Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 Wymaganie 6 Nasza szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Dorota Krzykowska Teresa Adamus Lucyna Ciochoń Aneta Leś

3 Pytania kluczowe: - w jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów i jakie działania potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb? -W jaki sposób szkoła organizuje i realizuje formy pomocy w specyficznych trudnościach dziecka? - w jaki sposób szkoła organizuje i realizuje formy zajęć przeznaczonych dla uczniów uzdolnionych? - w jaki sposób wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania realizacji dodatkowych zajęć przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych uczniów? - w jaki sposób respektowane są i monitorowane prawa dziecka w naszej szkole?

4 Metody i próby badawcze; Ankieta wśród nauczycieli i uczniów Ankieta wśród rodziców Wywiad z pedagogiem szkolnym Wywiad z dyrektorem szkoły Analiza dokumentacji szkolnej

5 Sposoby diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów przez nauczycieli: Obserwacja Analiza dokumentów otrzymanych z PPP Rozmowa z rodzicami Analiza innych dokumentów ucznia Indywidualne rozmowy z uczniem Bieżące ocenianie i wyniki sprawdzianów Analiza konkursów Stosowanie narzędzi diagnostycznych Aktywność na lekcji, ocena zadań domowych

6 Działania potwierdzające uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów: Zajęcia wyrównawcze w naszej placówce (śr. 2 godz./tyg.) Zajęcia rozwijające zainteresowania (śr. 2-3 godz./tyg.) Zajęcia przygotowujące do konkursów (śr. 1 godz./tyg.) Zajęcia specjalistyczne (gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno - kompenascyjne, socjoterapia, rewalidacja) Zróżnicowanie metod pracy Dostosowanie metod, form i środków pracy Udzielanie szczegółowej informacji dotyczącej opanowania wiadomości i umiejętności uczniom i rodzicom

7 Osoby i instytucje, z którymi szkoła współpracuje, aby zdiagnozować i zaspokoić potrzeby ucznia: Rodzice dziecka Nauczyciele Pedagog szkolny Wychowawcy świetlicy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Inne poradnie specjalistyczne Ośrodek Pomocy Społecznej Biblioteka szkolna i Biblioteka Publiczna

8 Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły:

9 Udział uczniów naszej szkoły w zajęciach pozalekcyjnych:

10 Powody, dla których uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia w naszej szkole:

11 Czy udział w zajęciach pozalekcyjnych skutkuje tym, że osiągasz lepsze wyniki? (w opinii uczniów)

12 Korzyści, dla których uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania:

13 Ocena organizacji zajęć rozwijających w naszej szkole w skali 1-5 (w opinii uczniów): zagadnienie Ocena: 4Ocena: 5 Zostałem odpowiednio wcześniej poinformowany/a o terminie i miejscu zajęć 42%56 % Miejsce zajęć było dobrze przygotowane 32%68 % Potrzebny sprzęt był dobrej jakości i odpowiedniej ilości 40%60% Na zajęciach korzystam z pomocy dydaktycznych 44 %54% Mam warunki sprzyjające integracji uczestników zajęć 26%74% Proponowana ilość godzin oraz pora dnia zajęć odpowiada mi 22%78%

14 Ocena organizacji zajęć rozwijających w naszej szkole w skali 1-5 (w opinii uczniów): Zagadnienie Ocena:4Ocena:5 Treści zajęć są przekazywane w sposób zrozumiały 28 %72 % Zajęcia zawierają zadania pracy zespołowej 36 %64% Podczas zajęć panuje atmosfera sprzyjająca komunikacji w współpracy 36 %64% Zajęcia spełniają moje oczekiwania 38%60% Dzięki tym zajęciom rozwijam się 38%60% Po zajęciach mam nowe pomysły, które chcę zastosować w przyszłości 46%54% Polecę zajęcia innym 30%70% Uczestnictwo w zajęciach podniosło moją motywację do nauki i pewność siebie 44%56%

15 Ocena organizacji zajęć rozwijających w naszej szkole w skali 1-5 (w opinii rodziców): zagadnienie Ocena:3Ocena:4Ocena: 5 Uczestnictwo w zajęciach wpłynęło na rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka 5%40%55% Udział w zajęciach dał dziecku możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu 3%25%72% Ilość tych zajęć jest wystarczająca12%35%53% Uczestnictwo w tych zajęciach pomogło w osiągnięciu lepszych wyników w nauce 7%55%37%

