Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie"— Zapis prezentacji:

1 Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie
Wrocław,

2 Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
to fundacja założona przez ekspertów z dziedziny gospodarki, prawa gospodarczego i instrumentów finansowych.

3 Cele INES: Prowadzenie działalności naukowo – badawczej;
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy regionów; Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; Prowadzenie działań edukacyjnych dla przedsiębiorców.

4 Działalność INES InvestExpo to cykl wydarzeń skupiających w jednym miejscu przedsiębiorców zarówno z regionu, jak i z całego kraju. To spotkania umożliwiające wsłuchanie się w prelekcje specjalistów, pozwalające na dyskusje nad aktualną sytuacją gospodarczą oraz na nawiązanie licznych, interesujących kontaktów biznesowych. Organizacja powołana z inicjatywy Fundacji INES, która umożliwia wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage w Polsce. Członkowie ABAN – sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego z całego kraju są częścią platformy pozwalającej na pozyskiwanie wartościowych partnerów, a także tworzącej silny organ reprezentujący na zewnątrz interesy zrzeszonych instytucji oraz należących do nich inwestorów indywidualnych. Spółka powołana  w celu organizacji podmiotów inwestycyjnych zawiązywanych dla polskich i zagranicznych korporacji oraz rodzimych grup znanych przedsiębiorców.

5 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.4.3: „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 60 nauczycieli w zakresie dostosowania programu nauczania przedmiotów zawodowych do zmian technicznych i technologicznych w branży IT województwa mazowieckiego i lubelskiego. Wydarzenie omawiające zagadnienie wykorzystania paliw alternatywnych szczególnie w energetyce oraz przemyśle cementowym. Pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu 2011 roku i będzie przedstawiać stan aktualny i perspektywy energetycznego wykorzystania paliw alternatywnych w różnych aspektach, procesy i zagrożenia eksploatacyjne wynikające ze spalania czy współspalania paliw w krajach UE, metody i procesy uszlachetniania paliw alternatywnych, a także procedury badawcze i analityczne w zakresie oceny paliw.

6 Studencka Sieć Aniołów Biznesu
Student Business Angels Network (StudBAN) jest siecią zrzeszającą z jednej strony studentów, doktorantów, absolwentów będących pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć, z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu), gotowych do finansowania innowacyjnych pomysłów.

7 Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja
PSAB-I jest ponadregionalną siecią skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze) uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców.

8 PSAB-I dane podstawowe
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu Projekt „PSAB-I” jest współfinansowany w ramach Podziałania „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” PO IG Wielkość dofinansowania ,00 PLN

9 PSAB-I – zasięg terytorialny projektu

10 PSAB-I – cele projektu Cel główny: Cele pośrednie:
Stworzenie dynamicznej sieci inwestorów kapitałowych powiązanych ze sobą relacjami ponadregionalnymi Cele pośrednie: Upowszechnienie wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania; Pokrycie luki rynkowej w Polsce; Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych; Inicjowanie działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcie jej w początkowych etapach wzrostu;

11 Znajomi, przyjaciele, rodzina,
Anioły Biznesu Potrzeby kapitałowe IPO Wysokie ryzyko Private Equity Venture Capital Business Angels LUKA KAPITAŁOWA Znajomi, przyjaciele, rodzina, Niskie ryzyko Seed Start-up Wczesny wzrost Ekspansja Czas

12 PSAB-I – oferta Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących projektów; Poszukiwanie inwestorów poprzez promocje danego projekt i bezpośrednie kontakty; Organizacja konferencji poświęconych inwestycjom kapitałowym oraz informacyjno-naukowych; Organizacja kompleksowych szkoleń z zakresu pozyskiwania kapitału; Wstępna weryfikacja nadesłanych biznes planów

13 Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I - Pomysłodawcy
Bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej Aniołów Biznesu i consultingu dla Pomysłodawców; Pomoc w analizie i rozwiązaniu problemów związanych z już utworzonymi lub będącymi w fazie rozwoju biznesplanami Dostęp do kapitału na realizację planowanych przedsięwzięć; Dostęp do bezpłatnych szkoleń oraz konferencji.

