Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 7% od września 2011 r. Wskaźnik wzrostu wydatków na energię (elektryczną, gaz, co) 2,3% Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków na poziomie roku 2010

3 Nowe uwarunkowania wynikające z ustawy o finansach publicznych powiązanie Uchwały budżetowej z WPF ustawowy obowiązek zrównoważenia budżetu bieżącego (wydatki bieżące <= dochody bieżące)

4 Kształt uchwały budżetowej Uchwała budżetowa Budżet czyli plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Załączniki zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych

5 Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym*: Na koniec rok budżetowego*: * wyjątek stanowi przypadek realizacji zadań bieżących ze środków UE; Wówczas wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym Wymóg zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

6 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2011 r. Plan na początek 2010 r. Plan na 2011 r. Dochody138 693 357157 800 682114 % Wydatki148 170 290173 832 186117 %

7 Dochody Miasta Mielca

8 Dochody majątkowe dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

9 Dochody w podziale na

10 Dochody Dochody własne Podatki i opłaty Udziały w PIT i CIT Dochody z usług Dochody z majątku Pozostałe dochody Subwencje, dotacje Subwencje Dotacje z budżetu państwa

11 Dochody miasta Mielca na 2011 r. w podziale na

12 Dochody ogółem157 800 682100% Podatki i opłaty36 515 95523,1% Udział w PIT i CIT34 098 06621,6% Subwencja ogólna31 557 84420,0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 24 427 36815,5% Dotacje z budżetu państwa13 712 8368,7% Dochody z majątku7 114 9694,5% Dochody z usług6 314 5994,0% Pozostałe dochody (w tym: m.in.: zwrot podatku VAT, odsetki bankowe, dochody z najmu i dzierżawy) 4 059 0452,6%

13 Struktura dochodów budżetu miasta na 2011 r.

14 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: 36 515 955100% Podatek od nieruchomości30 300 00082,98% Podatek od środków transportowych1 014 0002,78% Podatek rolny123 8000,34% Podatek leśny7 3000,02% Opłata targowa750 0002,05% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat4 320 85511,83%

15 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: 4 320 85511,83% Podatek od czynności cywilnoprawnych1 550 0004,24% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 100 0003,01% Wpływy z opłaty skarbowej1 000 0002,74% Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 240 8550,66% Karta podatkowa200 0000,55% Podatek od spadków i darowizn200 0000,55% Wpływy z opłat planistycznej30 0000,08%

16 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2006-2011 PlanWykonanie 200623 560 42524 646 984 200728 380 06130 291 235 200830 524 16733 466 613 200933 068 48530 058 332 201030 740 80329 965 922 201132 298 066

17 Udziały PIT w latach 2006-2011

18 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2006-2011 PlanWykonanie 20062 000 0002 483 466 20071 380 0002 836 647 20082 300 0002 236 770 20092 000 0002 344 887 20102 000 000ok. 1 720 000 20111 800 000

19 Udziały CIT w latach 2006-2011

20 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu miasta Mielca w latach 2006-2011 PlanWykonanie 20061 600 0001 692 223 20071 450 0002 552 771 20081 875 0604 637 580 20091 800 0001 648 443 20101 400 000ok. 1 400 000 20111 550 000

21 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2006-2011

22 Dochody z usług (wg wielkości dochodów) Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) 3 462 233 Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego) 2 151 360 Wpływy z opłat za miejsce w żł obkach413 666 Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze ś wiadczone przez pracowników opieki społecznej 247 440 Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 32 400 Pozostałe usługi (m.in.: sprzeda ż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopii specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 7 500

23 Dochody z majątku gminy (wg wielkości dochodów) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym m.in.: sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków) 7 029 869 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 73 100 Wpływy ze sprzeda ż y składników majątkowych12 000

24 Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2004 - 2011

25 Subwencje 31 557 844 zł

26 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł RPO Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza ( Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu 6 786 034 Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego" 4 795 871 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowe - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza 2 412 550 Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu" w Mielcu 1 998 518 Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii" 1 335 649

27 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – cd RPO Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM1 179 150 Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca 1 103 549 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec833 028 Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu 816 000 Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu 755 973 Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu" 752 727 Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 671 644 Łącznie (RPO)23 440 693 BGK Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na Budynki socjalne986 675

