Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBIORY DANYCH GROMADZONE W BDOT500, GESUT I EGIB PODSTAWOWYM I REFERENCYJNYM ŹRÓDŁEM DANYCH DLA BDO10k Anna Mączka, Jerzy Zieliński Wrocław, 13-15 maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBIORY DANYCH GROMADZONE W BDOT500, GESUT I EGIB PODSTAWOWYM I REFERENCYJNYM ŹRÓDŁEM DANYCH DLA BDO10k Anna Mączka, Jerzy Zieliński Wrocław, 13-15 maja."— Zapis prezentacji:

1 ZBIORY DANYCH GROMADZONE W BDOT500, GESUT I EGIB PODSTAWOWYM I REFERENCYJNYM ŹRÓDŁEM DANYCH DLA BDO10k Anna Mączka, Jerzy Zieliński Wrocław, maja 2015 r.

2

3 DYSHARMONIZACJA BAZ DANYCH
Podział budynków ze względu na podstawową funkcję użytkową i odpowiadające im oznaczenie Rodzaj budynków obowiązującą Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków (funkcje użytkowe) Instrukcja techniczna K-1 mapa zasadnicza (przeważająca funkcja budynku) Wytyczne techniczne TBD (przeważająca funkcja budynku) Budynki mieszkalne 1 m Budynki przemysłowe 2 p Budynki transportu i łączności (lub) 3 t Budynki handlowo-usługowe (lub) 4 h Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 5 brak s Składy lub magazyny Budynki biurowe 6 b Budynki szpitali i zakłady opieki medycznej 7 Budynki ochrony zdrowia, opieki socjalnej z Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 8 k Budynki kultury, oświaty, kultu religijnego Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 9 Budynki gospodarcze (lub gospodarczo - produkcyjne) g Inne budynki niemieszkalne 10 i Budynki inne, w tym technicznego uzbrojenia terenu Budynki nieokreślone x Budynki sakralne r

4 generalizacja modelu (generalizacja DLM)
WSPÓLNY MODEL POJĘCIOWY BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH PROWADZONY PRZEZ SGiK PRG BDOT10k 50 000 25 000 PRNG 10 000 ZSIN BDOO K-GESUT BDOT500 Rejestry innych organów i instytucji PROCES ZASILANIA BDOO generalizacja modelu (generalizacja DLM)

5 CELE INTEGRACJI MODELU BAZ DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH
ograniczenie kosztów prowadzenia BDOT10k FINANSOWY wykorzystanie danych z baz o większej szczegółowości i większej dokładności TECHNOLOGICZNY przyspieszenie procesu aktualizacji, wykorzystując w tym celu sieci teletransmisyjne i usługi danych przestrzennych ORGANIZACYJNY skupienie w maksymalnym stopniu procesu aktualizacji danych w ramach organów SGiK w oparciu o już raz pozyskane, zweryfikowane i przyjęte do PZGiK dane PRODUKCYJNY poszerzenie kręgu odbiorców i użytkowników danych przestrzennych z PZGiK poprzez wspólne udostępnianie danych zharmonizowanych w sensie logicznym i sensie fizycznym PROMOCYJNY

6 HARMONIZACJA BAZ DANYCH
Aby uzyskać efekt zamierzonej synergii, GUGiK czyni starania w zakresie: przyśpieszenie procesu budowy i prowadzenia w postaci cyfrowej baz danych na poziomie powiatowym poprzez pozyskanie większych środków unijnych z perspektywy finansowej rozbudowy węzłów infrastruktury informacji przestrzennej i rozwoju sieci usług danych przestrzennych przez organy administracji odpowiedzialne za prowadzenie właściwych rejestrów publicznych pełnej harmonizacji modelu danych dla poszczególnych baz danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną promocji naszych rozwiązań w zakresie modelowania danych przestrzennych nawiązania ścisłej współpracy z instytucjami korzystającymi z ,,naszych’’ baz danych w zakresie świadczenia usług dedykowanych w ramach zharmonizowanych danych przestrzennych np. z UKE w związku z wdrożeniem ,,dyrektywy kosztowej’’ zmian w mentalności ośrodków decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania państwem w zakresie możliwości wykorzystania systemów geoinformacyjnych bazujących na referencyjności baz danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