14 Anioł Biznesu Jest inwestorem kapitałowym, który angażuje swoje środki finansowe w rozwój innowacyjnych pomysłów oraz dysponuje bogatym doświadczeniem w prowadzeniu biznesu.

15 Jak skontaktować się z Aniołem Biznesu?
Jak to wygląda w Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja?

16 Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła Biznesu – ETAP I
Pozyskanie formularza Karty Projektu od pomysłodawcy; Rejestracja projektu w bazie danych; Wstępna analiza nadesłanych Kart Projektu; Pytania do pomysłodawcy uszczegóławiające dane z Karty Projektu; Decyzja o zakwalifikowaniu projektu;

17 Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła Biznesu – ETAP II
Gromadzenie biznesplanów w bazie danych; Analiza i ocena nadesłanych biznesplanów; Pomysły o najwyższym potencjale są pokazywane Aniołom Biznesu zarejestrowanym w PSAB; Prezentacja pomysłu przed AB poprzedzona odpowiednim przygotowaniem; Uszczegółowienie koncepcji przedsięwzięcia;

18 Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła Biznesu – ETAP III
Podpisanie umowy o poufności; Negocjacje Anioła Biznesu z Pomysłodawcą Podpisanie umowy inwestycyjnej przez strony; Przekazanie środków finansowych; Realizacja i monitoring przebiegu projektu; Wycofanie się Anioła Biznesu.

19 Przykłady sukcesów przedsięwzięć finansowanych przez AB

20 Przykłady sukcesów przedsięwzięć finansowanych przez AB na świecie
Apple Computer (producent sprzętu komputerowego) – Mike Markkula zainwestował $, zwrot: 154mln$ Amazon.com (sklep internetowy) - Thomas Alberg zainwestował $, zwrot: 26mln$, Google (wyszukiwarka) - Andy Bechtolsheim, współzałożyciel firmy Sun wypisał czek na $, Body Shop (dystrybutor produktów higieny osobistej) - Ian McGlinn zainwestował 4.000£, osiągając 42mln£ na wyjściu z inwestycji,

21 Przykłady sukcesów przedsięwzięć finansowanych przez AB w Polsce

22 Przykłady sukcesów przedsięwzięć dofinansowanych dzięki pomocy PSAB-I
MASTERFORM - przedsiębiorstwo zajmuje się seryjną obróbką części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC. Od inwestorów prywatnych pozyskano 5 mln zł, które pozwoliły na utrzymanie tempa rozwoju firmy. MAKPOL - spółka utworzona przez Pomysłodawcę i dwóch Inwestorów PSAB-I w celu realizacji projektu zgłoszonego przez jego pomysłodawcę. Projekt zakłada wprowadzenie na rynek paliwa wytwarzanego z odpadów z tworzyw sztucznych i celulozowych

23 Przykłady sukcesów przedsięwzięć dofinansowanych dzięki pomocy PSAB-I
STANDARDER.PL oferuje usługi w zakresie outsourcingu usług audytu wewnętrznego, standaryzacji danych, dotyczące procedur zarządzania oraz weryfikuje, szkoli i prowadzi konsultacje dotyczące ochrony danych osobowych. SCANX - w ramach zrealizowanego projektu firma wprowadziła do swoich gabinetów najnowszy sprzęt obrazowania medycznego – aparaty do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Są to urządzenia najwyższej technologii. Wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła 5,3 mln zł.

24 Jak napisać dobry biznesplan?

25 Czym jest biznesplan? Definicja:
„Pisemne streszczenie realizacji planowanego przedsięwzięcia” Narzędzie planowania biznesu Dokument firmowy Wizytówka przedsięwzięcia Dowód, że planowany biznes może wygenerować zyski Podstawa rozmów dot. pozyskania finansowania

26 Jakie korzyści daje biznesplan?
Pomaga przekonać innych do przedsięwzięcia Jest warunkiem pozyskania kapitału Daje możliwość planowania przedsięwzięcia Zmusza do systematycznego działania Daje szerokie spojrzenie na całość przedsięwzięcia Zwiększa szansę odniesienia sukcesu

