Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku ORGANIZACJA PRACODAWCÓW JAKO FORMA INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku ORGANIZACJA PRACODAWCÓW JAKO FORMA INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW."— Zapis prezentacji:

1 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku ORGANIZACJA PRACODAWCÓW JAKO FORMA INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ REPREZENTANT ICH INTERESÓW W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Michał Kuszyk – Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź

2 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW, niezależną w swej działalności od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Partnerem społecznym: Parlamentu, Organów Władzy Wykonawczej, Administracji Samorządowej, Związków Zawodowych i Organizacji Pozarządowych. Podstawowym zadaniem organizacji pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych zrzeszonych przedsiębiorców.

3 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Nasza organizacja zrzesza obecnie 93 firmy zatrudniające ponad 28 tys. pracowników, skupione w czterech filarach: I. Oddziały KGHM Polska Miedź SA (10) II. Firmy grupy holdingowej KGHM (19) III. Firmy samorządowe (4) IV. Firmy z Dolnego Śląska (60)

4 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Cele działania Związku Pracodawców Polska Miedź Ochrona dóbr niematerialnych i prawnych przedsiębiorców Tworzenie prawa sprzyjającego realizacji interesów pracodawców Kształtowanie optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorców Wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski i Unii Europejskiej Pokój społeczny w stosunkach pracy (negocjowanie układów zbiorowych pracy) Działanie na rzecz społeczności lokalnej

5 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku ZPPM Krótka historia ZPPM w liczbach. Przeprowadziliśmy : 140 sesji szkoleniowych, 140 sesji szkoleniowych, podczas których przeszkoliliśmy około 3200 osób. Wyszkoliliśmy m.in.: 65 profesjonalnych negocjatorów 40 liderów zarządzania zmianami Uczestnicy tych szkoleń aktywnie brali udział w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji Polskiej Miedzi. Zorganizowaliśmy : 45 seminariów i warsztatów 20 konferencji Szkolenie dla Mediatorów z Listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na zlecenie Ministra Pracy (p. Michał Kuszyk, Tomasz Kuydowicz)

6 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Szkolenia

7 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Wybrane szkolenia przeprowadzone przez Związek dla firm członkowskich w ostatnich latach: Seminaria organizowane wspólnie z pracodawcami Berlina i Branderburgii: Koszty robocizny wskaźnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach UE Szanse sprzedaży polskich produktów w Niemczech i na rynkach innych krajów UE Szkolenia profesjonalnych negocjatorów i liderów zarządzania zmianami oraz z zakresu zarządzania i marketingu: Negocjacje w obrocie gospodarczym Nowoczesne systemy motywacyjne Zarządzanie w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników Strategia łączenia spółek Profesjonalna obsługa klientów, Sprzedaż i techniki negocjacyjne Szkolenia z zakresu Public Relations: Skuteczna autoprezentacja, Wywieranie wpływu – cele i środki Szkolenia medialne, Protokół dyplomatyczny, Efektywna komunikacja i radzenie sobie ze stresem Komunikacja interpersonalna w biznesie Szkolenia dotyczące skutecznego pozyskiwania środków z UE

8 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Wybrane szkolenia przeprowadzone przez Związek dla firm członkowskich w ostatnich latach: Szkolenie z Zakresu Prawa Pracy (1998 - 2005) Szkolenie z zakresu wykroczeń przeciwko prawom pracowników (1998) Funkcjonowanie Znowelizowanego Kodeksu Pracy (1999) Omówienie zmian w Kodeksie Pracy (2000) Ochrona pracy i zdrowia pracujących w przemyśle wydobywczym i hutniczym w realiach gospodarki rynkowej (2002) Konsekwencje zmian w Kodeksie Pracy (2003) Procedury kontrolno – nadzorcze (2004) Normy prawne w prawie pracy po wejściu do Unii Europejskiej (2004) Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przez pracodawcę w aspekcie ograniczania chorób zawodowych i wypadków przy pracy (2005) Szkolenia te prowadzili m.in. wykładowcy z Państwowej Inspekcji Pracy

9 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Organizacja Pracodawców – legalne możliwości wywierania wpływu Ustawa o organizacjach pracodawców (art. 16 – 17) Prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych ogólnopolskich i prawa lokalnego Prawo opiniowania projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej Prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego Prowadzenie rokowań i negocjacji zbiorowych Działanie w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno - Gospodarczych i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

10 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Nasze największe sukcesy w zakresie legislacji Prawo Geologiczne i Górnicze – powstrzymanie niekorzystnych zapisów dotyczących opłat eksploatacyjnych – oszczędność 60 mln PLN Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – wynegocjowanie obniżenia stawki podatku do 19 % oraz; uproszczenie procedur rozliczeniowych Wyrok TK kwestionujący nierozwiązywalność układów zbiorowych pracy Kodeks Pracy – zmniejszenie kosztów pracy, uelastycznienie stosunków pracy, zmniejszenie obciążeń pracodawców Dyrektywa UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego – zablokowanie lub zmiana wielu niekorzystnych kosztowo zapisów

