Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ."— Zapis prezentacji:

1 Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

2 Podstawy prawne:  ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1138),  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014r. poz.1441),  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. z 2014r. poz. 1751),  zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

3 Założenia realizacji świadczeń na podstawie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w SZP: ODDZIAŁY SZPITALNE Leczenie nowotworów w warunkach szpitalnych odbywać się możne w oddziałach szpitalnych o różnych specjalnościach. Najczęściej pacjenci z chorobami nowotworowymi znajdują opiekę w onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologii. Oddziały te zajmują się kompleksowym leczeniem chorych na nowotwory i mają możliwość wykonywania szczegółowej diagnostyki, przeprowadzania operacji chirurgicznych metodą klasyczną, laparoskopową, endoskopową, a także z użyciem ultrasonografii zabiegowej, jak również transplantacji szpiku, chemioterapii, radioterapii.

4 Założenia realizacji świadczeń w SZP: Należy jednak pamiętać, że pacjent chory na nowotwór może być również leczony w innych oddziałach szpitalnych, które przystąpiły do realizacji pakietu onkologicznego. Są to oddziały: endokrynologiczne, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, chirurgii ogólnej lub plastycznej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, położnictwa i ginekologii, okulistyki, oddziały chorób płuc, gastroenterologii, neurochirurgii, otolaryngologii, urologii,

5 Założenia realizacji świadczeń w SZP: Konsylium Konsylium to zespół lekarzy specjalistów, który opracowuje plan leczenia pacjenta. Zbiera się ono w ciągu dwóch tygodni (14 dni) od dnia wpisania pacjenta do kolejki oczekujących. Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Decyzje konsylium są podejmowane w oparciu o standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego rekomendowane przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.

6 Założenia realizacji świadczeń w SZP: W składzie konsylium muszą się znaleźć lekarze następujących specjalizacji: 1.onkologii i hematologii dziecięcej - jeśli pacjentem jest dziecko, hematologii – w przypadku leczenia nowotworów krwi lub układu chłonnego lub onkologii klinicznej - w pozostałych przypadkach; 2.radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej; 3.chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu (nie dotyczy to nowotworów krwi lub układu chłonnego), w przypadku leczenia dzieci – chirurgii dziecięcej; 4.rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

7 Założenia realizacji świadczeń w SZP: W konsylium mogą uczestniczyć także inne osoby: pielęgniarka, psycholog, inny pracownik medyczny, lekarz prowadzący niebędący na stałe w składzie konsylium (np. lekarz AOS, który rozpoznał nowotwór) Zespół specjalistów kwalifikuje pacjenta do dalszego właściwego leczenia.

8 Założenia realizacji świadczeń w SZP: Koordynator Po określeniu ścieżki postępowania terapeutycznego konsylium wyznacza koordynatora. Do zadań koordynatora należą: zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta; nadzorowanie procesu leczenia pacjenta onkologicznego; wsparcie informacyjnie, administracyjnie, organizacyjnie pacjenta - pomoc w komunikowaniu się z lekarzami, udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym. dba o to, aby dokumentacja związana z kartą DILO pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);

9 Założenia realizacji świadczeń w SZP: Funkcja koordynatora powstała po to, aby ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny - zaplanowany przez konsylium - może być sprawnie realizowany. Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent - z programem opieki długofalowej - jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.

