Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja nowego produktu Europejski repertuar dobrych praktyk na zajęciach akademickich w językach obcych Danuta Romaniuk Centrum Kształcenia Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja nowego produktu Europejski repertuar dobrych praktyk na zajęciach akademickich w językach obcych Danuta Romaniuk Centrum Kształcenia Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja nowego produktu Europejski repertuar dobrych praktyk na zajęciach akademickich w językach obcych Danuta Romaniuk Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Intl Uni - Erasmus Academic Network - 526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW

2 Cele IntlUni ● Identyfikacja kryteriów jakości kształcenia i uczenia się w ● wielojęzycznej i wielokulturowej przestrzeni edukacyjnej (WWPE) ● Opracowanie rekomendacji w zakresie zapewniania i podtrzymywania ● jakości kształcenia i uczenia się w WWPE

3 Erfüllung der Życzenia klientów

4

5 The IntlUni Principles

6 Instytucja Zasada 1. Zapewnianie włączającej przestrzeni nauki Zasada 1.1. Zapewnianie wsparcia instytucjonalnego dla tworzenia środowiska sprzyjającego nauce ● Kooperacja wszystkich interesariuszy ● - przeszkolenie dydaktyczne nauczycieli w zakresie pracy w sytuacjach międzynarodowych ● - jasne komunikowanie studentom z innych krajów standardów i wymagań na zajęciach ● - językowe i kulturowe przygotowanie administracji, nauczycieli i studentów ● Inkluzywna i aktywizująca polityka językowa i kulturowa, z jasno określonym statusem lingua franca ● - zapewnienie wszystkim uczestnikom tej wymiany możliwości podnoszenia swoich umiejętności językowych i akademickich (język akademicki, specjalistyczny, techniki uczenia się – w klasie i warunkach wirtualnych i cyfrowych)

7 Instytucja Zasada 1. Zapewnienie włączającej przestrzeni nauki Zasada 1.2. Integrowanie studentów i kadry instutucji ● Rola uczelni w integracji studentów poza zajęciami zapewniając otwarte otoczenie dla studentów przyjeżdżających ● - pakiety informacji praktycznych ● - pracownicy przeszkoleni językowo i kulturowo, a także w zakresie coachingu i doradztwa ● - miejsca, przestrzenie i wydarzenia, gdzie studenci mogliby spotykać się, ale i mieszkać i uczyć się razem ● - uczelnia wyższa jako platforma umiędzynarodowionego życia, pracy i nauki

8 Nauczyciel Zasada 2. Podnoszenie świadomości na temat procesów uczenia się i nauczania Zasada 2. 1. Refleksja nad metodami nauczania i negocjowanie procesów uczenia ● Poświęcić czas i uwagę na przedyskutowanie procesów nauczania ● Wyraźnie i wprost komunikować standardy i wymagania wobec wszystkich studentów ● - omówić role nauczyciela, podejścia i oczekiwania ● - dostosować i zindywidualizować style nauczania ● - wskazać na różnice między kulturą narodową/lokalną a akademicką kulturą stosowną dla danej dyscypliny ● Negocjować i wspólnie ze studentami konstruktywnie dostosowywać procesy nauczania, uczenia się i oceniania, tak aby strategie nauczyciela były kompatybilne ze strategiami studenta ● - głębsza refleksja i zmiany w metodach nauczania, np. nauczanie w zespole (nauczyciele języka i przedmiotu), uczenie się w tandemie, uczenie się nawzajem ● - stosowne włączenie technologii

9 Nauczyciel Zasada 2. Podnoszenie świadomości na temat procesów uczenia się i nauczania Zasada 2.2. Zarządzanie różnorodnością i nadawanie jej znaczenia ● Pomagać studentom zdobywać kompetencje interkulturowe, rozwijać empatię i wiedzę o efektach różnorodności kulturowej ● Promować interaktywne uczenie się poprzez pracę w grupach/zespołach używając różnorodność kulturową studentów jako zasób i otwarcie odnosząc się do różnic kulturowych i oczekiwań kulturowych ● Strategie włączające i integrujące mogą polegać na nauczaniu wszystkich międzynarodowych studentów historii i kultury kraju goszczącego, równocześnie dając im możliwość prezentacji swoich kultur ● - strategie połączone, bądź wspierające nauczanie języka kraju/regionu na wszystkich poziomach ● - omówienie i przyzwolenie na przechodzenie z jednego języka na drugi

10 Student Zasada 3. Rozwijanie własnej tożsamości kulturowej i poszerzanie bazy wiedzy Zasada 3.1. Korzystanie ze świadomości różnic kulturowych i zdolność radzenia sobie z różnorodnością językową ● Mieć szansę na refleksję i wzbogacenie swojej tożsamości kulturowej poprzez uczenie się o kulturze i języku w procesie nauki w grupach wzajemnego wsparcia ● - bezpośrednie odnoszenie się do językowej i kulturowej różnorodności poprzez propagowanie uczenia się języka w połączeniu z refleksją na temat tożsamości, tłumaczenie różnic kulturowych i omawianie różnic kulturowych i pojęciowych (np. zadanie, by przeprowadzić analizę tematu w sposób inny od tego, który by zastosowali instynktownie w oparciu o ich kulturowo ugruntowane postrzeganie) ● - kształtowanie otwartości umysłu i tolerancji, rozwijanie empatii i włączenia komponentu językowego do programów kształcenia na wszystkich kierunkach

11 Student Zasada 3. Rozwijanie własnej tożsamości kulturowej i poszerzanie bazy wiedzy Zasada 3.2. Nabywanie i stosowanie wiedzy kontekstualnej i międzykulturowej w różnych kontekstach edukacyjnych ● Propagować wzajemną naukę (peer learning) ● Rozszerzać treści nauczania i materiały, by przekraczały granice ● Uświadamiać, że idee i zastosowania znane studentom z ich kontekstu nie muszą stosować się do innych kontekstów kulturowych, geograficznych czy cywilizacyjnych ● - studenci doświadczają nie tylko kulturowych, ale i kontekstualnych aspektów „inności” ● Stwarzać warunki, by studenci z innych krajów funkcjonowali jako zasób i atut w nabywaniu wiedzy ● - proces celowo wkomponowany w nauczanie i jasno przedstawiony wszystkim uczestnikom

12 Illustrative samples ● Suplement do zasad IntlUni ● Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych z różnych uczelni partnerskich

13 Prezentacja nowego produktu www.intluni.eu Dziękuję za uwagę Danuta Romaniuk d.romaniuk@uw.edu.pl Intl Uni - Erasmus Academic Network - 526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW


Pobierz ppt "Prezentacja nowego produktu Europejski repertuar dobrych praktyk na zajęciach akademickich w językach obcych Danuta Romaniuk Centrum Kształcenia Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google