Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2008/2009

2 Poradnie w Polsce 2003-2009 Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Rok akademicki 2003/2004 17 poradni w 14 miastach Rok akademicki 2004/2005 21 poradni w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2005/2006 23 poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2006/2007 24 poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2007/2008 i 2008/2009 25 poradni w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn

3 Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

4 Poradnie spełniające standardy 1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 3. Studencka Poradnia Prawna w Katowicach 4. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 5. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 6. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 7. Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi 8. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 9. Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 10. Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie 11. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 12. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego) 13. Klinika Prawa w Warszawie (EWSPiA) 14. Fundacja Academia Iuris w Warszawie 15. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) 16. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego) 17. Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej) 18. Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu

5 Rok akademicki 2008/2009 działalności poradni w liczbach  11 075 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2008 do czerwca 2009;  najwięcej – 2344 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie;  najmniej – 20 Studencka Poradnia Prawa Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;  najczęściej – w 25 proc. przypadków (2769 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych;  w poradniach działało 1661 studentów i 216 pracowników dydaktycznych;  jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami;  na jednego studenta przypadało średnio 7 spraw.

6 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim… … liczba spraw wzrosła o 4,5 proc., … wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu prawa finansowego (o 66 proc.), kontaktów ze służbą zdrowia (o 27 proc.) oraz prawa rodzinnego i prawa i postępowania administracyjnego (każde o 10 proc.), … liczba studentów zwiększyła się o 23 proc., … personel naukowy jest liczniejszy o 3 proc.

7 W porównaniu z poprzednimi latami… Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 studenci opiekunowie

8 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? Łącznie: 11 075

9 Ilu studentów działało w poradniach? Łącznie: 1 661

10 Ilu pracowników naukowych działało w poradniach? Łącznie: 216

11 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie  Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia);  Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego);  Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.);  Spadkowe;  Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem;  Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej;  Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego;  Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych);  Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.);  Związane z przemocą wobec kobiet;  Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców;  Związane z prawami osób niepełnosprawnych;  Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.);  Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza);  inne.

12 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie 2007/2008: 10 597 Łącznie 2008/2009: 11 075

13 Sprawy karne Przykładowe sprawy: sporządzanie pism w zakresie postępowania karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, wydanie wyroku łącznego); środki zapobiegawcze (warunki, uchylenie); wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, przerwy, zawieszenia, przeniesienie do innego zakładu karnego, widzenia, cenzura korespondencji osadzonych), pomoc postpenitencjarna; wykładnia przepisów prawa karnego; przygotowanie linii obrony dla klienta poradni; uprawnienia policji, doprowadzenie do izby wytrzeźwień; dopuszczalność wniosków osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; zagadnienia możliwości wykonywania kary w RP po skazaniu w innym państwie UE. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

14 Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego Przykładowe sprawy: umowy cywilnoprawne - analizy umów zawieranych przez klientów poradni, sporządzanie, treść i wykonanie, prawa i obowiązki stron, wady oświadczeń woli, niewykonanie i nienależyte wykonanie określonych umów, odstąpienia od umowy; pisma procesowe, w tym na temat kosztów sądowych (wysokość, zwolnienia); terminy w postępowaniu cywilnym; odszkodowania i zadośćuczynienia; immisje; nieruchomości (np. służebności, ochrona posiadania, postępowania wieczystoksięgowe); postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (egzekucje komornicze); przedawnienia; upadłość konsumencka. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

15 Sprawy rodzinne Przykładowe sprawy: rozwodowe i dotyczące separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe po ustaniu małżeństwa); ubezwłasnowolnienia; ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; tematyka przysposobienia, opieki i kurateli (w tym także w odniesieniu do cudzoziemców); alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, zaliczki alimentacyjne). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

16 Sprawy spadkowe Przykładowe sprawy: doradztwo w sporządzaniu testamentów; zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie, unieważnienie testamentu); określenie osób uprawnionych do nabycia spadku (w tym zagadnienie osób niegodnych); wydziedziczenia; zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego; zabezpieczenie przed długami spadkowymi; postępowania spadkowe (przyjęcie, odrzucenie, zrzeczenie się spadku, wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku, zbycie udziałów). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

17 Sprawy związane z pracą i bezrobociem Przykładowe sprawy: zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia stosunku pracy); spory między pracownikiem a pracodawcą (pozew o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenia); świadczenia pracownicze (praca w godzinach nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody i odprawy, wypadek w czasie delegacji); uprawnienia osób skierowanych do wykonywania pracy z zakładu karnego; świadczenia pracownicze dla Polaków wykonujących zatrudnienie w krajach UE; emerytury i renty (podstawy uzyskania uprawnień, świadczenia górnicze i wyjątkowe, przeliczenie emerytur); relacje z ZUS i Urzędem Pracy; mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

