Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki drugiego kwartału 2008 Warszawa, 13 sierpnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki drugiego kwartału 2008 Warszawa, 13 sierpnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki drugiego kwartału 2008 Warszawa, 13 sierpnia 2008 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q2 2008 Dane w mln PLNQ2 2007Q2 2008 Przychody360 113295 432 Zysk (strata) operacyjna(54 389)7 047 Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów (35 889)413 Zysk (strata) netto(51 317)8 468 Czynniki mające wpływ na wyniki:  Wpływ na wynik sprzedaży udziałów w Spółkach KPG i Geomar oraz działalności ASL: 6,6 mln PLN  Koncentracja na wysokomarżowych projektach usługowych  Optymalizacja kosztów  Portfel zamówień wynosi 790 mln PLN

4 4 Wyniki H1 2008 Dane w mln PLNH1 2007H1 2008 Przychody625 415506 690 Zysk (strata) operacyjna(72 407)(17 797) Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów (53 907)(24 431) Zysk (strata) netto(73 553)(16 709)

5 5 Przychody Q2 2008 wg sektorów Sektor [tys. PLN] Q2 2007Q2 2008 Publiczny191 982163 202 Bankowo-finansowy79 37761 024 Utilities31 93617 330 Telco-Industry56 81853 876 Razem360 113295 432

6 6 Planowana zmiana struktury przychodów i marż w roku 2008 SektorPrzychodyMarża Publiczny Bankowo-finansowy Utilities Telco-Industry Z uwzględnieniem wpływu sprzedaży aktywów na zmianę przychodów i marż Struktura wg sektorów: Struktura wg produktów: Towary Usługi

7 7 Zadłużenie Dane w mln PLN30.09.200731.12.200731.03.200830.06.2008obecnie Obligacje-85-60-56-58 Kredyty-192-107-85-68-60 Środki pieniężne Środki na rachunku escrow 255148 13 3630 Zadłużenie netto-253-116-93*-90-88 Aktualne zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 57,95 mln PLN: 50,0 mln PLN – lipiec 2009 1,2 mln PLN – styczeń 2009 6,75 mln PLN – listopad 2008 * bez uwzględnienia 13 mln PLN na rachunku escrow pod kontrakt

8 8 Przebudowa biznesu – zrealizowana sprzedaż aktywów Zrealizowana sprzedaż:  SJB Zdrowie (usługi dla świadczeniodawców) – 28 mln PLN (Q4 2007)  Udziałów mniejszościowych w Spółce EFH – 4 mln PLN (Q1 2008)  Działalności internetowej Elpoinformatyka – 0,15 mln PLN (Q1 2008)  Udziałów w spółkach KPG i Geomar (działalność GIS) – 17 mln PLN (Q2 2008)  Działalności Automatyczne Systemy Logistyczne – 2,1 mln PLN (Q2 2008)  Działalności związanej z realizacją kontraktu z NFZ – 20,88 mln PLN (Q3 2008)  Udziałów w Spółce Global Services w ramach transakcji kontraktu z NFZ – 0,12 mln PLN (Q3 2008) Efekty:  Łączna wartość zrealizowanych transakcji wynosi 72,25 mln PLN  Wartość transakcji zrealizowanych w roku 2008 wynosi 44,25 mln PLN  Wpływ na wynik Spółki w Q2 wynosi 6,6 mln PLN  Zmniejszenie przychodów (wynikające ze zrealizowanej sprzedaży aktywów) w 2008 roku w wysokości ok. 55 mln PLN

9 9 Przebudowa biznesu – planowana sprzedaż aktywów  Sprzedaż co najmniej jednej działalności w trzecim kwartale 2008 roku  Planowana sprzedaż kolejnych aktywów w 2008 roku powinna zapewnić wpływy na poziomie minimum 30 mln PLN

10 10 Przebudowa biznesu – narzędzia wspomagające Działania ukierunkowane na wzrost efektywności w Grupie:  Wdrażanie narzędzi wspomagających zarządzanie projektami:  jednolite standardy pracy, metodyki, procedury obowiązujące w całej Grupie  aplikacja wspierająca zarządzanie i raportowanie stanu realizacji przedsięwzięć (Sygnity Przedsięwzięcia)  jednolite zasady oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć  aplikacja umożliwiająca skuteczne zarządzanie organizacją pracy w projektach i zarządzanie portfelem projektów (RPM)  system ERP w Sygnity SA. Projekt obejmuje następujące moduły: Finanse, Środki Trwałe, Controlling, Zakupy, Magazyny, Sprzedaż  Wdrażanie ujednoliconych standardów korporacyjnych działalności operacyjnej m.in. w obszarach kontrolingu, kadr, płac, itd.  Wdrażanie jednorodnego systemu oceny potencjału kapitału ludzkiego powiązanego z oceną efektywności pracownika na danym stanowiska/roli w projekcie  Wdrażanie systemu motywacyjnego powiązanego z ocena efektywności na danym stanowisku (w obszarze sprzedaży i produkcji)

