Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONSPEKT WYKŁADU 1.Pojęcie zaniechania prawodawczego 2.Podstawy dogmatyczne 3.Funkcje, użycia pojęcia i jego konsekwencje orzecznicze 4.Wpływ na legislację

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POJĘCIE UWAGI OGÓLNE Zaniechanie prawodawcze jest: –przykładem braku normatywnego w treści aktu prawnego, –instytucją prawną swoistą dla orzecznictwa TK, –instytucją prawną wypracowaną na wewnętrzne potrzeby procedur kontroli konstytucyjności prawa. Pojęcia tożsame merytorycznie: zaniechanie ustawodawcze (kiedy przedmiotem badania jest ustawa), luka ustawodawcza, zaniechanie bezwzględne, zaniechanie właściwe, luka prawna, niezaskarżalna luka w prawie.

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISTOTA POJĘCIA 1. Przez zaniechanie prawodawcze TK rozumie pozostawienie określonej problematyki całkowicie poza uregulowaniem prawnym, z czym wiąże się konieczność umorzenia postępowania, ponieważ polski model właściwości Trybunału Konstytucyjnego nie przewiduje orzekania o zaniechaniach ustawodawcy, choćby obowiązek wydania takiego aktu wynikał z norm konstytucyjnych (sygn. K 24/07). 2. Należy stwierdzić istnienie związku treściowego między wskazanym przez wnioskodawcę (skarżącego, pytający sąd) przedmiotem kontroli a brakującym unormowaniem.

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISTOTA POJĘCIA ORZECZENIE TK […] linia demarkacyjna oddzielająca sytuacje «zaniechania ustawodawczego» oraz «regulacji fragmentarycznej i niepełnej» związana jest z odpowiedzią na pytanie, czy istotnie w danej sytuacji zachodzi jakościowa tożsamość (albo przynajmniej daleko idące podobieństwo) materii unormowanych w danym przepisie i tych pozostawionych poza jego zakresem. Podkreślić przy tym warto pożądaną ostrożność w dokonywaniu tego rodzaju oceny. Zbyt pochopne «upodobnienie» materii nieunormowanych z tymi, które znalazły swoją wyraźną podstawę w treści badanego przepisu, grozi bowiem każdorazowo postawieniem zarzutu o wykraczanie przez Trybunał Konstytucyjny poza sferę kontroli prawa i uzurpowanie sobie uprawnień o charakterze prawotwórczym (sygn. K 24/07).

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POJĘCIE USTALENIA WPADKOWE TK traktował zaniechanie prawodawcze także jako: 1.świadome działanie prawodawcy pozostawiające określoną materię poza regulacją, 2.sferę prawodawstwa objętą zasadą swobodą decyzyjną ustawodawcy, 3.wnioski i postulaty de lege ferenda, zgłaszane w pismach procesowych do TK.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISTOTA POJĘCIA NOWSZE ORZECZNICTWO TK […] zaniechanie prawodawcze występuje niespornie wtedy, gdy na podmiocie wyposażonym w kompetencje prawodawcze spoczywa obowiązek uregulowania jakiejś dziedziny spraw aktem normatywnym, a prawodawca obowiązku tego nie spełnia: nie stanowi norm regulujących jakąś dziedzinę spraw. Ze względu na to, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sąd konstytucyjny nie jest upoważniony do badania zaniechań prawodawczych, to z punktu widzenia jego kognicji obojętne jest, czy obowiązek wydania aktu wyznacza norma konstytucyjna (tak zazwyczaj w przypadku ustaw), czy jest on wyznaczony przez akt niższej rangi (tak zazwyczaj w przypadku aktów wykonawczych). […] z zaniechaniem prawodawczym związany jest całkowity brak ingerencji prawodawcy w system prawa wtedy, gdy jest on do tego zobowiązany przez wiążącą go normę prawną (sygn. K 21/11).

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY DOGMATYCZNE Zakaz kontroli zaniechań prawodawczych przez TK jest wywodzony z ogólnej pozycji ustrojowej TK jako negatywnego ustawodawcy. TK powołuję się również niekiedy na zasadę podziału władzy, zakaz ingerencji w uprawnienia władzy ustawodawczej, rolę sądu konstytucyjnego, która w żadnym wypadku nie może prowadzić do «uzupełniania» obowiązującego stanu prawnego o rozwiązania pożądane z punktu widzenia inicjatora postępowania, zakazie uzurpowania uprawnień o charakterze prawotwórczym oraz zastępowania przez Trybunał ustawodawcy w określaniu prawa pozytywnego (sygn. SK 12/07).

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FUNKCJE POJĘCIA Zaniechanie prawodawcze służy TK do: 1.ustalenia kognicji (funkcja ustrojowa), 2.oceny dopuszczalności rozstrzygania sprawy co do meritum (funkcja procesowa).

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UŻYCIA POJĘCIA I JEGO KONSEKWENCJE ORZECZNICZE Zaniechanie prawodawcze jest stosowane: –we wszystkich trybach kontroli, –z urzędu przez TK. Głównym skutkiem stwierdzenia przez TK zaniechania prawodawczego jest konieczność umorzenia postępowania ze względów formalnych, bez rozstrzygania co do meritum.

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zaniechanie prawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dr Piotr Radziewicz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google