Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Finansowanie innowacji w rolnictwie w ramach prow oraz innych źródeł CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

2 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
PLAN ZAJĘĆ WPROWADZENIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI W ROLNICTWIE PROW 2014 – 2020 INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

3 Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw – wg GUS
W latach aktywność innowacyjną wykazało 18,4% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,8% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 17,7% i 13,9% w latach ). Nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług (w latach odpowiednio 16,5% i 12,4%). Uwzględniając rodzaj wdrożonych innowacji: – innowacje produktowe wprowadziło 11,0% przedsiębiorstw przemysłowych i 5,8% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 11,2% i 7,0% w poprzednim okresie badawczym), – innowacje procesowe wprowadziło 12,8% przedsiębiorstw przemysłowych i 8,5% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 12,4% i 9,1%), – innowacje organizacyjne wprowadziło 8,3% przedsiębiorstw przemysłowych i 7,1% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 10,3% i 10,5%), – innowacje marketingowe wprowadziło 7,5% przedsiębiorstw przemysłowych i 7,0% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 10,2% i 11,1%). W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 10,2% CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

4 Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw – wg GUS - cd
Najwięcej innowacji wprowadzały przedsiębiorstwa duże, zatrudniające więcej osób Udział mikroprzedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji jest niewielki W okresie lepszej koniunktury przedsiębiorstwa częściej decydują się na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych w wdrażaniem nowych technologii, produktów CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

5 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROW „Współpraca” „Transfer wiedzy i działania informacyjne” „Pomoc techniczna” Inne działania i operacje PROW INNE ŹRÓDŁA FINASOWANIA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WRPO – Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO Inteligentny Rozwój PO Polska Wschodnia CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

6 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
WSPÓŁPRACA Poddziałanie: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych (partnerstw) na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

7 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
BENEFICJENCI Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w pkt. A. Kategorie podmiotów: A. rolnicy lub grupy rolników; posiadacze lasów; naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)), przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronom.); przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji); Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

8 BENEFICJENCI B. Członkami grupy operacyjnej mogą być także: podmioty doradcze; konsumenci i ich organizacje; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego. Ich rolą w grupie operacyjnej będzie inicjowanie, animowanie, popularyzacja operacji itd. Nie ma ograniczeń przedsiębiorstw uczestniczących co do ich wielkości Działanie grup operacyjnych na rzecz innowacji ma zawsze przyczyniać się do rozwoju rolnictwa

9 WSPÓŁPRACA OGRANICZENIA W STRUKTURZE KOSZTÓW
Koszty kwalifikowalne: koszty ogólne operacji: - aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu wykonalności projektu, - koszty funkcjonowania grupy operacyjnej, - koszty opracowania planu operacyjnego grupy, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych dokumentów, - koszty upowszechnienia wyników realizacji operacji), koszty badań stosowanych i prac rozwojowych bezpośrednio związanych z realizacją operacji, koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne) operacji związane z realizacją planu biznesowego opartego na planie operacyjnym grupy operacyjnej. OGRANICZENIA W STRUKTURZE KOSZTÓW koszty budowlane – do 20 % kosztów bezpośrednich, koszty badań i prac rozwojowych – do 30% kosztów bezpośrednich, ogólne do 20% kosztów bezpośrednich

10 WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI
Grupa operacyjna posiada formę organizacyjno-prawną umożliwiającą zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań. Akt ustanawiający grupę operacyjną na rzecz innowacji określa formę prawną grupy, role poszczególnych partnerów w grupie oraz odpowiedzialność prawną i finansową partnerów lub partnera reprezentującego grupę w związku z funkcjonowaniem grupy i realizacją operacji. Ponadto określa podział odpowiedzialności i własność rezultatów operacji w okresie 5 lat od uzyskania ostatniej płatności, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych operacji finansowanych ze środków Programu; Klastry mogą ubiegać się o dofinansowanie o ile spełniają wymogi właściwe dla grup operacyjnych CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

