Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi

2 3.4 Odnowa i rozwój wsi Cel działania
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, promocja obszarów wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

3 3.4 Odnowa i rozwój wsi Beneficjent
Osoba prawna : gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego.

4 3.4 Odnowa i rozwój wsi Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w określonym miejscu. Każdy wnioskodawca podczas jednego naboru może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. Wnioskodawca będący organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, może złożyć więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli każdy z wniosków dotyczy innej gminy.

5 Forma i wysokość pomocy
3.4 Odnowa i rozwój wsi Forma i wysokość pomocy Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. W okresie realizacji Programu Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł z puli wojewódzkiej tys. złotych z puli Leadera (RAZEM 1 mln zł). Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż zł.

6 Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli :
3.4 Odnowa i rozwój wsi Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli : projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: - gminy wiejskie, lub - gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców , lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców projekt wpisuje się z zakres Planu Odnowy Miejscowości, projekt nie ma charakteru komercyjnego,

7 3.4 Odnowa i rozwój wsi w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu, projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

8 3.4 Odnowa i rozwój wsi Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych wynosi co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu.

9 3.4 Odnowa i rozwój wsi Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

10 Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji zakresie:
3.4 Odnowa i rozwój wsi Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury; budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;

11 3.4 Odnowa i rozwój wsi zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

12 3.4 Odnowa i rozwój wsi budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

13 3.4 Odnowa i rozwój wsi budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości

14 3.4 Odnowa i rozwój wsi zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do realizacji operacji; zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

15 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od r. do r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” ul. Armii Krajowej 9 , Jędrzejów godz Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwai Rozwoju Wsi Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach i Lokalnej Grupy Działania„Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

16 Wysokość dostępnych środków na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w 2009 roku wynosi zł.

17 Lokalnej Grupy Działania oraz
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041)

18 Dziękuję za uwagę Monika Mędrek


Pobierz ppt "Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google