Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET. U podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą: komputery i telekomunikacja. Pewne rutynowe czynności będą wykonywane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET. U podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą: komputery i telekomunikacja. Pewne rutynowe czynności będą wykonywane."— Zapis prezentacji:

1 PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET

2 U podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą: komputery i telekomunikacja. Pewne rutynowe czynności będą wykonywane przez komputer, ale to człowiek go zaprogramuje. Od kreatywności będzie zależeć miejsce człowieka w społeczeństwie informacyjnym.

3 1. Krytyczna ocena, selekcja, porządkowanie oraz przekształcanie informacji w wiedzę i umiejętność jej zaprezentowania, 2. Budowanie intelektualnych modeli rzeczywistości, które czynią informację użyteczną, 3. Wyposażenie uczniów w wiedzę i odpowiedni system wartości, 4. Przygotowanie uczniów do przekształcania informacji w wiedzę a w dalszej konsekwencji w mądrość, 5. Nauczenie kreatywności oraz umiejętności przekazywania komputerom swojej oryginalnej wiedzy oraz oryginalnych metod rozwiązywania problemów.

4 1. Metoda nauczania oparta na teorii konstruktywizmu, czyli budowaniu własnej wiedzy przez doświadczenie, 2. Wykorzystuje w sposób innowacyjny zasoby Internetu. Zawiera elementy uczenia się zespołowego, nakierowana jest na wyszukiwanie, w którym większość informacji pozyskiwana jest w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, 3. Metoda nakierowana jest na wyszukiwanie, w którym większość informacji pozyskiwana jest w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, 4. Opcjonalnie może być uzupełniana telekonferencjami i materiałami podręcznymi.

5 –WQ ukierunkowuje pracę badawczą, –WQ wspiera omawiany temat dodatkowymi informacjami, poszerzając wiedzę uczniów, –WQ pozwala uczniom pracować w swoim własnym tempie, –WQ rozwija twórcze myślenie, –WQ stymuluje aktywność i współpracę grupową, –WQ jest wizualną formą nauki, –WQ jako metoda problemowa jest efektywniejsza od tradycyjnych metod tzw. podających.

6 Gdzie wykorzystać Gdzie wykorzystać WebQuest? 1. Praca zespołowa w klasie, 2. Kształcenie stacjonarne i na odległość, 3. Projektowanie kursów on-line, 4. Samokształcenie, 5. System kształcenia nieformalnego, 6. Nauczanie przez całe życie (lifelong learning).

7 WłaściwościWebQuestów Mają formę grupowej aktywności, ale mogą być także wykorzystywane do samokształcenia i indywidualnych poszukiwań do samokształcenia i indywidualnych poszukiwań w nauczaniu na odległość, w nauczaniu na odległość, w systemie kształcenia nieformalnego i w nauczaniu przez całe życie. Są efektywne w nauczaniu, ponieważ zawierają wiele czynników motywujących do uczenia się: wcielanie się przez uczących w różne role, możliwość kontaktowania się z wybitnymi osobowościami świata nauki poprzez pocztę internetową nauki poprzez pocztę internetową lub telekonferencje, uczestnictwo w zainscenizowanych sytuacjach, opartych na przygotowanych scenariuszach. opartych na przygotowanych scenariuszach. Dotyczą jednej dziedziny wiedzy lub też mają charakter interdyscyplinarny. interdyscyplinarny.

8 1. Porównywanie, 2. Klasyfikowanie, 3. Indukowanie, 4. Dedukowanie, 5. Analizowanie błędów, 6. Konstruowanie argumentów, 7. Abstrahowanie, 8. Analizowanie poglądów.

9 1. Budowanie internetowych baz danych dotyczących różnych obszarów wiedzy, 2. Poruszanie się w przestrzeni wirtualnej, 3. Tworzenie interaktywnych opowieści i studiów przypadków, 4. Sporządzanie dokumentów opisujących kontrowersyjne sytuacje i przyjmowane względem nich stanowiska, 5. Naśladowanie osobistości świata polityki, sztuki i biznesu podczas symulowanych konferencji on-line.

10 1. Zidentyfikowanie tematu programowo związanego z dostępnymi zasobami internetowymi. 2. Wyszukiwanie i przeglądanie zasobów internetowych. 3.Uporządkowanie, skategoryzowanie i pogrupowanie uzyskanej wiedzy, materiałów i źródeł informacji w formie: zasobów on-line, zasobów on-line, zasobów off-line, zasobów off-line, zasobów ludzkich. zasobów ludzkich. Opracowanie konspektu WebQuestu. 4. Opracowanie konspektu WebQuestu.