11 WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI
Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie w celu swojego ustanowienia i funkcjonowania oraz realizacji operacji - jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: działa na podstawie ustalonych procedur wewnętrznych z zachowaniem przejrzystości działania, sposobu podejmowania decyzji, uwzględniając zabezpieczenie przed występowaniem konfliktu interesów; powołana została w celu realizacji konkretnej operacji; działa na podstawie planu operacyjnego zawierającego opis operacji, harmonogram realizacji, opis spodziewanych wyników, opis założeń przyjętych w celu osiągnięcia celów grupy operacyjnej na rzecz innowacji oraz priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także sposób finansowania realizacji operacji wraz ze źródłami finansowania, w tym wkładu własnego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

12 WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI
Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że w przypadku praktyk, procesów i technologii związanych przetwarzaniem tych produktów operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1. Operacje mogą również dotyczyć praktyk, produktów, procesów i technologii bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w zakresie nawozów, środków ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasze, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

13 Załącznik nr 1 do Traktatu
Dział Zwierzęta żywe Dział Mięso i podroby jadalne Dział Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne Dział Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Dział 5 5.04 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 5.15 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi Dział 6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście Dział 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne Dział 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów Dział 9 Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03) Dział 10 Zboża Dział 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny Dział 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza

14 Załącznik nr 1 do Traktatu
Dział 13 Pektyna Dział 15 Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z „premier jus”) wytwarzany z tych tłuszczy Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nieemulgowany, niemieszany i niepreparowany Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych Dział 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

15 Załącznik nr 1 do Traktatu
Dział 17 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej: Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie); karmel Melasa, odbarwiona lub nie 17.05 (*) Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach Dział 18 Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao Dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin Dział 22 Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

16 Załącznik nr 1 do Traktatu
ex (*) ex (*) Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów 22.10 (*) Ocet i jego substytuty Dział 23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt Dział 24 24.01 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe Dział 45 45.01 Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony PL C 83/332 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dział 54 54.01 Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub rozwłóknianie) Dział 57 57.01 Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone ale nieprzędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane) (*) Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 18 grudnia 1959 r. (Dz.U. nr 7 z , s. 71/61). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

17 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
KRYTERIA WYBORU Uszczegółowione kryteria wyboru dotyczyć będą następujących kryteriów ogólnych: potencjał innowacyjny operacji; analiza techniczna, kosztów oraz korzyści; potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji (korzyści ekonomiczne, społeczne, zasięg zastosowania - geograficzny, branżowy itp.); stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu; zróżnicowanie partnerów w grupie.  CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

18 Priorytety przekrojowe Unii Europejskiej
Priorytety wyznaczone dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

19 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
GRUPA OPERACYJNA Utworzona dla potrzeb zrealizowania konkretnego projektu. Jej zadaniem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla konkretnego odbiorcy – grupy odbiorców . W skład grupy wchodzą osoby (instytucje) posiadające kompetencje (praktyczne i naukowe), niezbędne do wykonania konkretnego działania. Jest odpowiedzialna za zrealizowanie projektu, w tym prawidłowe rozliczenie otrzymanych środków pomocowych. Musi posiadać formę prawną umożliwiającą zawarcie umowy i podjęcie zobowiązań Akt ustanawiający grupę operacyjną na rzecz innowacji określa: formę prawną grupy, role poszczególnych partnerów w grupie oraz odpowiedzialność prawną i finansową partnerów lub partnera reprezentującego grupę w związku z funkcjonowaniem grupy i realizacją operacji; podział odpowiedzialności i własność rezultatów operacji w okresie 5 lat od uzyskania ostatniej płatności, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych operacji finansowanych ze środków Programu. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

20 GRUPA OPERACYJNA – FORMA PRAWNA
Spółka z o.o Konsorcjum spełniają wymogi formalno prawne grup operacyjnych do zawierania umów CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

21 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ZAKRES POMOCY 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji. 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji. Jeżeli operacja obejmuje inwestycje należące swym zakresem do jednego z działań lub poddziałań wymienionych w Rozporządzeniu EFRROW poziom pomocy stosowany dla tej części operacji określa się zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem. 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych, w przypadku kosztów bezpośrednich niedających się w sposób jednoznaczny zakwalifikować do żadnego z działań/poddziałań w ramach Rozporządzenia. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