18 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej Przykładowe sprawy: zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; nabywanie praw do rent socjalnych; kontakty klientów poradni z ośrodkami pomocy społecznej w tym odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych; ośrodki pomocy społecznej - zasady uzyskanie miejsca, zwolnienie z opłat za pobyt. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

19 Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego Przykładowe sprawy: decyzje administracyjne (podstawy wydawania, zasady zaskarżania, odwołania do organów wyższej instancji, WSA, SKO, kasacje do NSA); postępowania administracyjne (prawa stron, koszty, skargi na bezczynność) i egzekucyjne w administracji; ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; zagospodarowanie przestrzenne (warunki, wywłaszczenia i związane z tym odszkodowania); pozwolenia, zezwolenia i licencje (m.in. prowadzenie usług taksówkarskich, handel uliczny, broń); prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie; uprawnienia kontrolera biletów. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

20 Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego Przykładowe sprawy: eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, uprawnienia prawowitych lokatorów); lokale zastępcze, socjalne, komunalne, służbowe i zakładowe (zakres osób uprawnionych do ich otrzymania, koszty, rozliczenia); przekształcenia uprawnień do lokalu; spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości w opłatach, waloryzacja wkładu); relacje pomiędzy członkami a władzami spółdzielni (unieważnienie uchwał zarządu). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

21 Sprawy finansowe Przykładowe sprawy: ogólne podatkowe, w tym: obowiązki podatników, powstanie obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe; opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania zatrudnienia za granicą; finansowe zabezpieczenia nieruchomości (deklaracja wekslowa a weksel in blanco, przewłaszczenie na zabezpieczenie); naliczenie odsetek karnych przez bank w związku z przekroczeniem limitu debetowego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

22 Sprawy związane z przemocą wobec kobiet Przykładowe sprawy: przemoc fizyczna i psychiczna; znęcanie się nad członkami rodziny; informacje na temat instytucji służących pomocą. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

23 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców Przykładowe sprawy: formy ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium Polski (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany); tytuły prawne do pobytu w Polsce (zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta długoterminowego WE); nadanie obywatelstwa polskiego; prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu w Polsce (łączenie rodzin, nabywanie nieruchomości); ochrona prześladowanego dziecka z powodu faktu, że jego ojczymem jest obywatel Niemiec. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

24 Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych Przykładowe sprawy: zmiana stopnia niepełnosprawności; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; możliwość uzyskania mieszkania położonego na niższej kondygnacji; warunki uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

25 Sprawy związane ze służbą zdrowia Przykładowe sprawy: odpowiedzialność lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze; relacje klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia; reklamacje usług medycznych; więzienna służba zdrowia; prawne aspekty eksperymentu medycznego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

26 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) Przykładowe sprawy: Pomoc organizacjom: Stowarzyszenie „Meritum” Stowarzyszenie Energoterapeutów; Polski Związek Działkowców im. Demeter; Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „Neptun”. Pomoc ze strony poradni polega przede wszystkim na wyjaśnianiu zasad działalności organizacji pozarządowych czy też możliwości ich udziału w postępowaniach jako strona społeczna.

27 Sprawy inne Przykładowe sprawy: skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; skargi konstytucyjne; występowanie studentów poradni jako kuratorów w postępowaniach; prawo kanoniczne („kościelne” unieważnienie małżeństwa); założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, także na terenie państw członkowskich UE; tłumaczenie na język polski zagranicznych pism sądowych i dokumentów urzędowych; prawo autorskie (możliwość wykorzystania filmu „Pasja” w czasie uroczystości religijnej); prawo prasowe (zagadnienia sprostowania i odszkodowań); odpowiedzialność dyscyplinarna prawników; Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

28 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 467 Studentów: 62 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: organizacja spotkania inicjującego działalność kliniki; kontynuacja współpracy z policją MOPS i POPR w Białymstoku; zorganizowanie kolejnych dwóch edycji Centrum Praktyk Sądowych; wizyta gości z Innowacyjnego Centrum Edukacji Prawnej (poradni prawnej) działającego na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie – podpisanie rocznej umowy o współpracy; spotkanie z Rzecznikiem Ubezpieczonych – nawiązanie współpracy; działalność wewnętrzna (szkolenia techniczne, historyczne oraz z zakresu udzielania porad, w tym metod interaktywnych, wyjazd integracyjny).

