Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Pożyczkowy ES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Pożyczkowy ES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Pożyczkowy ES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Czym jest pożyczka dla PES?

3 Produkt – procedura oraz niezbędna dokumentacja do udzielania pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem Podmiotom Ekonomii Społecznej niskie koszty (odsetki od 5,51% do 8,91%* plus prowizja za poręczenie liczona od kwoty poręczenia od 0,6% do 3,6%) długi okres spłaty pożyczki – do 36 miesięcy (obrotowa) i do 60 miesięcy (inwestycyjna) skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni (od dostarczenia kompletnej dokumentacji) * Obecnie 3,78%-7,81%

4 Oferta została skierowana do podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym do organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność statutową odpłatną lub działalność gospodarczą. Oznacza to, że zainteresowani mogli otrzymać nie tylko środki na zakupy wyposażenia, sprzętu czy programów komputerowych, ale także: • środki na przeprowadzenie remontów i modernizacji, a nawet • środki, które zapewniły płynność finansową organizacji oczekującej na przekazanie transzy dofinansowania projektu unijnego.

5 Fundusz w początkowej fazie testowania udzielał wyłącznie pożyczek w innowacyjnej formie „pożyczki z poręczeniem”, którą przekształcono na pożyczkę dopuszczającą poręczenie funduszu poręczeniowego jako jednej z opcji zabezpieczeń. Dzięki temu produkt stał się bardziej elastyczny dla PES nie prowadzących działalności gospodarczej.

6 Jak to zadziałało?

7 Etapy projektu Etap I – badanie potrzeb 02-06.2012
pogłębiona diagnoza potrzeb i finansowych możliwości PES konsultacje procedur z przedstawicielami PES i F.Poż./ F.Por. modyfikacja procedur z uwzględnieniem uwag PES i F.Poż./ F.Por. Etap II – testowanie produktu nabór wniosków i udzielanie pożyczek, monitoring spłat, ew. windykacja doradztwo w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zbieranie opinii i spostrzeżeń uczestników fazy testowania badanie efektów testowania (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) stworzenie finalnej wersji produktu i złożenie go do walidacji Etap III – upowszechnianie wydanie publikacji z opisem produktu spotkania informacyjne, seminaria wprowadzenie produktu do głównego nurtu polityki

8 Etap II – Testowanie wrzesień 2012 – lipiec 2013
Przeszkolenie pracowników projektu z nowego narzędzia finansowania zwrotnego Wsparcie finansowe (KPFP) Rozpatrywanie wniosków pożyczkowych Udzielenie pożyczki Monitoring spłat Wsparcie merytoryczne (CISTOR) Pomoc w przygotowaniu wniosków pożyczkowych Doradztwo dla PES Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Zbieranie opinii i spostrzeżeń od odbiorców i użytkowników Upowszechnianie informacji o projekcie

9 „Pożyczka z Poręczeniem dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.
Od września 2012 do maja 2013 roku został przetestowany produkt: „Pożyczka z Poręczeniem dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”. Procedura udzielania pożyczki z poręczeniem wyglądała następująco:

10

11

12 Strategia wdrażania produktu innowacyjnego określa elementy jakie należy wykonać w celu implikacji produktu: 1. Podpisanie umowy pomiędzy F. Poż. i co najmniej jednym F. Por. 2. Przyjęcie wypracowanego produktu w formie niezmienionej lub dostosowanie go do procedur i potrzeb implikującego go F. Poż. 3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, którzy będą zajmowali się udzielaniem pożyczek w ramach wypracowanego produktu. 4. Przeprowadzenie działań promocyjnych celem poinformowania PES o poszerzeniu oferty Funduszu o produkt bezpośrednio im dedykowany.

13 Zmiany w produkcie

14 Tryb wprowadzania zmian
Karta opinii i spostrzeżeń Rejestr Opinii i Spostrzeżeń Posiedzenia grupy sterującej projektem i pracowników Formularz Zmian

15 Łącznie 114 zmian w dokumentach.

16 Elementy innowacji wprowadzone we współpracy pomiędzy Funduszem Pożyczkowym a Funduszem Poręczeniowym.

17 Zasada pari passu - oznacza ona, iż w przypadku wystąpienia niepowodzenia inwestycji po stronie pożyczkobiorcy, powstałe straty (utrata kapitału pożyczki, odsetki, prowizja za poręczenie oraz inne koszty) będą ponoszone proporcjonalnie i w taki sam sposób przez oba fundusze, zaś odzyskane kwoty z zabezpieczeń złożonych przez pożyczkobiorców będą obniżać proporcjonalnie straty ponoszone przez oba Fundusze. Proporcja ta będzie wynikała z procentu poręczenia ustalonego w umowie poręczenia zawartej przez Fundusz Pożyczkowy z Beneficjentem.