22 KWOTY, STAWKI, WARUNKI WDRAŻANIA POMOCY
Maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi zł. Koszty ogólne mogą stanowić nie więcej niż 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji tj. nie więcej niż zł Łącznie maksymalna wysokość wsparcia dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu wynosi zł. Okres realizacji operacji do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu Całkowita kwota środków publicznych przeznaczonych na działanie – euro Podmiot wdrażający – Agencja Rynku Rolnego Wnioski składane w centrali ARR. Ocena merytoryczna – zespół ekspertów powołany przy ARR. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

23 Inne źródła wspierania innowacji w PROW 2014-2020
TRANSFER WIEDZY I DZIAŁANIA INFORMACYJNE BUDŻET: euro Planowana liczba przeszkolonych osób: Kwalifikowalność kosztów: 100 % Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Realizacja działania ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększania potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje udostępniane w ramach działania będą ukierunkowane na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

24 TRANSFER WIEDZY I DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Beneficjenci: jednostki naukowe i uczelnie, publiczne podmioty doradcze (WODR, CDR, IR), JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze, szkoły leśne, CKU, CKP, inne podmioty szkoleniowe, konsorcja ww. podmiotów. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

25 Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne
Zakres Operacje służące upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty mogą dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem, w tym OZE . Koszty kwalifikowalne koszty bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem demonstracji; koszty przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do wartości rynkowej majątku; koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich; koszty ogólne związane z organizacją i przeprowadzeniem demonstracji. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

26 USŁUGI DORADCZE, USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM I USŁUGI Z ZAKRESU ZASTĘPSTW
Poddziałanie: Wsparcie dla korzystających z usług doradczych Poddziałanie: Wsparcie na szkolenia doradców Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego – promowanie uczenia się przez całe życie - wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze. BUDŻET: 75 002 515 euro Planowana liczba osób, którym udzielono porad: Kwalifikowalność kosztów: 100 % CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

27 PRZETWÓRSTWO I MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH
Pomoc jest udzielana na materialne i niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych wymienionych w zał. 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE z wyłączeniem produktów rybnych. Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, Działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Rolnik, domownik, małżonek rolnika – ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie - - na etapie składania wnuiosku CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

28 PRZETWÓRSTWO I MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH
Koszty kwalifikowalne: Budowa, modernizacja, przebudowa budynków Urządzenia do przetwarzania, magazynowania, aparatura pomiarowa, urządzenia służące poprawie środowiska, Oprogramowanie do sterowannia procesami i zarządzania, Koszty wdrożenia certyfikacji, opłaty za licencje, patenty, Koszty ogólne: przygotowanie dokumentacji, biznes planu, projektów. Wielkość pomocy: Max. pomoc dla jednego beneficjenta – zł Max. pomoc dla związku grup producentów rolnych – zł Poziom pomocy – 50% kosztów kwalifikowalnych CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

29 PRZETWÓRSTWO I MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH
Warunki kwalifikowalności – pomoc może być przyznana, jeśli: wnioskodawca jest zdolny do utrzymania planowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% w surowce na podstawie długoterminowych umów, zawieranych z: rolnikami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów Kryteria wyboru – będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności: grup lub organizacji producentów oraz związków grup, spółdzielni, młodych rolników wnioskodawców zaopatrujących się w surowce na podstawie długotrwałych umów, - Inwestycji w gminach o najwyższym poziomie bezrobocia. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

30 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
POMOC TECHNICZNA Koszty funkcjonowania brokerów Koszty funkcjonowania działalności operacyjnej związanej ze wspieraniem innowacji w rolnictwie na poziomie województw Budowa i funkcjonowanie portalu w ramach Systemu Innowacji Rolniczych Funkcjonowanie Zespołów tematycznych CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

31 INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – poza PROW 2014-2020
NCBR - NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PARP - POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRPO – WOJEWÓDZKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PO WER – PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PO INTELIGENTNY ROZWÓJ PO POLSKA WSCHODNIA CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

