Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2012/2013

2 Poradnie w Polsce 2003-2012 Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Rok akademicki 2003/2004 17 poradni w 14 miastach Rok akademicki 2004/2005 21 poradni w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2005/2006 23 poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2006/2007 24 poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010 25 poradni w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2012/2013 25 poradni w 16 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Gdynia

3 Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Gdańsk - Uniwersytet Gdański Gdynia - Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa - WPK Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego Warszawa - WPiA Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

4 Poradnie spełniające standardy 1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku (UG) 3. Klinika Porad Prawnych w Gdyni (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji) 4. Studencka Poradnia Prawna w Katowicach (UŚ) 5. Studencka Poradnia Prawna w Krakowie (UJ) 6. Studencka Poradnia Prawna w Krakowie (Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego) 7. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 8. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 9. Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi (UŁ) 10. Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UWM) 11. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Opolu (UO) 12. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu (UAM) 13. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie (URz) 14. Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 15. Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie (USz) 16. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu (UMK) 17. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego) 18. Fundacja Academia Iuris w Warszawie (FAI) 19. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) 20. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego) 21. Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej) 22. Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu (UWr)

5 Rok akademicki 2012/2013 działalności poradni w liczbach 11 127 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2012 do czerwca 2013; najwięcej – 3102 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie; najmniej – 6 Studencka Klinika Porad Prawnych, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni; najczęściej – w ok. 29 proc. przypadków (3241 sprawy) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych; w poradniach działało 1965 studentów i 253 pracowników dydaktycznych; jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami; na jednego studenta przypadało średnio 6 spraw.

6 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim… … liczba spraw spadła o 17 proc., … spadek liczby spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu prawa cywilnego – spadek o ok. 25 proc., … liczba studentów wzrosła o 6 proc., … liczebność personelu naukowego wzrosła o 7,6 proc.

7 W porównaniu z poprzednimi latami… Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013 studenci opiekunowie

8 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? Łącznie: 11 127

9 Ilu studentów działało w poradniach? Łącznie: 1 965

10 Ilu pracowników naukowych działało w poradniach? Łącznie: 235

11 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia); Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); Spadkowe; Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych); Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); Związane z przemocą wobec kobiet; Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; Związane z prawami osób niepełnosprawnych; Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); inne.

12 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie 2011/2012: 13 379 Łącznie 2012/2013: 11 127

13 Sprawy karne Przykładowe sprawy: sporządzanie pism w zakresie postępowania karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, wydanie wyroku łącznego); środki zapobiegawcze (warunki, uchylenie); wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, przerwy, zawieszenia, przeniesienie do innego zakładu karnego, widzenia, cenzura korespondencji osadzonych), pomoc postpenitencjarna; wykładnia przepisów prawa karnego; przygotowanie linii obrony dla klienta poradni; uprawnienia policji, doprowadzenie do izby wytrzeźwień; dopuszczalność wniosków osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; zagadnienia możliwości wykonywania kary w RP po skazaniu w innym państwie UE. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

14 Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego Przykładowe sprawy: umowy cywilnoprawne - analizy umów zawieranych przez klientów poradni, sporządzanie, treść i wykonanie, prawa i obowiązki stron, wady oświadczeń woli, niewykonanie i nienależyte wykonanie określonych umów, odstąpienia od umowy; pisma procesowe, w tym na temat kosztów sądowych (wysokość, zwolnienia); terminy w postępowaniu cywilnym; odszkodowania i zadośćuczynienia; immisje; nieruchomości (np. służebności, ochrona posiadania, postępowania wieczystoksięgowe); postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (egzekucje komornicze); przedawnienia; upadłość konsumencka. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

15 Sprawy rodzinne Przykładowe sprawy: rozwodowe i dotyczące separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe po ustaniu małżeństwa); ubezwłasnowolnienia; ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; tematyka przysposobienia, opieki i kurateli (w tym także w odniesieniu do cudzoziemców); alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, zaliczki alimentacyjne). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2011/2013)

16 Sprawy spadkowe Przykładowe sprawy: doradztwo w sporządzaniu testamentów; zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie, unieważnienie testamentu); określenie osób uprawnionych do nabycia spadku (w tym zagadnienie osób niegodnych); wydziedziczenia; zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego; zabezpieczenie przed długami spadkowymi; postępowania spadkowe (przyjęcie, odrzucenie, zrzeczenie się spadku, wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku, zbycie udziałów). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

