego przekazu - filmy; ksi ąż ki – czytanki; rodzice; dyskurs prowadzony w prasie i RTV. sytuacyjno ść nastawie ń ; stereotypowo ść dzieci (!).

8 7. Problemy zmiany nastawienia wobec innych narodów: mo ż liwo ś ci zmiany nastawie ń : indywidualizacja innych; poszukiwanie podobie ń stw; rozszerzanie kategorii my; kontakty dobrowolne, o silnych emocjach (pozytywnych). rola edukacji (szko ł y) w tym procesie: u ś wiadomienie i refleksja nad my i oni ; rola wiedzy; kszta ł towanie dyskursu publicznego (kulturowa poprawno ść ). umacnianie nastawie ń : negatywne emocje, rywalizacja i wzory negatywne.

9 8. Badanie stereotypów etnicznych: o badania stereotypu - dlaczego si ę rozprzestrzenia i jest trwa ł y spo ł ecznie?; o znaczenie problematyki stereotypu: o istotne cechy my ś lenia o spo ł ecze ń stwie – potoczna wiedza spo ł eczna i uproszczone s ą dy na temat innych; o ź ród ł a to ż samo ś ci spo ł ecznej – fakt uto ż samiania si ę z jak ąś grup ą powoduje, ż e podzielamy z innymi podobne stereotypy na temat innych; o podstawy kultury zbiorowo ś ci – stereotypy tworz ą pewniki spo ł eczne, czyli s ą dy uwa ż ane przez cz ł onków za oczywiste i nie podlegaj ą ce dyskusji; o podstawa konfliktów mi ę dzy grupami.

10 9. Poj ę cie stereotypu: o z j ę zyka greckiego – stereo, czyli trwa ł a forma (w rze ź biarstwie); o W. Lippmana z 1922 r. – obraz w g ł owie jednostek - akcentowa ł jego funkcjonalno ść, ale pó ź niej podkre ś la ł ju ż jego u ł omno ść. o g ł ówne cechy stereotypu: o nadmierne uogólnienie; o wywo ł uje irracjonalne procesy poznawcze (jest nieuzasadniony); o sztywny (czyli niezmienny) i trwa ł y spo ł ecznie; o nieprawid ł owe wzory atrybucji (przypisania) i b łę dne postrzeganie przyczynowe; o racjonalizacja uprzedze ń i dyskryminacji; o znaczenie nazwy (s ł owa) - rodzi emocje, jest emocjonalna (element afektywny).

11 10. Wprowadzenie do problematyki bada ń nad stereotypami: ewolucja bada ń nad stereotypami – od u ł omnego narz ę dzia do neutralnego uj ę cia - mog ą by ć one: negatywne i pozytywne; trafne lub nietrafne (hipoteza j ą dra prawdy); odporne na zmiany lub ulegaj ą ce zmianom; mog ą wp ł ywa ć na ludzkie s ą dy w pewnych sytuacjach spo ł ecznych, a w innych za ś w ogóle nie – dlaczego?; wi ążą si ę ze sfer ą poznawcz ą, ale te ż z motywacjami, emocjami i j ę zykiem. zwi ą zek z innymi wa ż nymi poj ę ciami etniczno ś ci: etnocentryzmem, dyskryminacj ą, uprzedzeniami, przes ą dami.

12 11. P ł aszczyzny bada ń stereotypów: poznawcze i afektywne cechy stereotypów: afektywne – reakcje zwi ą zane z ocenami; poznawcze – informacje znaczeniowe (skojarzenie z okre ś lonymi cechami). kulturowe i indywidualne: kulturowe – dotyczy powszechnych, spo ł ecznie podzielanych przekona ń ; indywidualne – kojarzenie jednostki z okre ś lon ą grup ą spo ł eczn ą. poziomy: indywidualne – znaczenie dla jednostki; zbiorowe – cz ęść kultury zbiorowo ś ci.

13 12. Uj ę cie poznawcze stereotypu (I): o schemat poznawczy – organizuje i selekcjonuje informacje, tworzy oczekiwania oraz narzuca emocje; o traktowany jest jako nadmierne uogólnienie i uproszczony obraz; o struktura: o cecha kategorialna, która okre ś la przynale ż no ść do grupy (najcz ęś ciej nazwa grupy); o zespó ł kojarzonych cech dotycz ą cych wygl ą du, charakteru itp. o powstawanie stereotypu: o dostrzeganie cech dystynktywnych, ekonomika my ś lenia; o iluzoryczna korelacja - powi ą zanie przynale ż no ś ci etnicznej oraz cech charakteru; o socjalizacja, tradycja, przekaz kulturowy.

14 13. Uj ę cie poznawcze stereotypu (II): czynniki sprzyjaj ą ce my ś leniu stereotypami: kategoryzacja spo ł eczna (my i oni); podkre ś lanie ró ż nic mi ę dzy lud ź mi; faworyzowanie grupy w ł asnej; ujednolicanie obrazu cz ł onków danej grupy; b łą d atrybucyjny – przypisywanie okre ś lonych zachowa ń : o swoich mówimy w kategoriach osób, za ś o innych w kategoriach ich cech charakteru. trwa ł o ść stereotypu (jego spo ł eczna bezw ł adno ść ): konformizm zewn ę trzny; selekcja informacji; jest zautomatyzowany i pochodzi z naszej pami ę ci trwa ł ej.

15 14. Uj ę cie poznawcze stereotypu (III): kulturowe uj ę cie poznawcze: stereotypy s ą traktowane jako zbiór informacji o grupach spo ł ecznych upowszechnianych w ś ród cz ł onków mojej grupy; pytania - jak s ą one uczone i przekazywane?, jak si ę one zmieniaj ą w czasie?, przez kogo? itp.; nacisk na badanie: sfery j ę zyka – stereotyp wychodzi poza jednostk ę i powoduje, ż e ma szeroki konsensus spo ł eczny: dostarcza kategorii, nazw itp. do porównywania si ę z innymi; dostarcza etykiet; emocjonalno ść j ę zyka.

16 15. Uj ę cie poznawcze stereotypu (IV) – badanie : ś rodków masowego przekazu – literatury, RTV, kina, gazet, ulotek, naklejek samochodowych itp.: tworz ą informacyjn ą autostrad ę, po której upowszechniaj ą si ę stereotypy; tworz ą dyskurs publiczny; stanowi ą wa ż ny sk ł adnik stereotypów grupowych. normy i role spo ł eczne: dostosowanie do zwyczajów grupie - normy tworz ą klimat spo ł eczny, w którym stereotypy s ą reprezentowane i utrzymywane u jednostek, grup, pokole ń itp.; oczekiwania zwi ą zane z stereotypami determinuj ą reakcje spo ł eczne na cz ł onków grup i ich zachowania.


Pobierz ppt "Wybrane problemy socjologii etniczno ś ci (nr 3): Etniczność a postawy i stereotypy etniczne (postawy wobec innych, stereotypy i obrazy etniczne, stałość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google