29 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 studenci opiekunowie

30 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) Spraw łącznie: 156 Studentów: 29 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: promocja poradni w mediach; współpraca z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz KW Policji; udział w projekcie Street Law w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych; stworzenie nowej strony internetowej www.cia.wsap.edu.pl; przygotowanie tomu Prawo administracyjne w serii Biblioteka Poradni Prawnych; przyjęcie gości zagranicznych z poradni działających na Białorusi, Rosji i Ukrainie.

31 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

32 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Spraw łącznie: 323 Studentów: 52 Opiekunów: 8 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: realizacja projektu Street Law we współpracy z V LO w Gdańsku, nawiązanie współpracy z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi; współpraca z MOPS w Sopocie (gdzie udzielane są porady prawne); szkolenia psychologiczne (m.in. dzięki nawiązaniu współpracy z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Nauk Społecznych UG; powołanie zespołów obrończych do występowania w imieniu studentów w postępowaniach dyscyplinarnych przed władzami uniwersytetu; promocja działalności poradni m.in. w trakcie dnia otwartego biura RPO.

33 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

34 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Spraw łącznie: 529 Studentów: 96 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: organizacja konferencji Pomoc ofiarom przestępstw wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

35 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

36 Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie Spraw łącznie: 20 Studentów: 12 Opiekunów: 5

37 studenci opiekunowie Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie 2005-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

38 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: poradnia została laureatem dwóch konkursów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na treść informatorów dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstw oraz na temat obowiązków obywatela w sądzie i prokuraturze; przyjęcie kuratel w 139 sprawach; kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Miękini. Spraw łącznie: 1011 Studentów: 47 Opiekunów: 16

39 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

40 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: organizacja szkolenia z zakresu praktycznych aspektów udzielania porad prawnych; podjęcie współpracy z Aresztem Śledczym w Lublinie; przyjmowanie porad poza siedzibą poradni – kontakty z kancelariami parafialnymi i w ośrodku dla uchodźców; zaangażowanie w inicjatywy związane z pomocą prawną dla uchodźców, m.in. realizacja projektu Prawnicy dla Cudzoziemców. Spraw łącznie: 311 Studentów: 48 Opiekunów: 4

41 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

42 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uczestniczenie w Akademii Praw Człowieka – inicjatywie zorganizowanej dla lubelskich licealistów; wzięcie udziału w seminarium dotyczącym nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego zorganizowanym przez Lubelski Ośrodek Samopomocy. Spraw łącznie: 152 Studentów: 31 Opiekunów: 7

43 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

44 Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi Spraw łącznie: 380 Studentów: 58 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: studenci kliniki rozpoczęli pełnienie funkcji kuratorów spadków lub kuratorów absentis; zgoda Rady Wydziału na wprowadzenie do programu nauczania ćwiczeń z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów z klientami; rozwój współpracy ze środowiskiem prawniczym; wizyta Rzecznika Praw Dziecka; przeprowadzenie zajęć w formie moot court w trakcie IX Dni Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi.

45 Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

46 Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) Spraw łącznie: 335 Studentów: 50 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zorganizowanie XI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych; podjęcie współpracy ze starostwami powiatowymi województwa warmińsko-mazurskiego (utworzenie oddziałów poradni w: Braniewie, Ełku, Iławie, Kętrzynie, Nidzicy, Olecku, Olsztynie i Ostródzie).

47 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) 2004-2009 Liczba spraw w latach 2004-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2009

48 SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie Spraw łącznie: 236 Studentów: 4 Opiekunów: 6

49 studenci opiekunowie SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie 2004-2009 Liczba spraw w latach 2004-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2009

50 Studencka Poradnia Społeczno- Prawna „Bona Fides” w Opolu Spraw łącznie: 191 Studentów: 265 Opiekunów: 8 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uzyskanie kolejnej dotacji na działalność z Urzędu Miasta Opola; zorganizowanie konferencji Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowej ludności po wejściu Polski do UE; stworzenie punktu zamiejscowego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Brzegu; szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów pracy z klientami poradni.

51 Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides” w Opolu 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

52 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Spraw łącznie: 786 Studentów: 71 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: akcja promocyjna w mediach; uruchomienie elektronicznego repertorium; zorganizowanie ośrodka zamiejscowego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu; zorganizowanie szkoleń dotyczących psychologicznych aspektów pomocy prawnej; zainicjowanie programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych; prezentacja symulacji rozprawy sądowej na Festiwalu Nauki i Sztuki.