17 Sprawy związane z pracą i bezrobociem Przykładowe sprawy: zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia stosunku pracy); spory między pracownikiem a pracodawcą (pozew o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenia); świadczenia pracownicze (praca w godzinach nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody i odprawy, wypadek w czasie delegacji); uprawnienia osób skierowanych do wykonywania pracy z zakładu karnego; świadczenia pracownicze dla Polaków wykonujących zatrudnienie w krajach UE; emerytury i renty (podstawy uzyskania uprawnień, świadczenia górnicze i wyjątkowe, przeliczenie emerytur); relacje z ZUS i Urzędem Pracy; mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

18 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej Przykładowe sprawy: zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; nabywanie praw do rent socjalnych; kontakty klientów poradni z ośrodkami pomocy społecznej w tym odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych; ośrodki pomocy społecznej - zasady uzyskanie miejsca, zwolnienie z opłat za pobyt. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

19 Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego Przykładowe sprawy: decyzje administracyjne (podstawy wydawania, zasady zaskarżania, odwołania do organów wyższej instancji, WSA, SKO, kasacje do NSA); postępowania administracyjne (prawa stron, koszty, skargi na bezczynność) i egzekucyjne w administracji; ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; zagospodarowanie przestrzenne (warunki, wywłaszczenia i związane z tym odszkodowania); pozwolenia, zezwolenia i licencje (m.in. prowadzenie usług taksówkarskich, handel uliczny, broń); prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie; uprawnienia kontrolera biletów. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

20 Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego Przykładowe sprawy: eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, uprawnienia prawowitych lokatorów); lokale zastępcze, socjalne, komunalne, służbowe i zakładowe (zakres osób uprawnionych do ich otrzymania, koszty, rozliczenia); przekształcenia uprawnień do lokalu; spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości w opłatach, waloryzacja wkładu); relacje pomiędzy członkami a władzami spółdzielni (unieważnienie uchwał zarządu). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

21 Sprawy finansowe Przykładowe sprawy: ogólne podatkowe, w tym: obowiązki podatników, powstanie obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe; opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania zatrudnienia za granicą; finansowe zabezpieczenia nieruchomości (deklaracja wekslowa a weksel in blanco, przewłaszczenie na zabezpieczenie); naliczenie odsetek karnych przez bank w związku z przekroczeniem limitu debetowego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/20123)

22 Sprawy związane z przemocą wobec kobiet Przykładowe sprawy: przemoc fizyczna i psychiczna; znęcanie się nad członkami rodziny; informacje na temat instytucji służących pomocą. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

23 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców Przykładowe sprawy: formy ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium Polski (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany); tytuły prawne do pobytu w Polsce (zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta długoterminowego WE); nadanie obywatelstwa polskiego; prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu w Polsce (łączenie rodzin, nabywanie nieruchomości); ochrona prześladowanego dziecka z powodu faktu, że jego ojczymem jest obywatel Niemiec. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

24 Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych Przykładowe sprawy: zmiana stopnia niepełnosprawności; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; możliwość uzyskania mieszkania położonego na niższej kondygnacji; warunki uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

25 Sprawy związane ze służbą zdrowia Przykładowe sprawy: odpowiedzialność lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze; relacje klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia; reklamacje usług medycznych; więzienna służba zdrowia; prawne aspekty eksperymentu medycznego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

26 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) Przykładowe sprawy: Pomoc ze strony poradni polega przede wszystkim na wyjaśnianiu zasad działalności organizacji pozarządowych czy też możliwości ich udziału w postępowaniach jako strona społeczna.

