Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna."— Zapis prezentacji:

1 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2 Zarządzenie Nr 80/ 2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

3 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210. poz z późn. zm.) Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz.484)

4 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna § Określenia inne niż wymienione w ust. 1,użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 484). ( punkt, zakres świadczeń, roczna stawka kapitacyjna)

5 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wyodrębnia się: 1 ) świadczenia poradniach specjalistycznych w zakresach określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia, 2) ASDK w zakresach określonych w załączniku nr 1b do zarządzenia, 3) KAOS w zakresach określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia.

6 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Rozdział 4 Zasady udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych, ASDK oraz KAOS § Świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania świadczeń zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zarządzeniu i przepisach odrębnych w szczególności w ogólnych warunkach umów. 2. Szczegółowe wykazy zakresów świadczeń, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, określają załączniki nr 1a, 1b i 1c do zarządzenia. 3. Koszty wykonanych badań, z wyłączeniem ASDK, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ponosi świadczeniodawca. 4. Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.

7 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna § Świadczenia w poradniach specjalistycznych, kwalifikowane są jako: 1) porada kompleksowa - kod: ) porada specjalistyczna - kod: , 3) porada recepturowa - kod ) porada zabiegowo-diagnostyczna - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

8 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna § Kwalifikacja do porady kompleksowej dokonywana jest w trakcie porady lekarskiej, podczas której wydawane jest zaświadczenie, którego schemat określony jest w załączniku nr 7 do zarządzenia. Kopia zaświadczenia, jak również wyniki wykonanych badań, rejestrowane są w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. 2. Porada kompleksowa, wykonywana w odniesieniu do świadczeniobiorcy objętego opieką danej poradni specjalistycznej nie może być rozliczana częściej niż co 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że: 1 ) świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa udzielane kobietom w ciąży, mogą być wykazane dodatkowo czterokrotnie w odstępach czasowych wynikających ze wskazań klinicznych, 2) świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej udzielane świadczeniobiorcom z rozpoznaniem choroby nowotworowej, mogą być wykazane dwukrotnie w w w przedziale czasowym w odstępach wynikających ze wskazań klinicznych 3. Kwalifikacja do porady zabiegowo-diagnostycznej dokonywana jest w trakcie porady, podczas której nastąpiło odnotowanie w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy wykonania świadczenia.

9 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ROZDZIAŁ 5 Zasady rozliczania, sprawozdawania i finansowania świadczeń § 17 1.W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna stosuje się następujące sposoby rozliczeń: cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punktu), a w odniesieniu do świadczeń określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia - kapitacyjna stawka roczna.

10 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna § Ustala się liczbę punktów odpowiadającą poszczególnym typom porad: 1) porada kompleksowa - 9 punktów, 2) porada recepturowa - 2 punkty, 3) porada specjalistyczna - 4 punkty, 4) porada zabiegowo-diagnostyczna - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia. 2. Wartość punktową odpowiadającą poszczególnym świadczeniom w zakresach ASDK określa załącznik nr 1b do zarządzenia.

11 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna § Przy rozliczaniu świadczeń w poradniach specjalistycznych w danym zakresie, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania porad różnych typów ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy, chyba, że przepisy załącznika nr 5 do zarządzenia stanowią inaczej. 2. Zapisów ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do świadczeń w zakresie onkologii wykonywanych u tego samego świadczeniobiorcy w tym samym dniu w poradni onkologicznej (ginekologii onkologicznej) oraz poradni chemioterapii lub radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych oraz w zakresie chemioterapii. 3. Przy rozliczaniu porad z Katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych dopuszcza się możliwość łączenia ze sobą różnych (oznaczonych różnym kodem) procedur wykonanych w trakcie jednej porady udzielanej świadczeniobiorcy, natomiast rozliczanie ich wielokrotności, dopuszczalne jest zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do zarządzenia.

12 KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH (załącznik nr 1a) Nowe zakresy: świadczenia w zakresie hepatologii, świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży Rozszerzony zakres : świadczenia w zakresie onkologii - poradnia profilaktyki chorób piersi 1458, - poradnia ginekologii onkologicznej 1460,

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ( załącznik nr 3a) Świadczenia w zakresie hepatologii : - Lekarz specjalista chorób zakaźnych lub gastroenterologii, Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży - Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji medycznej lub chirurgii dziecięcej, Świadczenia w poradniach – kwalifikacje lekarzy: - Dermatologiczna -lekarz w trakcie specjalizacji ( 3 lata po otwarciu specjalizacji) - Okulistyka, okulistyka dla dzieci – lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki ( po 3 latach od otwarcia specjalizacji, za zgodą kierownika specjalizacji), - Chirurgia onkologiczna -lekarz w trakcie specjalizacji w chirurgii onkologicznej,

