Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GAZTERM 201 5 1 / 20 Monika Wójcik Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Jadwiga Holewa, Ewa Kukulska–Zając Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GAZTERM 201 5 1 / 20 Monika Wójcik Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Jadwiga Holewa, Ewa Kukulska–Zając Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut."— Zapis prezentacji:

1 GAZTERM 201 5 1 / 20 Monika Wójcik Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Jadwiga Holewa, Ewa Kukulska–Zając Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Emisja gazów cieplarnianych w górnictwie naftowym i gazownictwie

2 GAZTERM 201 5 2 / 20 I. Inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych II. Polityka klimatyczna i energetyczna Polski III. System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 IV. Emisje metanu V. Podsumowanie Agenda

3 GAZTERM 201 5 3 / 20 Energetyka Obrót gazem Dystrybucja gazu Wydobycie i magazynowanie ropy naftowej i gazu Poszukiwanie ropy naftowej i gazu UPSTREAMDOWNSTREAM  Emisje gazów i pyłów ze spalania paliw w źródłach ciepła, technologicznych, emisja niezorganizowana – transport, pochodnie etc.  Emisje węglowodorów bezpośrednio do atmosfery z instalacji oraz z procesów technologicznych – syfonowanie odwiertów, zrzuty technologiczne gazów

4 GAZTERM 201 5 4 / 20  Działania służące spełnieniu wymagań prawnych (opomiarowanie ilości i jakości zużywanych paliw, nowe narzędzia inwentaryzacji wielkości emisji gazów, rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na dotrzymanie dopuszczalnych wielkości emisji poszczególnych gazów i pyłów)  Przedsięwzięcia i realizowane projekty promujące gaz ziemny jako zdecydowanie najbezpieczniejsze dla środowiska paliwo kopalne, stanowiące źródło energii (CNG, kogeneracja) Inicjatywy ograniczające emisje do powietrza

5 GAZTERM 201 5 5 / 20  Realizowane prace badawczo-rozwojowe, które mają za cel opracowanie nowych technologii lub zastosowanie nowych technik w celu ograniczenia emisji do powietrza, metod identyfikacji ucieczek np. metanu Inicjatywy ograniczające emisje do powietrza – c.d.

6 GAZTERM 201 5 6 / 20  Pakiet energetyczno-klimatyczny (PEK) to zbiór aktów prawnych, za pomocą których Unia Europejska realizuje międzynarodowe porozumienia, dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gases – GHG), w tym głównie dwutlenku węgla. Zawarte w pakiecie regulacje mają za zadanie osiągnięcie długookresowych celów redukcji emisji przy użyciu zarówno instrumentów rynkowych (handel uprawnieniami do emisji), jak i działań regulacyjnych:  zmniejszenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%, w porównaniu do 1990 roku  zwiększenie efektywności energetycznej o 20% w stosunku do scenariusza referencyjnego BAU („business as usual”)  zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia energii finalnej  PEK jest podstawowym narzędziem zastosowanym przez UE w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce

7 GAZTERM 201 5 7 / 20  Zakłada co najmniej 40 % udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz wzrost efektywności energetycznej o 30-40 %. Stanowi to dla Polski trudne wyzwanie w zakresie realizacji inwestycji energetycznych. W lipcu 2009 roku przywódcy Unii Europejskiej i krajów G8 ogłosili cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 na 80% jej poziomu z 1990 roku. W październiku 2009 roku Rada Europejska jako poziom redukcji emisji do roku 2050, odpowiedni dla Europy i innych krajów rozwiniętych, wyznaczyła 80-95% jej poziomu z 1990 roku  Polska nie ma strategii energetycznej dostosowanej do założeń polityki europejskiej. Już obecnie można zaobserwować niepokojące spowolnienie nowych inwestycji Energy Roadmap 2050

8 GAZTERM 201 5 8 / 20  Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska  poprawa efektywności energetycznej  wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii  dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej  rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw  rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii  ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

9 GAZTERM 201 5 9 / 20  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski wynika z Rezolucji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 2 marca 19991 roku, która zobowiązała Rząd do przedłożenia w terminie do 30 czerwca 1999 roku stosownego dokumentu określającego kierunki rozwoju kraju w okresie do 2025 roku  Generalnym założeniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski jest utrzymanie obecnego, ok. 5% wzrostu gospodarczego, z wskazaniem jako docelowego, ok. czterokrotnego zwiększenia efektywności wykorzystania surowców, paliw oraz zasobów przyrody Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025

10 GAZTERM 201 5 10 / 20  9 maja 1992r., w Nowym Jorku, 172 państwa podpisały Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), w której zobowiązały się do „stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na bezpiecznym poziomie” System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2