27 Sprawy inne Przykładowe sprawy: skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; skargi konstytucyjne; występowanie studentów poradni jako kuratorów w postępowaniach; prawo kanoniczne (kościelne unieważnienie małżeństwa); założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, także na terenie państw członkowskich UE; tłumaczenie na język polski zagranicznych pism sądowych i dokumentów urzędowych; prawo prasowe (zagadnienia sprostowania i odszkodowań); odpowiedzialność dyscyplinarna prawników; Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2012/2013)

28 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 603 Studentów: 72 Opiekunów: 12 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Organizacja kolejnej edycji Centrum Praktyk Sądowych wraz z finalnymi symulacjami. Organizacja spotkania podsumowującego pracę poradni połączonego z walnym zgromadzeniem członków Studenckiej Poradni Prawnej. działalność wewnętrzna (szkolenia techniczne, historyczne oraz z zakresu udzielania porad, w tym metod interaktywnych).

29 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) 2003-2013 Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013 studenci opiekunowie

30 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) Spraw łącznie: 19 Studentów: 18 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Dyżury w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Przygotowanie nowych scenariuszy w ramach programu Prawo na co dzień. Prowadzenie zajęć Street Law w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa Podlaskiego. Prowadzenie zajęć Street Law podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizacja 4 edycji akcji społecznej Chwila nieuwagi – konsekwencje do końca życia. Przygotowanie nowej strony internetowej oraz materiałów promocyjnych.

31 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

32 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Spraw łącznie: 411 Studentów: 185 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: II nagroda w konkursie na projekt organizowany w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Podpisanie rocznej umowy o współpracy z Fundacją Magis w Gdyni. Szkolenia z zakresu metodyki pisania opinii prawnych prowadzone przez Opiekunów sekcji. Reklama Poradni (ulotki i plakaty reklamowe porozwieszana na wszystkich wydziałach, bibliotekach i innych jednostkach organizacyjnych UG, reklama naboru na wydziałowych ekranach). Stworzenie nowej sekcji prawa podatkowego w ramach działalności SUPP. Przyjmowanie spraw drogą e-mailową.

33 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

34 Studencka Klinika Porad Prawnych Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni Spraw łącznie: 6 Studentów: 5 Opiekunów: 2

35 Studencka Klinika Porad Prawnych Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 2011 - 2012 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2011-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2011-2013

36 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Spraw łącznie: 780 Studentów :111 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Utworzenie Sekcji Praw Zwierząt świadczącej pomoc prawną organizacjom zajmującym się prawami zwierząt. Współpraca w ramach Street Law. Utworzenie punktu zamiejscowego w Chorzowie.

37 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

38 Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego Spraw łącznie: 150 Studentów: 52 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Przedłużenie porozumienia z Aresztem Śledczym. Wygrana w konkursie na najlepszą symulację sądową. Organizacja konferencji Współczesne problemy prawa pracy – kryteria zróżnicowania pracowników. Rozpoczęcie współpracy z Krakowską Telewizją Internetową, w sprawie emitowania programu o tytule roboczym Student radzi…, w którym to będziemy odpowiadać na problemy prawne jakie najczęściej pojawiają się w naszej poradni. Pierwszy odcinek zaplanowany jest na drugą połowę października i ma dotyczyć zachowku.

39 Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w latach 2009-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2009-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2009-2013

40 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Wizyta w Poradni delegacji z Czech. Wizyta w Poradni delegacji z Albanii. Wskazanie kandydatów na kuratorów w 48 sprawach. Spraw łącznie: 727 Studentów: 44 Opiekunów: 13

41 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

42 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Spraw łącznie: 248 Studentów: 114 Opiekunów: 4

43 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

44 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Spraw łącznie: 198 Studentów: 32 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Pozyskanie dodatkowego pomieszczenia do spotkań z klientami (Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna została przeniesiona na Wydział Prawa i Administracji). Przygotowanie przez studentów Poradni dla lubelskich licealistów prezentacji na temat praw i obowiązków po ukończeniu osiemnastego roku życia pt. 18-tka i co dalej? Podpisanie porozumienia pomiędzy Kołem Naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin a Uniwersytecką Studencką Poradnia Prawną na WPiA UMCS o współpracy przy realizacji projektu Street Law. Finalizowanie prac nad utworzeniem nowej Sekcji Mediacji i Negocjacji.

