Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORYCZNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH n Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa n Metoda audio-lingwalna n Metoda bezpośrednia n Kognitywna teoria nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORYCZNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH n Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa n Metoda audio-lingwalna n Metoda bezpośrednia n Kognitywna teoria nauczania."— Zapis prezentacji:

1 HISTORYCZNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH n Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa n Metoda audio-lingwalna n Metoda bezpośrednia n Kognitywna teoria nauczania n Metoda cichej drogi n Metoda całkowitej reakcji fizycznej n Sugestopedia n Podejście komunikatywne

2 METODA GRAMATYCZNO-TŁUMACZENIOWA 1 n najstarsza metoda nauczania języków obcych n znana także pod nazwą „metoda klasyczna” n stworzona przede wszystkim do nauki łaciny i innych języków klasycznych n kluczowym celem jest tłumaczenie z jednego języka na drugi n język literacki, dzieła literatury materiałem do studiowania i nauki n nacisk na gramatykę i słownictwo n całkowite pomijanie kwestii wymowy

3 METODA GRAMATYCZNO-TŁUMACZENIOWA 2 n umiejętności komunikacyjne nie są istotne n nacisk na poprawność, dokładność n nauka gramatyki wg sposobu dedukcyjnego n podkreślanie podobieństw pomiędzy językiem ojczystym, a nauczanym n tradycyjne role studenta i nauczyciela n typowe ćwiczenia: tłumaczenie zdań i dłuższych tekstów, czytanie i odpowiadanie na pytania do tekstu, pamięciowa nauka wierszy i innych tekstów, nauka słownictwa (synonimy, antonimy)

4 METODA AUDIO-LINGWALNA 1 n pierwsza metoda oparta na teorii psychologicznej – behawioryzmie Pawłowa n znana także pod nazwą „metoda armii” n nowy materiał prezentowany jest w formie dialogu, powtarzanego wiele razy (przeuczenie) n brak wyjaśnień gramatycznych, słownictwo ograniczone i ograniczony kontekst n zerowa lub bardzo niewielka obecność języka ojczystego, w obawie przed “negatywnym transferem”

5 METODA AUDIO-LINGWALNA 2 n szerokie zastosowanie pomocy naukowych takich jak: taśmy, kasety, nagrania audio i video, laboratorium językowe itp. n wielka waga przywiązywana do wymowy (dryle fonetyczne) n unikane błędów za wszelką cenę, natychmiastowe “pozytywne wzmocnienie” po prawidłowej odpowiedzi n tendencja do manipulowania kontekstem oraz strukturami językowymi n typowe ćwiczenia: pamięciowa nauka dialogów, dryle (na słownictwo, wymowę, gramatykę)

6 METODA BEZPOŚREDNIA 1 n nazwa metody sugeruje bezpośredni związek z językiem nauczanym n oparta na podobieństwach pomiędzy akwizycją języka pierwszego a obcego n całkowita rezygnacja z języka ojczystego (nawet w grupach zerowych) n nacisk na mowę, wielokrotne powtórzenia n kluczowy cel - komunikacja n zasada „tutaj i teraz” n słownictwo zawsze prezentowane w kontekscie

7 METODA BEZPOŚREDNIA 2 n bardzo duża waga przykładana do wymowy n nauka gramatyki sposobem induktywnym n program oparty na tematach i sytuacjach a nie strukturach n istotna kultura, historia kraju języka uczonego n podkreślanie poprawności n typowe ćwiczenia: dialogi, pytania-odpowiedzi, wykonywanie instrukcji (np.rysowanie mapy)

8 KOGNITYWNA TEORIA NAUCZANIA 1 n oparta na psychologii Gestalt n pojęcie kognitywny definiowany jako wiedzący n rozróżnienie nauki ze zrozumieniem i pamięciowej imitacji n materiał do nauki musi posiadać logiczną organizację i być znaczeniowo sensowny n nowa wiedza musi się w naturalny sposób wiązać z już posiadaną n wpływy z lingwistyki - gramatyka generatywno- transformacyjna

9 KOGNITYWNA TEORIA NAUCZANIA 2 n żywy język charakteryzuje się kreatywnością,rządzoną regułami n reguły gramatyczne są psychologicznie realne n człowiek jest szczególnie wyposażony do nauki języków n żywy język to taki w którym myślimy n języki mają podobną strukturę głęboką

10 METODA CICHEJ DROGI 1 n stworzona przez C. Gattegno jako reakcja na behawioryzm n zakłada ona, że nauka jest ułatwiana jeśli uczeń odkrywa i tworzy n nauczanie powinno być podporządkowane uczeniu się n nie nauczyciel, a uczeń jest w centrum uwagi n przedmioty takie jak: wykresy, diagramy, patyczki ułatwiają uczenie się

