Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralny System Informatyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralny System Informatyczny"— Zapis prezentacji:

1 Centralny System Informatyczny
SL 2014 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

2 Plan prezentacji Informacje wstępne
Podstawna prawna funkcjonowania systemu Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych Zakres danych gromadzonych w systemie Powiązania między danymi Prawa dostępu do systemu Zakres danych w ramach wybranych modułów SL 2014 SL 2014 a ewaluacja Możliwości wykorzystania systemu dla celów ewaluacji System raportujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017 2

3 Informacje wstępne SL 2014 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
26 marca 2017

4 Perspektywa finansowa 2014-2020 - podstawa prawna
Zgodnie z postanowieniami art rozporządzenia ogólnego państwo członkowskie powinno zagwarantować, iż: → najpóźniej 31 grudnia 2016 r. cała komunikacja pomiędzy beneficjentem a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi oraz pośredniczącymi, odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Oprócz tego wskazano iż tworzone rozwiązania IT powinny zapewniać realizację następujących zasad: → interoperacyjności, → „only once encoding principle” → „e-audit trial” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017 4

5 Perspektywa finansowa 2014-2020 - podstawa prawna
Z uwagi na poszerzenie katalogu użytkowników systemu oraz zwiększenie zakresu jego funkcjonalności, konieczna jest standaryzacja zakresu danych gromadzonych przez system w ramach poszczególnych programów operacyjnych, w szczególności danych przekazywanych przez Beneficjenta. Komisja Europejska, mimo wprowadzania e-Cohesion Policy, skłania się do wprowadzenia wymogu zbierania od Beneficjenta bardzo szerokiego katalogu danych (źródło: FICHE NO 17 D DELEGATED ACT ON THE DATA TO BE RECORDED AND STORED INCOMPUTERISED FORM, VERSION 1 – ; odpowiednik załącznika III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006). Miałoby to na celu zapewnienie wymaganego śladu audytowego oraz właściwego sposobu monitorowania wdrażania funduszy. Wymaganie gromadzenia większej ilości danych może stanowić istotne utrudnienie dla realizacji procesu informatyzacji realizacji projektów współfinansowanych w ramach perspektywy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017 5

6 SL 2014 – Cel biznesowy System SL 2014 ma zapewnić możliwość monitorowania wdrażania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020, zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską, z uwzględnieniem hierarchicznego charakteru systemu wdrażania. Spełnienie celu wymaga powiązania danych w ramach systemu w sposób oddający logikę programowania i wdrażania programów operacyjnych. Można wyróżnić pięć głównych poziomów wdrażania, które ułożone hierarchicznie tworzą logikę programu operacyjnego: (1) UP wyznacza ogólny zakres (2) programów; (3) oś priorytetowa składa się z (4) działań (dopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowego podziału na poddziałania). Każde działanie obejmuje konkretne (5) typy projektów kwalifikowalne do finansowania. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

7 Zakres danych SL 2014 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
26 marca 2017

8 Powiązania między danymi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

9 fundusz z którego są finansowane objęte nimi działania
Do każdej osi priorytetowej musi być przypisany Cel Tematyczny oraz właściwe dla niego Priorytety Inwestycyjne. Ponadto poziomy wdrażania są charakteryzowane przez następujące zmienne: wskaźniki postępu rzeczowego (kluczowe i specyficzne dla programu operacyjnego) fundusz z którego są finansowane objęte nimi działania tematy priorytetowe formy finansowania rodzaje działalności gospodarczej obszary realizacji kategorie kosztów ryczałty limity typy projektów możliwe do realizacji w ramach poziomu wdrażania Powiązania między danymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

10 w ujęciu globalnym lub na danym poziomie wdrażania
Powiązanie wartości z poziomami wdrażania ma na celu monitorowanie realizacji Umowy Partnerstwa: w ujęciu globalnym lub na danym poziomie wdrażania w odniesieniu do poszczególnych zmiennych właściwych dla poziomu wdrażania w ujęciu poszczególnych Celów Tematycznych lub Priorytetów inwestycyjnych (dzięki powiązaniu z poziomami wdrażania CT i PI będą powiązane z właściwymi dla poziomów wdrażania zmiennymi) Powiązania między danymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