27 Obecnie biznesplany stosowanie są w przypadku:
zakładania nowej firmy planowania rozwoju firmy wprowadzania nowych produktów na rynek, dokonywania ekspansji na inne rynki podejmowania współpracy z inną firmą przejęć i fuzji wejścia na giełdę ubieganie się o dofinansowanie ze strony Anioła Biznesu, funduszu Venture Capital, banku

28 Jak długi powinien być biznesplan?
Plan szczegółowy - tworzony po to by pozyskać kapitał zewnętrzny np. dla banku, inwestorów, Venture Capital czy aniołów biznesu (10-40 stron) Plan skrócony – tworzony zazwyczaj na własny użytek dla np. przedsięwzięcia o charakterze lokalnym (do 10 stron)

29 Główne zasady pisania biznesplanu:
Wytrwałość Kompletność Jasność Rzeczowość Zrozumiałość Uporządkowana forma Obiektywna opinia Pomoc zewnętrzna Ujednolicenie wszystkich części Aktualizacja

30 Budowa biznesplanu: Streszczenie biznesplanu Pomysłodawca
Opis projektu Rynek docelowy Strategia marketingowa Personel Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Analiza finansowa projektu Analiza SWOT Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

31 1. Streszczenie biznesplanu
Punkt powinien zawierać: Krótki opis przedsięwzięcia (umożliwiający odbiorcy zrozumienie idei projektu), Przewidywane koszty, potrzeby finansowe, najważniejsze wydatki Najważniejsze prognozy finansowe (IRR, NPV, zysk Anioła Biznesu) Streszczenie powinno wskazywać na zalety projektu i przekonać Inwestora do idei przedsięwzięcia Cechy przedsięwzięcia; doświadczenie, cechy Pomysłodawcy, które umożliwią sukces projektu Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2 strony

32 1. Streszczenie biznesplanu c.d.
Jest wizytówką całego przedsięwzięcia, dlatego też: Powinno być sformułowane w sposób jasny i zwięzły Powinno informować czytającego w sposób krótki i zwięzły o projekcie, po to by wzbudzić ich zainteresowanie i chęć zapoznania się z resztą biznesplanu Powinno być sporządzone, gdy gotowe są wszystkie części biznesplanu

33 2. Pomysłodawca Punkt powinien zawierać:
Wszystkie istotne fakty z życiorysu i doświadczenia zawodowego Pomysłodawcy, które świadczą, że jest w stanie zrealizować projekt. Norweski inwestor powiedział I don’t Invest in ideas, I invest in people

34 2. Pomysłodawca c.d. Najlepiej uporządkować tą część w następujący sposób: Opisać kwalifikacje zawodowe kadry mające znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia, Przedstawić znajomość branży oraz doświadczenia związanego z rynkiem. Opisać w jakim stopniu kadra zarządzająca posiada wiedzę z zakresu handlu i ekonomii, ewentualnie jak te braki będą rekompensowane, Przedstawić podziału funkcji w obrębie kadry za pomocą planu organizacyjnego.

35 3. Opis projektu Punkt powinien zawierać:
szczegółowy opis produktu lub usługi; Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło innowacyjności rynkowej oraz do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży innowacyjność ta się odnosi. Proszę krótko uzasadnić, dlaczego dokonano takiego wyboru. - podkreślić potrzebę zaistnienia produktu/usługi na rynku; określić wszelkie uregulowania prawne, które mogą mieć wpływ na sprzedaż lub korzystanie z produktu/usługi; plan rozwoju przedsięwzięcia; opis rynku docelowego i charakterystyka odbiorców; źródła pochodzenia kapitału

36 3. Opis projektu c.d. Punkt powinien zawierać:
szczegółowy opis produktu lub usługi; Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło innowacyjności rynkowej oraz do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży innowacyjność ta się odnosi. Proszę krótko uzasadnić, dlaczego dokonano takiego wyboru. - podkreślić potrzebę zaistnienia produktu/usługi na rynku; określić wszelkie uregulowania prawne, które mogą mieć wpływ na sprzedaż lub korzystanie z produktu/usługi; plan rozwoju przedsięwzięcia; opis rynku docelowego i charakterystyka odbiorców; źródła pochodzenia kapitału

