Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Jelenia Góra 02.11.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Jelenia Góra 02.11.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Jelenia Góra 02.11.2011 r.

2 Indywidualizacja to uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawcz. różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów, które (przy uwzględnieniu tych różnic) sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się i dotyczą szeroko rozumianego kształcenia szkolnego i wychowawczego. Tadeusz Lewowicki KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Indywidualizacja Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

3 zajęcia dla dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z zaburzeniami komunikacji społecznej zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci: matematyczno przyrodnicze plastyczne KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Realizowane zajęcia Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

4 Zwiększenie stopnia i zakres wykorzystywania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dziecko do czynnego udziału w zajęciach; Poszerzenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia pomocy Psychologiczno -pedagogicznej uczniom, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Poprawa jakości pomocy udzielanej przez szkoły rodzicom, którym zostały przedstawione indywidualne potrzeby rozwojowe ich dziecka, jego potencjalne możliwości oraz zalecenia do dalszej pracy; Doposażenie bazy dydaktycznej, tym samym lepsze przygotowanie szkół. KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Cele projektu systemowego Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

5 KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Rozporządzenia Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr. 228, poz. 1487); Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U.nr.228, poz.1492); Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. (Dz.U.2002, nr.23, poz.225); Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r.nr.4, poz. 17);

6 KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Karta indywidualnych potrzeb dziecka Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze a) Imię i nazwisko ucznia b) Data założenia Karty c) Dane szkoły lub placówki, oznaczenie klasy, rok szkolny, wiek ucznia d) Dane rodziców lub prawnych opiekunów, informacja o osobie/osobach, do których ma być kierowana korespondencja e) Podstawa założenia karty: informacja dotycząca opinii, orzeczenia ( data wydania numer) lub informacja o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczna stwierdzona w wyniku działań pedagogicznych f) Diagnoza: wynikająca z opinii, orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i/lub rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole. Opis obszarów rozwojowych ucznia: ogólna sprawność fizyczna, stan zdrowia, sprawność rąk, zmysłów, komunikowanie się i artykulacja, sfera poznawcza, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia, trudności, techniki uczenia się), sfera emocjonalno- społeczna( radzenie sobie z emocjami, relacje z dorosłymi, rówieśnikami), uzdolnienia, zainteresowania, pasje. Każdy opis obszarów rozwoju powinien zawierać informacje o mocnych stronach ucznia i jego trudnościach.

7 KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Karta indywidualnych potrzeb dziecka Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze g) Potrzeby o wyżej opisanych obszarach rozwoju ucznia, wynikające z diagnozy h) Zalecane przez zespół formy, sposoby, okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej( sposoby udzielania, czas trwania, wymiar godzin, w którym powinny być realizowane) i) Harmonogram spotkań zespołu( terminy spotkań zespołu) j) Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu zespołu k) Zatwierdzone prze dyrektora formy, sposoby pomocy psychologiczno- pedagogicznej- czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane l) Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej( rodzaj udzielanej pomocy, okres trwania i wymiar godzin, pozytywne i negatywne skutki oddziaływań, przypuszczalne przyczyny powodzeń i niepowodzeń zrealizowanych działań, wnioski i wskazania na przyszłość) m) Podpisy osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu n) Podpis dyrektora szkoły lub placówki

8 KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

9 KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Jelenia Góra 02.11.2011 r. Opracowała: Sara Rzemińska


Pobierz ppt "KALEJDOSKOP SZANS KALEJDOSKOP MOZLIWOŚCI Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Jelenia Góra 02.11.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google