11 Powiązania między danymi
Powiązanie danych będzie następowała w module Struktura PO. Moduł służy odzwierciedleniu szeroko pojętej struktury danego programu operacyjnego wynikającej z dokumentów programowych . Utworzona w ramach modułu Struktura PO będzie determinowała pracę użytkowników systemu w pozostałych modułach systemu. Dzięki zdefiniowaniu parametrów poziomów wdrażania oraz powiązaniu z nimi właściwych danych, użytkownik rejestrując dokumenty w systemie (np. umowa o dofinansowanie) będzie miał możliwość wyboru w ich ramach tylko tych danych, które występują dla danej osi priorytetowej/działania/poddziałania w ramach programu operacyjnego (np. wskaźniki, temat priorytetu) zostanie określona droga przepływów finansowych w ramach systemu, tj. kierunek i poziomy agregacji danych finansowych w ramach deklaracji wydatków (moduł Deklaracje) zostanie określony kształt formularzy dokumentów (np. umów) dla użytkowników rejestrujących dane w ramach programów finansowych z poszczególnych funduszy Unii Europejskiej (ERDF-EFS) Powiązania między danymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

12 Powiązania między danymi
Dodatkowo, moduł ma umożliwiać bieżący, zależny od dostępu użytkownika do poziomów wdrażania, podgląd danych w układzie obrazującym utworzone w ramach struktury logiczne powiązania poszczególnych kategorii danych, dzięki czemu będzie pełnił rolę pomocniczą w zarządzaniu danym programem operacyjnym. Powiązania między danymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017 12

13 Powiązania między danymi
Moduł Słowniki programowe będzie służył wprowadzaniu danych słownikowych specyficznych dla danego programu operacyjnego. Poszczególne wartości będą przypisane do poziomów wdrażania zarejestrowanych w ramach modułu Struktura PO. Powiązania między danymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017 13

14 Dostęp do systemu – pracownicy instytucji
W zależności od roli instytucja ma inne zapotrzebowanie co do zakresu danych gromadzonych w trakcie wdrażania i realizacji poszczególnych programów operacyjnych/osi priorytetowych/działań poddziałań i odpowiada za wprowadzanie do systemu innego rodzaju danych (właściwych dla poszczególnych modułów SL 2014). System poprzez przypisywanie dla poszczególnych poziomów wdrażania instytucji o określonych rolach będzie zawierał dane o aktualnym kształcie ładu instytucjonalnego. Będzie to miało wpływ na zakres uprawnień użytkowników do danych gromadzonych w systemie oraz zapewniało prawidłowość agregacji danych w ramach modułów SL 2014 wspierających procesy dotyczące przepływów finansowych w ramach Umowy Partnerstwa. Dostęp do systemu – pracownicy instytucji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

15 Zakres uprawnień do funkcji systemu Instytucja Rola instytucji Region
Pracownicy instytucji systemu wdrażania będą mieli dostęp do danych gromadzonych w systemie w zakresie zgodnym z rolą ich instytucji w systemie wdrażania i zakresem pełnionych przez nich obowiązków. Kształt uprawnień do systemu będzie definiowany poprzez następujące zmienne: Poziom wdrażania Zakres uprawnień do funkcji systemu Instytucja Rola instytucji Region Użytkownik będzie logował się do SL 2014 za pomocą loginu i hasła. Użytkownik w ramach swojego konta będzie mógł mieć kilka różnych zestawów uprawnień zgrupowanych w odrębnych profilach. Dostęp do systemu – pracownicy instytucji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017 15

16 Dostęp do systemu – Beneficjenci
Beneficjent (osoba uprawniona) będzie uzyskiwał dostęp do systemu w momencie rejestracji pierwszej umowy/decyzji o dofinansowaniu, w ramach której występuje jako osoba uprawniona. Jeśli figuruje jako osoba uprawniona w kolejnych rejestrowanych w systemie umowach/decyzjach o dofinansowanie/aneksach do umowy/decyzji o dofinansowanie właściwy numer projektu jest do niej automatycznie przypisywany. Do systemu będą miały dostęp wyłącznie osoby wymienione w aktualnych wersjach umów/decyzji o dofinansowaniu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

