Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi. Nikołaj Gogol.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi. Nikołaj Gogol."— Zapis prezentacji:

1 Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi. Nikołaj Gogol

2 Tymi słowami chciałabym rozpocząć dzisiejsze spotkanie z Państwem. Wybrałam je nieprzypadkowo. Głównym zadaniem Centrum jest niesienie pomocy innym. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że aby skutecznie komuś pomagać niezbędne są na to pieniądze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje skromnymi środkami, stąd pojawił się pomysł aby skorzystać z funduszy unijnych.

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt pod nazwą „Szansa na rozwój”, finansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a ta prezentacja poświęcona jest działaniom podjętym w ramach projektu.

4 Realizujemy projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Instytucją Pośredniczącą – nadzorującą i koordynującą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

5 „ Szansa na rozwój” jest projektem realizowanym w oparciu o partnerstwo lokalne, którego stronami są Ośrodki Pomocy Społecznej przedstawione w kolejnym slajdzie.

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SławnieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SławnieMiejski Ośrodek Pomocy społecznej w DarłowieGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SławnieGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w DarłowieGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w MalechowieGminny Ośrodek Pomocy społecznej w PostominiePowiatowy Urząd Pracy w Sławnie

7 Środki przyznane na realizację projektu w 2008 roku to 922 388,00zł. Podział środków pomiędzy partnerów obrazuje wykres. PCPR-281 520,00 MOPS Sławno-123 831,00 MOPS Darłowo-129 215,00 GOPS Sławno-121 505,00 GOPS Darłowo-97 105,00 GOPS Malechowo-82 436,00 GOPS Postomino-86 776,00

8 W ramach partnerstwa należało wybrać Lidera. Pełnienie tej roli w 2008 roku przypadło Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Do podstawowych obowiązków Lidera należy: Sporządzanie (na podstawie informacji od partnerów) wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i wniosków o płatność Kontakty z Instytucją Pośredniczącą Udzielanie Partnerom informacji Organizowanie spotkań zespołu koordynującego Pełnienie obowiązków Lidera to nie tylko ogromna odpowiedzialność, ale również mnóstwo dodatkowej pracy.

9 Głównym celem projektu „Szansa na rozwój” jest poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10 Podczas prac nad projektem wyznaczono również cele szczegółowe do których należą:  podniesienie kwalifikacji zawodowych  zwiększenie szans na zatrudnienie  zwiększenie zdolności komunikacyjnych  wzrost poczucia własnej wartości  udzielenie specjalistycznego wsparcia  niwelowanie strachu i lęku przed samodzielnym życiem

11 Działania w ramach projektu skierowane były do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Wybrana grupa docelowa projektu jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym stad konieczność zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej oraz przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy.

12 Z pomocy w ramach projektu „Szansa na rozwój” skorzystało łącznie 97 osób. Liczbę osób wspartą działaniami poszczególnych partnerów przedstawia następny diagram.

13 PCPR Sławno 25 MOPS Sławno 10 MOPS Darłowo 20 GOPS Sławno 13 GOPS Darłowo 12 GOPS Malechowo 10 GOPS Postomino 7

14 Każdy z partnerów realizował w ramach projektu swoje samodzielnie zaplanowane działania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jako adresatów projektu wybrało wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie korzystały w przeszłości ze wsparcia Centrum.

15 W sumie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie podpisało: 10 Indywidualnych Programów Usamodzielniania Wzbogaconych o Instrumenty Aktywnej Integracji ( w wyniku rotacji uczestników podpisano 14) 15 Programów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ( w wyniku rotacji uczestników podpisano 16)

16 Chciałabym przy okazji nadmienić, że dzięki realizacji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wzbogaciło się o dodatkowe pomieszczenie, nowy sprzęt i meble oraz zatrudniło przy wdrażaniu i realizacji „Szansy na rozwój” dodatkowo trzy osoby.

17 Jednak nie traćmy z oczu najważniejszego celu projektu – czyli pomocy innym. Aby jak najlepiej zrealizować tę ideę Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowali cały cykl szkoleń, które miały za zadanie podnieść kwalifikacje zawodowe i społeczne naszych uczestników. W ramach realizacji podpisanych programów zorganizowano i sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia, które przedstawię w kolejnych slajdach.

