Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2013-06-252 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONSPEKT WYKŁADU 1.Pojęcie zaniechania prawodawczego 2.Podstawy dogmatyczne 3.Funkcje, użycia pojęcia i jego konsekwencje orzecznicze 4.Wpływ na legislację

3 2013-06-253 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POJĘCIE UWAGI OGÓLNE Zaniechanie prawodawcze jest: –przykładem braku normatywnego w treści aktu prawnego, –instytucją prawną swoistą dla orzecznictwa TK, –instytucją prawną wypracowaną na wewnętrzne potrzeby procedur kontroli konstytucyjności prawa. Pojęcia tożsame merytorycznie: zaniechanie ustawodawcze (kiedy przedmiotem badania jest ustawa), luka ustawodawcza, zaniechanie bezwzględne, zaniechanie właściwe, luka prawna, niezaskarżalna luka w prawie.

4 2013-06-254 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISTOTA POJĘCIA 1. Przez zaniechanie prawodawcze TK rozumie pozostawienie określonej problematyki całkowicie poza uregulowaniem prawnym, z czym wiąże się konieczność umorzenia postępowania, ponieważ polski model właściwości Trybunału Konstytucyjnego nie przewiduje orzekania o zaniechaniach ustawodawcy, choćby obowiązek wydania takiego aktu wynikał z norm konstytucyjnych (sygn. K 24/07). 2. Należy stwierdzić istnienie związku treściowego między wskazanym przez wnioskodawcę (skarżącego, pytający sąd) przedmiotem kontroli a brakującym unormowaniem.

5 2013-06-255 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISTOTA POJĘCIA ORZECZENIE TK […] linia demarkacyjna oddzielająca sytuacje «zaniechania ustawodawczego» oraz «regulacji fragmentarycznej i niepełnej» związana jest z odpowiedzią na pytanie, czy istotnie w danej sytuacji zachodzi jakościowa tożsamość (albo przynajmniej daleko idące podobieństwo) materii unormowanych w danym przepisie i tych pozostawionych poza jego zakresem. Podkreślić przy tym warto pożądaną ostrożność w dokonywaniu tego rodzaju oceny. Zbyt pochopne «upodobnienie» materii nieunormowanych z tymi, które znalazły swoją wyraźną podstawę w treści badanego przepisu, grozi bowiem każdorazowo postawieniem zarzutu o wykraczanie przez Trybunał Konstytucyjny poza sferę kontroli prawa i uzurpowanie sobie uprawnień o charakterze prawotwórczym (sygn. K 24/07).

6 2013-06-256 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POJĘCIE USTALENIA WPADKOWE TK traktował zaniechanie prawodawcze także jako: 1.świadome działanie prawodawcy pozostawiające określoną materię poza regulacją, 2.sferę prawodawstwa objętą zasadą swobodą decyzyjną ustawodawcy, 3.wnioski i postulaty de lege ferenda, zgłaszane w pismach procesowych do TK.

7 2013-06-257 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISTOTA POJĘCIA NOWSZE ORZECZNICTWO TK […] zaniechanie prawodawcze występuje niespornie wtedy, gdy na podmiocie wyposażonym w kompetencje prawodawcze spoczywa obowiązek uregulowania jakiejś dziedziny spraw aktem normatywnym, a prawodawca obowiązku tego nie spełnia: nie stanowi norm regulujących jakąś dziedzinę spraw. Ze względu na to, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sąd konstytucyjny nie jest upoważniony do badania zaniechań prawodawczych, to z punktu widzenia jego kognicji obojętne jest, czy obowiązek wydania aktu wyznacza norma konstytucyjna (tak zazwyczaj w przypadku ustaw), czy jest on wyznaczony przez akt niższej rangi (tak zazwyczaj w przypadku aktów wykonawczych). […] z zaniechaniem prawodawczym związany jest całkowity brak ingerencji prawodawcy w system prawa wtedy, gdy jest on do tego zobowiązany przez wiążącą go normę prawną (sygn. K 21/11).

8 2013-06-258 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY DOGMATYCZNE Zakaz kontroli zaniechań prawodawczych przez TK jest wywodzony z ogólnej pozycji ustrojowej TK jako negatywnego ustawodawcy. TK powołuję się również niekiedy na zasadę podziału władzy, zakaz ingerencji w uprawnienia władzy ustawodawczej, rolę sądu konstytucyjnego, która w żadnym wypadku nie może prowadzić do «uzupełniania» obowiązującego stanu prawnego o rozwiązania pożądane z punktu widzenia inicjatora postępowania, zakazie uzurpowania uprawnień o charakterze prawotwórczym oraz zastępowania przez Trybunał ustawodawcy w określaniu prawa pozytywnego (sygn. SK 12/07).

9 2013-06-259 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FUNKCJE POJĘCIA Zaniechanie prawodawcze służy TK do: 1.ustalenia kognicji (funkcja ustrojowa), 2.oceny dopuszczalności rozstrzygania sprawy co do meritum (funkcja procesowa).

10 2013-06-2510 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UŻYCIA POJĘCIA I JEGO KONSEKWENCJE ORZECZNICZE Zaniechanie prawodawcze jest stosowane: –we wszystkich trybach kontroli, –z urzędu przez TK. Głównym skutkiem stwierdzenia przez TK zaniechania prawodawczego jest konieczność umorzenia postępowania ze względów formalnych, bez rozstrzygania co do meritum.

11 2013-06-2511 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google