Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego"— Zapis prezentacji:

1 Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

2 Podstawy prawne: ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. poz. 1138), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014r. poz.1441), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. z 2014r. poz. 1751), zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

3 Założenia realizacji świadczeń na podstawie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w SZP: ODDZIAŁY SZPITALNE Leczenie nowotworów w warunkach szpitalnych odbywać się możne w oddziałach szpitalnych o różnych specjalnościach. Najczęściej pacjenci z chorobami nowotworowymi znajdują opiekę w onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologii. Oddziały te zajmują się kompleksowym leczeniem chorych na nowotwory i mają możliwość wykonywania szczegółowej diagnostyki, przeprowadzania operacji chirurgicznych metodą klasyczną, laparoskopową, endoskopową, a także z użyciem ultrasonografii zabiegowej, jak również transplantacji szpiku, chemioterapii, radioterapii.

4 Założenia realizacji świadczeń w SZP:
Należy jednak pamiętać, że pacjent chory na nowotwór może być również leczony w innych oddziałach szpitalnych, które przystąpiły do realizacji pakietu onkologicznego. Są to oddziały: endokrynologiczne, oddziały chorób płuc, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, gastroenterologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej lub plastycznej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii, urologii, położnictwa i ginekologii, okulistyki,

5 Założenia realizacji świadczeń w SZP:
Konsylium Konsylium to zespół lekarzy specjalistów, który opracowuje plan leczenia pacjenta. Zbiera się ono w ciągu dwóch tygodni (14 dni) od dnia wpisania pacjenta do kolejki oczekujących. Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Decyzje konsylium są podejmowane w oparciu o standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego rekomendowane przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.

6 Założenia realizacji świadczeń w SZP:
W składzie konsylium muszą się znaleźć lekarze następujących specjalizacji: onkologii i hematologii dziecięcej - jeśli pacjentem jest dziecko, hematologii – w przypadku leczenia nowotworów krwi lub układu chłonnego lub onkologii klinicznej - w pozostałych przypadkach; radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej; chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu (nie dotyczy to nowotworów krwi lub układu chłonnego), w przypadku leczenia dzieci – chirurgii dziecięcej; rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

7 Założenia realizacji świadczeń w SZP:
W konsylium mogą uczestniczyć także inne osoby: pielęgniarka, psycholog, inny pracownik medyczny, lekarz prowadzący niebędący na stałe w składzie konsylium (np. lekarz AOS, który rozpoznał nowotwór) Zespół specjalistów kwalifikuje pacjenta do dalszego właściwego leczenia.

8 Założenia realizacji świadczeń w SZP: Koordynator
Po określeniu ścieżki postępowania terapeutycznego konsylium wyznacza koordynatora. Do zadań koordynatora należą: zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta; nadzorowanie procesu leczenia pacjenta onkologicznego; wsparcie informacyjnie, administracyjnie, organizacyjnie pacjenta - pomoc w komunikowaniu się z lekarzami, udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym. dba o to, aby dokumentacja związana z kartą DILO pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);

9 Założenia realizacji świadczeń w SZP:
Funkcja koordynatora powstała po to, aby ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny - zaplanowany przez konsylium - może być sprawnie realizowany. Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent - z programem opieki długofalowej - jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.

10 Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (z roku 2011 nr 113 poz. 657), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (Dz. U. z 2014 poz. 1330), Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. poz. 1138), Zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

11 lekarz który stwierdził nowotwór złośliwy
Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW Kartę zgłoszenia Nowotworu Złośliwego wystawia i zgłasza bezpośrednio do KRN lekarz który stwierdził nowotwór złośliwy

12 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (obieg dokumentów)
Kartę DiLO wystawia lekarz POZ,AOS,SZP, Pacjent pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, u którego świadczenia będą udzielane, W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy Karta DiLO jest wydawana pacjentowi, Karta DiLO (kopia) pozostaje u świadczeniodawcy, który : wykluczył nowotwór i zamknął kartę, który zakończył leczenie, Po zamknięciu karty (wykluczenie nowotworu) lub zakończeniu leczenia Karta DiLO z kopią dokumentacji jest przekazywana do lekarza pierwszego kontaktu i włączana do dokumentacji pacjenta,

13 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (obieg dokumentów):
Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki i leczenia onkologicznego stanowi załącznik do karty DiLO, Kopia dokumentacji jest przekazywana wraz z kartą DiLO, Kopia dokumentacji jest sporządzana przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego, Za wykonanie kopii dokumentacji świadczeniodawca nie pobiera opłaty.

14 LECZENIE ONKOLOGICZNE SZP – ROZLICZENIA
Świadczenia szybkiej ścieżki onkologicznej są nielimitowane. W przypadku przekroczeń wartość umowy będzie zwiększana po zakończeniu każdego kwartału (na wniosek świadczeniodawcy).

15 Skoordynowana opieka onkologiczna

16 Skoordynowana opieka onkologiczna

17 Skoordynowana opieka onkologiczna

18 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP - oddziały
Realizacja szybkiej ścieżki onkologicznej jest możliwa w poniższych zakresach: Nazwa zakresu Pakiet onkologiczny CHIRURGIA DZIECIĘCA - hospitalizacja TAK CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - hospitalizacja CHIRURGIA OGÓLNA - hospitalizacja CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - hospitalizacja CHIRURGIA PLASTYCZNA - hospitalizacja CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - hospitalizacja CHOROBY PŁUC - hospitalizacja ENDOKRYNOLOGIA - hospitalizacja GASTROENTEROLOGIA - hospitalizacja

19 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP – oddziały cd.
Nazwa zakresu Pakiet onkologiczny GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - hospitalizacja TAK HEMATOLOGIA - hospitalizacja NEUROCHIRURGIA - hospitalizacja OKULISTYKA - hospitalizacja ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - hospitalizacja ONKOLOGIA kliniczna - hospitalizacja ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - hospitalizacja OTORYNOLARYNGOLOGIA - hospitalizacja POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - hospitalizacja POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - hospitalizacja II poziom referencyjny

20 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP – oddziały cd.
Nazwa zakresu Pakiet onkologiczny POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - hospitalizacja III poziom referencyjny TAK POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (dotyczy świadczeniodawców realizujących wyłącznie świadczenia w rodzaju ginekologia) UROLOGIA - hospitalizacja RADIOTERAPIA: TELERADIOTERAPIA /BRACHYTERAPIA TERAPIA IZOTOPOWA

21 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP- HOSPITALIZACJA PLANOWA – pakiet onkologiczny
Realizacja szybkiej ścieżki onkologicznej jest możliwa w poniższych zakresach: Nazwa zakresu Pakiet onkologiczny CHIRURGIA DZIECIĘCA TAK CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ CHIRURGIA OGÓLNA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA CHOROBY PŁUC GASTROENTEROLOGIA GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA NEUROCHIRURGIA

22 LECZENIE ONKOLOGICZNE w UMOWACH SZP- HOSPITALIZACJA PLANOWA - pakiet onkologiczny cd.
Nazwa zakresu Pakiet onkologiczny NEUROCHIRURGIA TAK OKULISTYKA ONKOLOGIA KLINICZNA ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU OTORYNOLARYNGOLOGIA POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA UROLOGIA

23 Dziękuję za uwagę nr telefonów do Działu Kontraktowania SZP/SOK:
Kinga Serwatka dr Lucyna Cichoń Szyperko


Pobierz ppt "Leczenie Szpitalne Świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google