Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODYKA WEBQUESTU Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODYKA WEBQUESTU Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce."— Zapis prezentacji:

1 METODYKA WEBQUESTU Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce

2 BehawioryzmKonstruktywizm EKLEKTYZM pedagogiczny Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne. Spektrum teorii pedagogicznych (Modele przetwarzania informacji)

3 Jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie TI w procesie dydaktycznym. METODA WEBQUEST Stworzył ją w roku 1995 Bernie Dodge – Profesor Uniwersity of Eductional Technology z San Diego w oparciu o założenia konstruktywizmu. Celem WebQuest jest nauczenie efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych świata (Sieci).

4 1.Porozumiewanie się w języku ojczystym 2.Porozumiewanie się w językach obcych 3.Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo- techniczne a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka 4.Kompetencje informatyczne: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka. 5.Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości) 6.Kompetencje społeczne i obywatelskie 7.Inicjatywność i przedsiębiorczość 8.Świadomość i ekspresja kulturalna KOMPETENCJE KLUCZOWE (Strategia Lizbońska) T S I

5 Metoda nauczania nakierowana na wyszukiwanie, w której większość lub całość informacji pozyskiwana jest w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, opcjonalnie uzupełniana jest telekonferencjami i materiałami podręcznymi. METODA WEBQUEST Posiada określoną strukturę: Temat (top) Wprowadzenie (introduction) Zadania (task) Proces grupowy (process) Źródła (resources) Ewaluacja (evaluation) Konkluzja (conclusion) http://webquest.furgol.org/

6 za: prof. St. Kwiatkowski: Tworzenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym WYSZUKIWANIE INFORMACJI INTERNALIZACJA WIEDZY ŚWIADOME POSŁUGIWANIE SIĘ (UŻYWANIE) WIEDZĄ KREATYWNOŚĆ SELEKCJA INFORMACJI B. DODGE REMIKSOWAŁ WQ UŻYWAJĄC TAKSONOMII BLOOMA wiedza zrozumienie zastosowanie analiza synteza ewaluacja

7 WQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym (klasowym), którego głównym celem jest stawianie problemów (zadań) odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów i organizowania nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. CHARAKTERYSTYKA WEBQUEST Realizuje on jeden z podstawowych postulatów konstruktywizmu, dotyczący poszukiwania i doceniania uczniowskiego punktu widzenia w procesie kształcenia.

8 ZADANIA W WEBQEŚCIE

9 ZADANIA W WEBQESTACH Dobór zadań w WQ wg ściśle określonych kryteriów: zawiera odniesienie do PP, programów i standardów nauczania,. zastępować lekcję wcześniej prowadzoną inną metodą, w taki sposób, że gdyby nie została zrealizowana metodą WQ nie byłbyś z niej zadowolony, wymuszać właściwe wykorzystanie Internetu, wymagać stopnia zrozumienia, wykraczającego poza powierzchowne pojmowanie problemu

10 1.Temat (top) 2. Wprowadzenie (introduction) 3. Zadania (task) 4. Proces grupowy (process) 5. Źródła (resources) 6. Ewaluacja (evaluation) 7. Konkluzja (conclusion) STRUKTURA WEBQUESTU

11 Sformułowanie tematu poprawnie merytorycznie, budzącego zainteresowanie ucznia. TEMAT

12 Element strukturalny WebQuest'u, który ma zaciekawić ucznia i wprowadzić w tematykę realizowanego projektu. WPROWADZENIE Opis powinien byćoryginalny i motywujący, zachęcający do pracy, wskazywać na cele i umieścić jego realizację w szerszym kontekście procesu dydaktycznego. Opis powinien być oryginalny i motywujący, zachęcający do pracy, wskazywać na cele i umieścić jego realizację w szerszym kontekście procesu dydaktycznego. Można również opisać: jakie powinny być efekty pracy projektem - czego uczniowie powinni się dowiedzieć, nauczyć, jakie powinny być efekty pracy projektem - czego uczniowie powinni się dowiedzieć, nauczyć, jakie treści programowe będą realizowane, jakie treści programowe będą realizowane, jakie standardy wymagań egzaminacyjnych będą realizowane. jakie standardy wymagań egzaminacyjnych będą realizowane.