18 I.Szkolenie Dla naszych uczestników przygoda ze szkoleniami finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła się od spotkania z doradcą zawodowym. Celem tych konsultacji było określenie predyspozycji zawodowych i społecznych uczestników przez indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym. Spotkania te odbyły się w terminach 16 – 20 czerwca 2008 i 3 lipca 2008

19

20 Kurs obsługi komputera z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem. Celem tego szkolenia było nabycie przez naszych uczestników umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i urządzeniami fiskalnymi w stopniu podstawowym umożliwiającym podjęcie pracy. W kursie wzięło udział 12 osób W terminie 4 - 22 sierpnia 2008r.

21

22 Kurs języka angielskiego dla początkujących. Celem szkolenia była aktywizacja zawodowa uczestników poprzez wyposażenie w wiedzę pozwalającą na podjęcie zatrudnienia oraz posługiwanie się językiem angielskim w stopniu podstawowym. W szkoleniu wzięło udział 12 osób W terminie 8 września do 17 października 2008r.

23

24 Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV Celem szkolenia było zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV Szkolenie zorganizowano dla 1 osoby W terminie od 29 września do 31 października 2008r.

25

26 Kurs obsługi i konserwacji wózków jezdnych Celem szkolenia było nabycie uprawnień do obsługi i konserwacji wózków jezdnych. Szkolenie zorganizowano dla 4 osób W terminie od 4 października do 10 listopada 2008r.

27

28 Kurs autoprezentacji z treningiem kompetencji społecznych Celem kursu było poznanie zasad skutecznej komunikacji oraz praca nad własnym wizerunkiem, co w przyszłości ma pomóc uczestnikom w znalezieniu pracy. W szkoleniu wzięło udział 14 osób W terminie od 24 – 28 października 2008r.

29

30 Indywidualne poradnictwo psychologiczne Zorganizowaliśmy dla uczestników spotkania z psychologiem aby mógł on udzielić im wsparcia i wzmocnić w uczestnikach pozytywne nastawienie do własnych możliwości na rynku pracy. Poradnictwem objęto 11 osób W terminie od 21 października do 3 grudnia 2008r.

31

32 Kurs bukieciarstwa Celem kursu było nabycie umiejętności tworzenia wyrobów bukieciarskich ( wiązanki, bukiety okolicznościowe, doradztwo, wykonanie dekoracji okolicznościowych) umożliwiających podjęcie pracy w tym zawodzie. Szkolenie zorganizowano dla 2 osób W terminie 3 – 30 listopada 2008r.

33

34 Kurs spawania Celem szkolenia było zdobycie uprawnień do spawania Szkolenie zorganizowano dla 1 osoby W terminie 27 października do 28 listopada 2008r.

35

36 Kurs stylizacji paznokci Celem kursu było zdobycie przez uczestniczki uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku stylista paznokci. Szkolenie zorganizowano dla 5 osób W terminie 7 listopada do 7 grudnia 2008r.

37

38 Kurs prawa jazdy Celem kursu jest zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych kategorii B W kursie wzięło udział 11 osób W terminie od czerwca do grudnia 2008r.

39

40 W ramach projektu wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie finansowe usamodzielnienia ekonomicznego. Wsparcie to przyznano 4 osobom Na łączną kwotę 4488,06zł

41 Ze środków projektu osobom niepełnosprawnym, którzy uczestniczyli w „Szansie na rozwój” dofinansowaliśmy udział w turnusach rehabilitacyjnych. Z dofinansowania skorzystało 5 osób, a łączna kwotę 1471zł.

42 Możemy się pochwalić, że działania podjęte w ramach projektu ”Szansa na rozwój” zaowocowały: Podpisaniem 30 programów 11 osób skierowano na kurs prawa jazdy Wydano 109 zaświadczeń potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu 3 osoby znalazły pracę w miesiącu grudniu zostanie zamontowana platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych

43 Bieżący rok zbliża się ku końcowi, ale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie na mocy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowy ramowej będzie realizowało projekty systemowe do 2013 roku.

44 W 2009 roku chcemy swoje działania oprzeć na programie aktywności lokalnej. Będziemy dążyć do stworzenia Konferencyjnej Grupy Rodzinnej, której głównym celem jest zmotywowanie rodziny biologicznej znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej – w obliczu groźby odebrania dzieci do samodzielnej walki o to aby rodzina pozostała razem. Planujemy zatrudnienie osoby na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej, aby pełniej pomagać w przyszłości osobom niepełnosprawnym.

45 Chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie słowami Jeana Delacour: „To zawsze innym trafiają się szanse, które my umielibyśmy lepiej wykorzystać.”


Pobierz ppt "Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi. Nikołaj Gogol."

Podobne prezentacje


Reklamy Google