Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku: Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku Edukacja + praca = sukces

2 Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany od 01 września 2012 roku do 31 stycznia 2015 roku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3 Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa na dofinansowanie projektu między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Powiatem Suwalskim – zawarta dn. 12 października 2012 roku Kwota dofinansowania: 1.419.812,46 złotych

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza: Często poruszane problemy osób niepełnosprawnych nierozerwalnie połączone są z ich niską aktywnością zawodową. Szereg zaniedbań lat ubiegłych i marginalizacja potrzeb osób niepełnosprawnych sprawiły, że osoby niepełnosprawne mają poważne trudności w znalezieniu pracy oraz utrzymaniu więzów społecznych.

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza: Według danych MOPS i GOPS osoby niepełnosprawne mimo, że nie posiadają pracy nie rejestrują się jako bezrobotne czy poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Powód: -brak wiary w skuteczność wsparcia proponowanego przez PUP; -obawy, że znalezienie pracy pozbawi je stałych świadczeń socjalnych;

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza: Osoby niepełnosprawne stanowią grupę potrzebującą wielowymiarowego wsparcia, które z powrotem włączy je w nurt życia społeczno – zawodowego, oraz wsparcia, które zapewni zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych a następnie przełoży się na pewne zatrudnienie.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku stanowią odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez realizację kompleksowego wsparcia z efektem zatrudnienia. Realizatorzy: Powiat Suwalski Ośrodek Wsparcia w Lipniaku Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

8 GŁÓWNE CELE PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie objętym projektem poprzez stworzenie i utrzymanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku w okresie od 01.09.2012 do 31.01.2015; Stworzenie i wsparcie funkcjonowania w pierwszym okresie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku do 31.01.2015 roku;

9 GŁÓWNE CELE PROJEKTU cd. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zwiększenie szans na rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych oraz podwyższających kompetencje; Zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo psychologiczne; Zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe; Zwiększenie szans na realną integrację zawodową i społeczną 30 osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie asysty osobistej w miejscu pracy i zamieszkania do 31.01.2015 roku;

10 GRUPA DOCELOWA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym (w tym 14 kobiet) zamieszkałe na terenie powiatu suwalskiego (oprócz gminy Jeleniewo) Kryteria rekrutacji: Osoby o najmniejszych szansach na rynku pracy: 1.Osoby bezrobotne 2.Osoby o tzw. niepełnosprawności szczególnej (intelektualnej, z zaburzeniami psychicznymi)

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROCES REKRUTACJI: zaproszenie 100 osób, które w ramach dotychczas otrzymanego wsparcia wyraziły chęć udziału w kolejnych inicjatywach na rzecz zatrudnienia; Wyłonienie 60 osób spełniających wymagania projektu; W rezultacie spotkań z Psychologiem i Doradcą zawodowym wyłonienie 30 osób kwalifikujących się do projektu (16M+14K) + listy 30 osób rezerwowych

12 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia ZAZ 2.Organizacja stanowisk pracy w ZAZ: 1.Szwalnia 2.Recepcja 3.Obsługa porządkowa budynku hostelowego 4.Projektowanie, urządzanie i porządkowanie terenów zielonych 5.Obsługa magla i pralni 6.Kuchnia oraz obsługa cateringowa

13 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Kucharz / Kucharka – 200 godzin Pokojowy / Pokojowa – 60 godzin Pomoc krawiecka – 60 godzin Pomocnik robotnika przy konserwacji terenów zielonych – 60 godzin Maglarz – Praczka – 40 godzin Recepcjonista hotelowy – 100 godzin

14 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ponadto w trakcie projektu uczestnicy będą mieli zapewnione: Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe Wsparcie doradcy zawodowego – indywidualne Wsparcie Asystenta Osobistego

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od lipca 2013 roku w ramach projektu wspierana będzie również bieżąca działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku poprzez: Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 0,6 etatu 12 osób niepełnosprawnych (umowa o pracę) Wypłatę wynagrodzeń dla personelu ZAZ – 3 osoby (umowa o pracę)

16 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU: Rekrutacja– grudzień 2012 r. – styczeń 2013r. Kursy zawodowe– styczeń / luty - czerwiec 2013 r. Wsparcie Psychologa, Doradcy zawodowego – grudzień 2012r. – grudzień 2014 r. Wsparcie Asystenta osobistego, Rehabilitanta – lipiec 2013r. – grudzień 2014r.

17 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty Ośrodka Wsparcia w Lipniaku w ramach projektów pn.: Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku oraz Edukacja + praca = sukces DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google