Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo konstytucyjne Naczelne zasady Kontytucji mgr Przemysław Mazurek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo konstytucyjne Naczelne zasady Kontytucji mgr Przemysław Mazurek."— Zapis prezentacji:

1 Prawo konstytucyjne Naczelne zasady Kontytucji mgr Przemysław Mazurek

2 Zasady określone w Konstytucji : Określone w w rozdziałach I II i III Do tych zasad zaliczamy: - zasada demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej - zasada państwa unitarnego - zasada zwierzchnictwa Narodu i reprezentacji politycznej - zasada zrównoważonego rozwoju - zasada dostępu do narodowego dziedzictwa kulturowego - zasada legalizmu - zasada nadrzędności i bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji

3 Zasady w konstytucji c.d - zasada trójpodziału władzy i równowagi władzy - zasada pluralizmu politycznego - zasada wolności zrzeszania się - zasada wolności środków społecznego przekazu - zasada decentralizacji władzy publicznej - zasada opieki nad weteranami i inwalidami wojennymi - zasada społecznej gospodarki rynkowej i wolności gospodarczej - zasada ochrony własności i prawo jej dziedziczenia

4 Zasady w konstytucji c.d - zasada równouprawnienia oraz niezależności i autonomii kościołów i związków wyznaniowych - zasada wolności jednostki - zasada równości obywateli wobec prawa i równości w prawie - zasada równouprawnienia - zasada korzystania z praw i wolności osób znajdujących się pod jurysdykcją RP - zasada nullum crimen, nulla poensa sine lege - zasada nieprzedwanialności zbrodni wojennych i wobec ludzkości - zasada uwzględnienia dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarcze

5 Zasady w konstytucji c.d - zasada bikameralizmu - zasada wyborów - zasada autonomii parlamentu - zasada jawności prac parlamentu - zasada pobytu Sił Zbrojnych poza granicami RP - zasada incompatibilitas - zasada odrębności i niezależności sądownictwa - zasada wieloinstancyjności i ustawowego uregulowania postępowania przed sądem

6 Zasady konstytucji c.d - zaassada sądowego wymiaru sprawiedliwości - zasada nieusuwalności sędziów - zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - zakres odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu - zasada podległości NIK Sejmowi - zasada ustawowego regulowania i wydatkowania środków finansowych na cele publiczne - zasada ustawowego nakładania podatków i ciężarów publicznych

7 Zasada demokratycznego państwa prawa Wyrażona w art. 2 Konstytucji RP W sensie formalnym - cała działalność pańtwa opiera się na prawie - oraz na podziału włafz W sensie materialnym a) sprawiedliwości b) wolności c) równości d) demokratyzm

8 Zasada ustroju społeczno – gospodarczego - wyrażona w art 20 Konstytucji RP - oparta na: Wolności gospodarczej Swobody porwadzenia działalności Ograniczona tylko ustawą ze zwględu na ważny interes społeczny

9 Zasada ochrony własności Wyrażona w art 21 Gwarancja ochrony Gwarancja dziedziczenia Własność jest prawem podmiotowym

10 Zasada zwierzchnictwa narodu Władza rozumiana jest - podmiotowo: podmiot odgrywający rolę zwierznią w określonym stosunku społecznym np. monarchia - przedmiotowo: zjawisko społecznebędące szczególną formą zależności społecznych, wynikających ze świadomych oddziaływań ludzi na siebie; podporządkowanie się jednej jednostki innej jednostce

11 Suweren Cechy suwerena: - pierwotnych charakter - trwałość samowładność - całowładność - nieograniczoność Suwerenność to władza pierwotna trwała, niezależna w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz prawnie nieograniczona.


Pobierz ppt "Prawo konstytucyjne Naczelne zasady Kontytucji mgr Przemysław Mazurek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google