Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36 www.agape.info.pl e-mail:agape22@wp.pl www.agape.info.pl

2 Stowarzyszenie AGAPE jest organizacją pożytku publicznego działającą na terenie województwa pomorskiego od 1998 roku. Prowadzimy niezwykle szerokie i nowatorskie w skali kraju działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3 Pomagamy : - osobom bezdomnym, - kobietom z dziećmi, -ofiarom i sprawcom przemocy, -byłym więźniom, -osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, - ludziom bezrobotnym, -uzależnionym od alkoholu, -dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich

4 Stowarzyszanie realizuje swoje cele poprzez: 1.Zdobywanie na drodze prawnej zastępczych miejsc pobytu dla osób bezdomnych i uzależnionych 2.Tworzenie ośrodków dających schronienie osobom bezdomnym i niepełnosprawnym 3. Organizowanie szkoleń,kursów readaptacyjnych i resocjalizacyjnych 4. Współpracę i koordynację działań z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób bezdomnych

5 Stowarzyszenie AGAPE prowadzi obecnie CZTERY placówki na terenie województwa pomorskiego, w których przebywa ok. 400 osób bezdomnych: 1. Dom Socjalny w Borowym Młynie 2.Schronisko dla Bezdomnych w Szawałdzie 3.Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie 4.Schronisko dla Bezdomnych w Sztumie

6 Stowarzyszenie zatrudnia w swoich placówkach 75 osób Są to specjaliści tacy jak : -pracownik socjalny -pedagog -psycholog -psychiatra -terapeuta zajęciowy -terapeuta ds..uzależnień - lekarz rodzinny - doradca zawodowy - prawnik - rehabilitant - kadra administacyjno- księgowa - pielęgniarki, opiekunki,salowe

7 Dom Socjalny w Borowym Młynie Opieka nad mężczyznami bezdomnymi,starszymi, niepełnosprawnymi, uzależnionymi od alkoholu,niezdolnymi do samodzielności życiowej

8 Schronisko dla Bezdomnych w Szawałdzie Osoby bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu, opuszczające zakłady karne, opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz sprawcy przemocy.

9 CUSiW w Nowym Stawie Pomoc osobom i rodzinom w kryzysie, w szczególności matkom z dziećmi dotkniętym przemocą domową, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy własnymi siłami nie są w stanie przezwyciężać trudnych sytuacji życiowych. W strukturach CUSIW funkcjonują: 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,kobiet z dziećmi 2. Hostel dla osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej 3.Pomoc postpenitencjarna

10 Schronisko dla Bezdomnych w Sztumie Wszystkie osoby bezdomne, dotknięte przemocą w rodzinie, bądź znajdujące się w sytuacji kryzysowej z innych przyczyn losowych.

11 DOM SOCJALNY AGAPE W BOROWYM MŁYNIE Cele Domu Socjalnego : Profilaktyczny- przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji Socjalny -zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych -zaspokajanie potrzeb psychofizycznych -przystosowanie do życia w instytucji -indywidualne wspieranie Aktywizujący- przygotowanie do podjęcia pracy,ergoterapia, Integracyjny-podtrzymywanie kontakt z rodziną, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, kształtowanie kontaktów z najbliższym środowiskiem – poprzez udział podopiecznych w spartakiadach, wycieczkach, zawodach,celebrowanie świąt. Terapeutyczny- terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa,terapia uzależnień

12 Nasi podopieczni: -osoby starsze -osoby niepełnosprawne somatycznie - osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi - osoby niepełnosprawne somatycznie i psychicznie chore -osoby z ograniczoną sprawnością umysłową, niedostosowane społecznie, które ze względu na chorobę alkoholową nie mają szans na samodzielną egzystencję.

