Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU. Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU. Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU.
Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 Podstawy prawne nowego formatu kolejek od kwietnia 2007
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) Zarządzenie nr 119 Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2007 roku Podstawy prawne: - Rozporządzenie MZ z dn 14 grudnia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców; - Zarządzenie nr 119 Prezesa NFZ z dn. 22 grudnia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych Seminarium - Otwarcie formatów 2007

3 Przekazywanie danych O: Listach kolejek oczekujących
Seminarium - Otwarcie formatów 2007

4 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Kolejki oczekujących W 2007 roku dla Listy pacjentów oczekujących zachowany został dotychczasowy obieg dokumentów. Na skutek wprowadzonych zmian legislacyjnych zmieniono komunikat służący do przekazywania danych. Dla pliku z komunikatem XML przyjęto rozszerzenie KLX. Dwufazowy system rozliczeń zmiana komunikatów i zakresu przekazywanych danych Kom. W czesci stat. Zawiera swiadczenia ze wszystkich rodzajow i okresow Swiadczenia z kom. Statystycznego mogą być rozliczone w dowolnym okresie Seminarium - Otwarcie formatów 2007

5 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27czerwca 2006 r. wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) świadczeniodawcy od 1 kwietnia 2007 roku mają obowiązek gromadzić i przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia następujące dane: średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych; średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na określone procedury oraz na leczenie w ramach programów terapeutycznych i na świadczenia z zakresu chemioterapii; średni rzeczywisty czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Seminarium - Otwarcie formatów 2007

6 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Nowy zakres danych przekazywanych w raportach o kolejkach oczekujących w 2007 roku Komunikat KLX – komunikat Kolejek oczekujących zastąpił od 1 kwietnia 2007 roku raport Kolejek oczekujących ASC z 2006 roku: komunikat Kolejek oczekujących zawiera informację o kategoriach medycznych, czyli umożliwia rozbicie na przypadki stabilne lub pilne; komunikat przekazuje informacje o rzeczywistym czasie oczekiwania; komunikat przekazuje informacje o dacie dokonania oceny kolejki. Omowienie komunikatu SWX (wszystkie swiadczenia, wszystkie okresy, sposób wyswietlania po stronie OW NFZ) Seminarium - Otwarcie formatów 2007

7 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Zmiana komunikatów przekazywanych danych Ocena kolejki Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie zespołu oceny przyjęć powołanego przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W skład zespołu oceny przyjęć wchodzą: lekarz specjalista w specjalności zabiegowej; lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej; pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku - inna pielęgniarka albo położna. Świadczeniodawca wyznacza przewodniczącego zespołu spośród osób, o których mowa a także określa tryb pracy. Omowienie komunikatu SWX (wszystkie swiadczenia, wszystkie okresy, sposób wyswietlania po stronie OW NFZ) Seminarium - Otwarcie formatów 2007

8 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Zmiana komunikatów przekazywanych danych Ocena kolejki Do zadań zespołu oceny przyjęć należy przeprowadzanie oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem: prawidłowości prowadzenia dokumentacji; czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń. Zespół oceny przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go świadczeniodawcy. Omowienie komunikatu SWX (wszystkie swiadczenia, wszystkie okresy, sposób wyswietlania po stronie OW NFZ) Seminarium - Otwarcie formatów 2007

9 rEJESTRACJA listy kolejek oczekujących oraz generacja komunikatów KLX
Seminarium - Otwarcie formatów 2007

10 Analogicznie do poprzednich lat informacje o pacjentach oczekujących
wprowadzane są w systemie KS-SWD po wybraniu menu: Rejestracja – Lista pacjentów oczekujących Seminarium - Otwarcie formatów 2007

11 Wybór opcji ‘F2 Dodaj’ umożliwi wykonanie rejestracji pacjenta.
Seminarium - Otwarcie formatów 2007

12 Uzupełniając dane pacjenta niezbędne jest od 2007 roku
wprowadzenie kategorii medycznej. Seminarium - Otwarcie formatów 2007

13 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Aby wprowadzić kolejną osobę należy ponownie użyć funkcji – F2Dodaj. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian dostępna jest opcja F4 Popraw Seminarium - Otwarcie formatów 2007

14 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
W przypadku wyboru kolejki typu P należy określić rodzaj procedury/programu terapeutycznego Seminarium - Otwarcie formatów 2007

15 Używając funkicji F2 Dodaj uzupełniamy listę pacjentów oczekujący
Seminarium - Otwarcie formatów 2007

16 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
W przypadku konieczności usunięcia pacjenta z listy należy użyć opcji Skreśl Seminarium - Otwarcie formatów 2007

17 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Aby skreślić pacjenta z kolejki należy określić datę oraz przyczynę skreślenia Seminarium - Otwarcie formatów 2007

18 Skreślona osoba zostaje usunięta z listy pacjentów oczekujących
Seminarium - Otwarcie formatów 2007

19 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
W celu wygenerowania komunikatu KLX należy wybrać menu: Raporty – Kolejki oczekujących Seminarium - Otwarcie formatów 2007

20 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Aby dodać komunikat KLX należy użyć funkcji F2 Dodaj oraz określić rodzaj komunikatu (dla komórki/dla procedury) i sprawozdawany okres Seminarium - Otwarcie formatów 2007

21 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Po utworzeniu raportu należy uzupełnić liczbę oczekujących używając funkcji Uzupełnij (automatycznie) lub F4 Popraw (Ręcznie) Seminarium - Otwarcie formatów 2007

22 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Podczas uzupełniania pozycji raportu należy określić datę ostatniej oceny kolejki lub uzupełnić ją datą bieżącą – Funkcja F4 Seminarium - Otwarcie formatów 2007

23 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Uzupełnienie dat oceny kolejki kończy edycję komunikatu o liczbie oczekujących Seminarium - Otwarcie formatów 2007

24 Tak wprowadzony komunikat przed wysłaniem należy zatwierdzić
Seminarium - Otwarcie formatów 2007

25 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Po zatwierdzeniu komunikatu należy użyć opcji Eksport aby zapisać komunikat KLX Seminarium - Otwarcie formatów 2007

26 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Aby utworzyć komunikat o kolejce do procedury należy użyć funkcji F2 Dodaj a nstępnie wybrać opcję P – dla procedury oraz określić okres sprawozdawania Seminarium - Otwarcie formatów 2007

27 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
W kolejnym kroku określić należy sprawozdawane miejsce przez użycie fukcji Dodaj Seminarium - Otwarcie formatów 2007

28 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
System pokazuje wszystkie miejsca wykonywania świadczeń z obowiązujących umów Seminarium - Otwarcie formatów 2007

29 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
W kolejnym kroku należy dodać pozycje komunikatu przez wybranie opcji F2 Dodaj Seminarium - Otwarcie formatów 2007

30 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Uzupełnienie dat oceny kolejki kończy edycję komunikatu o liczbie oczekujących Seminarium - Otwarcie formatów 2007

31 Tak wprowadzony komunikat przed wysłaniem należy zatwierdzić
Seminarium - Otwarcie formatów 2007

32 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Po zatwierdzeniu komunikatu należy użyć opcji Eksport aby zapisać komunikat KLX Seminarium - Otwarcie formatów 2007

33 Seminarium - Otwarcie formatów 2007
Dziękuję za uwagę Seminarium - Otwarcie formatów 2007


Pobierz ppt "DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU. Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google