11 METODA CICHEJ DROGI 2 n cisza jest narzędziem (stąd nazwa), pozwala na autonomię ucznia n język służy do wyrażania siebie,uczniowie decydują o własnej nauce (tempie, zakresie) n nauczyciel powinien się koncentrować na postępach ucznia, a nie jego perfekcji (każdy uczy się w sposób indywidualny) n od początku wszystkie 4 umiejętności językowe ważne i ćwiczone n typowe ćwiczenia:wykresy(dźwięków, kolorów,słownictwa), gesty,patyczki Cuisinere

12 METODA CAŁKOWITEJ REAKCJI FIZYCZNEJ 1 n stworzona przez J. Ashera jako przykład metody opartej na zrozumieniu n podkreśla podobieństwa pomiędzy akwizycją języka ojczystego a nauką obcego n przetwarzanie języka jest powiązane z czynnościami fizycznymi n znaczenie jest wyjaśniane poprzez czynności, pamięć aktywizuje się przez reakcje na działanie (kinesteza) n nauka odbywa się poprzez obserwacje i działanie

13 METODA CAŁKOWITEJ REAKCJI FIZYCZNEJ 2 n obniżenie filtra emocjonalnego, najpierw rozumienie, potem mówienie n niezbyt wiele powtórzeń - tylko nowe jest motywujące n tolerancja dla błędów n ocena postępów także za pomocą czynności, działań n oczywiste ograniczenia metody (tylko początkujące poziomy, tryb rozkazujący,proste słownictwo) n typowe ćwiczenia: dryle oparte na czynnościach, sekwencje zadań do wykonania,zamiana ról

14 SUGESTOPEDIA 1 n stworzona przez G.Lozanowa w oparciu o percepcje pozazmysłową programowanie neurolingwistyczne n przy właściwych warunkach uczniowie mogą osiągnąć stan pełnej relaksacji prowadzącej do przyspieszonego uczenia się n zachęcanie do podejścia „dziecinnego”, infantylizacji n teksty słuchane i pokazywane zawierają język możliwy do natychmiastowego użycia n autonomia nauczyciela pomaga w lepszym doborze materiału

15 SUGESTOPEDIA 2 n całkowita uwaga skupiona na komunikacji, pomijanie formy n 2 „koncerty” (czytania) z muzyka klasyczną w tle n sztuki piękne(malarstwo, muzyka,teatr) są pomocne w nauce poprzez integracje sztuki i psychiki n najbardziej cenione umiejętności to mówienie i znajomość słownictwa, tolerancja dla błędów n typowe ćwiczenia: sugestia, wizualizacja, odgrywanie ról,czytanie na głos, śpiewanie, tańczenie

16 PODEJŚCIE KOMUNIKATYWNE 1 n odwrócenie akcentu z kompetencji lingwistycznych na kompetencje komunikatywne n tradycyjny program nauczania oparty na strukturach zastąpiony programem funkcjonalnym, pojęciowym n podkreślanie roli autentycznych materiałów n ćwiczenia oparte na „luce informacyjnej” n powstanie analizy potrzeb ucznia (języki do specjalnych celów) n nacisk nie na CZEGO uczyć, ale na JAK się komunikować

17 PODEJŚCIE KOMUNIKATYWNE 2 n szkoła „silna” n nauka oparta na zadaniach n rola kontekstu społecznego n szansa negocjacji znaczenia n ograniczona rola nauczyciela n ćwiczenia w grupach, zespołach,parach. n szkoła „słaba” n najpierw nauka struktury, potem jej użycie n najpierw ćwiczenia kontrolowane, potem wolne n nacisk na płynność n ostatecznie zwyciężyła

18 WNIOSKI - PODSUMOWANIE n każda z metod wniosła do dzisiejszej dydaktyki coś nowego, oryginalnego n dziś przeważa eklektyzm,kompilacja technik i procedur z poszczególnych metod n przykłady: dryle fonetyczne z metody AL synonimy, tłumaczenie z metody GT,obniżanie filtra emocjonalnego, nauka bez stresowa z sugestopedii, korzystanie podobieństw pomiędzy L1 i L2 z metod bezpośredniej i całkowitej reakcji fizycznej, odgrywanie ról, luka informacyjna z metody komunikatywnej itp.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM NA PRZERWĘ


Pobierz ppt "HISTORYCZNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH n Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa n Metoda audio-lingwalna n Metoda bezpośrednia n Kognitywna teoria nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google