Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę r. Karta Nauczyciela) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 7% od września 2011 r. Wskaźnik wzrostu wydatków na energię (elektryczną, gaz, co) 2,3% Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków na poziomie roku 2010

3 Nowe uwarunkowania wynikające z ustawy o finansach publicznych powiązanie Uchwały budżetowej z WPF ustawowy obowiązek zrównoważenia budżetu bieżącego (wydatki bieżące <= dochody bieżące)

4 Kształt uchwały budżetowej Uchwała budżetowa Budżet czyli plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Załączniki zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych

5 Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym*: Na koniec rok budżetowego*: * wyjątek stanowi przypadek realizacji zadań bieżących ze środków UE; Wówczas wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym Wymóg zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

6 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2011 r. Plan na początek 2010 r. Plan na 2011 r. Dochody % Wydatki %

7 Dochody Miasta Mielca

8 Dochody majątkowe dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

9 Dochody w podziale na

10 Dochody Dochody własne Podatki i opłaty Udziały w PIT i CIT Dochody z usług Dochody z majątku Pozostałe dochody Subwencje, dotacje Subwencje Dotacje z budżetu państwa

11 Dochody miasta Mielca na 2011 r. w podziale na

12 Dochody ogółem % Podatki i opłaty ,1% Udział w PIT i CIT ,6% Subwencja ogólna ,0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ,5% Dotacje z budżetu państwa ,7% Dochody z majątku ,5% Dochody z usług ,0% Pozostałe dochody (w tym: m.in.: zwrot podatku VAT, odsetki bankowe, dochody z najmu i dzierżawy) ,6%

13 Struktura dochodów budżetu miasta na 2011 r.

14 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: % Podatek od nieruchomości ,98% Podatek od środków transportowych ,78% Podatek rolny ,34% Podatek leśny7 3000,02% Opłata targowa ,05% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat ,83%

15 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: ,83% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,24% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,01% Wpływy z opłaty skarbowej ,74% Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,66% Karta podatkowa ,55% Podatek od spadków i darowizn ,55% Wpływy z opłat planistycznej ,08%

16 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

17 Udziały PIT w latach

18 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie ok

19 Udziały CIT w latach

20 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie ok

21 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach

22 Dochody z usług (wg wielkości dochodów) Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego) Wpływy z opłat za miejsce w żł obkach Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze ś wiadczone przez pracowników opieki społecznej Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym Pozostałe usługi (m.in.: sprzeda ż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopii specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 7 500

23 Dochody z majątku gminy (wg wielkości dochodów) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym m.in.: sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzeda ż y składników majątkowych12 000

24 Sprzedaż lokali mieszkalnych w

25 Subwencje zł

26 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł RPO Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza ( Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego" Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowe - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu" w Mielcu Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii"

27 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – cd RPO Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu" Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Łącznie (RPO) BGK Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na Budynki socjalne

28 Dotacje z budżetu państwa w latach 2006 – 2011

29 Wydatki Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji

30 Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2011

31 Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej

32 Budżet Wydatki zł Dochody Deficyt pokryty z nadwyżki i kredytu

33 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych ( zł) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

34 600 – Transport i łączność zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: Lokalny transport zbiorowy – wydatki dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej ( ) Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich ( ) Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z projektem pn. Regionalna sieć bezprzewodowa WIMAX (opłata za częstotliwość, składka członkowska) (5 700)

35 700 – Gospodarka mieszkaniowa zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów (63 700) pozostałą działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, dekoracje miasta, remonty elementów małej architektury,

36 710 – Działalność usługowa zł Wydatki związane z: przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań ( ) - opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi ( zł) bieżącym remontami na cmentarzu komunalnym ( )

37 750 – Administracja publiczna zł W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

38 751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

39 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzania kryzysowego.

40 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł W dziale tym planowane wydatki są na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, wydatki na opłaty sądowe i komornicze.

41 758 – Różne rozliczenia zł Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, koszty badania sprawozdań finansowych, podatek od towarów i usług odprowadzany do US ( ) Rezerwa ogólna – zł; Rezerwy celowe – zł w tym: na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zł, na remonty i inwestycje – zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań własnych –

42 801 - Oświata i wychowanie zł

43 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2010 r. i w planie na 2011 rok

44 Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2010 r. i w planie na 2011 r. ogółem

45 Wydatki na utrzymanie szkół – w latach

46 Źródła finansowania oświaty w 2011 roku

47 Utrzymanie szkół w latach Subwencja oświatowa Środki z budżetu miasta w tym na: dotacja na Niepubliczne Gimnazjum Liczba uczniów (uczniowie w szkołach publicznych)