11 11 Q2 2008 – nowe umowy  Umowa z Komendantem Głównym Policji na dostawę blisko tysiąca sztuk mobilnych terminali noszonych wraz z oprogramowaniem wspierającym ich działanie  Umowa z Telekomunikacją Polską SA na utrzymanie i serwis Sieciowych Systemów Informatycznych wspierających pracę największego w Polsce dostawcy usług telekomunikacyjnych  Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na aktualizację oraz utrzymanie sprawności Oprogramowania POMOST (OU POMOST) oraz Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)  Umowa z Lubzel (Grupa PGE) na systemy CSS i CMS  Umowa na systemy CMS, D3S i ELMS w Energa Operator  Umowa z PKP Informatyka na dostawę rozwiązań sieciowych  Umowa z Banco Espirito Santo Investment Poland na system transakcyjny dla banku  Rozpoczęcie III etapu projektu dla Poczty Polskiej (przewidziany na 2 lata)

12 12 Q2 2008 – zakończone projekty  Zakończenie projektu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z portalem e-urząd dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  Zakończenie wdrożenia Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) w województwie śląskim. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są 54 jednostki samorządu terytorialnego, co czyni SEKAP jednym z największych projektów informatycznych dla e-społeczeństwa w Polsce  Zakończenie wdrożenia modernizacji i rozwoju systemu zarządzania majątkiem sieciowym w firmie Vattenfall  Zakończenie kolejnych etapów budowy systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie rynku energii elektrycznej dla PSE Operator  Zakończenie projektu w ZEB Dystrybucja (Grupa PGE) systemów CSS, CMS, ELMS oraz D3S  Zakończenie budowy Centrum Przetwarzania Danych dla Generali Polska  Zakończenie projektu Hurtowni Danych dla Getin Banku

13 13 Q2 2008 – nowe partnerstwa  Umowa z firmą Microsoft - trzyletni Partner Bussines Plan, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy obydwiema firmami w zakresie sprzedaży produktów Microsoft oraz usług z nimi związanych dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji działających w Polsce. Partnerzy spodziewają się szczególnego wzrostu sprzedaży w trzech sektorach: przemysłowym, utilities oraz publicznym. Strony porozumienia zakładają, że dzięki nowej formie współpracy Sygnity uzyska ze sprzedaży produktów Microsoft oraz usług z nimi związanych przychody na poziomie około 60 mln USD do 2011 roku, co oznacza 7- krotny wzrost w porównaniu z 2007 r.  Umowa ze Spółką Ness Technologies, Inc., międzynarodowym dostawcą rozwiązań i usług informatycznych. Jej główny celem jest wspólna działalność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie oferowania i wdrażania rozwiązań informatycznych u wybranych klientów. Partnerzy rozważają też ekspansję na rynki Europy Zachodniej

14 14 H2 2008 – perspektywy (1)  Sektor bankowo-finansowy:  wzrost sprzedaży i marży w drugim półroczu 2008  obsługa dwóch nowych banków na polskim rynku  nowe kontrakty m.in.: z NBP, Kredyt Bankiem, BGŻ, ING  sprzedaż rozwiązań własnych dla domów maklerskich  sprzedaż nowego produktu opartego o SEPA (System Elektronicznych Płatności)  sprzedaż rozwiązań automatyki bankowej  Sektor publiczny:  kontynuacja projektów dla Poczty Polskiej, PFRON i MPiPS  sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych dla służb mundurowych  wdrożenie własnych rozwiązań dla MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości  projekty infrastrukturalne dla NFZ oraz rozwiązania dedykowane dla CSIOZ

15 15 H2 2008 – perspektywy (2)  Sektor utilities:  wyraźny wzrost sprzedaży w drugim półroczu 2008 roku  kolejne projekty oparte o własne rozwiązania dla klientów elektroenergetycznych (CMS, ELMS, D3S, CSS)  rynek komunalny - wejście w nowy segment z własnymi rozwiązaniami do paszportyzacji i billingu oraz klasy ERP  nowe projekty w sektorze gazowniczym  znacząca umowa w Q3 2008  Sektor telco-industry:  wzrost sprzedaży i marży w drugim półroczu 2008  kontynuacja współpracy z największym klientem jakim jest TP SA, której celem jest poprawa struktury sprzedaży i rentowności prowadzonych projektów  sprzedaż do innych operatorów telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej  współpraca z Telekomunikacją Kolejową  zwiększenie udziału produktów własnych w sprzedaży do przemysłu


Pobierz ppt "Wyniki drugiego kwartału 2008 Warszawa, 13 sierpnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google