16 Ocena organizacji zajęć rozwijających w naszej szkole w skali 1-5 (w opinii rodziców): zagadnienie Ocena:3Ocena:4Ocena: 5 Jak ocenia Pani/Pan działania organizacyjne i przebieg realizacji zajęć? 3%42%55% W jakim stopniu informacje o realizacji zajęć są dla Pani/Pana dostępne? 1%42%56% W jakim stopniu realizowana ilość godzin odpowiada Pani/Pana oczekiwaniom 5%37%58% Jak ocenia Pani/Pan stopień zaangażowania dziecka na tych zajęciach? 1%32%67%

17 Powody, dla których uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze:

18 Czy ilość zajęć wyrównawczych w naszej szkole jest wystarczająca? (w opinii uczniów):

19 Ocena organizacji zajęć wyrównawczych w klasach 4-6 w skali 1-5 (w opinii uczniów): zagadnieniaOcena:4Ocena:5 Podczas zajęć panuje atmosfera sprzyjająca współpracy 37%55% Zajęcia spełniają moje oczekiwania29%60% Dzięki uczestnictwu w zajęciach utrwalam wiedzę 31,4%63% Ilość godzin oraz pora dnia zajęć odpowiada mi 29%35% Uczestnictwo w zajęciach spowodowało wzrost mojej motywacji do nauki 43%49%

20 Ocena organizacji zajęć wyrównawczych w naszej szkole w klasach 4-6 (w opinii rodziców): Zagadnienia Ocena: 3Ocena:4Ocena:5 Udział w zajęciach przyczynia się do poprawy sytuacji szkolnej mojego dziecka 18%40%37% Ocena działań organizacyjnych i przebieg realizacji zajęć 15%29%48% Przystępność informacji dotyczących realizacji zajęć 10%35%53% Ilość realizowanych godzin odpowiada oczekiwaniom 13%24%53% Ocena stopnia zaangażowania dziecka na tych zajęciach 21%35%40% Oferta zajęć wyrównujących szanse edukacyjne jest wystarczająca 13%32%45%

21 Ocena organizacji zajęć wyrównawczych w naszej szkole w klasach 1-3 (w opinii rodziców): zagadnienieOcena :3Ocena: 4Ocena:5 Udział w zajęciach przyczynia się do poprawy sytuacji szkolnej dziecka -37%59% Ocena działań organizacyjnych i przebieg realizacji zajęć -37%62% Dostępność informacji o realizacji zajęć-37%62% Ilość godzin zajęć odpowiada oczekiwaniom 14%34%48% Ocena stopnia zaangażowania dziecka na zajęciach 11%42%39% Oferta zajęć wyrównujących szanse jest wystarczająca 17%28%50%

22 Dokumenty regulujące prawa i obowiązki ucznia w naszej szkole: Statut Program wychowawczy Program profilaktyczny i jego ewaluacja Program ministerialny „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Projekt „Szkoła współpracy” Wszystkie wymienione dokumenty regulujące prawa i obowiązki ucznia w naszej szkole, podlegają systematycznej ewaluacji.

23 Mocne strony: Ciekawie opracowane programy zajęć dodatkowych w naszej placówce Indywidualizacja nauczania- zwłaszcza zajęć wyrównujących szanse Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych Odpowiednio przygotowana i wyposażona w pomoce dydaktyczne baza do zajęć Atrakcyjność prowadzonych zajęć dodatkowych (w opinii rodziców i uczniów) Współpraca z gimnazjum - wspólne posiedzenia zespołów przedmiotowych

24 Słabe strony: Przygotowania uczniów do konkursów zewnętrznych (szczególnie interdyscyplinarnych), niezbyt często przynoszą zakładane efekty Nie zawsze rozpoznane są szczególne umiejętności i zdolności uczniów Nie do końca zorganizowana jest pomoc koleżeńska wśród uczniów Niesystematycznie egzekwowane są obowiązki ucznia

25 Rekomendacje: Wczesne diagnozowanie umiejętności i zdolności uczniów na I etapie kształcenia oraz praca z uczniem zdolnym już od 4 klasy Konsekwentne egzekwowanie obowiązków ucznia przez pracowników szkoły

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google