Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 15 marca 2013 r.

2 PROW 2007-2013 w województwie śląskim Wysokość alokacji dla województwa śląskiego w ramach działań samorządowych PROW 2007-2013 wynosi około 670 mln zł.

3 PROW 2007-2013 w województwie śląskim Samorząd Województwa Śląskiego wdraża 6 działań w ramach PROW 2007-2013: 1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa: 2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 3. Odnowa i rozwój wsi 4. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 5. Wdrażanie projektów współpracy 6. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, aktywizacja i nabywanie aktywności Schemat I Scalanie gruntów Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi LEADER

4 PROW 2007-2013 w województwie śląskim

5 Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

6 Stan wdrażania działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Cel działania: 1. zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych; 2. urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych; 3. Wydzielenie, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej Schemat I: Scalanie gruntów Zakres pomocy: 1.opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej) 2.zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej Beneficjent:Starosta Powiatu jako organ prowadzący postępowanie scaleniowe Beneficjent:Starosta Powiatu jako organ prowadzący postępowanie scaleniowe

7 Stan wdrażania działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I: Scalanie gruntów* Liczba złożonych wniosków – 9 Wnioski wycofane i odrzucone – 0 Liczba wydanych decyzji – 9

8 Stan wdrażania działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I: Scalanie gruntów Limit środków w ramach działania:112 796 563,20 zł Wartość wydanych decyzji: 69 659 138,86 zł Wartość zrealizowanych płatności: 14 978 890,90 zł Wykorzystanie limitu:

9 Stan wdrażania działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Cel działania: 1. Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych; 2. Zwiększenie retencji wodnej; 3. Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami. Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Zakres pomocy: 1.opracowanie dokumentacji technicznej projektów; 2.koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych 3.koszty wykupu gruntu pod inwestycje Beneficjent: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

10 Stan wdrażania działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* Liczba złożonych wniosków – 20 Wnioski wycofane i odrzucone – 4 Liczba wydanych decyzji – 16

11 Stan wdrażania działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Limit środków w ramach działania: 52 523 628,96 zł Wartość wydanych decyzji: 49 295 401,80 zł Wartość zrealizowanych płatności: 10 246 552,71 zł Wykorzystanie limitu:

12 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

13 Stan wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres pomocy: 1.Gospodarka wodno – ściekowa 2.Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3.Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 4.Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowiska stałego 5.Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: - zakup materiałów - wykonanie prac budowlano – montażowych - zakup niezbędnego wyposażenia BENEFICJENCI: a)gmina b)jednoosobowa spółka gminy, c)gminny zakład budżetowy, d)gmina albo związek międzygminny - w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałeg o." BENEFICJENCI: a)gmina b)jednoosobowa spółka gminy, c)gminny zakład budżetowy, d)gmina albo związek międzygminny - w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałeg o."

14 Stan wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Liczba złożonych wniosków – 214 Liczba zawartych umów – 169

15 Stan wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- Targowiska Liczba złożonych wniosków – 21 Liczba odrzuconych – 3 Liczba zawartych umów – 15 Wnioski oczekujące na zwolnienie środków - 3

16 Stan wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Limit środków w ramach działania:271 608 460,00 zł Wartość zawartych umów:246 753 764,00 zł Wartość zrealizowanych płatności:117 420 671,21 zł Wykorzystanie limitu:

17 Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

18 Stan wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy: 1.budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz służące promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; 2.kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej; 3.budowa lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno- kulturalnych; 4.zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5.odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 6.kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. BENEFICJENCI: a)gmina b)instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego c)kościół lub inny związek wyznaniowy d)organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego

19 Stan wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi Liczba złożonych wniosków – 411 Liczba zawartych umów – 311

20 Stan wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi Limit środków w ramach działania:98 959 249,85 zł Wartość zawartych umów: 81 917 877,00 zł Wartość zrealizowanych płatności:61 073 483,76 zł Wykorzystanie limitu:

21 Oś 4 LEADER

22 22 maja 2009 r. zostały podpisane umowy z 15 LGD na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju Obszar objęty LSR (ogółem w km 2 ) – 8 122,16 km 2 – 100 gmin Liczba ludności na obszarach objętych LSR (ogółem) – 954 191 Budżet LSR – 140 743 076,00 zł

23 Stan wdrażania działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty Liczba złożonych wniosków – 1 893 Liczba zawartych umów – 803 Zrealizowane płatności na kwotę EFFROW 9 916 604,74 zł

24 Stan wdrażania działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi Liczba złożonych wniosków – 347 Liczba zawartych umów – 188 Zrealizowane płatności na kwotę EFFROW 22 724 956,38 zł

25 Stan wdrażania działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Liczba zawartych umów – 12 Wartość zawartych umów – 492 845,80 zł Zrealizowano płatności na kwotę dofinansowania 392 551,6 zł

26 Dodatkowy nabór na środki dla LGD Liczba złożonych wniosków – 6 Liczba zawartych aneksów do umów – 4 Łączna kwota dodatkowych środków przyznanych LGD to 15 115 116,- zł

27 LGD, które otrzymały dodatkowe wsparcie

28 Nowe nabory Ogłoszono nabór wniosków dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – w zakresie szerokopasmowego internetu Termin: 25 luty 2013 – 22 marca 2013 Alokacja: 2 961 486,00 Euro

29 Nowe nabory Planowany nabór wniosków dla działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Termin: 29 marca 2013 – 29 kwietnia 2013

30 Nowe nabory Planowany nowy nabór wniosków dla działania Odnowa i rozwój wsi Termin: II kwartał 2013 Alokacja: ok. 13 mln zł

31 Nowe nabory Planowany jest nowy nabór wniosków dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Termin: III/IV kwartał 2013

32 PROW 2007-2013 w województwie śląskim Wszystkie projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 sprawiają, że wieś pięknieje i zmienia się na lepsze. Z Programu skorzystała już każda gmina wiejska i miejsko- wiejska województwa śląskiego

33 Dziękuję za uwagę Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego http://prow.slaskie.pl


Pobierz ppt "REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google