Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBLIN Stare Miasto - Zamek Lubelski. Udział i rola szpitali niepublicznych na rynku usług medycznych w województwie lubelskim Tomasz Pękalski Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBLIN Stare Miasto - Zamek Lubelski. Udział i rola szpitali niepublicznych na rynku usług medycznych w województwie lubelskim Tomasz Pękalski Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 LUBLIN Stare Miasto - Zamek Lubelski

2 Udział i rola szpitali niepublicznych na rynku usług medycznych w województwie lubelskim Tomasz Pękalski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Luty 2009 r.

3 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim

4 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim– udział w rynku (wartościowo)

5 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim W województwie lubelskim funkcjonują 2 niepubliczne szpitale wieloprofilowe oraz 14 świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju leczenie szpitalne w ramach hospitalizacji planowych i jednodniowych

6 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Mała liczba szpitali (2) oraz łączny udział świadczeniodawców niepublicznych w rynku świadczeń szpitalnych (4,38%) nie pozwala na formułowanie jednoznacznych wniosków o wpływie formy organizacyjno – prawnej zoz na różnice w realizacji umów

7 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim - kontraktowanie świadczeń Nie istnieją różnice w ocenie świadczeniodawcy w procesie kontraktowania świadczeń ze względu na formę organizacyjno – prawną zakładu (publiczny, niepubliczny)

8 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim zgodnie z: Art. 134. 1. Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 2. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej udostępniane są świadczeniodawcom na takich samych zasadach. ( Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

9 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim

10 Cele i przyczyny przekształceń szpitali publicznych i tworzenia nowych podmiotów niepublicznych są złożone

11 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Hierarchia celów dotychczasowych przekształceń spzoz: Metoda oddłużenia Metoda poprawy efektywności zarządzania Dokapitalizowanie szpitala

12 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Cele te osiągalne są w oparciu o obowiązujące przepisy: Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej Ustawy o samorządzie terytorialnym Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

13 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim W perspektywie dążenie do: Dokapitalizowanie szpitala Wzrost konkurencyjności Metoda poprawy efektywności zarządzania Metoda oddłużenia

14 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Dla instytucji płatnika istotne są: Jakość Kompleksowość Dostępność Ciągłość udzielania świadczeń Cena

15 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Jakość Personel Sprzęt i aparatura medyczna Zewnętrzna ocena jakości (certyfikaty jakości – ISO, CMJ) Wyniki kontroli Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

16 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Kompleksowość Możliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne) Planowana struktura świadczeń w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków Oferta udzielania świadczeń w innych rodzajach, zapewniająca łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

17 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Dostępność Liczba dni i godzin pracy Organizacja przyjęć pacjentów Brak barier dla osób niepełnosprawnych Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

18 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Ciągłość Ryzyko jej przerwania w wyniku niespełnienia przez świadczeniodawcę wymagań Ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

19 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Cena wynik negocjacji świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

20 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Nowe podmioty niepubliczne powstają w wyniku aktywności środowisk medycznych (głównie lekarze specjaliści w dyscyplinach zabiegowych) Łatwo identyfikują istniejące deficyty usług zdrowotnych, na które brak reakcji ze strony podmiotów publicznych Organizator i płatnik i zainteresowani są zapewnieniem dostępności do deficytowych świadczeń Warunkiem ekonomicznym jest uzyskanie rentowności świadczeń (wycena świadczeń, warunki udzielania, koszty świadczeniodawcy)

21 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Przykładem nisz rynkowych zabezpieczonych przez niepubliczne zoz w województwie lubelskim jest leczenie operacyjne zaćmy met.fakoemulsyfikacji, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, koronarografia i koronaroplastyka i in.

22 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim PRZYKŁAD: W powiecie opolskim nzoz jako podwykonawca spzoz realizuje świadczenia endoprotezoplastyki biodra i kolana Nie spełnia roli świadczeniodawcy zabezpieczającego w pełni potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej (której tylko częścią jest endoprotezoplastyka) Świadczenia endoprotezoplastyki w nzoz rozwiązują problem ograniczonej dostępności do tych świadczeń w województwie lubelskim

23 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Współpraca szpitali niepublicznych z płatnikiem Szybkość i elastyczność zakładów niepublicznych w reakcji na zmiany Komunikacja oparta wyłącznie o argumenty merytoryczne - opłacalność, jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość

24 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim EFEKT: Większa zdolność nzoz do zawarcia umów Skłonność do pozytywnych reakcji na potrzeby NFZ

25 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Porównanie średniego czasu hospitalizacji w szpitalu niepublicznym i szpitalach powiatowych II półrocze 2008 r.

26 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 WNIOSKI Szpitale niepubliczne ponownie definiują swoją strategię i pozycję konkurencyjną na rynku medycznym Analiza średniego czasu pobytu obrazuje znaczne jego skrócenie w porównaniu do innych szpitali w zakresie Realizacja grup w trybie jednodniowym (nzoz – y) wskazuje na możliwość znacznego ograniczenia czasu hospitalizacji i lepszego zarządzania szpitalami

38 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim WNIOSKI Nieunikniony jest wzrost liczby szpitali niepublicznych i ich roli na rynku usług zdrowotnych Wzrastać będzie rola nzoz w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej są równoprawnymi graczami na rynku świadczeń opieki zdrowotnej Szpitale niepubliczne wpływają na wzrost konkurencyjności na rynku usług Prowadzi to do poprawy jakości zarządzania wszystkimi zakładami

39 ROZTOCZE Wodospad na Jeleniu D Z I Ę K U J Ę

40 Szpitale publiczne i niepubliczne w województwie lubelskim Wobec braku pakietu ustaw zdrowotnych: Lokalne prawo przekształceniowe Elementy współpłacenia Ubezpieczenia dodatkowe Koszyki świadczeń Inne


Pobierz ppt "LUBLIN Stare Miasto - Zamek Lubelski. Udział i rola szpitali niepublicznych na rynku usług medycznych w województwie lubelskim Tomasz Pękalski Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google