28 Dotacje z budżetu państwa w latach 2006 – 2011

29 Wydatki Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji

30 Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2011

31 Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej

32 Budżet Wydatki 173 832 186 zł Dochody Deficyt pokryty z nadwyżki i kredytu

33 010 - Rolnictwo i łowiectwo 280 240 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (277 764 zł) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

34 600 – Transport i łączność 7 740 469 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: Lokalny transport zbiorowy – wydatki dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej (3 771 269) Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich (3 963 500) Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z projektem pn. Regionalna sieć bezprzewodowa WIMAX (opłata za częstotliwość, składka członkowska) (5 700)

35 700 – Gospodarka mieszkaniowa 470 881 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów (63 700) pozostałą działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, dekoracje miasta, remonty elementów małej architektury,

36 710 – Działalność usługowa 346 635 zł Wydatki związane z: przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań (189 635) - opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi (57 000 zł) bieżącym remontami na cmentarzu komunalnym (100 000)

37 750 – Administracja publiczna 8 477 201 zł W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

38 751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 520 zł Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

39 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 534 275 zł W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzania kryzysowego.

40 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 127 124 zł W dziale tym planowane wydatki są na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, wydatki na opłaty sądowe i komornicze.

41 758 – Różne rozliczenia 5 538 144 zł Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, koszty badania sprawozdań finansowych, podatek od towarów i usług odprowadzany do US (1 209 900) Rezerwa ogólna – 1.300.000.- zł; Rezerwy celowe – 3.028.244.- zł w tym: na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 1.100.000.- zł, na remonty i inwestycje – 432.000.-zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.095.244.-zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 311.000.-zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej 50.000.- oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań własnych – 40.000.-

42 801 - Oświata i wychowanie 57 712 339 zł

43 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2010 r. i w planie na 2011 rok

44 Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2010 r. i w planie na 2011 r. ogółem

45 Wydatki na utrzymanie szkół – w latach 2007-2011

46 Źródła finansowania oświaty w 2011 roku

47 Utrzymanie szkół w latach 2009-2011 200920102011 Subwencja oświatowa27 229 39228 258 95529 623 694 Środki z budżetu miasta8 332 49711 576 78011 496 133 w tym na: dotacja na Niepubliczne Gimnazjum 425 870525 414536 815 Liczba uczniów (uczniowie w szkołach publicznych) 538651765208

48 Liczba oddziałów w Przedszkolach Miejskich w latach 2005-2011

49 Liczba dzieci w Przedszkolach Miejskich w latach 2005-2011

50 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 1 062 483 zł Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Gimnazjum 536 815 zł Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 181 562 zł Niepubliczne Punkty Przedszkolne Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kubuś Puchatek 69 168 zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko 233 437 zł Niepubliczny punkt Przedszkolny w centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek 41 501zł

51 851 - Ochrona zdrowia 1 045 000 zł Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

52 852 - Pomoc społeczna 19 276 927 zł

53 852 – Pomoc Społeczna Plan 2011 Domy Pomocy społecznej - zadania własne547 305 Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu – zadanie własne Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone 815 358 395 358 420 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 11 349 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie zlecone 75 100 36 000 39 100 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadanie własne z dotacji UW 658 060 Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne1 735 000 Zasiłki stałe – zadanie własne410 200 Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie własne 2 971 568 598 300 2 373 268 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze406 040 Pozostała działalność309 296 Razem19 276 927

54 Opieka społeczna w latach 2009 - 2011 r. (z dotacji z budżetu państwa)

55 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 700 192 zł Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich oraz z wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej.

56 Ilość miejsc w Żłobkach Miejskich w latach 2007 - 2011

57 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 646 489 zł W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

58 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, utrzymanie placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

59 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000 Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży 40 000 Ochrona Środowiska 600 000 Konkursy Ekologiczne 20 000 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 20 000 Wykonanie punktu stałego monitoringu 200 000 Selektywna zbiórka odpadów 100 000

60 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 370 000 zł Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

61 926 - Kultura fizyczna 6 455 898 zł Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego (3.624.962.-zł) i wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka (2.145.936.-zł) oraz wydatki na stypendia sportowe (685.000.-zł)

62 Inwestycje 51 099 852 zł Inwestycje stanowią 28% ogółu wydatków.

63 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2011 r.