48 Liczba oddziałów w Przedszkolach Miejskich w latach

49 Liczba dzieci w Przedszkolach Miejskich w latach

50 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych zł Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Gimnazjum zł Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zł Niepubliczne Punkty Przedszkolne Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kubuś Puchatek zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko zł Niepubliczny punkt Przedszkolny w centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek zł

51 851 - Ochrona zdrowia zł Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

52 852 - Pomoc społeczna zł

53 852 – Pomoc Społeczna Plan 2011 Domy Pomocy społecznej - zadania własne Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu – zadanie własne Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadanie własne z dotacji UW Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne Zasiłki stałe – zadanie własne Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie własne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Razem

54 Opieka społeczna w latach r. (z dotacji z budżetu państwa)

55 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich oraz z wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej.

56 Ilość miejsc w Żłobkach Miejskich w latach

57 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

58 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, utrzymanie placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

59 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży Ochrona Środowiska Konkursy Ekologiczne Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Wykonanie punktu stałego monitoringu Selektywna zbiórka odpadów

60 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

61 926 - Kultura fizyczna zł Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego ( zł) i wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka ( zł) oraz wydatki na stypendia sportowe ( zł)

62 Inwestycje zł Inwestycje stanowią 28% ogółu wydatków.

63 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2011 r.

64 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu

65 TRANSPORT Współfinansowanie studium wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica odc. Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica zł

66 TRANSPORT Objęcie udziałów w spółce MKS zł

67 TRANSPORT Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz część ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu zł

68 TRANSPORT Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki - część, Żeromskiego – część zł

69 TRANSPORT Wykonanie nawierzchni ul. Borowiczan, Michalina oraz wykonanie odcinka ul. Brata Alberta od ul. Kingi do ul. Wyszyńskiego – nawierzchnia zł

70 TRANSPORT Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej sfer aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu zł

71 TRANSPORT Przebudowa dróg gminnych Pisarka, Kwiatowej, Krasickiego, Jędrusiów w Mielcu – program rządowy realizowany po uzyskaniu dofinansowania zł

72 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykupy gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami zł

73 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup budynku Przedszkola Nr zł

74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budynki socjalne – budowa zł

75 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Remont budynku handlowo-usługowego przy ul. Mickiewicza zł

76 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Remont elewacji Rynek zł

77 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza ( w tym m.in.: przebudowa płyty rynku) – realizacja po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (RPO) zł

78 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa płyty rynku zł

79 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników – realizacja po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (RPO) zł

80 INFORMATYKA PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizuje Urząd Marszałkowski zł

81 INFORMATYKA Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca zł

82 ADMINISTRACJA Zakupy inwestycyjne UM zł

83 OŚWIATA Modernizacja przedszkoli między innymi PM 4, zł

84 OŚWIATA Remonty przedszkoli zł

85 OŚWIATA Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach zł

86 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – przedszkola zł

87 OŚWIATA Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr zł

88 OŚWIATA Zadaszenie schodów w Zespole Szkół Nr zł

89 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – stołówki szkolne zł

90 OCHRONA ZDROWIA Zabezpieczenie terenów – Fundusz alkoholowy zł

91 POMOC SPOŁECZNA Przebudowa budynku w Mościskach II etap zł

92 POMOC SPOŁECZNA Zakupy inwestycyjne zł

93 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Remonty i modernizacje Żłobków Miejskich zł

94 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zakupy inwestycyjne – żłobki zł

95 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja terenów zielonych przy Hali Targowej zł

96 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja programu naprawczego zł

97 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokumentacja i budowa oświetlenia ulic zł

98 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki zł

99 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Raport środowiskowy + karta informacyjna do projektu budowa wału przeciwpowodziowego Wisłoki na terenie Oś. Rzochów zł

100 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przygotowanie inwestycji IPF i IM zł

101 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie punktu stałego monitoringu – ochrona środowiska zł

102 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego zł

103 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup wiat przystankowych zł

104 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja miejskich placów zabaw zł

105 KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Nagłośnienie stacjonarne sali widowiskowej w SCK oraz winda (wózek) dla niepełnosprawnych w DK zł

106 KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Modernizacja galerii i pracowni plastycznej w SCK oraz remonty (dachu w obiektach MBP Fili 6 i siedzibie głównej oraz instalacji elektrycznej w siedzibie głównej MBP, klimatyzacja Sali nr 1-2, remont schodów wyjściowych z kina ul. Solskiego i ul. Kusocińskiego) zł

107 KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją Jadernówki zł

108 SPORT Przebudowa stadionu zł

109 SPORT Klimatyzacja obiektu – Basen Smoczka zł

110 SPORT Zakupy inwestycyjne zł

111 SPORT Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu zł

112


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google