Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce"— Zapis prezentacji:

1 Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce
METODYKA WEBQUEST’U Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce

2 Spektrum teorii pedagogicznych (Modele przetwarzania informacji)
Behawioryzm Konstruktywizm EKLEKTYZM pedagogiczny Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne.

3 METODA WEBQUEST Stworzył ją w roku 1995 Bernie Dodge – Profesor Uniwersity of Eductional Technology z San Diego w oparciu o założenia konstruktywizmu. Jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie TI w procesie dydaktycznym. Celem WebQuest jest nauczenie efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych świata (Sieci).

4 (Strategia Lizbońska)
KOMPETENCJE KLUCZOWE (Strategia Lizbońska) Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka. Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości) Kompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna T S I

5 METODA WEBQUEST Metoda nauczania nakierowana na wyszukiwanie, w której większość lub całość informacji pozyskiwana jest w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, opcjonalnie uzupełniana jest telekonferencjami i materiałami podręcznymi. Posiada określoną strukturę: Temat (top) Wprowadzenie (introduction) Zadania (task) Proces grupowy (process) Źródła (resources) Ewaluacja (evaluation) Konkluzja (conclusion)

6 B. DODGE REMIKSOWAŁ WQ UŻYWAJĄC TAKSONOMII BLOOM’A
ewaluacja KREATYWNOŚĆ synteza ŚWIADOME POSŁUGIWANIE SIĘ (UŻYWANIE) WIEDZĄ analiza INTERNALIZACJA WIEDZY zastosowanie SELEKCJA INFORMACJI zrozumienie WYSZUKIWANIE INFORMACJI wiedza za: prof. St. Kwiatkowski: Tworzenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym

7 CHARAKTERYSTYKA WEBQUEST
WQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym (klasowym), którego głównym celem jest stawianie problemów (zadań) odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów i organizowania nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. Realizuje on jeden z podstawowych postulatów konstruktywizmu, dotyczący poszukiwania i doceniania uczniowskiego punktu widzenia w procesie kształcenia.

8 ZADANIA W WEBQEŚCIE

9 ZADANIA W WEBQEST’ACH Dobór zadań w WQ wg ściśle określonych kryteriów: zawiera odniesienie do PP, programów i standardów nauczania,. zastępować lekcję wcześniej prowadzoną inną metodą, w taki sposób, że gdyby nie została zrealizowana metodą WQ nie byłbyś z niej zadowolony, wymuszać właściwe wykorzystanie Internetu, wymagać stopnia zrozumienia, wykraczającego poza powierzchowne pojmowanie problemu

10 STRUKTURA WEBQUESTU Temat (top) Wprowadzenie (introduction)
Zadania (task) Proces grupowy (process) Źródła (resources) Ewaluacja (evaluation) Konkluzja (conclusion)

11 TEMAT Sformułowanie tematu poprawnie merytorycznie, budzącego zainteresowanie ucznia.

12 WPROWADZENIE Element strukturalny WebQuest'u, który ma zaciekawić ucznia i wprowadzić w tematykę realizowanego projektu. Opis powinien być oryginalny i motywujący, zachęcający do pracy, wskazywać na cele i umieścić jego realizację w szerszym kontekście procesu dydaktycznego. Można również opisać: jakie powinny być efekty pracy projektem - czego uczniowie powinni się dowiedzieć, nauczyć, jakie treści programowe będą realizowane, jakie standardy wymagań egzaminacyjnych będą realizowane.

13 ZADANIA Dobrze zaprojektowane zadanie angażuje myślenie i twórcze działania ucznia. Typy zadań do wykorzystania w WQ: relacja (Retelling); kompilacja (Compilation); odkrywanie tajemnicy (Mystery); dziennikarstwo (Journalistic); projekt (Desing); wykonanie przedmiotu (Creative Product); osiąganie porozumienia (Consensus Building); perswazja (Persuasion); poznanie samego siebie (Self - Knowledge); analiza (Analitical); sąd (Judgment) projekt badawczy (Scientific).

14 PROCES Krótki opis, jak przebiega organizacja procesu dydaktycznego w grupie w trakcie realizacji WQ – kroki, jakie uczeń powinien wykonać, aby zrealizować zadanie. Czego spodziewa się nauczyciel? Gdzie projekt jest realizowany? Jaki jest okres realizacji projektu (ile dni lub tygodni)? Czy to jest projekt z zakresu jednej dziedziny czy jest interdyscyplinarny lub międzyprzedmiotowy?

15 PROCES Jeśli studenci mają być podzieleni na grupy i pracować w nich, należy pracować krótki przewodnik, jak to zrobić. Jeśli jako nauczyciel potrafisz przewidzieć błędne rozumienie lub potknięcia studentów, opisz je, sugerując drogę uniknięcia lub ominięcia błędów. Można również opisać, jakich umiejętności oczekuje nauczyciel, by proces był prawidłowy (np. doświadczenie w reżyserowaniu debat lub aktorstwo). Ważne jest, by przedstawić w jaki sposób ma być przygotowana prezentacja WebQuest'u - na jednym komputerze czy kilku, w klasie czy pracowni komputerowej?, w jaki sposób będzie projekt prezentowany?

16 ŹRÓDŁA Opisz, jakie źródła będą miały zastosowanie w przygotowywanym projekcie. Niektóre z możliwości: podręczniki szkolne, adresy dla wszystkich studentów i nauczycieli, określona liczba kopii projektu, programy komputerowe, używane w trakcie realizacji WebQuest'u, odniesienie (odsyłacz) do materiałów klasowych lub materiałów ze szkolnej biblioteki, multimedialne materiały (video, materiały dźwiękowe). Lista linków oraz sugestie co do poszukiwania innych źródeł, z których należy skorzystać. Opisz także potrzebne źródła zasobów ludzkich. Ilu nauczycieli będzie wdrażać lub wykorzystywać projekt (1 nauczyciel?). Czy są przewidziane role wspierające realizację projektu np. dla rodziców? Kto jeszcze przewidziany jest jako partner w realizacji projektu (np. muzeum, wycieczka lub inne instytucje). Czy jest projektowana wycieczka w celu realizacji projektu?

17 KONKLUZJA W tym miejscu przedstawiamy kilka zdań, które podsumowują to, co wykonali lub czego nauczyli się uczniowie. Można umieścić tutaj kilka pytań retorycznych lub dodatkowe odnośniki.

18 ZALETY Wykorzystywanie TSI w procesie uczenia się.
Poruszanie się w przestrzeni wirtualanej. Interakcja w uczeniu się z innymi uczącymi. Publicznego przedstawiania wytworów pracy osób uczących się. Stworzenia możliwości uzyskania informacji zwrotnej nt. swoich wytworów.

19 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google