13 Indywidualna praca z osobą bezdomną w Domu Socjalnym : ETAP PIERWSZY - przyjęcie osoby bezdomnej na podstawie skierowania,lub bez skierowania w sytuacjach kryzysowych - zabiegi higieniczne ( kąpiel,wymiana odzieży,odwszawianie ) - nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym właściwego OPS. - w razie potrzeby umożliwienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. - zapewnienie kontaktu z lekarzem psychiatrą, psychologiem,terapeutą. - ogólne rozpoznanie przyczyn bezdomności, oczekiwań i potrzeb danej osoby. - sporządzenie planu pomocy ( w zależności od sytuacji socjalno – bytowej podopiecznego )

14 - pomoc w zaopatrzeniu ortopedycznym (pomoc w formalnościach związanych z zakupem sprzętu typu protezy,wózki, pielucho-majtki ), - zapobieganie pogłębianiu się chorób i dysfunkcji ( dowożenie na badania, konsultacje ze specjalistami, - udzielenie wsparcia w kontaktach z urzędami w tym pomoc w załatwianiu mieszkania socjalnego, komunalnego, - motywowanie do zmiany stylu życia i wychodzenie z bezdomności poprzez akceptację podstawowych norm społecznych i moralnych. - kompletowanie dokumentacji do Domu Pomocy Społecznej,Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego - objęcie osób rehabilitacją ruchowa i psychiczną umożliwiającą osobom niepełnosprawnym w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną, - objęcie wszystkich podopiecznych rehabilitacją społeczną w celu umożliwienia aktywnego udziału we wszystkich przejawach życia społecznego eliminując syndrom wykluczenia społecznego, - udział w warsztatach terapii zajęciowej i innych formach aktywizacji społecznej - działania na rzecz aktywizacji społecznej podopiecznych poprzez organizowanie imprez integracyjnych i przełamywanie stereotypów w środowisku lokalnym

15 ETAP DRUGI : - przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, kompletowanie niezbędnych dokumentów ( dowód osobisty, książeczka RUM, ubezpieczenie, meldunek czasowy) -diagnoza stanu zdrowia,zaopatrzenie farmakologiczne, (kontrola nad systematycznym przyjmowaniem leków), prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej dla każdego podopiecznego - opcja w Przychodni Lekarskiej NZOZ w Ryjewie – wybór lekarza pierwszego kontaktu. - uczestnictwo w terapii uzależnienia od alkoholu (dobrowolne podpisanie kontraktu terapeutycznego ) - kompletowanie dokumentacji lekarskiej dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i komisji lekarskiej ZUS. - uczenie i egzekwowanie higieny osobistej ( pomoc pielęgniarki i opiekunki w ubieraniu,kąpielach,karmieniu) - udzielenie wsparcia w kontaktach z urzędami - nawiązanie kontaktów z członkami rodziny,odnawianie więzi rodzinnych - motywowanie do zmiany stylu życia i wychodzenie z bezdomności poprzez akceptację podstawowych norm społecznych i moralnych. - motywowanie do wykonywania prac na rzecz placówki i współmieszkańców. ETAP DRUGI : - przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, kompletowanie niezbędnych dokumentów ( dowód osobisty, książeczka RUM, ubezpieczenie, meldunek czasowy) -diagnoza stanu zdrowia,zaopatrzenie farmakologiczne, (kontrola nad systematycznym przyjmowaniem leków), prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej dla każdego podopiecznego - opcja w Przychodni Lekarskiej NZOZ w Ryjewie – wybór lekarza pierwszego kontaktu. - uczestnictwo w terapii uzależnienia od alkoholu (dobrowolne podpisanie kontraktu terapeutycznego ) - kompletowanie dokumentacji lekarskiej dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i komisji lekarskiej ZUS. - uczenie i egzekwowanie higieny osobistej ( pomoc pielęgniarki i opiekunki w ubieraniu,kąpielach,karmieniu) - udzielenie wsparcia w kontaktach z urzędami - nawiązanie kontaktów z członkami rodziny,odnawianie więzi rodzinnych - motywowanie do zmiany stylu życia i wychodzenie z bezdomności poprzez akceptację podstawowych norm społecznych i moralnych. - motywowanie do wykonywania prac na rzecz placówki i współmieszkańców.