64 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200 000 zł Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu

65 TRANSPORT Współfinansowanie studium wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica odc. Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica 300 000 zł

66 TRANSPORT Objęcie udziałów w spółce MKS 492 000 zł

67 TRANSPORT Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz część ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu 4 106 238 zł

68 TRANSPORT Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki - część, Żeromskiego – część 3 768 551 zł

69 TRANSPORT Wykonanie nawierzchni ul. Borowiczan, Michalina oraz wykonanie odcinka ul. Brata Alberta od ul. Kingi do ul. Wyszyńskiego – nawierzchnia 500 000 zł

70 TRANSPORT Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej sfer aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu 3 049 756 zł

71 TRANSPORT Przebudowa dróg gminnych Pisarka, Kwiatowej, Krasickiego, Jędrusiów w Mielcu – program rządowy realizowany po uzyskaniu dofinansowania 684 910 zł

72 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykupy gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami 1 037 560 zł

73 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup budynku Przedszkola Nr 2 800 000 zł

74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budynki socjalne – budowa 5 050 000 zł

75 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Remont budynku handlowo-usługowego przy ul. Mickiewicza 2 359 200 zł

76 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Remont elewacji Rynek 4 34 000 zł

77 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza ( w tym m.in.: przebudowa płyty rynku) – realizacja po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (RPO) 3 558 753 zł

78 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa płyty rynku 1 756 935 zł

79 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników – realizacja po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (RPO) 1 091 323 zł

80 INFORMATYKA PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizuje Urząd Marszałkowski 1 387 235 zł

81 INFORMATYKA Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca 1 668 096 zł

82 ADMINISTRACJA Zakupy inwestycyjne UM 27 000 zł

83 OŚWIATA Modernizacja przedszkoli między innymi PM 4, 12 565 000 zł

84 OŚWIATA Remonty przedszkoli 520 000 zł

85 OŚWIATA Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach 100 000 zł

86 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – przedszkola 90 000 zł

87 OŚWIATA Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 60 000 zł

88 OŚWIATA Zadaszenie schodów w Zespole Szkół Nr 2 30 000 zł

89 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – stołówki szkolne 16 000 zł

90 OCHRONA ZDROWIA Zabezpieczenie terenów – Fundusz alkoholowy 55 000 zł

91 POMOC SPOŁECZNA Przebudowa budynku w Mościskach II etap 120 000 zł

92 POMOC SPOŁECZNA Zakupy inwestycyjne 9 000 zł

93 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Remonty i modernizacje Żłobków Miejskich 250 000 zł

94 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zakupy inwestycyjne – żłobki 22 500 zł

95 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja terenów zielonych przy Hali Targowej 150 000 zł

96 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja programu naprawczego 100 000 zł

97 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokumentacja i budowa oświetlenia ulic 400 000 zł

98 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki 500 000 zł

99 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Raport środowiskowy + karta informacyjna do projektu budowa wału przeciwpowodziowego Wisłoki na terenie Oś. Rzochów 10 858 zł

100 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przygotowanie inwestycji IPF i IM 897 500 zł

101 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie punktu stałego monitoringu – ochrona środowiska 200 000 zł

102 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego 1 000 000 zł

103 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup wiat przystankowych 50 000 zł

104 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja miejskich placów zabaw 85 000 zł

105 KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Nagłośnienie stacjonarne sali widowiskowej w SCK oraz winda (wózek) dla niepełnosprawnych w DK 183 000 zł

106 KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Modernizacja galerii i pracowni plastycznej w SCK oraz remonty (dachu w obiektach MBP Fili 6 i siedzibie głównej oraz instalacji elektrycznej w siedzibie głównej MBP, klimatyzacja Sali nr 1-2, remont schodów wyjściowych z kina ul. Solskiego i ul. Kusocińskiego) 709 541 zł

107 KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją Jadernówki 388 066 zł

108 SPORT Przebudowa stadionu 12 000 000 zł

109 SPORT Klimatyzacja obiektu – Basen Smoczka 200 000 zł

110 SPORT Zakupy inwestycyjne 80 000 zł

111 SPORT Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu 1 386 830 zł

112


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google