11 Zakres tematyczny: 1.Odnoszący się do jednej dziedziny nauki/ przedmiotu, 2.Interdyscyplinarny (ścieżki między – przedmiotowe). Czas realizacji zadania: 1. Krótkoterminowy (1-3 godziny lekcyjne), 2. Długoterminowy (2 tygodnie – 2 miesiące).

12 1. Uczniowie nabywają i integrują wiedzę, 2. Zmagają się ze znaczeniem nowego materiału, 3. Próbują nadać sens nowo pozyskanym informacjom.

13 Zalety WebQuest: Zalety długoterminowego WebQuest: 1.Uczniowie rozszerzają i utrwalają swoją wiedzę, 2.Dowodzą, że ją zrozumieli poprzez kreowanie własnych opracowań, 3.Prezentują swoje opracowania bezpośrednio lub za pomocą Internetu.

14 1. Zidentyfikowanie tematu programowo związanego z dostępnymi zasobami internetowymi. 2. Uporządkowanie, skategoryzowanie i pogrupowanie uzyskanej wiedzy, materiałów i zasobów w formie: - stron www i baz danych (zasoby on-line), - podręcznych materiałów i projektów (zasoby off-line), - zasobów ludzkich (eksperci on-line i lokalni eksperci). 3. Opracowanie konspektu.

15 WebQuest Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Podręcznik dla nauczyciela

16 1. Przedstawia główny problem, 2. Dostarcza niezbędnych informacji kontekstowych dotyczących tła i uwarunkowań stawianego problemu w taki sposób, aby angażować u uczących się różne sposoby myślenia. WebQuest Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Podręcznik dla nauczyciela

17 1. Opisuje oczekiwania nauczającego, powinno być interesujące i wykonalne. 2. Może przybierać m.in. następujące formy: – prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint) – prezentacji klasowej (np. inscenizacja, przemówienie), – pisemnego raportu. WebQuest Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Podręcznik dla nauczyciela

18 Proces określa w sposób przejrzysty kolejne kroki, które pozwolą uczącym się zrealizować zadania zgodnie z wytyczoną ścieżką. Proces - Proces - procedura: 1. Dzieli zadanie główne na zadania cząstkowe, 2. Opisuje role do odegrania i perspektywy do przyjęcia przez uczących się. WebQuesty mogą zawierać dodatkowe poradniki w formie: 1. Przewodników z pytaniami pomocniczymi i wskazówkami, 2. Map mentalnych, 3. Harmonogramów działań, 4. Diagramów przyczynowo - skutkowych. WebQuest Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Podręcznik dla nauczyciela

19 WebQuesty powinny zawierać listę źródeł informacji pozwalające uczącym się na wykonanie zadania. Mogą one mieć postać: 1. Stron www i internetowych baz danych (zasoby online), 2. Podręcznych materiałów, dokumentów i zbiorów bibliotecznych (zasoby offline), 3. Zasobów ludzkich (eksperci online i lokalni eksperci). WebQuest Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Podręcznik dla nauczyciela

20 1. Pozwala mierzyć zaangażowanie i osiągnięcia uczących się, 2. Wartościować wytwory studentów i uczniów powstałe w wyniku realizacji głównego zadania, 3. Ustalać ostateczną ocenę. WebQuest Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Podręcznik dla nauczyciela

21 1.Ustna, 2.Multimedialna, 3.Pisemna, 4.Plastyczna, 5.Współpraca, 6.Projektowanie, 7.Apel.

22 1.Organizacja przemówienia, 2.Gramatyka i wymowa, 3.Komunikacja niewerbalna.

23 1.Aspekty techniczne, 2.Wrażenia estetyczne, 3.Stylistyka, 4. Przejrzystość prezentacji.

24 1.Poziom merytoryczny, 2.Poziom kompozycji, 3.Poziom jakości języka, 4.Formatowanie tekstu.

25 1.Technika wykonania, 2.Nowatorstwo, oryginalność, 3.Kolorystyka, 4.Przekaz artystyczny, 5.Wrażenia estetyczne.

26 1.Wzajemna pomoc, 2.Odpowiedzialne działanie, 3.Sposób rozwiązywania konfliktów.

27 1.Kreatywność, 2.Zastosowanie (wymiar praktyczny), 3.Uzasadnienie wyboru danego rozwiązania.

28 1.Jakość argumentów, 2.Reakcje publiczności, 3.Organizacja dyskusji.

29 1. Zamyka poszukiwania, 2. Przypomina uczącym to, czego się nauczyli, 3. Zachęca do rozszerzenia tego typu doświadczeń na inne obszary wiedzy, 4. Zawiera refleksje na temat procedury, 5. Wskazuje sugestie do klasowej dyskusji.


Pobierz ppt "PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET. U podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą: komputery i telekomunikacja. Pewne rutynowe czynności będą wykonywane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google