7 ZAKRES INFORMACYJNY BDOT10k – EGiB, BDOT500 i GESUT
ZAKRES INFORMACYJNY BDOT10k – EGiB, BDOT500 i GESUT 1 poziom szczegółowości kategorie klas obiektów – 9 2 poziom szczegółowości klasy obiektów – 58 i wykazy – 10 (74 – podział uwzględniający typ geometrii danych) SIEĆ WODNA - SW rzeka i strumień - SWRS kanał - SWKN rów melioracyjny - SWRM SIEĆ KOMUNIKACYJNA jezdnia - SKJZ droga - SKDR rondo i węzeł drogowy - SKWD przeprawa - SKPP ciąg ruchu pieszego i rowerowego - SKRP tor lub zespół torów - SKTR SIEĆ UZBROJENIA TERENU linia napowietrzna - SULN przewód rurowy - SUPR BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA budynek - BUBD budowla inżynierska - BUIN wysoka budowla techniczna - BUWT budowla ziemna - BUZM budowla hydrotechniczna - BUHD budowla cmentarna - BUCM budowla sportowa - BUSP zbiornik techniczny - BUZT urządzenie transportowe - BUTR umocnienie drogowe, kolejowe i wodne - BUUO inne urządzenie techniczne - BUIT inna budowla - BUIB POKRYCIE TERENU zabudowa - PTZB woda powierzchniowa - PTWP teren leśny i zadrzewiony - PTLZ roślinność trawiasta i uprawa rolna - PTTR roślinność krzewiasta - PTRK plac - PTPL uprawa trwała - PTUT grunt nieużytkowany - PTGN składowisko odpadów - PTSO wyrobisko i zwałowisko - PTWZ pozostały teren niezabudowany - PTNZ teren pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi - PTKM

8 ZAKRES INFORMACYJNY BDOT10k – EGiB, BDOT500 i GESUT
ZAKRES INFORMACYJNY BDOT10k – EGiB, BDOT500 i GESUT 1 poziom szczegółowości kategorie klas obiektów – 9 2 poziom szczegółowości klasy obiektów – 58 i wykazy – 10 (74 – podział uwzględniający typ geometrii danych) OBIEKTY INNE obiekt przyrodniczy - OIPR obiekt związany z komunikacją - OIKM obiekt o znaczeniu orientacyjnym w terenie - OIOR mokradło - OIMK szuwary - OISZ KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU kompleks mieszkaniowy - KUMN kompleks przemysłowo-gospodarczy - KUPG kompleks oświatowy - KUOS kompleks ochrony zdrowia i opieki społecznej - KUOZ kompleks sportowy i rekreacyjny - KUSK kompleks handlowo-usługowy - KUHU kompleks sakralny i cmentarz - KUSC kompleks zabytkowo-historyczny - KUZA kompleks komunikacyjny - KUKO kompleks usług hotelarskich - KUHU inny kompleks użytkowania terenu - KUIK TERENY CHRONIONE park narodowy - TCPN park krajobrazowy - TCPK rezerwat - TCRZ obszar Natura TCON JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO jednostka podziału administracyjnego - ADJA miejscowość - ADMS wykazy OT_Ulica OT_SzlakDrogowy OT_LiniaKolejowa OT_WezelKolejowy OT_Ciek OT_ZbiornikWodny OT_Lotnisko OT_Port OT_Kopalnia OT_Elektrownia

9 BDOT500 i GESUT - MZ wg K1 lub G7
ZAKRES INFORMACYJNY BDOT500 i GESUT - MZ wg K1 lub G7

10 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA
OT_BUBD EGiB EGB_Klasa wg PKOB budynki mieszkalne jednorodzinne budynki o dwóch mieszkaniach… budynki o trzech i więcej mieszkaniach budynki zbiorowego zamieszkania budynki hoteli budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe budynki biurowe budynki handlowo -usługowe budynki łączności dworców i terminali budynki garaży budynki przemysłowe zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ogólnodostępne obiekty kulturalne budynki muzeów i bibliotek budynki szkół i instytucji badawczych budynki szpitali i zakładów opieki medycznej budynki kultury fizycznej budynki gospodarstw rolnych budynki kultu religijnego budynki zabytkowe pozostałe budynki niemieszkalne

11 FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE BUDYNKÓW
ZGODNE Z - PKOB

12 FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE BUDYNKÓW
ZGODNE Z - PKOB

13 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA
OT_BUIN BDOT500 BU budowla inżynierska estakada kładka dla pieszych most wiadukt GESUT SU budowla podziemna przejście podziemne tunel drogowy tunel kolejowy tunel metra tunel tramwajowy

14 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUIN
BDOT500 BU rodzaj materiału konstrukcyjnego beton cegła drewno kamień stal inny

15 OT_BUCM, OT_BUZM, OT_BUHD
BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUCM, OT_BUZM, OT_BUHD BDOT500 BU budowla ziemna nasyp wał przeciwpowodziowy lub grobla wykop BDOT500 PT cmentarz cmentarz komunalny cmentarz wojenny cmentarz wyznaniowy cmentarz inny

16 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUWT, OT_BUZT
GESUT SU słup i maszt maszt oświetleniowy maszt telekomunikacyjny słup turbina wiatrowa wieża telekomunikacyjna BDOT500 BU wysoka budowla techniczna chłodnia kominowa komin przemysłowy wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża szybu kopalnianego wieża widokowa

17 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUWT, OT_BUZT
BDOT500 BU zbiornik techniczny zbiornik ciecz zbiornik na materiały sypkie GESUT SU budowla podziemna osadnik urządzenie techniczne związane z siecią zbiornik

