Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

to plan finansowy państwa w formie zestawienia prognoz na następny rok budżetowy o dochodach i wydatkach rządowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "to plan finansowy państwa w formie zestawienia prognoz na następny rok budżetowy o dochodach i wydatkach rządowych."— Zapis prezentacji:

1

2 to plan finansowy państwa w formie zestawienia prognoz na następny rok budżetowy o dochodach i wydatkach rządowych.

3 Procedura budżetowa – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem.

4 Art. 109. 1. Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. 2. Ustawa budżetowa składa się z: 1) budżetu państwa; 2) załączników; 3) postanowień, których obowiązek zamieszczenia w ustawie budżetowej wynika z niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw. 3. Ustawa budżetowa jest uchwalana na okres roku budżetowego. 4. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

5 1) łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa; 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa; 3) kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia; 4) łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich; 5) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich; 6) wynik budżetu środków europejskich; 7) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa; 8) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa; 9) planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa; 10) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

6 przygotowanie projektu budżetu na następny rok (W przypadku niedotrzymania terminu rząd zmuszony jest do uchwalenia prowizorium budżetowego. Gdy ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w okresie czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu, prezydent może skrócić jego kadencję.) uchwalenie wykonanie budżetu ocena stopnia wykonania i kontroli

7

8 projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem Rada Ministrów Minister Finansów Sejm uchwala projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem do 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy Organy administracji rządowej Organy publiczne, które projektują własne części budżetu, np. Kancelaria Sejmu, Prezydenta RP, sądy, NIK, RPDz, KrriT, IPN Minister Finansów opracowuje założenia projektu budżetu państwa na rok następny, uwzględniające ustalenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz kierunki działań zawarte w Programie Konwergencji

9 Sejm I czytanie na plenarnym posiedzeniu prace w komisjach sejmowych (najważniej- sza rola Komisji Finansów Publicznych) II czytanie – debata i zgłaszanie poprawek III czytanie – przedstawie- nie stanowiska KFP wobec zgłoszonych poprawek i głosowanie nad całością projektu ustawy budżetowej Ewentualne wniesienie poprawek do projektu przez Senat + głosowanie w Sejmie nad poprawkami Senatu. Ostateczne uchwalenie ustawy budżetowej. PrezydentPrezydent

10 Prezydent RP podpisuje ustawę (7 dni) Publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw Minister finansów opracowuje harmonogram realizacji budżetu państwa

11 Chojna-Duch E., Prawo finansowe, rdz. II, Oficyna Prawa Polskiego, 2009. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Pobierz ppt "to plan finansowy państwa w formie zestawienia prognoz na następny rok budżetowy o dochodach i wydatkach rządowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google