37 4. Rynek docelowy Punkt powinien zawierać:
Informacje na temat potencjalnych klientów Opis konkurencji Uzasadnienie dlaczego klienci będą kupować oferowany produkt/usługę, a nie skorzystają z oferty konkurencji Jeżeli nie ma konkurencji dla oferowanego produktu/usługi to jak szybko może się pojawić – jak łatwo jest skopiować pomysł Zasięg rynku (lokalny, regionalny, narodowy, międzynarodowy) Kierunki rozwoju branży

38 5. Strategia marketingowa
Punkt powinien zawierać: Identyfikacja odpowiedniej formy reklamy Budżet przeznaczony na reklamę Określenie ceny produktu/usługi (w odniesieniu do produktów konkurencji) Strategia sprzedaży i dystrybucji Formy płatności Usługi posprzedażowe i serwis

39 6. Personel Punkt powinien zawierać:
Informacje na temat tego, kto będzie koordynował realizację projektu Schemat organizacyjny (istniejący lub planowany) Zaangażowanie przedsiębiorstw zewnętrznych Przewidywane wynagrodzenia

40 7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
Punkt powinien zawierać: Realizacja przedsięwzięcia w rozłożeniu na etapy Określenie terminów realizacji Wydatki w poszczególnych etapach Należy tez przemyśleć i wskazać jak będzie wyglądał harmonogram działań awaryjnych w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak jak zaplanowano.

41 8. Analiza finansowa projektu
Analiza finansowa obejmuje z reguły okres 3 do5 lat i powinna zawierać: Przychody z tytułu projektu (w oparciu o planowane ilości sprzedaży i ceny produktów/usług) Wydatki inwestycyjne (wydatki na uruchomienie inwestycji) Koszty operacyjne przedsięwzięcia (koszty bieżącej działalności) Przewidywany wynik finansowy (wraz ze stosownymi obliczeniami) Wskaźniki: IRR, NPV Mogą być uproszczone sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych

42 Przychody z tytułu projektu
Przychód = ilość sprzedaży X cena produktu/usługi

43 Wydatki inwestycyjne Na co zostaną przeznaczone środki pieniężne od inwestora ? W ilu transzach ma być dostarczany kapitał? Ile musi minąć czasu, aby zacząć działalność operacyjną?

44 Koszty przedsięwzięcia

45 Przewidywany wynik finansowy

46 Wskaźniki: IRR, NPV

47 Rachunek Przepływów Pieniężnych

48 CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA
9. Analiza SWOT Punkt powinien być przedstawiony w formie tabelarycznej: Mocne strony przedsięwzięcia (Strenghts) Słabe strony przedsięwzięcia (Weaknesses) Szanse (Opportunities) Zagrożenia (Threats) MOCNE STRONY SŁABE STRONY CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA SZANSE ZAGROŻENIA CECHY OTOCZENIA

49 Analiza SWOT

50 10. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia
W podsumowaniu biznesplanu należy oszacować skalę najważniejszych zagrożeń i zaproponować „plan awaryjny” łagodzący niepożądane skutki. Przedsięwzięcie biznesowe jest zwykle wrażliwe na: Zachowania konkurencji (np. obniżenie cen, wprowadzenie atrakcyjniejszych produktów) Zmiany popytu Niedobór siły roboczej Przekroczenie wielkości kosztów produkcji Złe oszacowanie wielkości produkcji, sprzedaży, wyników finansowych

51 10. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie biznesowe jest zwykle wrażliwe na (cd.): Złe zaplanowanie terminów wdrożenia kolejnych etapów przedsięwzięcia Postęp techniczny Zmiany polityki gospodarczej, taryf, kursów walutowych Trudności w uzyskaniu kredytów W planie przeznaczonym dla inwestorów ukazanie możliwych zagrożeń oraz sposobów reagowania jest zwykle doceniane, bo świadczy o uczciwości i profesjonalizmie osób prezentujących biznesplan.

