Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

2 Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – lata 2007 - 2013 Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja) Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja) Rozwój obszarów wiejskich Wspólna Polityka Rolna Jeden program rozwoju obszarów wiejskich (dawny II filar WPR oraz część polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i rolnictwa) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawna Orientacja + Gwarancja)

3 Polityka rozwoju obszarów wiejskich Orientacja Polityka Spójności (SPO) Gwarancja II filar WPR (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 -wspierany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał ludzki, szkolenia Zatrudnie- nie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) Poprawa stanu środowiska i krajobrazu Poprawa Konkurencyj- ności Powiązania miasto/wieś Poprawa jakości życia i dywersyfikacja ekonomiczna OW Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Różnicowanie gospodarki Infrastruktura Podstawowe usługi Inwestycje OBSZARY WIEJSKIE Środowisko ONW Zalesienia Podejście LEADER Schemat powiązań pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW

5 Budżet PROW 2007-2013 Razem 17.235.317.541 euro w tym: EFROW 13.230.038.156 euro krajowy wkład śr. publicznych 4.005.279.385 euro

6 OSIE PROW 2007-2013 oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich oś 3 (społeczna): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oś 4: Leader

7 Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 1.Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 2.Ułatwienie startu młodym rolnikom 3.Renty strukturalne 4.Modernizacja gospodarstw rolnych 5.Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 6.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 7.Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 8.Działania informacyjne i promocyjne 9.Grupy producentów rolnych 10.Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

8 Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 1.Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW ) 2.Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 3.Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 4.Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

9 Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 3.Odnowa i rozwój wsi 4.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

10 Oś 4 LEADER 1.Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 2.Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 3.Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

11 Tabela Finansowa PROW 2007-2013 – Oś III i IV (w mln euro) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345 580 000,00 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 471 440 320,00 Odnowa i rozwój wsi589 580 000,00 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw1 023 583 888,00 RAZEM Oś III 3 430 184 208,00 Realizacja celów osi III w ramach podejścia LEADER487 500 000,00 RAZEM Oś IV787 500 000,00

12 Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Akredytowana agencja płatnicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednostki wdrażające Jednostka certyfikująca SYSTEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI PROW 2007-2013

13 Oś 3 (społeczna): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

14 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej

15 Zakres pomocy Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: 1)gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: a)zaopatrzenia w wodę b)odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; 2) tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadków komunalnych; 3)wytworzenia lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

16 Beneficjent Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy.

17 Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana na: 1)projekt realizowany w miejscowości należącej do: a)gminy wiejskiej lub b)gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub c)gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 2)projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.

18 Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 1)4 mln zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 2)200 tys. zł – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3)3 mln zł – na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych;

19 Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi ze środków własnych.

20 Odnowa i rozwój wsi

21 Zakres pomocy 1) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe; służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; 2) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej; budowa remont lub przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno – kulturalnych 4) zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5) odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami i miejsc pamięci; 6)kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

22 Beneficjenci gmina instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego kościół lub inny związek wyznaniowy organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

23 Kryteria dostępu Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli: Projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej lub - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości. Projekt nie ma charakteru komercyjnego.

24 W przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu. Organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania Odnowa i rozwój wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego. Projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę. Kryteria dostępu

25 Forma i wysokość pomocy Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być nisza niż 25 tys. złotych Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu

26 PROW 2007-2013 będzie wdrażany sekwencyjnie od 2007 r., po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską ow pierwszym etapie działania stanowiące kontynuację działań istniejących w ramach PROW 2004 – 2006 onastępnie/równolegle działania, stanowiące kontynuację obecnego SPO 2004-2006, które wymagają akredytacji, ojako ostatnie będą uruchamiane działania nowe, wymagające stworzenia nowych procedur, aktów prawnych i dostosowania systemu IT i przygotowania ARiMR do ich wdrażania oraz beneficjentów

27 Uruchomienie działań PROW 2007 -2013 24 lipca 2007 r. - zakończenie negocjacji z Komisją Europejską – zatwierdzenie PROW 2007-2013 15 marca 2007 r. uruchomiono działanie 211. Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 14 lipca 2007r. -uruchomienie działania Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne 25 czerwca 2007 r. uruchomiono działanie 113 Renty strukturalne 16 lipca 2007 r. uruchomiono działanie 142 Grupy producentów rolnych

28 W dalszej kolejności uruchamiane będą działania: 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

29 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google