18 Dywersyfikacja ryzyka
Dzięki poręczeniu udzielanemu dla każdej pożyczki, ryzyko udzielenia takiego zobowiązania zostanie zdywersyfikowane, co będzie miało bezpośredni wpływ na oferowaną cenę pieniądza oraz będzie wpływać na obniżenie poziomu rezerw a w przypadku dochodzenia roszczenia w istotny sposób obniżą straty ponoszone przez fundusz pożyczkowy.

19 Wspólna dla funduszu pożyczkowego i poręczeniowego metodologia oceny ryzyka –
przygotowany produkt dla PES unifikuje proces oceny, usprawnia obieg dokumentów i skraca czas oczekiwania dla wnioskodawcy. To sprawia w efekcie, że produkt dla PES jest przyjazny i nie stwarza niepotrzebnych barier administracyjnych.

20 Elementy innowacji stanowiące udogodnienia dla
Podmiotów Ekonomii Społecznej zastosowanie jednego miejsca składania dokumentów. Dotychczas podmioty ubiegające się o udzielenie pożyczki składały wniosek o pożyczkę w Funduszu Pożyczkowym a wniosek o udzielenie poręczenia w Funduszu Poręczeniowym W ramach wypracowanego produktu decyzja o poręczeniu będzie podejmowana jednocześnie z decyzją o przyznaniu finansowania przez Fundusz Pożyczkowy.

21 przygotowanie jednego wniosku o udzielenie pożyczki wraz z poręczeniem
przygotowanie jednego wniosku o udzielenie pożyczki wraz z poręczeniem. Dotychczas stosowano osobne formularze wniosku o udzielenie pożyczki i wniosku o udzielenie poręczenia. rozłożenie prowizji poręczenia w skali roku na co miesięczne raty. Dotychczas prowizja była pobierana „up front”, co zwiększało barierę dostępu do finansowania dłużnego. obniżenie kosztów dostępu do finansowania poprzez rezygnację z prowizji przez fundusz pożyczkowy. ograniczenie ewentualnych dolegliwości dla PES w przypadku windykacji poprzez wprowadzenie zasady przeprowadzania jej przez tylko jednego wierzyciela, dzięki czemu zmniejszą się koszty przedsądowe (wezwania, monity, ponaglenia), koszty sądowe oraz koszty związane z dochodzeniem roszczenia w postępowaniu komorniczym. Dotychczasowy model sprowadza się do prowadzenia dwóch osobnych postępowań windykacyjnych: jeden przez Fundusz Pożyczkowy drugi zaś przez Fundusz Poręczeniowy

22 ułatwienie obsługi pożyczki przez dłużnika, który w ramach zaciągniętego zobowiązania będzie wykonywał jeden przelew bankowy miesięcznie kumulujący koszty obsługi pożyczki i poręczenia. Dotychczas osobne przelewy do F. Poż. i F. Por. obniżenie kosztów obsługi pożyczki przez pożyczkobiorcę poprzez zastosowanie jednego przelewu bankowego miesięcznie. ustalenie korzystnej dla pożyczkobiorcy kolejności księgowania odzyskiwanych zaległości (kapitał, prowizja za poręczenie, koszty sądowe i egzekucyjne, odsetki). Praktyką stosowaną powszechnie przez wszystkie instytucje finansowe w Polsce jest księgowanie kapitału po zaspokojeniu wszelkich innych roszczeń. Taka praktyka powoduje, że dłużnicy, którzy napotykają na trudności w regularnej obsłudze zadłużenia, popadają w kolejne zadłużenia, których przyrost często przekracza wartość zobowiązania głównego. Dodatkową korzyścią dla pożyczkobiorcy będą nie rosnące odsetki, jako że kapitał od powstałych zaległości będzie spłacany w pierwszej kolejności. dostosowanie analizy subiektywnej do specyfiki PES.

23 Dodatkowo w procedurze wprowadzono obowiązkowe wizytacje w podmiotach ubiegających się o udzielenie pożyczki podczas których przeprowadza się wywiad z osobą uprawnioną do reprezentowania PES oraz weryfikacja danych zawartych we wniosku i załącznikach. Umożliwia to m.in. uzupełnienie formularzy oraz poprawienie zawartych w nich błędów bez konieczności ponownej wizyty wnioskodawcy w siedzibie Funduszu Pożyczkowego.

24 Dziękuję za uwagę Piotr Rybiński Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
tel. (56)


Pobierz ppt "Fundusz Pożyczkowy ES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google