Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Baza Danych Georeferencyjnych a tematy INSPIRE Wykorzystanie danych referencyjnych przez organy wiodące Seminarium wydziału GiK PW, 8 kwietnia 2011 mgr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Baza Danych Georeferencyjnych a tematy INSPIRE Wykorzystanie danych referencyjnych przez organy wiodące Seminarium wydziału GiK PW, 8 kwietnia 2011 mgr."— Zapis prezentacji:

1 Baza Danych Georeferencyjnych a tematy INSPIRE Wykorzystanie danych referencyjnych przez organy wiodące Seminarium wydziału GiK PW, 8 kwietnia 2011 mgr inż. Agata Pillich-Kolipińska

2 Dyrektywa INSPIRE – założenia (1) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) INSPIRE ma na celu wspomaganie tworzenia polityki w odniesieniu do polityk i działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko. (zał. (4) INSPIRE) Z w/w wynika zakres tematów, dla których przewidziane jest tworzenie i reorganizacja zbiorów danych oraz powiązanych z nimi usług.

3 Dyrektywa INSPIRE – założenia (2) INSPIRE kładzie nacisk na tworzenie infrastruktur informacji przestrzennych, doprowadzanie do interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, zapewnianie dostępu do usług i metadanych oraz, m.in., umożliwienie wspólnego korzystania z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne; (zał. (6) INSPIRE) a także zaoferowanie osobom trzecim możliwości wnoszenia wkładu w infrastruktury krajowe (zał. (18) INSPIRE)

4 Dyrektywa INSPIRE - definicje Organ publiczny oznacza: a) jednostkę administracji rządowej lub innej administracji publicznej, w tym publiczne organy doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym; b) osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami, działaniami lub usługami dotyczącymi środowiska oraz c) osobę fizyczną lub prawną sprawującą obowiązki lub funkcje publiczne lub świadczącą usługi publiczne w odniesieniu do środowiska i podlegającą organowi lub osobie, o których mowa w lit. a) lub b). (art. 3 pkt. 9 INSPIRE)

5 Dyrektywa INSPIRE a prawo krajowe INSPIRE zobowiązuje kraje członkowskie do tworzenia spójnego prawa obejmującego wspólnotowe przepisy wykonawcze oraz krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze. Transpozycją (przeniesieniem przepisów) INSPIRE do prawa krajowego jest Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (ustawa o IIP). Za transpozycję dyrektywy INSPIRE odpowiedzialne było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6 Ustawa o IIP – zakres przedmiotowy Określa warunki i procedury tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tych sprawach. Definiuje zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Załączniki do ustawy określają grupy tematyczne zbiorów danych przestrzennych, odpowiadające Aneksom dyrektywy INSPIRE (rozdział 1, 2, 3 – pierwsza, druga, trzecia grupa tematyczna).

7 Ustawa o IIP – definicje Organ wiodący - centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za określone tematy danych przestrzennych. Organ administracji - organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska. Osoba trzecia - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca organem administracji.

8 Tematy danych przestrzennych Trzy grupy tematyczne, odpowiadające Aneksom I-III dyrektywy INSPIRE: pierwsza grupa – 9 tematów druga grupa – 4 tematy trzecia grupa – 21 tematów Ustawa wymienia 12 organów wiodących: 6 ministerstw i 6 urzędów centralnych.

9 Tematy danych przestrzennych i organy wiodące (1) Lp.Organ wiodącyNr tematu Tematy danych przestrzennych 1Ministerstwo Infrastruktury3.4Zagospodarowanie przestrzenne 2Minister Gospodarki Warunki oceanograficzne-geograficzne Obszary morskie 3Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.9Obszary chronione 4Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3.9Obiekty rolnicze oraz akwakultury 5Minister Środowiska Obszary chronione Strefy zagrożenia naturalnego Warunki atmosferyczne Warunki meteorologiczno-geograficzne Rozmieszczenie gatunków 6Minister Zdrowia3.5Zdrowie i bezpieczeństwo ludności źródło: Ustawa o IIP, za: E. Bielecka, materiały szkoleniowe – Szkolenia INSPIRE dla Administracji (GUGiK/EFS)

10 Tematy danych przestrzennych i organy wiodące (2) źródło: Ustawa o IIP, za: E. Bielecka, materiały szkoleniowe – Szkolenia INSPIRE dla Administracji (GUGiK/EFS) Lp.Organ wiodącyNr tematu Tematy danych przestrzennych 7Główny Geodeta Kraju Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych Systemy siatek georeferencyjnych Nazwy geograficzne Jednostki administracyjne Adresy Działki ewidencyjne Sieci transportowe Ukształtowanie terenu Użytkowanie ziemi Ortoobrazy Budynki Gleba Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe Obiekty produkcyjne i przemysłowe Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone

11 Tematy danych przestrzennych i organy wiodące (3) Lp.Organ wiodącyNr tematu Tematy danych przestrzennych 8Główny Geolog Kraju Geologia Zasoby energetyczne Zasoby mineralne 9Główny Inspektor Ochrony Środowiska 3.7Urządzenia do monitoringu środowiska 10Główny Konserwator Przyrody Regiony biogeograficzne Siedliska i obszary jednorodne 11Prezes GUS Jednostki statystyczne Rozmieszczenie ludności (demografia) 12Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 1.8Hydrografia źródło: Ustawa o IIP, za: E. Bielecka, materiały szkoleniowe – Szkolenia INSPIRE dla Administracji (GUGiK/EFS)

