Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne Michalina Konkel Tadeusz Reimus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne Michalina Konkel Tadeusz Reimus."— Zapis prezentacji:

1 Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne Michalina Konkel Tadeusz Reimus

2 STRATEGIA – Zaangażowanie społeczne CEL GŁÓWNY: Zwiększenie akceptacji i zaufania ze strony organów i gremiów decyzyjnych oraz interesariuszy ARTRIP Przykładowe działania: Wypracowanie kodeksu postępowania opisującego spójne wartości oraz standardy, którymi kieruje się firma we współpracy ze wszystkimi interesariuszami Budowa wyróżniającego modelu reputacji Artrip Włączenie Artrip do programów partnerskich z wyższymi uczelniami Opracowanie i wdrożenie programu staży studenckich Promocja pomocy bezpośredniej udzielanej przez firmę dzieciom potrzebującym poprzez dofinansowania do wyjazdów; opracowanie i komunikowanie dofinansowań poprzez czytelne i jasne procedury Wejście w partnerstwa z interesariuszami instytucjonalnymi

3 Analiza CSR z perspektywy zaangażowania społecznego– wybrane wnioski poaudytowe

4 Ankieta Do badania użyto ankiety z podwójną skalą (skala Likerta 1-5 od „tak” do „nie” i dodatkowe itemy kontekstowe – „nie wiem”, „nie dotyczy”, „nie rozumiem”) Pytania dotyczyły 3 obszarów CSR: I.Dialog z interesariuszami II.Zaangażowanie społeczne III.Innowacyjność społeczna Uzyskano 32 zwroty

5 Kategoria „Dialog z interesariuszami” - zestawienie WNIOSKI: 1.Kategoria „Dialog z interesariuszami” jest największym atutem firmy z perspektywy strategii CSR 2.Daje wartość dodaną dla społeczności lokalnych i Klientów 3.Tworzy dobrą podstawę dla budowania wizerunku i reputacji Artrip 4.Rekomenduje się zintensyfikowanie wysiłków komunikowania tożsamości firmy na poziomie wizji i misji – platformy komunikacji istnieją i są do wykorzystania 5.Zachowany jest CSRowy kanon dialogu z interesariuszami czyli zasady przejrzystości, symetryczności i dwukierunkowości 6.Możliwym ciekawym kierunkiem badawczym CSR jest aspekt angażowania interesariuszy w działania społecznościowe – wydaje się, że jest ku temu potencjał (wysoka średnia wyników w większości pytań)

6 II.1. Czy spółka ARTRIP ma formalnie określone i publicznie dostępne zasady współpracy z partnerami społecznymi? Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 4,38 Respondenci deklarują wysoki poziom zasad partnerstwa Uwagę zwraca 34% wynik „nie wiem”, który może świadczyć deficycie w zakresie tzw. Intencji proceduralnej w odniesieniu do współpracy z partnerami. Ta współpraca może układać się dobrze dzięki sile i charyzmie właścicieli i pracowników. Rekomenduje się sformułowanie bazowych ram współpracy i komunikację tych ram.

7 II.2. Czy wie Pan/Pani o możliwości dofinansowania wyjazdów dla dzieci przez spółkę ARTRIP? Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 3,75 Respondenci deklarują wiedzę o stypendiach w stopniu niewystarczającym Statystycznie ze względu na kontekst pytania analiza ilościowa sumuje odpowiedzi „nie”, „raczej nie” i „nie wiem, co daje” 57% odpowiedzi negatywnych – rekomenduje się określenie zasad przyznawania stypendium i współpracy ze społecznościami lokalnymi w tym zakresie. To działanie jest przewidziane w projekcie.