32 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Zadaniem Centrum jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem oraz przyczyniać się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele te NCBR realizuje poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej. Centrum realizując swoje zadania podejmuje również współpracę z innymi podmiotami tworząc wspólne przedsięwzięcia i programy sektorowe. Przykładem może być współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu. Centrum kontynuuje także prace związane z monitorowaniem projektów zleconych przez MNiSW CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

33 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Biostrateg Program BioStrateg ma finansować badania obejmujące bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny. W I konkursie programu BioStrateg dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzyma 9 najlepszych spośród 66 ocenianych przez ekspertów projektów. Realizowane projekty dotyczyć będą m.​in. badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, opracowania innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca, stworzenia nowoczesnego systemu optymalizacji zagospodarowania dolin rzecznych i ich rewitalizacji oraz technologii poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

34 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.  „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji” Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

35 WOJEWÓDZKIE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE
Przedsięwzięcia podejmowane w ramach WRPO na rzecz wspierania rozwoju innowacji Diagnoza innowacyjności Program działania na rzecz innowacji Edukacja dla innowacji Partnerstwo dla innowacji Brandy Skuteczne instytucje otoczenia biznesu Innowacyjne przedsiębiorstwa Klastry Innowacyjny Urząd CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

36 Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PO WER 2014-2020
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki. Celem mikro-innowacji jest inkubacja pomysłów pozwalających rozwiązać skuteczniej problemy będące przedmiotem interwencji EFS. W ramach tego typu projektów istotne jest dotarcie do potencjalnych innowatorów społecznych, wsparcie ich w rozwinięciu i opracowaniu nowych zalążkowych pomysłów, a następnie przetestowanie gotowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki (rozumiane jako zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o produktach projektu, a także dotarcie z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę oraz podjęcie próby przekonania ich do zastosowania wypracowanego rozwiązania). Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań. Celem makro-innowacji jest zapewnienie możliwości wprowadzania zmian do istniejącej praktyki przez podmioty o większym potencjale oraz realizację projektów pozwalających na wypracowanie innowacji w zakresie polityki (tzw. policy innovation). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

37 Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PO WER 2014-2020
Główne typy beneficjentów: Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami Administracja publiczna Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej Szkoły i placówki systemu oświaty Uczelnie Przedsiębiorstwa Partnerzy społeczni Organizacje pozarządowe CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

38 Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ
Kto może występować o wsparcie? O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu. Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

39 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
PO IR - cd Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie w tym zakresie służy zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej programu. Planowana jest realizacja instrumentu wspierającego MŚP, które zainteresowane są wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym. W procesie udzielania wsparcia wykorzystane zostaną doświadczenia związane z realizacją analogicznych instrumentów w perspektywie finansowej Ponadto przewiduje się utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MŚP. Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla instytucji finansowych udostępniających kapitał firmom wdrażającym innowacje, które są związane z wynikami działalności B+R. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Finansowaniem zostaną objęte projekty mające na celu świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji oraz programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

40 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
PO Polska Wschodnia W ramach PO Polska Wschodnia spośród 5 osi priorytetowych dwie ukierunkowane są na wspieranie innowacyjnego rozwoju miast i obszarów wiejskich w lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. OŚ PRIORYTETOWA I - INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA W ramach działania wsparciem objęte zostaną projekty służące wzmacnianiu zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu technologii, głownie w ramach inteligentnych specjalizacji. Wspierane będą projekty wdrażania innowacji, które wymagać będą przeprowadzenia prac B+R (wykonanych przez własne zaplecze rozwojowe lub nabyte od innych jednostek z makroregionu bądź pozostałych części kraju, jak również i zagranicy). Prace takie służyć mają opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów (innowacje produktowe) i procesów (innowacje procesowe). W ramach realizowanych projektów dopuszczalny będzie zakup oraz montaż maszyn, jak i urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia, o ile służyć to będzie wdrażaniu innowacji, będących przedmiotem przeprowadzanych prac B+R CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

41 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
PO Polska Wschodnia OŚ PRIORYTETOWA II - PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA Oś priorytetowa II obejmuje swoim zakresem interwencji cel tematyczny 3, priorytety inwestycyjne: 3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości; 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji; 3.3 wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

42 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Dziękuję za uwagę CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE


Pobierz ppt "CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google