Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. -Prawo administracyjne nie nadaje się do kodyfikacji, przez szeroki zakres obszarów regulacji -Zasady prawa administracyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. -Prawo administracyjne nie nadaje się do kodyfikacji, przez szeroki zakres obszarów regulacji -Zasady prawa administracyjnego."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

2 -Prawo administracyjne nie nadaje się do kodyfikacji, przez szeroki zakres obszarów regulacji -Zasady prawa administracyjnego zostały określone przez naukę prawa

3 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Cel wyodrębnienia zasad nauki prawa administracyjnego: -Zasadnie porządkujące systemu norm prawa administracyjnego. -Zasady te zastępują zatem normy ogólne prawa administracyjnego.

4 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - Zasady prawa administracyjnego stanowią część zasad prawa, w zakresie dotyczącym norm prawa administracyjnego.

5 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada prawa: -Norma prawna mająca podstawowe znaczenie dla całego prawa lub gałęzi prawa; -Reguły określone przez naukę prawa służące prawidłowej interpretacji norm prawnych.

6 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: źródło prawne 1. Zasady konstytucyjne (np. pomocniczności) 2. Zasady pozakonstyrucyjne (np. pisemności postępowania administracyjnego)

7 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: Źródło „pochodzenia” 1.Zasady teoretyczne (np.decentralizacja) 2.Zasada normatywna (np. legalność).

8 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: sposób określenia postulatu 1.Zasady opisowe (np. decentralizacji); 2.Zasady dyrektywalne (np. legalności).

9 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: zakresu obowiązywania 1.Zasada materialna (np. równość wobec prawa); 2.Zasada procesowa (np. zasada szybkości postępowania administracyjnego).

10 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada demokratycznego państwa prawnego

11 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada pomocniczości Źródło zasady pomocniczości: 1.Konstytucja RP; 2.Europejska Karta Samorządu Lokalnego; 3.W aktach prawnych Unii Europejskiej.

12 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada pomocniczości -Działania organów administracji publicznej powinny podejmowane jak najbliżej obywateli; -Działania te powinny umożliwić obywatelom jak najszerzej uczestniczyć w sprawowaniu władzy.

13 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada pomocniczości -Działania powinny być podejmowane przede wszystkim przez obywateli, a dopiero w ostateczności przez organy władzy; -Organy władzy nie powinny podejmować działań poza koniecznością.

14 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada pomocniczości -W przypadku UE – oznacza ograniczenie działania instytucji wspólnotowych; -Instytucje wspólnotowe mogą podejmować działania jedynie w sytuacji, gdy Państwa Członkowskie nie mają możliwości samodzielnie podejmować działań.

15 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada pomocniczości -Zasada ta ma dynamiczny charakter; -Zakres zastosowania tej zasady zależy od sytuacji społecznej i gospodarczej; -Aktualnie zakres tej zasady ulega rozszerzaniu; -Zasada ta jest związana z inną zasadą decentralizacji.

16 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada proporcjonalności -Nie została wprost wyrażona w aktach normatywnych; -Ma opisowy charakter.

17 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada proporcjonalności -Organy administracji publicznej nie powinny nadmiernie ingerować w prawa obywateli; -Organy te nie powinny nadużywać swoich środków i kompetencji

18 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada proporcjonalności -Odnosi się do: 1.Stanowienia prawa – do prawodawcy; 2.Stosowania prawa – do organu administracji publicznej.

19 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada proporcjonalności Dotyczącej stanowienia prawa - Trybunał Konstytucyjny określił trzy pytania pozwalające określić zakres zastosowania zasady proporcjonalnej w przypadku stosowaniu prawa.

20 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada proporcjonalności 1.Czy norma jest w stanie doprowadzić do zamierzonego celu (przez ustawodawcę); 2.Czy norma jest niezbędna do ochrony interesu publicznego (konieczność ustanowienia tej normy); 3.Czy efekty pozostaną w proporcji do zamierzonych obowiązków i ograniczeń nałożonych na obywateli ?

21 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada zrównoważonego rozwoju Zasada ta jest wyrażona w art. 5 Konstytucji RP. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, -strzeże dziedzictwa narodowego oraz -zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

22 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada zrównoważonego rozwoju Rozwój społeczno-gospodarczy powinien uwzględnić: -Równowagę przyrodniczą; -Trwałość procesów przyrodniczych.

23 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada ochrony praw nabytych - Obywatel powinien mieć zapewnioną ochronę sowich praw przed sądem administracyjnym (ochrona naruszeniem prawa przez organy administracji publicznej).

24 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada ochrony praw nabytych -Nabyte prawo powinno być stabilne; -Takie prawo jest określone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

25 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasady dotyczące organów administracji publicznej 1.Zasada kompetencyjności; 2.Zasada zespolenia administracji; 3.Zasada efektywności.

26 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada kompetencyjności -Kompetencja do załatwienie określonych rodzajów spraw jest przypisana jednemu organowi -Zmiany kompetencji mogą nastąpić A.Ustawowo; B.W sposób określony przez ustawę.

27 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada kompetencyjności Właściwość organu administracji publicznej: 1.Właściwość rzeczowa – k. merytoryczne; 2.Właściwość miejscowa – k. terytorium; 3.Właściwość instancyjna – k. funkcjonalne.

28 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada kompetencyjności Obowiązek organu administracji publicznej; -Organ powinien przestrzegać kompetencji z urzędu; -W przypadku niewłaściwości – przekazanie kompetentnemu organowi.

29 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada zespolenia -Dotyczy organów terenowych -Kompetencje przyznane wielu organom centralnym powinny odpowiadać zespolonym kompetencjom jednego organu terenowego.

30 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasada zespolenia -Zasada ta jest związana z decentralizacją; -Zespolone organy terenowe nie są hierarchicznie podporządkowane wielu organom centralnym; -Podporządkowanie to ma jedynie funkcjonalny charakter.

31 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego -Zawiera jedyne uporządkowane zasady w prawie administracyjnym; -Zasady te wykraczają poza postępowanie administracyjne – dotyczą także materialnego prawa administracyjnego.

32 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego Prawa refleksowe - Zasady te dotyczą obowiązków organów – jednocześnie pośrednio wpływają na prawa jednostek.

33 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasady podstawowe kpa -Mające znaczenie poza postępowaniem administracyjnym. 1.Zasada praworządności – art. 6 kpa 2.Zasada legalności – art. 7 kpa 3.Zasada prawdy obiektywnej – art. 7 kpa 4.Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli – art. 7 kpa

34 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasady kpa dot. uprawnień prcoesowych -Kolejna grupa – dotyczy uprawnień procesowych. 1.Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa –art. 8 kpa; 2.Zasada obowiązku udzielania informacji faktycznej i przekonywania – art. 11 kpa

35 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasady kpa dot. uprawnień procesowych 3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu – art. 10 kpa; 4. Zasada ugodowego załatwiania spraw administracyjnych – art. 13 kpa; 5. Zasada szybkości i prostoty postępowania – art. 12 kpa;

36 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Zasady kpa dot. uprawnień procesowych 6. Zasada pisemności – art. 14 kpa; 7. Zasada dwuinstancyjności – art. 15 kpa; 8. Zasada trwałości decyzji ostatecznych – art. 16 kpa.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. -Prawo administracyjne nie nadaje się do kodyfikacji, przez szeroki zakres obszarów regulacji -Zasady prawa administracyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google