12 Tematy danych przestrzennych i organy wiodące (4) za: E. Bielecka, materiały szkoleniowe – Szkolenia INSPIRE dla Administracji (GUGiK/EFS)

13 Ustawa o IIP a GBDOT (1) Ustawa nowelizuje Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, wprowadzając m.in. zapisy dotyczące zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych: obiektów topograficznych (o szczegółowości umożliwiającej tworzenie opracowań kartograficznych w skalach 1: – 1: ) - bdot obiektów ogólnogeograficznych (o szczegółowości umożliwiającej tworzenie opracowań kartograficznych w skalach 1: i mniejszych) - bdoo (art. 23 pkt.2 lit. b) Ustawy o IIP)

14 Ustawa o IIP a GBDOT (2) Projekt GBDOT Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zakłada budowę spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania Bazy Danych Georeferencyjnych – wielorozdzielczej bazy, składającej się z dwóch poziomów: topograficznego – BDOT oraz ogólnogeograficznego – BDOO, realizującej zapisy Ustawy o IIP.

15 BDG a tematy INSPIRE Struktura BDG zakłada pozyskiwanie następujących kategorii obiektów: SW – Sieci cieków; SK – Sieci dróg i kolei; SU – Sieci uzbrojenia terenu; PK – Kompleksy pokrycia terenu; BB – Budowle i urządzenia; KU – Kompleksy użytkowania terenu; TC – Tereny chronione; AD – Podziały administracyjne; OI – Obiekty inne + punkty adresowe

16 Udostępnianie danych referencyjnych Art. 8 Ustawy o IIP:Organy wiodące udostępniają organom administracji i osobom trzecim, włączonym do infrastruktury, informacje niezbędne do wykonania zadań polegających na wprowadzaniu rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów i usług. Art. 14 ust. 1. Ustawy o IIP: Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

17 BDG a organy wiodące - NID (1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – temat 1.9. (Obszary chronione) Minister KiDN powierzył Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa (NID) realizację ustawowo określonego zadania publicznego – tworzenia geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach z punktu widzenia tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce NID jest zatem organem administracji w rozumieniu przytaczanych wcześniej zapisów Ustawy o IIP Źródło informacji: A. Kołodziej, Kierownik Działu Digitalizacji Zabytków i Muzealiów

18 BDG a organy wiodące - NID (2) Podstawę do tworzenia geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach stanowią: Centralna Baza Danych o Zabytkach (baza relacyjna, opisowa, bez odniesienia przestrzennego) dane referencyjne – do pozyskania z PZGiK: - dane TBD (docelowo BDOT z BDG) - PRG - PRNG - ortofotomapy - mapy rastrowe 1:10 000,1: – układ 1965 (!) - NMT - dane EGiB Źródło informacji: A. Kołodziej, Kierownik Działu Digitalizacji Zabytków i Muzealiów

19 BDG a organy wiodące - NID (3) Dokładność reprezentacji obiektów zdefiniowano na poziomie mapy średnioskalowej 1: – dlatego podstawą ma być BDOT, szczególnie klasy obiektów: - Budynki (BBBD) (o geometrii importowanej z EGiB) - Miejscowości (ADMS) - Jednostki podziału terytorialnego - gminy (ADGM) - Budowle cmentarne (BBCM) - Sieci dróg (SKJZ) - Punkty adresowe (ARAD) Z punktu widzenia lokalizacji, identyfikacji zabytków i analizy skali problemu poziom szczegółowości danych ogólnogeograficznych nie ma zastosowania. Źródło informacji: A. Kołodziej, Kierownik Działu Digitalizacji Zabytków i Muzealiów

20 BDG a organy wiodące - NID (4) Zalety korzystania z poziomu BDOT BDG: Zasób EGiB (tu: głównie budynki) w chwili obecnej rozproszony jest po wielu ośrodkach powiatowych i nie wszędzie dostępny w postaci cyfrowej; przy zachowaniu geometrii EGiB (import do BDOT) wystarczy jeden zasób centralny i jednorazowa procedura formalna pozyskania danych. Poziom mapy średnioskalowej będzie wystarczający do jednoznacznej identyfikacji i lokalizacji zabytków (wpisy w rejestrze zabytków są często nieprecyzyjne pod tym względem, opisowe). Ma zapewnić pokrycie całej powierzchni kraju. Źródło informacji: A. Kołodziej, Kierownik Działu Digitalizacji Zabytków i Muzealiów

21 BDG a organy wiodące - NID (5) Bardzo istotny problem – unifikacja i standaryzacja identyfikatorów danych referencyjnych! Z punktu widzenia NID – bardzo ważne jest jak najszybsze sporządzenie specyfikacji technicznej dla tematu III danych (m.in. budynki), aby w sposób jednoznaczny już w chwili obecnej móc utworzyć referencje z poziomu danych dot. obszarów chronionych. W/w wniosek dotyczy również innych tematów INSPIRE i tworzonych w ich ramach zasobów. Źródło informacji: A. Kołodziej, Kierownik Działu Digitalizacji Zabytków i Muzealiów

22 Dziękuję za uwagę mgr inż. Agata Pillich-Kolipińska Zakład Kartografii, Wydział GiK PW


Pobierz ppt "Baza Danych Georeferencyjnych a tematy INSPIRE Wykorzystanie danych referencyjnych przez organy wiodące Seminarium wydziału GiK PW, 8 kwietnia 2011 mgr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google