53 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

54 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 249 Studentów: 83 Opiekunów: 12 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria” w Rzeszowie, rzecznikiem ds. osób niepełnosprawnych przy URz, rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów przy URz; zainicjowanie współpracy ze stowarzyszeniem Nowy Horyzont, realizującym program Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący pomocy ofiarom przestępstw; przygotowanie do utworzenie sekcji prawa gospodarczego oraz pomocy osobom niepełnosprawnym; promocja poradni w lokalnych mediach; utworzenie Księgi podziękowań, w której klienci dokonują wpisów okazując tym samym wdzięczność za udzieloną poradę.

55 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

56 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach Spraw łącznie: 597 Studentów: 32 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: kontynuowanie działalności wyjazdowego punktu udzielania porad w Rzepinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury; współpraca z dwoma nowymi koordynatorami; kontynuacja udzielania porad prawnych w formie kuratel; jubileusz pięciolecia działalności poradni.

57 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

58 Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie Spraw łącznie: 441 Studentów: 52 Opiekunów: 4 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: organizacja X OKUPP; organizacja wyjazdowych szkoleń dla studentów; wydanie drugiego zbioru opinii wydanych w latach 2006-2008 przez poradnię.

59 Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

60 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Spraw łącznie: 182 Studentów: 33 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: organizacja Dni Edukacji Klinicznej na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

61 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

62 Klinika Prawa (EWSPiA w Warszawie) Spraw łącznie: 212 Studentów: 10 Opiekunów: 3

63 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2007-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2007-2009 Klinika Prawa (EWSPiA w Warszawie) 2007-2009

64 Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna” (UKSW w Warszawie) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów UKSW; udział w wydarzeniach promocyjnych: salonie edukacyjnym Perspektywy, Targach Pracy, Dniach Otwartych Uniwersytetu, zjeździe absolwentów; działalność zamiejscowego punktu przy kościele NMP w Międzylesiu. Spraw łącznie: 73 Studentów: 20 Opiekunów: 9

65 studenci opiekunowie Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna” (UKSW w Warszawie) 2006-2009 Liczba spraw w latach 2006-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2006-2009

66 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozszerzenie działalności przez utworzenie nowej sekcji sądownictwa międzynarodowego i kontynuacja działalności sekcji redukcji szkód i współpraca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka; ponowne uzyskanie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Uchodźczego. Spraw łącznie: 1159 Studentów: 118 Opiekunów: 9

67 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

68 Fundacja Academia Iuris w Warszawie Spraw łącznie: 2347 Studentów: 285 Opiekunów: 21 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: w Krakowie otwarcie nowego punktu we współpracy ze stowarzyszeniem „U Siemachy”, kontynuacja współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych; popularyzacja działalności w Lublinie (m.in. w lokalnym radiu); otwarcie drugiego punktu udzielania porad w Łodzi; wyposażenie w sprzęt (punkty porad w Warszawie) oraz w literaturę prawniczą (wszystkie punkty).

69 Fundacja Academia Iuris w Warszawie 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

70 Studencka Poradnia Prawna Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Spraw łącznie: 208 Studentów: 43 Opiekunów: 7

71 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 2004-2009 Liczba spraw w latach 2004-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

72 Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: wyposażenie poradni w elektroniczne programy prawnicze; przeprowadzenie szkoleń w ramach programu Prawo na co dzień w 111 warsztatów w 53 szkołach. Spraw łącznie: 200 Studentów: 59 Opiekunów: 8

73 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie 2004-2009 Liczba spraw w latach 2004-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2009

74 Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) Spraw łącznie: 94 Studentów: 21 Opiekunów: 19

75 studenci opiekunowie Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) 2005-2009 Liczba spraw w latach 2005-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2005-2009

76 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Spraw łącznie: 421 Studentów: 80 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach programu Street Law; poradnia została partnerem konferencji poświęconej badaniom biotechnologicznym oraz akcji Twoja praca, Twoja satysfakcja skierowanej do bezrobotnych; organizacja cyklu szkoleń na temat prawa cywilnego; uzyskanie grantu ze środków uniwersyteckich na promocję kliniki; wydanie gazetki Paragraf Uniwersytecki; nawiązanie współpracy z Zakładem Karnym; stworzenie sekcji prawa administracyjnego; współpraca z RPO, współorganizowanie Dnia Otwartego RPO we Wrocławiu.