17 Dostęp do systemu – Beneficjenci
Identyfikacja osób uprawnionych będzie następowała w oparciu o: Numer PESEL Dotyczy beneficjentów i osób uprawnionych będących obywatelami Polski. Będzie to identyfikowane na podstawie danych zarejestrowanych na formularzu umowy/decyzji o dofinansowaniu. Adres Dotyczy beneficjentów i osób, którym na poziomie formularza umowy/decyzji o dofinansowaniu przypisano wartość inną niż Polska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

18 Instytucja ogłaszająca Rodzaj naboru Status naboru
Moduł Nabory W SL 2014 będą rejestrowane następujące informacje o przeprowadzanych naborach: Numer naboru Instytucja ogłaszająca Rodzaj naboru Status naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Alokacja UE dla naboru Poziom wdrażania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

19 Moduł Wnioski o dofinansowanie
W SL 2014 będą rejestrowane wszystkie wnioski o dofinansowanie. Zakres gromadzonych w ramach modułu danych będzie szerszy niż w KSI SIMIK Oprócz danych gromadzonych w obecnej perspektywie finansowej w SL 2014 będą rejestrowane: Numer naboru Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku Status wniosku (więcej wartości) Krótki opis projektu Rodzaj projektu Typ projektu Powiązanie ze strategiami Temat uzupełniający (w przypadku EFS) Pomoc publiczna Grupa projektów Projekt partnerski Adres Beneficjenta Forma własności Kod PKD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

20 Moduł Umowy/decyzje o dofinansowaniu
Zakres gromadzonych w ramach modułu danych będzie szerszy niż w KSI SIMIK Oprócz danych gromadzonych w obecnej perspektywie finansowej w SL 2014 będą rejestrowane: Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność Krótki opis projektu Numer naboru Data zatwierdzenia wniosku Status wniosku (więcej wartości) Rodzaj projektu Powiązanie ze strategiami Temat uzupełniający Grupa Projektów/Nr Grupy projektów Projekt partnerski Instrumenty finansowe Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

21 Moduł Umowy/decyzje o dofinansowaniu
Partner Wiodący Adres Beneficjenta Forma własności Kod PKD Lista osób uprawnionych Kraj PESEL Imię Nazwisko Adres Telefon Tabela z zakresem rzeczowo-finansowym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

22 Centralny System Informatyczny w kontekście ewaluacji
SL 2014 Centralny System Informatyczny w kontekście ewaluacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

23 zakresu danych w ramach poszczególnych formularzy systemu
SL 2014 a ewaluacja W SL 2014 będzie gromadzony większy zasób danych niż ma to miejsce w przypadku KSI SIMIK Znajomość: powiązań między danymi charakteryzującymi poszczególne poziomy wdrażania oraz zakresu danych w ramach poszczególnych formularzy systemu pozwoli ma raportowanie danych w układach przydatnych dla procesów ewaluacji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

24 ukierunkowanie – zaprojektowane dla konkretnych zadań analitycznych
SL 2014 a ewaluacja Raportowanie danych z SL 2014 zapewni system raportujący oparty na hurtowni danych (SRHD) Hurtownia danych przetwarza analitycznie (proces: OLAP - On-Line Analytical Processing) i gromadzi dane pochodzące z wielu różnorodnych źródeł. Dane te mogą służyć do wykonywania zestawień statystycznych, wykresów i raportów. Hurtownia danych to baza danych, która posiada następujące właściwości: integralność – jednolita forma danych niezależnie od źródeł, z których dane pochodzą, nieulotność – dane przeznaczone do długiego przechowywania, nie podlegające innym zmianom, niż dodawanie innych porcji danych, ukierunkowanie – zaprojektowane dla konkretnych zadań analitycznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

25 Dziękuję za uwagę Piotr Bobruk Wydział Zarządzania Finansowego Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017


Pobierz ppt "Centralny System Informatyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google