Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU. Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU. Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU. Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 Seminarium - Otwarcie formatów 20072 Podstawy prawne nowego formatu kolejek od kwietnia 2007 1.Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) 2.Zarządzenie nr 119 Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2007 roku

3 Seminarium - Otwarcie formatów 20073 Przekazywanie danych O: Listach kolejek oczekuj ą cych

4 Seminarium - Otwarcie formatów 20074 Kolejki oczekujących W 2007 roku dla Listy pacjentów oczekujących zachowany został dotychczasowy obieg dokumentów. Na skutek wprowadzonych zmian legislacyjnych zmieniono komunikat służący do przekazywania danych. Dla pliku z komunikatem XML przyjęto rozszerzenie KLX.

5 Seminarium - Otwarcie formatów 20075 Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27czerwca 2006 r. wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) świadczeniodawcy od 1 kwietnia 2007 roku mają obowiązek gromadzić i przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia następujące dane: średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych; średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na określone procedury oraz na leczenie w ramach programów terapeutycznych i na świadczenia z zakresu chemioterapii; średni rzeczywisty czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

6 Seminarium - Otwarcie formatów 20076 Nowy zakres danych przekazywanych w raportach o kolejkach oczekujących w 2007 roku Komunikat KLX – komunikat Kolejek oczekujących zastąpił od 1 kwietnia 2007 roku raport Kolejek oczekujących ASC z 2006 roku: komunikat Kolejek oczekujących zawiera informację o kategoriach medycznych, czyli umożliwia rozbicie na przypadki stabilne lub pilne; komunikat przekazuje informacje o rzeczywistym czasie oczekiwania; komunikat przekazuje informacje o dacie dokonania oceny kolejki.

7 Seminarium - Otwarcie formatów 20077 Zmiana komunikatów przekazywanych danych Ocena kolejki Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie zespołu oceny przyjęć powołanego przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W skład zespołu oceny przyjęć wchodzą: lekarz specjalista w specjalności zabiegowej; lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej; pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku - inna pielęgniarka albo położna. Świadczeniodawca wyznacza przewodniczącego zespołu spośród osób, o których mowa a także określa tryb pracy.

8 Seminarium - Otwarcie formatów 20078 Zmiana komunikatów przekazywanych danych Ocena kolejki Do zadań zespołu oceny przyjęć należy przeprowadzanie oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem: prawidłowości prowadzenia dokumentacji; czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń. Zespół oceny przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go świadczeniodawcy.

9 Seminarium - Otwarcie formatów 20079 rEJESTRACJA listy kolejek oczekuj ą cych oraz generacja komunikatów KLX

10 Seminarium - Otwarcie formatów 200710 Analogicznie do poprzednich lat informacje o pacjentach oczekujących wprowadzane są w systemie KS-SWD po wybraniu menu: Rejestracja – Lista pacjentów oczekujących

11 Seminarium - Otwarcie formatów 200711 Wybór opcji F2 Dodaj umożliwi wykonanie rejestracji pacjenta.

12 Seminarium - Otwarcie formatów 200712 Uzupełniając dane pacjenta niezbędne jest od 2007 roku wprowadzenie kategorii medycznej.

13 Seminarium - Otwarcie formatów 200713 Aby wprowadzić kolejną osobę należy ponownie użyć funkcji – F2Dodaj. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian dostępna jest opcja F4 Popraw

14 Seminarium - Otwarcie formatów 200714 W przypadku wyboru kolejki typu P należy określić rodzaj procedury/programu terapeutycznego

15 Seminarium - Otwarcie formatów 200715 Używając funkicji F2 Dodaj uzupełniamy listę pacjentów oczekujący

16 Seminarium - Otwarcie formatów 200716 W przypadku konieczności usunięcia pacjenta z listy należy użyć opcji Skreśl

17 Seminarium - Otwarcie formatów 200717 Aby skreślić pacjenta z kolejki należy określić datę oraz przyczynę skreślenia

18 Seminarium - Otwarcie formatów 200718 Skreślona osoba zostaje usunięta z listy pacjentów oczekujących

19 Seminarium - Otwarcie formatów 200719 W celu wygenerowania komunikatu KLX należy wybrać menu: Raporty – Kolejki oczekujących

20 Seminarium - Otwarcie formatów 200720 Aby dodać komunikat KLX należy użyć funkcji F2 Dodaj oraz określić rodzaj komunikatu (dla komórki/dla procedury) i sprawozdawany okres

21 Seminarium - Otwarcie formatów 200721 Po utworzeniu raportu należy uzupełnić liczbę oczekujących używając funkcji Uzupełnij (automatycznie) lub F4 Popraw (Ręcznie)

22 Seminarium - Otwarcie formatów 200722 Podczas uzupełniania pozycji raportu należy określić datę ostatniej oceny kolejki lub uzupełnić ją datą bieżącą – Funkcja F4

23 Seminarium - Otwarcie formatów 200723 Uzupełnienie dat oceny kolejki kończy edycję komunikatu o liczbie oczekujących

24 Seminarium - Otwarcie formatów 200724 Tak wprowadzony komunikat przed wysłaniem należy zatwierdzić

25 Seminarium - Otwarcie formatów 200725 Po zatwierdzeniu komunikatu należy użyć opcji Eksport aby zapisać komunikat KLX

26 Seminarium - Otwarcie formatów 200726 Aby utworzyć komunikat o kolejce do procedury należy użyć funkcji F2 Dodaj a nstępnie wybrać opcję P – dla procedury oraz określić okres sprawozdawania

27 Seminarium - Otwarcie formatów 200727 W kolejnym kroku określić należy sprawozdawane miejsce przez użycie fukcji Dodaj

28 Seminarium - Otwarcie formatów 200728 System pokazuje wszystkie miejsca wykonywania świadczeń z obowiązujących umów

29 Seminarium - Otwarcie formatów 200729 W kolejnym kroku należy dodać pozycje komunikatu przez wybranie opcji F2 Dodaj

30 Seminarium - Otwarcie formatów 200730 Uzupełnienie dat oceny kolejki kończy edycję komunikatu o liczbie oczekujących

31 Seminarium - Otwarcie formatów 200731 Tak wprowadzony komunikat przed wysłaniem należy zatwierdzić

32 Seminarium - Otwarcie formatów 200732 Po zatwierdzeniu komunikatu należy użyć opcji Eksport aby zapisać komunikat KLX

33 Seminarium - Otwarcie formatów 200733 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DANE SPRAWOZDAWCZE Z ZAKRESU LIST PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2007 ROKU. Mgr Marcin Karwacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google