52 Spis załączników Obowiązkowo: Dane Pomysłodawcy Proponowane elementy:
Dane techniczne produktu Badania rynku Życiorysy Pomysłodawcy/ów Słownik używanych terminów Szczegółowy harmonogram realizacji projektu Inne dodatkowe informacje

53 Najczęściej popełniane błędy:
1. Odkładanie – im bardziej jesteś zajęty, tym bardziej potrzebujesz planu 2. Płynność finansowa - nie wydajemy zysków w biznesie, wydajemy gotówkę 3. Pomysły - plany nie sprzedają nowych pomysłów biznesowych inwestorom, ludzie tak 4. Lęki i obawy - stworzenie planu biznesowego nie jest tak ciężkie, jak się to może wydawać

54 Najczęściej popełniane błędy c.d.:
5. Zawiłe i mgliste cele – nie ważne, jak wspaniale jest przemyślany i jak błyskotliwie zawarte w nim są idee, plan nie znaczy nic, dopóki nie daje rezultatów 6. Jeden rozmiar pasuje do wszystkiego - nie buduj planu trzymając się ściśle popularnych szablonów, im więcej niepotrzebnych informacji zamieścisz tym mniej ważnych przeczytają inwestorzy 7. Rozcieńczone cele - Im więcej jest określonych celów, tym mniejsze jest znaczenie poszczególnych 8. Prognozy wzrostu o kształcie kija do hokeja - jeżeli coś Jest niepewne, nie rób optymistycznych założeń

55 CASE STUDY POLECENIE: Waszym zadaniem jest przygotowanie / ocena biznes planu, który będzie stanowił podstawę do ubiegania się w sieci aniołów biznesu o dofinansowanie rozpoczęcia innowacyjnego przedsięwzięcia.

56 CASE STUDY Grupa 1 Jesteś młodym absolwentem ekonomii, który ma odłożone 3000 zł. Interesujesz się kuchnia azjatycką i masz świadomość, że w ostatnich latach nastąpił w Polsce boom na bary i restauracje sushi w różnych odmianach. Musisz oszacować jaka jest wielkość i potencjał polskiego rynku sushi. Obiecujący jest fakt, że od pięciu lat restauracje sushi odnotowują w Polsce wzrost przychodów średnio o 10% rocznie. Biorąc pod uwagę powyższe dane, zakładasz, że z pomocą zewnętrznego inwestora chcesz założyć małą restaurację typu take-away zajmującą się dystrybucją gotowych lunch-paków sushi na terenie Wrocławia i okolic.

57 CASE STUDY Grupa 2 Jesteś przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem na rynku gastronomicznym. Podczas swojej wieloletniej pracy uzyskałeś wiedzę ekonomiczną nt. prowadzenia restauracji, kawiarni, hotelu. Wiesz jak funkcjonuje polski rynek usług gastronomicznych, znasz trendy światowe. Dzięki krajowym i międzynarodowym konferencjom tematycznym poznałeś wiele wpływowych osób. Posiadasz nadwyżkę finansową w wys. 100 tys. zł. Chciałbyś te środki efektywnie pomnożyć, jednak oferty banków i funduszy inwestycyjnych cię nie zadowalają. Dowiedziałeś się o ofercie PSABI i postanawiasz zapoznać się z projektami potrzebującymi wsparcia finansowego.

58 Prezentacje biznesplanów
Formuła Business Matching: przedstawienie pomysłów pytania i ocena inwestorów Cel pomysłodawców: Zainteresowanie inwestora swoim pomysłem Cel inwestorów: Zidentyfikowanie najciekawszych przedsięwzięć

59 Podsumowanie Wnioski Pytania

60 Czy to wciąż aktualne?

61 Dziękujemy za uwagę! Marzena Walczuk Rafał Pałgan
Specjalista Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Region Dolnośląski – Wrocław

62 Dane kontaktowe Kontakt
Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Adresy: Centrala: ul. Warszawska 36 Katowice Region mazowiecki: ul. Żurawia 6/12 Warszawa Region podlaski: ul. Teofila Noniewicza 10 Suwałki Region lubuski: ul. Nowa 5 Gorzów Wielkopolski ul. Osadnicza 4 Zielona Góra


Pobierz ppt "Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google