Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstytucja RP Art.87 1. Ź ród ł ami powszechnie obowi ą zuj ą cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą ; Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi ę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstytucja RP Art.87 1. Ź ród ł ami powszechnie obowi ą zuj ą cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą ; Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi ę"— Zapis prezentacji:

1 Konstytucja RP Art.87 1. Ź ród ł ami powszechnie obowi ą zuj ą cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą ; Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi ę dzynarodowe oraz rozporz ą dzenia. 2. Ż ród ł ami powszechnie obowi ą zuj ą cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą na obszarze dzia ł ania organów, które je ustanowi ł y, akty prawa miejscowego Estera Jurczyk 1a

2 Termin źródła prawa może być rozumiany dwojako Formalne źródła prawa-wszelkiego rodzaju akty prawne, np. ustawy Materialne źródła prawa -czynniki wpływające na jego kształt, takie jak sytuacja ekonomiczna, polityczna i społeczna danego narodu

3 Każdy, kto jest zainteresowany rozwiązaniami pewnej kwestii, powinien mieć możliwość dokładnego poznania określonego źródła prawa, np. ustawy. Publikacje udostępniające tego rodzaju informacje to źródła poznania prawa

4 Źródła poznania prawa OficjalneNieoficjalne Publikacje Np..Dziennik Ustaw RP, Dziennik urzędowy Unii Europejskiej, dzienniki urzędowe organów władzy państwowej lub samorządowej Publikacje umożliwiające ustalenie treści norm prawnych, np. gazety, książki nawet Internet radio lub telewizja

5 Konstytucja Ustawy Ratyfikowane umowy międzynarodowe Rozporządzenia Akty prawne obowiązujące na terenie kraju

6 Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. Określa jego ustrój, kompetencje organów państwowych i relacje między nimi, a także prawa, wolności i obowiązki obywateli. Zgodne z konstytucją muszą być wszystkie umowy międzynarodowe zawierane przez Radę Ministrów

7 Ustawy regulują najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa i państwa. Musi ich przestrzegać każdy, kto podlega polskim przepisom. Obowiązują na terenie całego kraju. Są tworzone na podstawie ogólnej kompetencji parlamentu do wydawania aktów prawnych. Muszą zostać ogłoszone w Dzienniku ustaw RP.

8 Ich ranga zależy od sposobu w jaki zostały włączone do polskiego systemu prawnego Ratyfikacja poprzez referendum ogólnokrajowe lub wyrażenie zgody w specjalnie uchwalonej ustawie powoduje, że przepisy zawarte w umowie mają rangę wyższą niż ustawy Zatwierdzone poprzez przedłożenie prezydentowi sprawia, że umowy mają niższą rangę niż ustawy

9 Mają charakter wykonawczy, czyli precyzują, który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany przewidziane w danym akcie prawnym. Mogą być wydawane tylko na podstawie upoważnień zawartych w ustawach. Celem takich zapisów jest dążenie do wyczerpującego uregulowania kwestii omawianych w ustawach

10 Statuty- Precyzują zadania samorządu terytorialnego Przepisy wykonawcze Służą uregulowaniu spraw określanych w nowo utworzonym prawie państwowym. Przepisy porządkowe są wydawane przez organ terytorialny dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

11 Prawo pierwotne- np. traktaty założycielskie, traktaty zmieniające je oraz umowy akcesyjne; tego typu akty mają status umów międzynarodowych Prawo wtórne – m.in. Rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie; akty te nie są ściśle zhierarchizowane

12 Rozporządzenia obowiązują w całości i są przestrzegane przez każde państwo członkowskie UE Dyrektywy wskazują cele, które mają osiągnąć państwa członkowskie, a także terminy ich realizacji Decyzje mają charakter indywidualny, czyli dotyczą jednej sprawy lub sytuacji. Kieruje się je do ściśle określonych adresatów Zalecenia i opinie Należą do tzw. Miękkiego prawa i nie są wiążące dla państw członkowskich

13 Prawo wewnętrzne Prawo publiczne Prawo materialne Prawo międzynarodowe Prawo prywatne Prawo formalne

14 Jego podmiotami są osoby fizyczne i prawne, a także różne instytucje. W każdym kraju prawo to dzieli się na tzw. gałęzie(dziedziny). Normy zaliczane do jednej z nich: Wynikają z tych samych zasad Mają pokrewną treść oraz wspólną terminologię Takie uporządkowanie ułatwia tworzenie, interpretowanie oraz stosowanie przepisów.

15 Terminem tym określa się zasady regulujące stosunki między państwami. Prawo międzynarodowe ma swoje źródła w Zwyczaju Umowach międzynarodowych Ogólnych zasadach prawa Uchwałach organizacji międzynarodowych

16 Jest to zespół norm regulujących organizację państwa, ustanowionych w celu ochrony interesów społecznych i państwowych. Do sfery prawa publicznego zalicza się prawo konstytucyjne, karne, administracyjne, finansowe, a także działy prawa procesowego

17 Obejmuje zespół norm ustanowionych przez państwo w celu określenia wzajemnych relacji między podmiotami prawa, np. między sprzedającym a kupującym, a także ochrony ich interesów. Państwo nie ingeruje w te kwestie, jeśli przebiegają zgodnie.

18 Normy dotyczące obowiązków i uprawnień podmiotów w relacjach prawnych są nazywane prawem militarnym. Wyznaczają one również sankcje za nieodpowiednie postępowanie. Prawo formalne określa zasady postępowania wobec organów władzy publicznej, gdy naruszone zostały normy przewidziane prawem materialnym

19 Określenie stanu faktycznego Ustalenie prawdy Uwzględnienie wszystkich dowodów materialnych Odpowiedź na pytanie, jakie przepisy odnoszą się do stanu faktycznego Kwalifikacja prawna stanu faktycznego Rozstrzygnięcie - wydanie wyroku, konsekwencja prawna Egzekucja - wykonanie decyzji lub wyroku

20


Pobierz ppt "Konstytucja RP Art.87 1. Ź ród ł ami powszechnie obowi ą zuj ą cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą ; Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi ę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google