Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska

2 A N A L I Z A S W O T jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).

3 C E L S W O T Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy SWOT oraz prognoza strategii postępowania.

4 zewnętrzne pozytywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem
S Z A N S E zewnętrzne pozytywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem (szanse lub okazje) Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie osłabią zagrożenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier płynących z otoczenia.

5 zewnętrzne negatywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem
ZAGROŻENIA zewnętrzne negatywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem Musimy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii.

6 Celem analizy otoczenia jest określenie kierunków jego rozwoju
ANALIZA OTOCZENIA Celem analizy otoczenia jest określenie kierunków jego rozwoju

7 W jakim kierunku będzie rozwijać się otoczenie przedsiębiorstwa?
Etapy analizy otoczenia Czynniki oddziałujące na przedsiębiorstwo Mikrootoczenie Makrootoczenie Czynniki najistotniejsze dla przedsiębiorstwa (zidentyfikowane) W jakim kierunku będzie rozwijać się otoczenie przedsiębiorstwa? Jak będą kształtowały się czynniki obecne? Czynniki zewnętrzne oddziałujące na przeds. w przyszłości Jakie nowe czynniki mogą pojawić się w przyszłości?

8 MAKROOTOCZENIE STANOWI ZESPÓŁ CZYNNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W DANYM KRAJU I W OKREŚLONYM CZASIE.

9 MAKROOTOCZENIE czynniki demograficzne
Liczba ludności Struktura wieku Przyrost naturalny Struktura płci Wykształcenie Struktura geograficzna zaludnienia Liczebność i struktura rodzin Struktura zawodowa Udział kobiet czynnych zawodowo Migracja Grupy etniczne

10 MAKROOTOCZENIE czynniki społeczno-kulturowe
Tradycja, religie, historia, język Wyznawane przez społeczeństwo wartości Postęp cywilizacyjny i dobrobyt społeczeństwa Styl zarządzania Trendy Np. odmładzanie się, chęć przeżywania przygód, orientacja na zdrowy tryb życia, nadmiar obowiązków

11 MAKROOTOCZENIE czynniki behawioralne
Gusty, preferencje, wpływ mody Pobudki psychologiczne Lojalność i przyzwyczajenie do marki Forma zakupu i zapłaty Styl życia

12 MAKROOTOCZENIE czynniki ekonomiczne
Krajowe ceny czynników produkcji (wysokość płac, koszty kredytu, ceny gruntów, czynsze, ceny nośników energii) PKB i tempo jego przyrostu Dochody i ich struktura Inflacja Kursy walut Stopy procentowe Stopa bezrobocia System podatkowy

13 MAKROOTOCZENIE czynniki naturalne
Klimat Wzrastająca degradacja środowiska Rzeźba terenu Położenie geograficzne i bogactwa naturalne Dostępność i cena energii

14 MAKROOTOCZENIE czynniki instytucjonalno-prawne
Przewidziane prawem koncesje, licencje i zezwolenia Subwencje, dotacje, ulgi System norm i wymogów bezpieczeństwa Przepisy prawa pracy, prawa cywilnego i prawa podatkowego Cła, kontyngenty Ustawy antymonopolowe Regulacje ekologiczne Regulacje dotyczące promocji i reklamy

15 MAKROOTOCZENIE czynniki techniczne i infrastrukturalne
Nakłady finansowe na rozwój techniki Istniejąca infrastruktura Poziom komputeryzacji i informatyzacji Osiągnięcia w naukach podstawowych Nowe rozwiązania dotyczące wyrobów Stosowane procesy Przyjęte normy techniczne Dostęp do technologii oraz koszt wdrożeń Dyfuzja technologii Standaryzacja i unifikacja

16 MIKROOTOCZENIE MIKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE, KTÓRE MAJĄ Z NIM POWIĄZANIA KOOPERACYJNE LUB KONKURENCYJNE (DOSTAWCY, NABYWCY, KONKURENCI).

17 RYWALIZACJA W SEKTORZE
MIKROOTOCZENIE Groźba pojawienia się nowych produktów Siła przetargowa dostawców RYWALIZACJA W SEKTORZE Siła przetargowa nabywców Groźba pojawienia się substytutów

18 SILNE STRONY wewnętrzne pozytywne
Identyfikacja mocnych stron wynika ze znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik analizy jest bardziej efektywny. Praktycznie w każdym przypadku mocne strony są wynikiem wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji przedsiębiorstwa, które wyróżniają go w sposób pozytywny w otoczeniu i wśród konkurentów.

19 PRZYKŁADY MOCNYCH STRON
- nowoczesna technologia, - niskie koszty utrzymania, - innowacyjne produkty, - wykwalifikowana załoga, - wydajna ziemia, - czyste odmiany zbóż, warzyw, owoców itp.

20 SŁABE STRONY wewnętrzne negatywne
Identyfikacja słabych stron jest wynikiem znajomości przedmiotu analizy. Słabe strony dotyczą wszelkiego rodzaju braku zasobów i kwalifikacji przedsiębiorstwa, ograniczających sprawność i wpływających negatywnie na jego rozwój w przyszłości.

21 PRZYKŁADY SŁABYCH STRON
- niska motywacja i morale pracowników, - powolny proces podejmowania decyzji, - konflikty i brak koordynacji działań, - brak innowacji (nowych produktów i technologii) - nadmierne koszty produkcji.

22 UMACNIAJ I BUDUJ UNIKAJ I LIKWIDUJ ZNAJDŹ I WYKORZYSTAJ ELIMINUJ I UNIKAJ

23 Strona z pomysłami realizowanymi zagranicą

24 SZANSE Zwiększenie kontaktów międzynarodo- wych
Polska w UE (współpraca firm, wejście na rynki zagraniczne) Zwiększająca się liczba osób ubiegających się o pracę zagranicą Wymagana znajomość języków obcych przez pracodawców Rosnąca liczba inwestycji zagranicznych w Polsce, zwiększenie zainteresowania firm francuskich na terenie Trójmiasta Małe bariery wyjścia z rynku

25 ZAGROŻENIA Spora konkurencja krajowa i zagraniczna
Mały koszt wejścia na rynek Wyższe kwalifikacje językowe społeczeństwa Niekorzystna dla tłumaczy zmiana przepisów prawnych Rosnąca liczba osób znających francuski

26 MOCNE STRONY Profesjonalizm Dyspozycyjność Elastyczność
Szeroka oferta językowa Atrakcyjne ceny Doświadczenie Dobra lokalizacja Szeroki krąg współpracowników Terminowość Dobra organizacja pracy Przewaga środków własnych

27 SŁABE STRONY Nierytmiczne dochody Nieznana marka firmy
Jednoosobowa firma Ograniczone środki na promocję


Pobierz ppt "Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google