Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne"— Zapis prezentacji:

1 Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne
Michalina Konkel Tadeusz Reimus

2 STRATEGIA – Zaangażowanie społeczne
CEL GŁÓWNY: Zwiększenie akceptacji i zaufania ze strony organów i gremiów decyzyjnych oraz interesariuszy ARTRIP Przykładowe działania: Wypracowanie kodeksu postępowania opisującego spójne wartości oraz standardy, którymi kieruje się firma we współpracy ze wszystkimi interesariuszami Budowa wyróżniającego modelu reputacji Artrip Włączenie Artrip do programów partnerskich z wyższymi uczelniami Opracowanie i wdrożenie programu staży studenckich Promocja pomocy bezpośredniej udzielanej przez firmę dzieciom potrzebującym poprzez dofinansowania do wyjazdów; opracowanie i komunikowanie dofinansowań poprzez czytelne i jasne procedury Wejście w partnerstwa z interesariuszami instytucjonalnymi

3 Analiza CSR z perspektywy zaangażowania społecznego– wybrane wnioski poaudytowe

4 Ankieta Do badania użyto ankiety z podwójną skalą (skala Likerta 1-5 od „tak” do „nie” i dodatkowe itemy kontekstowe – „nie wiem”, „nie dotyczy”, „nie rozumiem”) Pytania dotyczyły 3 obszarów CSR: Dialog z interesariuszami Zaangażowanie społeczne Innowacyjność społeczna Uzyskano 32 zwroty

5 Kategoria „Dialog z interesariuszami” - zestawienie
WNIOSKI: Kategoria „Dialog z interesariuszami” jest największym atutem firmy z perspektywy strategii CSR Daje wartość dodaną dla społeczności lokalnych i Klientów Tworzy dobrą podstawę dla budowania wizerunku i reputacji Artrip Rekomenduje się zintensyfikowanie wysiłków komunikowania tożsamości firmy na poziomie wizji i misji – platformy komunikacji istnieją i są do wykorzystania Zachowany jest CSRowy kanon dialogu z interesariuszami czyli zasady przejrzystości, symetryczności i dwukierunkowości Możliwym ciekawym kierunkiem badawczym CSR jest aspekt angażowania interesariuszy w działania społecznościowe – wydaje się, że jest ku temu potencjał (wysoka średnia wyników w większości pytań)

6 II.1. Czy spółka ARTRIP ma formalnie określone i publicznie dostępne zasady współpracy z partnerami społecznymi? Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 4,38 Respondenci deklarują wysoki poziom zasad partnerstwa Uwagę zwraca 34% wynik „nie wiem”, który może świadczyć deficycie w zakresie tzw. Intencji proceduralnej w odniesieniu do współpracy z partnerami. Ta współpraca może układać się dobrze dzięki sile i charyzmie właścicieli i pracowników. Rekomenduje się sformułowanie bazowych ram współpracy i komunikację tych ram.

7 II.2. Czy wie Pan/Pani o możliwości dofinansowania wyjazdów dla dzieci przez spółkę ARTRIP?
Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 3,75 Respondenci deklarują wiedzę o stypendiach w stopniu niewystarczającym Statystycznie ze względu na kontekst pytania analiza ilościowa sumuje odpowiedzi „nie”, „raczej nie” i „nie wiem, co daje” 57% odpowiedzi negatywnych – rekomenduje się określenie zasad przyznawania stypendium i współpracy ze społecznościami lokalnymi w tym zakresie. To działanie jest przewidziane w projekcie.

8 II.3. Czy spółka ARTRIP publicznie określa kryteria doboru w zakresie stypendiów dla dzieci?
Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 4,0 (przy 6 odpowiedziach w skali 5-stopniowej) Obraz statystyczny odpowiedzi na to pytanie pokazuje brak jednoznacznej informacji o działalności pro-bono firmy Artrip. I mimo, że takie działania są podejmowane, Klienci zewnętrzni nie rozpoznają ich. Rekomenduje się informowanie o tych działaniach (wniosek powiązany z pytaniem poprzednim)

9 II.4. Czy spółka ARTRIP informuje publicznie o wysokości dotacji przekazywanych w ramach działalności filantropijnej (np. w witrynie internetowej, w raporcie spółki/fundacji)? Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 3,0 (przy 2 odpowiedziach) Obraz statystyczny odpowiedzi na to pytanie pokazuje całkowity brak jednoznacznej informacji o działalności pro-bono firmy Artrip. I mimo, że takie działania są podejmowane, Klienci zewnętrzni nie rozpoznają ich. Rekomenduje się informowanie o tych działaniach (wniosek powiązany z II.2 i II.3)

10 Podjęte DZIAŁANIA

11 Po wnioskach audytowych przeprowadzono szereg działań wdrożeniowych, które miały na celu wsparcie rekomendacji. Działania związane z programem staży: Data Działanie Treść Konsultacje z właścicielami Przedstawiono treść raportu Zaproponowano harmonogram działań wdrożeniowych Negocjacje z Uczelniami Wypracowywanie regulaminu współpracy pomiędzy Uczelnią a ARTRIP Stworzenie opisu stanowisk Opis stanowiska praktykanta oraz stażysty Stworzenie ogłoszenia do portalu ngo.pl Opisanie programu praktyk i staży Stworzenie materiałów promocyjnych Plakat rekrutujący stażystów Przewodnik dla stażystów Szkolenie dla praktykantów i stażystów Spotkanie wprowadzające Historia firmy Artirp Podział zadań – instruktorzy Spotkanie warsztatowe cz..1 Prezetnacja technik Zasady bezpieczeństwa Warsztaty praktyczne – 3 wybrane techniki Kompetencje trenerskie: Rozwój podstawowych umiejętności Zapoznanie z formułami warsztatów ARTRIP Spotkanie warsztatowe cz.2 Warsztaty praktyczne – 4 wybrane techniki Spotkanie plenerowe Gry i zabawy integracyjno-animacyjne Kurs pierwszej pomocy Podsumowanie spotkań Omówienie wątpliwości Ustalenie terminów wyjazdów

12 Po wnioskach audytowych przeprowadzono szereg działań wdrożeniowych, które miały na celu wsparcie rekomendacji. Działania związane z polityką stypendialną: Data Działanie Treść Konsultacje z właścicielami Przedstawiono treść raportu Zaproponowano harmonogram działań wdrożeniowych Wypracowanie polityki stypendialnej Stworzenie dokumenty polityki stypendialnej Wypracowanie regulaminu Stworzenie regulaminu dofinansowań dzieci i młodzieży Wypracowanie wniosku o dofinansowanie Stworzenie dokumentu do wypełnienia przez nauczycieli o dofinansowanie dla danego ucznia Upublicznienie informacji Zamieszczenie informacji na stronie www firmy Zapoznanie nauczycieli oraz dyrektorów z polityką stypendialną firmy Przydzielenie dofinansowań Podjęcie decyzji którym uczniom zostanie przyznane dofinansowanie


Pobierz ppt "Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google