45 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

46 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi Spraw łącznie: 456 Studentów: 84 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Przedstawiciele Kliniki Prawa uczestniczyli w międzynarodowej konferencji Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values w Ołomuńcu. Wizyta studyjna przedstawicieli studenckiej poradni prawnej z Czech. Rozpoczęcie funkcjonowania punktu zamiejscowego Kliniki Prawa w Radomsku. Organizacja debaty "Aplikacja - ale po co? - od studenta po sędziego, radcę, adwokata, rejenta". Udział w dyskusji wzięli Sędzia Anna Maria Wesołowska, praktycy wykonujący zawody: notariusza, radcy prawnego, adwokata, aplikanci. Organizatorem spotkania była Klinika Prawa wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych Prawników.

47 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

48 Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) Spraw łącznie: 219 Studentów: 90 Opiekunów: 5

49 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) 2004-2013 Liczba spraw w latach 2004-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2013

50 Studencka Poradnia Społeczno- Prawna Bona Fides w Opolu Spraw łącznie: 428 Studentów: 111 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Udzielanie porad prawnych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Podpisanie porozumienia z Biurem Poselskim Janiny Okrągły, w ramach którego podjęta została współpraca polegająca na świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej przez studentów WPiA UO osobom skierowanym przez Biuro. Promocja Kliniki Prawa w mediach (Gazeta Wyborcza, Radio RMF Maxx, portal www.24opole.pl).

51 Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides w Opolu 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

52 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Spraw łącznie: 468 Studentów: 49 Opiekunów: 13

53 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

54 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 266 Studentów: 133 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Organizacja cyku szkoleń z pisania pism procesowych z różnych dziedzinach prawa (m.in. postępowania administracyjnego, postępowania karnego, odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne, sporządzania pozwów na formularzach i wezwań do zapłaty, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych). Przygotowanie przez Telewizję Miejską w Rzeszowie reportażu na temat działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (emisja – 7.05.2013 r.). Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją Generator Inspiracji.

55 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

56 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach Spraw łącznie: 117 Studentów: 27 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Udzielanie porad prawnych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarą Przestępstw. Współpraca z Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych, zawarcie porozumienia dotyczącego udzielania porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Nagrodzenie Noblem SPSP Bona Fides za rozwój ruchu klinicznego oraz najlepszego koła działającego na Uniwersytecie Opolskim.

57 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

58 Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Spraw łącznie: 255 Studentów: 47 Opiekunów: 8

59 Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

60 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Spraw łącznie: 234 Studentów: 48 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Rosnąca liczba klientów. Wzrost zaufania objawiający się tym, że ci sami klienci nierzadko zwracają się o pomoc kilkakrotnie. Wzrost zainteresowania działalnością Poradni ze strony klientów oraz studentów. Większa różnorodność przyjmowanych spraw. Silnie zmotywowany zespół członków chętnych do podejmowania różnych zadań.

61 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

62 Klinika Prawa (EWSPiA w Warszawie) Spraw łącznie: brak danych za 2012/13 Studentów: brak danych za 2012/13 Opiekunów: brak danych za 2012/13

63 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2007-2012 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2007-2012 Klinika Prawa (EWSPiA w Warszawie) 2007-2012

64 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna (UKSW w Warszawie) Spraw łącznie: 262 Studentów: 171 Opiekunów: 51

65 studenci opiekunowie Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna (UKSW WPK w Warszawie) 2006-2013 Liczba spraw w latach 2006-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2006-2013

66 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie Spraw łącznie: 1101 Studentów: 128 Opiekunów: 8

67 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

68 Fundacja Academia Iuris w Warszawie Spraw łącznie: 3102 Studentów: 279 Opiekunów: 40 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Nagrodzenie Pani adw. Małgorzaty Zielińskiej tytułem Prawnik Pro Bono w X edycji konkursu organizowanego przez FUPP i Rzeczpospolitą.

69 Fundacja Academia Iuris w Warszawie 2003-2012 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

70 Studencka Poradnia Prawna Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Spraw łącznie: 117 Studentów: 48 Opiekunów: 8 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Nagranie reportażu o SPP dla pożyteczni.pl. Zorganizowanie II edycji konkursu na najlepszą opinię prawną wśród studentów prawa ALK, w tym opublikowanie relacji z I edycji w Klinice. Przyjęcie dwóch grup gości z zagranicy w ramach wizyty studyjnej (Białoruś, Gruzja). Udział sekcji karnej w konkursie na najlepszą symulację rozprawy karnej organizowanym przez SPP działającej przy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego - zajęcie III miejsca.