11 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Związku Pracodawców Polska Miedź Krótka historia Związku Pracodawców Polska Miedź KGHM Polska Miedź S.A. Z inicjatywy lidera naszego Związku – KGHM Polska Miedź S.A. – w siedzibie firmy odbyły się dwa posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

12 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Związku Pracodawców Polska Miedź Krótka historia Związku Pracodawców Polska Miedź Nasza organizacja od lat wspiera swoje otoczenie. KGHM Polska Miedź S.A., który jest założycielem, liderem i głównym płatnikiem składek do Związku, który finansuje liczne szkolenia przeznaczone dla małych i średnich firm zrzeszonych w Związku. Nasi eksperci opiniują akty prawne m.in. związane z prawem pracy, prawem podatkowym i ochroną środowiska. Nasze opinie wielokrotnie przyczyniły się do poprawy przepisów prawa wpływającego na działalność gospodarczą. Eksperci Związku aktywnie uczestniczą w licznych gremiach opiniodawczo-doradczych. Mamy swoich przedstawicieli w ok. 40 komisjach, zespołach i radach. Uczestniczmy w konsultacjach Regionalnego Programu Rozwoju.

13 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Związku Pracodawców Polska Miedź Krótka historia Związku Pracodawców Polska Miedź Firmy zrzeszone w Związku uczestniczyły z powodzeniem w wielu konkursach: m.in. w Konkursie Firma Przychylna Ludziom – organizowanym przez NSZZ Solidarność oraz corocznym Konkursie Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Byliśmy pomysłodawcami i nadal jesteśmy promotorami Konkursu Bezpieczna Piekarnia, którego wyniki ogłasza Główny Inspektor Pracy podczas Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze. Współorganizujemy konkurs o Nagrodę Gospodarczą – Dolnośląski Gryf Współpracujemy z wieloma organizacjami przedsiębiorców oraz stowarzyszeniami branżowymi w Polsce i za granicą. Naszymi partnerami są Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Przemysłu Wydobywczego Euromines, Tezebni Unie w Czechach czy Związek Pracodawców z Brandenburgii.

14 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Powołanie Forum Przemysłu Wydobywczego 5 października 2006 roku w obecności Pana Ministra Mariusza- Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podpisaliśmy Porozumienie w sprawie powołania FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO. FORUM to stała, otwarta dla wszystkich przedsiębiorców tej branży organizacja, której głównym zadaniem jest prezentowanie wspólnego stanowiska zarówno wobec organów Unii Europejskiej jak i Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie ma również sprzyjać wymianie doświadczeń i osiągnięć techniczno – organizacyjnych mających wpływ na wyniki ekonomiczne, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i warunki pracy. Podjęte zostaną także działania zmierzające do kształtowania w społeczeństwie pozytywnej opinii o przemyśle wydobywczym. W latach 2006 – 2008 liderem i koordynatorem działań FORUM jest Związek Pracodawców Polska Miedź.

15 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Podpisanie Porozumienia w sprawie powołania FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO - Warszawa 5 października 2006 r.

16 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku MEDIACJE – Rozwiązywanie Sporów Zbiorowych § 4 i § 5 Statutu Związku – działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozwiązywaniu Mediacje to dobrowolny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora. Mediator pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Porozumienia: PPUP Poczta Polska, H. Cegielski Poznań S.A., PD Tartak Góra Sp. z o.o., Aluminium Konin – Impexmetal S.A., Whirlpool Polska Sp. z o.o. Wroclaw, KGHM Polska Miedź S.A., Kuźnia Polska Sp. z o.o. Skoczów, Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie, General Motors Manufacturing Polska S.A. Gliwice, Telekomunikacja Polska S.A.

17 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Nasz zespół KREATYWNOŚĆ KONSEKWENCJA KOMPETENCJA

18 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Wsparcie Związku Pracodawców Polska Miedź dla Firm Członkowskich Szkolenia przeznaczone dla zrzeszonych przedsiębiorców (m.in. zarządzanie, negocjacje handlowe, techniki sprzedaży, strategie marketingowe) Organizacja seminariów i konferencji Doradztwo prawne, interwencyjna pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych Wspieranie wymiany handlowej w kraju i za granicą Transfer informacji o usługach Członków Związku Budowanie pozytywnej reputacji pracodawców

19 DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku Dziękuję za uwagę Michał Kuszyk – Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź


Pobierz ppt "DIALOG SPOŁECZNY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM – LUBIN, 23 czerwca 2008 roku ORGANIZACJA PRACODAWCÓW JAKO FORMA INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google