14 KATALOG PORAD ZABIEGOWO - DIAGNOSTYCZNYCH ( załącznik nr 5) 1. Wykonanie EMG jednego mięśnia - 5 pkt, 2. Badanie przewodnictwa nerwowego ENG jeden nerw - 5 pkt. 3. Podanie w okolice nerwów lub splotów nerwowych, chorym z przewlekłym bólem, czasowo działających leków przeciwbólowych blokujących przewodnictwo – 7 pkt, 4. Wykonanie HRT i/lub GDx – 7 pkt, 5. Wykonanie OCT – 12 pkt, 6. Badanie potencjałów wywołanych z oceną – 12 pkt, 7. Badanie videostroboskopowe – 12 pkt, 8. Badanie elektronystagmograficzne/ posturograficzne – 12 pkt, 9. Badania serologiczne (p/ciała IgM/IgG/IgA) w kierunku krętków odzwierzęcych, riketsji i chlamydii, - 20 pkt, 10. Badanie w kierunku retinopatii u wcześniaków – 15 pkt,

15 KATALOG ZAKRESÓW AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) ( zał. 1b) USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu wykonywanane w prac. ultrasonografii min. 2 typu wynik badania Doppler duplex obejmuje: opis badania w prezentacji B oraz analizę widma przepływu krwi z pomiarem prędkości przepływu

16 KATALOG ZAKRESÓW AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) ( zał. 1b) I badania tomografii komputerowej (TK) 1. TK: badanie głowy - bez środka kontrastowego -18 pkt; 2. TK: badanie głowy - bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie)- 30 pkt; 3. TK: badanie wielofazowe głowy ze środkiem kontrastowym – 35 pkt; 4. TK: badanie innej okolicy anatomicznej - bez środka kontrastowego – 35 pkt; 5. TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze śrokiem kontrastowym (łącznie) – 45 pkt 6. TK: badania wielofazowe innej okolicy anatomicznej - 50 pkt; 7. TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i z środkiem kontrastowym (łącznie) – 65 pkt; 8. angiografia TK4) / badanie kardiologiczne TK (także z podaniem środka kontrastowego) – 55 pkt.

17 KATALOG ZAKRESÓW AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) ( Zał. 1b) II badania rezonansu magnetycznego (RM) 1. MR: badanie głowy bez środka kontrastowego – 45 pkt, 2. MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego – 55 pkt; 3. angiografia MR bez środka kontrastowego – 55 pkt; 4. MR badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym- 60 pkt; 5. MR: badanie innej okolicy anatomiczne bez i ze środkiem kontrastowym -70 pkt; 6. Angiografia MR ze środkiem kontrastowym/ Badanie dynamiczne MR/ Badanie czynnościowe mózgu (FMRI) – 75 pkt; 7. spektroskopia MR - 75 pkt; 8. MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa – 80 pkt; 9. MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż odcinki kręgosłupa – 100 pkt; 10. MR: badanie kardiologiczne bez lub ze środkiem kontrastowym – 90 pkt.

18 Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą (KAOS –cukrzyca) Wskazania do objęcia kompleksową opieką KAOS- cukrzyca. 1. Cukrzyca t Cukrzyca u dzieci i młodzieży do 21 r.ż. 3. Cukrzyca t. 2, leczona insuliną, wymagająca intensywnego monitorowania i/lub zmiany insulinoterapii, połączonego z wlewami dożylnymi (w tym regulacja zaburzeń wodno-elektrolitowych). 4. Cukrzyca ciężarnych.

19 Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą (KAOS –cukrzyca) Świadczenia udzielane w ramach KAOS- CUKRZYCA 7. przeprowadzenie edukacji w zakresie samokontroli cukrzycy i zasad prawidłowego odżywiania, 8. w przypadku wskazań przeprowadzenie konsultacji psychologicznej chorego i jego rodziny.

20 Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą (KAOS –cukrzyca) Organizacja udzielania świadczeń KAOS-cukrzyca : W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą zakłada się przedstawiony poniżej schemat postępowania: pacjenci z cukrzycą typu 1 - średnio od 8 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-6 tygodni, dzieci i młodzież z cukrzycą średnio od 6 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-8 tygodni, wg potrzeb pacjenta, pacjenci z cukrzycą typu 2 - średnio 4 porady w roku, realizowane w odstępach 3 miesięcznych,

21 Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą (KAOS –cukrzyca) Wymagania wobec oferentów realizujących program kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą: - specjalista diabetolog zatrudniony w wymiarze min. 50% czasu pracy wszystkich lekarzy poradni, - ewentualnie dodatkowo: lekarz w trakcie specjalizacji z diabetologii i/lub specjalista chorób wewnętrznych, a przypadku poradni dla dzieci i/lub specjalista pediatrii i/lub specjalista endokrynologii - z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy w oddziale diabetologicznym, - pielęgniarka z min. 1 rocznym stażem w poradni diabetologicznej - dietetyk – min. 50% czasu pracy poradni Przyjmuje się, iż jeden lekarz realizujący kontrakt na świadczenia w poradni specjalistycznej oraz realizujący program może otoczyć opieką w ramach KAOS-CUKRZYCA nie więcej niż 700 pacjentów na etat przeliczeniowy, a w przypadku poradni diabetologicznych dla dzieci nie więcej niż 500 pacjentów na etat przeliczeniowy. Przekroczenie tej liczby wymaga zatrudnienia kolejnego diabetologa.

22 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Umowa: § 2 6. Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy. 11. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami, o których mowa w § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

23 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna § 3. Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy.

24 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna § Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Oddziałowi Funduszu dane o świadczeniach udzielonych poszczególnym świadczeniobiorcom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie tych przepisów oraz umowie. 2. Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych: 1) rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta (ICD-10), 2) procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9), - w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

25 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google