71 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 2004-2013 Liczba spraw w latach 2004-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

72 Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Współorganizacja wraz z Klubem absolwenta Uczelni Łazarskiego dnia Bezpłatnych porad prawnych w trakcie którego z bezpłatnej pomocy skorzystało blisko 250 osób. Dyżury w miejskim ośrodku pomocy społecznej w Pruszkowie. Spraw łącznie: 209 Studentów: 32 Opiekunów: 8

73 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie 2004-2013 Liczba spraw w latach 2004-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2013

74 Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) Spraw łącznie: 18 Studentów: 4 Opiekunów: 3

75 studenci opiekunowie Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) 2005-2013 Liczba spraw w latach 2005-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2005-2013

76 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Spraw łącznie: 773 Studentów: 89 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Zorganizowanie zajęć Street Law w zakładzie karnym. Powołanie do życia Sekcji listowej. Rozpoczęcie projektu Twoje prawa w pracy. Zorganizowanie symulacji rozprawy karnej.

77 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu 2003-2013 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2013 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2013

78 Czas załatwiania spraw klientów poradni

79 Źródła wiedzy o poradniach

80 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? KobietyMężczyźni

81 Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwijać? Pomoc w bieżącej działalności – polepszenie wyposażenia technicznego w komputer, projektor, ksero, faks, niszczarka oraz sprzęt pomocny do udzielania porad w ośrodkach poza stałą siedzibą; finansowanie bieżącego korzystania, napraw i modernizacji istniejącego wyposażenia, uzyskanie dostępu do Internetu, licencje na oprogramowanie typu LEX, Legalis itp. – 11. Środków finansowych służących umożliwieniu studentom pracy w wyjazdowych punktach udzielania porad, organizacji seminariów i konferencji, dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników i współpracujących praktyków – 6. Szkoleń dla studentów, dotyczących pracy z klientem, w szczególności psychologicznych, rozwijających interaktywne metody nauczania klinicznego – 12. Literatury fachowej, a w tym w szczególności: zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism, elektronicznych zbiorów przepisów – 5. Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego mającego na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni, zwiększenie akceptacji w środowisku – 2. Umożliwienie dostępu do akt klientów sądzie – 1 Szkoleń dla opiekunów – 5. (Poradnie udzielały kilku odpowiedzi)

82 Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Fundacja otrzymała w 2004 roku wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono. Od 2005 roku posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Otrzymała od ELSA Poland tytuł Mecenas Edukacji Prawniczej roku 2006 i 2007. Przekazała dotychczas studenckim poradniom środki finansowe o łącznej wartości około 590 000 zł. oraz środki rzeczowe o wartości ponad 1 600 000 zł.. Wydała pierwszy w Polsce i regionie podręcznik Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia, (przetłumaczony także na język angielski) oraz wydała serię 14 podręczników i książek adresowanych do studentów i opiekunów w Studenckich Poradniach Prawnych. Zorganizowała dotychczas 20 Ogólnopolskich Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz kilkanaście szkoleń specjalistycznych; Aktywnie uczestniczy w budowaniu silnego ruchu klinicznego w Europie Środkowo- Wschodniej i w krajach transformacji ustrojowej m.in. na Ukrainie, Białorusi, Uzbekistanie, Chinach, Rosji, Serbii i Gruzji. Od stycznia 2008 uruchomiła Centrum Pro Bono, program mający na celu łączenie pomocy prawnej oferowanej pro bono przez kancelarie prawne potrzebującym organizacjom pozarządowym. Od dziesięciu lat jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono.

83 Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych W 2013 roku Fundacja oraz prowadzone przez nią Centrum Pro Bono otrzymało nagrodę za najlepsze partnerstwo społeczne roku. Organizatorem Konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce, partnerem konkursu jest Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS). Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

84 Sponsorzy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych SPONSORZY INSTYTUCJONALNI SPONSORZY

85 Zapraszamy do współpracy Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29 www.fupp.org.pl, zarzad@fupp.org.pl Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa nr: 87 1240 1024 1111 0000 0269 4777


Pobierz ppt "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google