10 Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW Podstawy prawne: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (z roku 2011 nr 113 poz. 657), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 poz. 1330), Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1138), Zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

11 Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW Kartę zgłoszenia Nowotworu Złośliwego wystawia i zgłasza bezpośrednio do KRN lekarz który stwierdził nowotwór złośliwy

12 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (obieg dokumentów)  Kartę DiLO wystawia lekarz POZ,AOS,SZP,  Pacjent pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, u którego świadczenia będą udzielane,  W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy Karta DiLO jest wydawana pacjentowi,  Karta DiLO (kopia) pozostaje u świadczeniodawcy, który : wykluczył nowotwór i zamknął kartę, który zakończył leczenie,  Po zamknięciu karty (wykluczenie nowotworu) lub zakończeniu leczenia Karta DiLO z kopią dokumentacji jest przekazywana do lekarza pierwszego kontaktu i włączana do dokumentacji pacjenta,

13 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (obieg dokumentów):  Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki i leczenia onkologicznego stanowi załącznik do karty DiLO,  Kopia dokumentacji jest przekazywana wraz z kartą DiLO,  Kopia dokumentacji jest sporządzana przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego,  Za wykonanie kopii dokumentacji świadczeniodawca nie pobiera opłaty.

14 LECZENIE ONKOLOGICZNE SZP – ROZLICZENIA Świadczenia szybkiej ścieżki onkologicznej są nielimitowane. W przypadku przekroczeń wartość umowy będzie zwiększana po zakończeniu każdego kwartału (na wniosek świadczeniodawcy).

15 Skoordynowana opieka onkologiczna

16

17

18 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP - oddziały Realizacja szybkiej ścieżki onkologicznej jest możliwa w poniższych zakresach: Nazwa zakresuPakiet onkologiczny CHIRURGIA DZIECIĘCA - hospitalizacja TAK CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - hospitalizacja TAK CHIRURGIA OGÓLNA - hospitalizacja TAK CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - hospitalizacja TAK CHIRURGIA PLASTYCZNA - hospitalizacja TAK CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - hospitalizacja TAK CHOROBY PŁUC - hospitalizacja TAK ENDOKRYNOLOGIA - hospitalizacja TAK GASTROENTEROLOGIA - hospitalizacja TAK

19 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP – oddziały cd. Nazwa zakresuPakiet onkologiczny GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - hospitalizacja TAK HEMATOLOGIA - hospitalizacja TAK NEUROCHIRURGIA - hospitalizacja TAK OKULISTYKA - hospitalizacja TAK ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - hospitalizacja TAK ONKOLOGIA kliniczna - hospitalizacja TAK ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - hospitalizacja TAK OTORYNOLARYNGOLOGIA - hospitalizacja TAK POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - hospitalizacja TAK POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - hospitalizacja II poziom referencyjny TAK

20 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP – oddziały cd. Nazwa zakresuPakiet onkologiczny POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - hospitalizacja III poziom referencyjny TAK POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (dotyczy świadczeniodawców realizujących wyłącznie świadczenia w rodzaju ginekologia) TAK UROLOGIA - hospitalizacja TAK RADIOTERAPIA: TELERADIOTERAPIA /BRACHYTERAPIA TAK TERAPIA IZOTOPOWA TAK

21 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP- HOSPITALIZACJA PLANOWA – pakiet onkologiczny Realizacja szybkiej ścieżki onkologicznej jest możliwa w poniższych zakresach: Nazwa zakresuPakiet onkologiczny CHIRURGIA DZIECIĘCA TAK CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ TAK CHIRURGIA OGÓLNA TAK CHIRURGIA ONKOLOGICZNA TAK CHIRURGIA PLASTYCZNA TAK CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA TAK CHOROBY PŁUC TAK GASTROENTEROLOGIA TAK GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA TAK NEUROCHIRURGIA TAK

22 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP- HOSPITALIZACJA PLANOWA - pakiet onkologiczny cd. Nazwa zakresuPakiet onkologiczny NEUROCHIRURGIA TAK OKULISTYKA TAK ONKOLOGIA KLINICZNA TAK ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU TAK OTORYNOLARYNGOLOGIA TAK POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA TAK UROLOGIA TAK

23 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ nr telefonów do Działu Kontraktowania SZP/SOK: Kinga Serwatka - 12 - 29- 88-163 dr Lucyna Cichoń Szyperko - 12 - 29- 88-159


Pobierz ppt "Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google