18 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA
OT_BUSP, OT_BUUO BDOT500 BU budowla sportowa basen bieżnia kort tenisowy plac gier i zabaw plac sportowy skocznia narciarska sztuczny stok tor saneczkowy tor żużlowy

19 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUSP, OT_BUUO
BDOT500 BU umocnienie, drogowe, kolejowe lub wodne ostroga ściana oporowa BDOT500 rodzaj materiału umocnienia beton kamień pale betonowe pale drewniane pale stalowe

20 OT_BUTR, OT_BUIB, OT_BUIT
BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUTR, OT_BUIB, OT_BUIT BDOT500 BU urządzenie transportowe kolej linowa suwnica taśmociąg wyciąg narciarski BDOT500 KT obiekt związany z komunikacją ogrodzenie trwałe BDOT500 BU inna budowla estrada peron rampa trybuna

21 OT_BUTR, OT_BUIB, OT_BUIT
BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUTR, OT_BUIB, OT_BUIT GESUT SU urządzenie techniczne związane z siecią dystrybutor paliw stacja transformatorowa zdrój uliczny

22 SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA OT_SKRP
BDOT500 KT ciąg ruchu pieszego i rowerowego alejka chodnik pasaż BDOT500 poziom pod powierzchnią gruntu -2 pod powierzchnią gruntu -1 nad powierzchnią gruntu pierwszy poziom nad powierzchnią gruntu drugi poziom nad powierzchnią gruntu trzeci poziom nad powierzchnią gruntu czwarty poziom nad powierzchnią gruntu

23 SU - SIEĆ UZBROJENIA TERENU OT_SULN, OT_SUPR
GESUT SU przewód telekomunikacyjny GESUT SU przewód elektroenergetyczny przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia Przewód elektroenergetyczny średniego napięcia przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia

24 SU - SIEĆ UZBROJENIA TERENU OT_SULN, OT_SUPR
GESUT SU przewód benzynowy przewód ciepłowniczy przewód gazowy przewód kanalizacyjny przewód naftowy przewód wodociągowy GESUT rodzaj przewodu rurowy kabel światłowód GESUT przebieg nadziemny naziemny podziemny

25 SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA
OT_SKTR, OT_SKPP BDOT500 KT tor tor kolejowy tor metra tor tramwajowy BDOT500 KT przeprawa bród przeprawa łodziami przeprawa promowa

26 OI - OBIEKTY INNE OT_OIPR, OT_OIOR BDOT500 OB obiekt przyrodniczy
drzewo liściaste drzewo iglaste wodospad źródło

27 OI - OBIEKTY INNE OT_OIPR, OT_OIOR Powiatowa baza GESUT BDOT500 SU
urządzenie techniczne związane z siecią studnia głębinowa BDOT500 OB obiekt o znaczeniu orientacyjnym figura kapliczka lub krzyż przydrożny fontanna mur historyczny pomnik pomost lub molo ruina zabytkowa

28 (PTKM) teren pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi
PT - POKRYCIE TERENU (PTPL) plac, (PTKM) teren pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi -- plac BDOT500 rodzaj nawierzchni beton bruk klinkier kostka kamienna kostka prefabrykowana kostka trawnikowa masa bitumiczna płyty betonowe stabilizowane żwirem lub żużlem tłuczeń żwir

29 ZNAKÓW KARTOGRAFICZNYCH figura, kapliczka lub krzyż przydrożny
HARMONIZACJA ZNAKÓW KARTOGRAFICZNYCH BDOT10k BDOT500 zapora wodna 0010_705 jaz stały BUBH02_01 sad 0010_725 uprawa sadownicza PTTU03 bagno 0010_727 OBMO01 pomnik 0010_330 OBOO04_01 figura, kapliczka lub krzyż przydrożny 0010_332 OBOO01_01

30 HARMONIZACJA ZNAKÓW KARTOGRAFICZNYCH
BDOT10k BDOT500 śluza 0050_821 BUBH03 wyciąg narciarski 0010_317 BUUT06 turbina wiatrowa 0010_425 SUSM08_02 maszt lub wieża telekomunikacyjna 0010_426 maszt telekomunikacyjny SUSM03_01 wieża telekomunikacyjna SUSM11_01

31 HARMONIZACJA I REFERENCYJNOŚĆ BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH - WNIOSKI
PROCES KONSEKWENTNIE REALIZOWANY OD KILKU LAT PROCES ITERACYJNY atrybuty znaki kartograficzne obiekty WYNIKI PROCESU IMPLEMENTOWANE W PRZEPISACH PRAWA PROCES WYMAGA CIERPLIWOŚCI, ZROZUMIENIA I KONSEKWENCJI

32 Dziękujemy za uwagę

33

34


Pobierz ppt "ZBIORY DANYCH GROMADZONE W BDOT500, GESUT I EGIB PODSTAWOWYM I REFERENCYJNYM ŹRÓDŁEM DANYCH DLA BDO10k Anna Mączka, Jerzy Zieliński Wrocław, 13-15 maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google