11 GAZTERM 201 5 11 / 20  11 grudnia 1997 r. - podpisano Protokół z Kioto  Polska ratyfikowała Protokół z Kioto w 2002 r. (wszedł w życie w lutym 2005r.), a jako członek UE przetransponowała do prawa krajowego dyrektywę 2003/87/WE z dnia 13 października 2003r., ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (EU ETS).Głównym zamierzeniem dyrektywy EU-ETS było stworzenie systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070)

12 GAZTERM 201 5 12 / 20 Zasady działania systemu EU ETS ulegają modyfikacji zgodnie ze zmianami europejskiego prawa i w odpowiedzi na wyniki redukcji osiągnięte we wcześniejszych fazach funkcjonowania systemu  ETAP I : 2005 - 2007r. CO 2 generowane przez instalacje przemysłu energetycznego i ciepłowniczego oraz w innych wybranych energochłonnych sektorach przemysłowych. Stworzono niezbędną infrastrukturę konieczną do monitorowania, zgłaszania i weryfikacji rzeczywistych emisji przedsiębiorstw, objętych systemem oraz zainicjowano wolny handel uprawnieniami do emisji na terenie UE System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2

13 GAZTERM 201 5 13 / 20  ETAP II : 2008 – 2012r. KE obniżyła wysokość przydziałów o 6,5%, w porównaniu do wielkości emisji odnotowanej w 2005r. Miało to przyczynić się do rzeczywistej redukcji emisji CO2 w krajach UE. Rozszerzono zakres gazów objętych systemem. Limity objęły również emisje podtlenku azotu, powstające przy produkcji kwasu azotowego. Począwszy od 2012r. EU ETS rozszerzył się także o emisje CO2 pochodzące z lotnictwa cywilnego (Dyrektywa 2008/101/WE zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie) System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2

14 GAZTERM 201 5 14 / 20  ETAP III : 2013 - 2020r. Nowe zasady działania systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS (Dyrektywa 2009/29/WE). Katalog instalacji objętych systemem – w stosunku do Dyrektywy 2003/87 – powiększony. Główną zasadą przydzielania uprawnień jest system aukcyjny, zastępujący obecnie obowiązujący mechanizm, w którym ogromna większość uprawnień jest przydzielana przez rządy nieodpłatnie System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2

15 GAZTERM 201 5 15 / 20  Instalacje PGNiG SA emitujące CO2 kwalifikują się do rodzaju działalności określonego kodem E 1.1 (instalacje spalania, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych)  Z uwagi na wymaganą minimalną moc cieplną powyżej 20 MW systemem objęte zostały:  KPMG Mogilno  KRNiGZ Dębno  KRNiGZ Lubiatów OC Instalacje PGNiG SA objęte Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2  O/ Odolanów I i II  PMG Wierzchowice  KPMG Kosakowo

16 GAZTERM 201 5 16 / 20 Zestawienie emisji dwutlenku węgla w [Mg] z instalacji PGNiG SA za lata 2013-2014

17 GAZTERM 201 5 17 / 20  Stężenie metanu w atmosferze szybko wzrasta  Szacuje się, że rocznie do atmosfery emitowane jest 600 Tg metanu  z czego 30% metanu jest pochodzenia antropogenicznego  duży wkład w antropogeniczną emisję metanu ma przemysł gazowniczy (9%)  Metan jest gazem cieplarnianym 21-krotnie bardziej szkodliwym niż CO2 Emisja metanu

18 GAZTERM 201 5 18 / 20  Pomiary własne wykazały, że emisja lotna metanu z krajowego systemu wydobywczego oszacowana na 2,1 Gg/rok i jest emisją niską:  źródła emisji, takie jak ekshalacje ze strefy przyodwiertowej, odwierty ropne, odwierty ropno-gazowe są mało znaczącymi źródłami dla oceny emisyjności systemu  emisyjność jest związana głównie z elementami instalacji kopalnianych  Całkowita emisja metanu z sieci dystrybucyjnej w Polsce, oszacowana podczas pierwszej inwentaryzacji, wynosi około 17 Gg/rok i obejmuje:  emisję lotną – związaną z funkcjonowaniem systemu  emisję związaną z prowadzeniem prac konserwacyjnych  emisję związaną z awariami Emisja metanu – szacowana wielkość

19 GAZTERM 201 5 19 / 20  Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest istotnym aspektem ochrony środowiska  Zarówno w UE, jak i w Polsce prowadzone są działania i podejmowane inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery  Działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przynoszą zarówno wymierne korzyści finansowe, jak i wpływają pozytywnie na wizerunek firmy  Podczas inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych największą uwagę poświęca się emisji CO2, natomiast w górnictwie naftowym i gazownictwie istotnych gazem cieplarnianym jest również metan Podsumowanie

20 GAZTERM 201 5 20 / 20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "GAZTERM 201 5 1 / 20 Monika Wójcik Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Jadwiga Holewa, Ewa Kukulska–Zając Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google