13 Dobrze zaprojektowane zadanie angażuje myślenie i twórcze działania ucznia. Typy zadań do wykorzystania w WQ: relacja relacja (Retelling); kompilacja kompilacja (Compilation); odkrywanietajemnicy odkrywanie tajemnicy (Mystery); dziennikarstwo dziennikarstwo (Journalistic); projekt projekt (Desing); wykonanieprzedmiotu wykonanie przedmiotu (Creative Product); osiąganieporozumienia osiąganie porozumienia (Consensus Building); perswazja perswazja (Persuasion); poznaniesamego siebie poznanie samego siebie (Self - Knowledge); analiza analiza (Analitical); sąd sąd (Judgment) projekt badawczy projekt badawczy (Scientific). ZADANIA

14 Krótki opis, jak przebiega organizacja procesu dydaktycznego w grupie w trakcie realizacji WQ – kroki, jakie uczeń powinien wykonać, aby zrealizować zadanie. Czego spodziewa się nauczyciel? Czego spodziewa się nauczyciel? Gdzie projekt jest realizowany? Gdzie projekt jest realizowany? Jaki jest okres realizacji projektu (ile dni lub tygodni)? Jaki jest okres realizacji projektu (ile dni lub tygodni)? Czy to jest projekt z zakresu jednej dziedziny czy jest interdyscyplinarny lub międzyprzedmiotowy? Czy to jest projekt z zakresu jednej dziedziny czy jest interdyscyplinarny lub międzyprzedmiotowy? PROCES

15 Jeśli studenci mają być podzieleni na grupy i pracować w nich, należy pracować krótki przewodnik, jak to zrobić. PROCES Jeśli jako nauczyciel potrafisz przewidzieć błędne rozumienie lub potknięcia studentów, opisz je, sugerując drogę uniknięcia lub ominięcia błędów. Można również opisać, jakich umiejętności oczekuje nauczyciel, by proces był prawidłowy (np. doświadczenie w reżyserowaniu debat lub aktorstwo). Ważne jest, by przedstawić w jaki sposób ma być przygotowana prezentacja WebQuest'u - na jednym komputerze czy kilku, w klasie czy pracowni komputerowej?, w jaki sposób będzie projekt prezentowany?

16 Opisz, jakie źródła będą miały zastosowanie w przygotowywanym projekcie. Niektóre z możliwości: podręczniki szkolne, podręczniki szkolne, adresy email dla wszystkich studentów i nauczycieli, adresy email dla wszystkich studentów i nauczycieli, określona liczba kopii projektu, określona liczba kopii projektu, programy komputerowe, używane w trakcie realizacji WebQuest'u, programy komputerowe, używane w trakcie realizacji WebQuest'u, odniesienie (odsyłacz) do materiałów klasowych lub materiałów ze szkolnej biblioteki, odniesienie (odsyłacz) do materiałów klasowych lub materiałów ze szkolnej biblioteki, multimedialne materiały (video, materiały dźwiękowe). multimedialne materiały (video, materiały dźwiękowe). ŹRÓDŁA Lista linków oraz sugestie co do poszukiwania innych źródeł, z których należy skorzystać. Opisz także potrzebne źródła zasobów ludzkich. Ilu nauczycieli będzie wdrażać lub wykorzystywać projekt (1 nauczyciel?). Czy są przewidziane role wspierające realizację projektu np. dla rodziców? Kto jeszcze przewidziany jest jako partner w realizacji projektu (np. muzeum, wycieczka lub inne instytucje). Czy jest projektowana wycieczka w celu realizacji projektu?

17 W tym miejscu przedstawiamy kilka zdań, które podsumowują to, co wykonali lub czego nauczyli się uczniowie. W tym miejscu przedstawiamy kilka zdań, które podsumowują to, co wykonali lub czego nauczyli się uczniowie. Można umieścić tutaj kilka pytań retorycznych lub dodatkowe odnośniki. Można umieścić tutaj kilka pytań retorycznych lub dodatkowe odnośniki. KONKLUZJA

18 1.Wykorzystywanie TSI w procesie uczenia się. 2.Poruszanie się w przestrzeni wirtualanej. 3.Interakcja w uczeniu się z innymi uczącymi. 4.Publicznego przedstawiania wytworów pracy osób uczących się. 5.Stworzenia możliwości uzyskania informacji zwrotnej nt. swoich wytworów. ZALETY

19 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "METODYKA WEBQUESTU Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google