8 II.3. Czy spółka ARTRIP publicznie określa kryteria doboru w zakresie stypendiów dla dzieci? Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 4,0 (przy 6 odpowiedziach w skali 5- stopniowej) Obraz statystyczny odpowiedzi na to pytanie pokazuje brak jednoznacznej informacji o działalności pro-bono firmy Artrip. I mimo, że takie działania są podejmowane, Klienci zewnętrzni nie rozpoznają ich. Rekomenduje się informowanie o tych działaniach (wniosek powiązany z pytaniem poprzednim)

9 II.4. Czy spółka ARTRIP informuje publicznie o wysokości dotacji przekazywanych w ramach działalności filantropijnej (np. w witrynie internetowej, w raporcie spółki/fundacji)? Średnia odpowiedzi na skali 5 stopniowej: 3,0 (przy 2 odpowiedziach) Obraz statystyczny odpowiedzi na to pytanie pokazuje całkowity brak jednoznacznej informacji o działalności pro-bono firmy Artrip. I mimo, że takie działania są podejmowane, Klienci zewnętrzni nie rozpoznają ich. Rekomenduje się informowanie o tych działaniach (wniosek powiązany z II.2 i II.3)

10 PODJĘTE DZIAŁANIA

11 Po wnioskach audytowych przeprowadzono szereg działań wdrożeniowych, które miały na celu wsparcie rekomendacji. Działania związane z programem staży: DataDziałanieTreść 5.08.2014Konsultacje z właścicielamiPrzedstawiono treść raportu Zaproponowano harmonogram działań wdrożeniowych 11.2014-01.2015Negocjacje z UczelniamiWypracowywanie regulaminu współpracy pomiędzy Uczelnią a ARTRIP 02.2015Stworzenie opisu stanowiskOpis stanowiska praktykanta oraz stażysty Stworzenie ogłoszenia do portalu ngo.pl Opisanie programu praktyk i staży 01.2015Stworzenie materiałów promocyjnychPlakat rekrutujący stażystów Przewodnik dla stażystów 5.03. 2015Szkolenie dla praktykantów i stażystówSpotkanie wprowadzające Historia firmy Artirp Podział zadań – instruktorzy 9.03.2015Szkolenie dla praktykantów i stażystówSpotkanie warsztatowe cz..1 Prezetnacja technik Zasady bezpieczeństwa Warsztaty praktyczne – 3 wybrane techniki 12.03.2015Szkolenie dla praktykantów i stażystówKompetencje trenerskie: Rozwój podstawowych umiejętności Zapoznanie z formułami warsztatów ARTRIP 20.03.2015Szkolenie dla praktykantów i stażystówSpotkanie warsztatowe cz.2 Warsztaty praktyczne – 4 wybrane techniki 22.03.2015Szkolenie dla praktykantów i stażystówSpotkanie plenerowe Gry i zabawy integracyjno-animacyjne 24.03.2015Szkolenie dla praktykantów i stażystówKurs pierwszej pomocy 27.03.2015Szkolenie dla praktykantów i stażystówPodsumowanie spotkań Omówienie wątpliwości Ustalenie terminów wyjazdów

12 Po wnioskach audytowych przeprowadzono szereg działań wdrożeniowych, które miały na celu wsparcie rekomendacji. Działania związane z polityką stypendialną: DataDziałanieTreść 5.08.2014Konsultacje z właścicielamiPrzedstawiono treść raportu Zaproponowano harmonogram działań wdrożeniowych 12.2014-01.2015Wypracowanie polityki stypendialnejStworzenie dokumenty polityki stypendialnej 02.2015Wypracowanie regulaminuStworzenie regulaminu dofinansowań dzieci i młodzieży 02.2015Wypracowanie wniosku o dofinansowanieStworzenie dokumentu do wypełnienia przez nauczycieli o dofinansowanie dla danego ucznia 02.2015Upublicznienie informacjiZamieszczenie informacji na stronie www firmy Zapoznanie nauczycieli oraz dyrektorów z polityką stypendialną firmy Przydzielenie dofinansowańPodjęcie decyzji którym uczniom zostanie przyznane dofinansowanie


Pobierz ppt "Raport z wdrożenia CSR z obszaru 3. Zaangażowanie społeczne Michalina Konkel Tadeusz Reimus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google