77 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2009 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009

78 Czas załatwiania spraw klientów poradni

79 Źródła wiedzy o poradniach

80 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? KobietyMężczyźni

81 Monitoring stosowania prawa, jakości prawa i luk w prawie Poradnia działająca na Uniwersytecie Jagiellońskim wskazuje, że brak jest jednoznacznych uregulowań dotyczących umów, jakie sponsor zawiera z wykonawcami badań klinicznych leków, co rzutuje na trudności w późniejszej realizacji uprawnień odszkodowawczych uczestników badań. Problemem jest nakaz składania przez cudzoziemców informacji w zakresie powodów opuszczenia swojego kraju już na granicy, które, kiedy są rozbieżne z tymi złożonymi w czasie wywiadu statusowego, powodują wysunięcie zarzutów, że cudzoziemcy chcieli zataić dane. Wskazane byłoby, aby już na granicy podawać wszystkie informacje w tym zakresie – uważa poradnia z UJ. Poradnia ta zwraca również uwagę, że sformułowanie regulacji dotyczących powiadamiania osób najbliższych o fakcie tymczasowego aresztowania zakłada przekazanie tej informacji listownie a nie telefonicznie, co byłoby bardziej wskazane. Studenci poradni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zauważyli, że jeden z ośrodków pomocy społecznej żąda od osób starających się o uzyskanie statusu uchodźcy przedstawienie wniosku o przyznanie pomocy, choć zgodnie z prawem taka możliwość istnieje dopiero po przyznaniu statusu uchodźcy. Poradnia z Akademii Leona Koźmińskiego podniosła, że sądy niejednolicie interpretują niektóre zapisy w urzędowych formularzach, które miały ułatwić i przyspieszyć postępowania. We wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych wstawienie „kresek” w rubrykach dotyczących posiadanego majątku nie oznacza, że wnioskujący nie posiada majątku, a klienci muszą w tym zakresie składać dodatkowe oświadczenie. Klinika funkcjonująca przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie zwróciła uwagę na niezobiektywizowane kryteria służące obliczaniu uprawnień rentowych, gdyż podstawą jest ustalenie okresów składkowych z ostatnich 10 lat, bez względu, na to, że osoba przepracowała znacznie więcej, jednak nie – jak wskazują przepisy – ciągle przez ostatnie 10 lat. (wybór)

82 Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwijać? Pomoc w bieżącej działalności – uzyskanie nowego, dodatkowego albo remont obecnie zajmowanych pomieszczeń, polepszenie wyposażenia technicznego w komputer, projektor, ksero, faks, niszczarka oraz sprzęt pomocny do udzielania porad w ośrodkach poza stałą siedzibą; finansowanie bieżącego korzystania, napraw i modernizacji istniejącego wyposażenia – 14. Środków finansowych służących umożliwieniu studentom pracy w wyjazdowych punktach udzielania porad, organizacji seminariów i konferencji, dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników i współpracujących praktyków, a także na prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej – 12. Szkoleń dla studentów, dotyczących pracy z klientem, w szczególności psychologicznych, rozwijających interaktywne metody nauczania klinicznego, a także szkoleń dla opiekunów – 10. Literatury fachowej, a w tym w szczególności: zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism, elektronicznych zbiorów przepisów – 9. Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego mającego na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni, zwiększenie akceptacji w środowisku – 2. (Poradnie udzielały kilku odpowiedzi)

83 Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Posiada statusu organizacji pożytku publicznego; Otrzymała w 2004 roku wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono; Otrzymała od ELSA Poland tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej roku 2006 i 2007”; Od sześciu lat jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono; Przekazała dotychczas studenckim poradniom środki finansowe o łącznej wartości ponad 425 000 zł. oraz środki rzeczowe o wartości ponad 500 000 zł.; Wydała pierwszy w Polsce i regionie podręcznik „Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia”, (przetłumaczony także na język angielski). W 2008 roku ukazała się seria 5 książek pt. „Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych” i pierwszy podręcznik poświęcony symulacjom rozpraw sądowych; Zorganizowała dotychczas 12 Ogólnopolskich Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz kilka szkoleń specjalistycznych; Aktywnie uczestniczy w budowaniu silnego ruchu klinicznego w Europie Środkowo- Wschodniej i w krajach transformacji ustrojowej m.in. na Ukrainie, Mołdawii, Uzbekistanie, Chinach, Rosji, Serbii i Gruzji. Od stycznia 2008 uruchomiła Centrum Pro Bono, program mający na celu łączenie pomocy prawnej oferowanej pro bono przez kancelarie prawne potrzebującym organizacjom pozarządowym.

84 Sponsorzy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych SPONSORZY INSTYTUCJONALNI SPONSORZY

85 Zapraszamy do współpracy Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29 www.fupp.org.pl, zarzad@fupp.org.pl Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa nr: 87 1240 1024 1111 0000 0269 4777


Pobierz ppt "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google