Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

2 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Prawo administracyjne nie nadaje się do kodyfikacji, przez szeroki zakres obszarów regulacji Zasady prawa administracyjnego zostały określone przez naukę prawa

3 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Cel wyodrębnienia zasad nauki prawa administracyjnego: Zasadnie porządkujące systemu norm prawa administracyjnego. Zasady te zastępują zatem normy ogólne prawa administracyjnego.

4 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
- Zasady prawa administracyjnego stanowią część zasad prawa, w zakresie dotyczącym norm prawa administracyjnego.

5 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada prawa: Norma prawna mająca podstawowe znaczenie dla całego prawa lub gałęzi prawa; Reguły określone przez naukę prawa służące prawidłowej interpretacji norm prawnych.

6 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: źródło prawne 1. Zasady konstytucyjne (np. pomocniczności) 2. Zasady pozakonstyrucyjne (np. pisemności postępowania administracyjnego)

7 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: Źródło „pochodzenia” Zasady teoretyczne (np.decentralizacja) Zasada normatywna (np. legalność).

8 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: sposób określenia postulatu Zasady opisowe (np. decentralizacji); Zasady dyrektywalne (np. legalności).

9 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Podziały zasad prawa administracyjnego: Kryterium: zakresu obowiązywania Zasada materialna (np. równość wobec prawa); Zasada procesowa (np. zasada szybkości postępowania administracyjnego).

10 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada demokratycznego państwa prawnego

11 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada pomocniczości Źródło zasady pomocniczości: Konstytucja RP; Europejska Karta Samorządu Lokalnego; W aktach prawnych Unii Europejskiej.

12 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada pomocniczości Działania organów administracji publicznej powinny podejmowane jak najbliżej obywateli; Działania te powinny umożliwić obywatelom jak najszerzej uczestniczyć w sprawowaniu władzy.

13 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada pomocniczości Działania powinny być podejmowane przede wszystkim przez obywateli, a dopiero w ostateczności przez organy władzy; Organy władzy nie powinny podejmować działań poza koniecznością.

14 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada pomocniczości W przypadku UE – oznacza ograniczenie działania instytucji wspólnotowych; Instytucje wspólnotowe mogą podejmować działania jedynie w sytuacji, gdy Państwa Członkowskie nie mają możliwości samodzielnie podejmować działań.

15 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada pomocniczości Zasada ta ma dynamiczny charakter; Zakres zastosowania tej zasady zależy od sytuacji społecznej i gospodarczej; Aktualnie zakres tej zasady ulega rozszerzaniu; Zasada ta jest związana z inną zasadą decentralizacji.

16 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada proporcjonalności Nie została wprost wyrażona w aktach normatywnych; Ma opisowy charakter.

17 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada proporcjonalności Organy administracji publicznej nie powinny nadmiernie ingerować w prawa obywateli; Organy te nie powinny nadużywać swoich środków i kompetencji

18 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada proporcjonalności Odnosi się do: Stanowienia prawa – do prawodawcy; Stosowania prawa – do organu administracji publicznej.

19 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada proporcjonalności Dotyczącej stanowienia prawa - Trybunał Konstytucyjny określił trzy pytania pozwalające określić zakres zastosowania zasady proporcjonalnej w przypadku stosowaniu prawa.

20 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada proporcjonalności Czy norma jest w stanie doprowadzić do zamierzonego celu (przez ustawodawcę); Czy norma jest niezbędna do ochrony interesu publicznego (konieczność ustanowienia tej normy); Czy efekty pozostaną w proporcji do zamierzonych obowiązków i ograniczeń nałożonych na obywateli ?

21 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada zrównoważonego rozwoju Zasada ta jest wyrażona w art. 5 Konstytucji RP. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

22 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada zrównoważonego rozwoju Rozwój społeczno-gospodarczy powinien uwzględnić: Równowagę przyrodniczą; Trwałość procesów przyrodniczych.

23 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada ochrony praw nabytych - Obywatel powinien mieć zapewnioną ochronę sowich praw przed sądem administracyjnym (ochrona naruszeniem prawa przez organy administracji publicznej).

24 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada ochrony praw nabytych Nabyte prawo powinno być stabilne; Takie prawo jest określone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

25 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasady dotyczące organów administracji publicznej Zasada kompetencyjności; Zasada zespolenia administracji; Zasada efektywności.

26 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada kompetencyjności Kompetencja do załatwienie określonych rodzajów spraw jest przypisana jednemu organowi Zmiany kompetencji mogą nastąpić Ustawowo; W sposób określony przez ustawę.

27 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada kompetencyjności Właściwość organu administracji publicznej: Właściwość rzeczowa – k. merytoryczne; Właściwość miejscowa – k. terytorium; Właściwość instancyjna – k. funkcjonalne.

28 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada kompetencyjności Obowiązek organu administracji publicznej; Organ powinien przestrzegać kompetencji z urzędu; W przypadku niewłaściwości – przekazanie kompetentnemu organowi.

29 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada zespolenia Dotyczy organów terenowych Kompetencje przyznane wielu organom centralnym powinny odpowiadać zespolonym kompetencjom jednego organu terenowego.

30 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasada zespolenia Zasada ta jest związana z decentralizacją; Zespolone organy terenowe nie są hierarchicznie podporządkowane wielu organom centralnym; Podporządkowanie to ma jedynie funkcjonalny charakter.

31 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego Zawiera jedyne uporządkowane zasady w prawie administracyjnym; Zasady te wykraczają poza postępowanie administracyjne – dotyczą także materialnego prawa administracyjnego.

32 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego Prawa refleksowe - Zasady te dotyczą obowiązków organów – jednocześnie pośrednio wpływają na prawa jednostek.

33 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasady podstawowe kpa Mające znaczenie poza postępowaniem administracyjnym. Zasada praworządności – art. 6 kpa Zasada legalności – art. 7 kpa Zasada prawdy obiektywnej – art. 7 kpa Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli – art. 7 kpa

34 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasady kpa dot. uprawnień prcoesowych Kolejna grupa – dotyczy uprawnień procesowych. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa –art. 8 kpa; Zasada obowiązku udzielania informacji faktycznej i przekonywania – art. 11 kpa

35 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasady kpa dot. uprawnień procesowych 3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu – art. 10 kpa; 4. Zasada ugodowego załatwiania spraw administracyjnych – art. 13 kpa; 5. Zasada szybkości i prostoty postępowania – art. 12 kpa;

36 ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zasady kpa dot. uprawnień procesowych 6. Zasada pisemności – art. 14 kpa; 7. Zasada dwuinstancyjności – art. 15 kpa; 8. Zasada trwałości decyzji ostatecznych – art. 16 kpa.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google