16 ETAP TRZECI : Zmiana statusu osoby bezdomnej poprzez : -powrót do rodziny -usamodzielnienie ekonomiczne i bytowe (podjęcie pracy,wynajęcie mieszkania, mieszkanie socjalne) -umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej ETAP TRZECI : Zmiana statusu osoby bezdomnej poprzez : -powrót do rodziny -usamodzielnienie ekonomiczne i bytowe (podjęcie pracy,wynajęcie mieszkania, mieszkanie socjalne) -umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

17 TERAPIA ZAJĘCIOWA

18 WARSZTATY KOMPUTEROWE

19 REHABILITACJA

20 IMPREZY INTEGRACYJNE

21

22 WYCIECZKA- ZAMEK W MALBORKU

23 ZAWODY SPORTOWE

24 IMPREZY PLENEROWE

25 WSPÓŁPRACA: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Centrum Psychiatrii w Malborku Starostwo Powiatowe w Sztumie i inne.... WSPÓŁPRACA: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Sprawiedliwości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Urząd Marszałkowski woj.pomorskiego Starostwo Powiatowe w Malborku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Ośrodki Pomocy Społecznej Województwa Pomorskiego Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Centrum Psychiatrii w Malborku Starostwo Powiatowe w Sztumie i inne....

26 Dochód Stowarzyszenia AGAPEstanowią : -opłaty Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt podopiecznego w danej placówce, -częściowa odpłatność mieszkańców za pobyt, -darowizny rzeczowe i finansowe, -dotacje i granty. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie generuje zysku.Wszystkie dochody przeznaczane są na działalność statutową, a więc utrzymanie ośrodków, opłaty za media, wyżywienie, wypłata wynagrodzeń i inne.

27 Problemy: -problemy całej pomocy społecznej w Polsce dotykają również placówki pomagające osobom bezdomnym. Biurokracja i nadmiar pracy administracyjnej sprawiają, że czas pracownika socjalnego poświęcony klientowi jest bardzo ograniczony. - brak ciągłości finansowania rozpoczętych programów, -brak funduszy na dodatkowe inwestycje czy nawet bieżące remonty. - niedostateczna współpraca instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinie. - niedostatecznie rozbudowana sieć pomocy osobom i rodzinom w kryzysie. -brak placówek wyspecjalizowanych w opiece nad osobami bezdomnymi,niepełnosprawnymi wymagającymi stałej opieki pielęgniarskiej -brak szkoleń z zakresu opieki nad osobami bezdomnymi dla OPS,pracowników służby zdrowia. Problemy: -problemy całej pomocy społecznej w Polsce dotykają również placówki pomagające osobom bezdomnym. Biurokracja i nadmiar pracy administracyjnej sprawiają, że czas pracownika socjalnego poświęcony klientowi jest bardzo ograniczony. - brak ciągłości finansowania rozpoczętych programów, -brak funduszy na dodatkowe inwestycje czy nawet bieżące remonty. - niedostateczna współpraca instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinie. - niedostatecznie rozbudowana sieć pomocy osobom i rodzinom w kryzysie. -brak placówek wyspecjalizowanych w opiece nad osobami bezdomnymi,niepełnosprawnymi wymagającymi stałej opieki pielęgniarskiej -brak szkoleń z zakresu opieki nad osobami bezdomnymi dla OPS,pracowników służby zdrowia.

28 -brak placówek dla osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi, -nieuregulowana sytuacja prawna przewozu osób bezdomnych do placówek i szpitali, - problem z leczeniem osób bezdomnych (osoba ze szpitala trafia do placówki bez ubezpieczenia z receptą do zrealizowania,która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej itp. -klientami naszych placówek coraz częściej staja się osoby,które powinny zostać umieszczone w DPS, -brak rozwiązań systemowych w przypadku osób obłożnie chorych,które zostąją wypisywane do domu, nie mogą z różnych przyczyn trafić do żadnej innej placówki medycznej czy ZOL,Hospicjum, a placówki dla osób bezdomnych nie są w stanie sprostać opiece nad takimi osobami. -brak pracowników socjalnych w szpitalach,


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36"

Podobne prezentacje


Reklamy Google