Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatrudnialność w kontekście procesu bolońskiego wymierne efekty kształcenia Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatrudnialność w kontekście procesu bolońskiego wymierne efekty kształcenia Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich."— Zapis prezentacji:

1 Zatrudnialność w kontekście procesu bolońskiego wymierne efekty kształcenia Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich

2 Cele kształcenia UNESCO n Wiedzieć n Robić n Żyć wspólnie n Być n Savoir, savoir faire, savoir être n Knowledge, skills, attitudes (Bloom) MIEĆ

3 Cele kształcenia wyższego według dokumentów bolońskich n przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, n n przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, n n rozwój osobowy kształconych n n rozwój (…) wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy)

4 19.1.2014 Zatrudnialność: employability...set of achievements – skills, understandings and personal attributes – that make graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the economy"....set of achievements – skills, understandings and personal attributes – that make graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the economy". n The official Bologna Seminar on Employability in the context of the Bologna Process, Bled/Slovenia, 2004

5 Podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku… n Świadomość własnych kompetencji n Świadomość oczekiwań rynku pracy n Świadomość możliwości Byt określa świadomość…

6 Efekty kształcenia i kompetencje n Efekty kształcenia: sformułowania opisujące, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub umieć zademonstrować po zakończeniu procesu kształcenia n Kompetencje: dynamiczne połączenie wiedzy, jej rozumienia i umiejętności Zwracać uwagę przy wyborze studiów

7 Dwie kategorie efektów kształcenia n n Związane z przedmiotem n n Ogólne transferable skills Kiedy wieje wiatr jedni budują ściany inni budują wiatraki

8 Wiedza Zdolności, system wartości, motywacje, charakter, zachowania Widoczne Ukryte Łatwo zmienić Trudno zmienić Model góry lodowej wg Henkel Ecolab

9 Efekty kształcenia n Co musisz zrobić, aby otrzymać stopień n Co możesz robić teraz mając ten stopień świadomość własnych kompetencji

10 Efekty kształcenia n Wiedza n Umiejętności n Postawy n Co uczący się ma wiedzieć, rozumieć i/lub być w stanie zademonstrować

11 Współczesny rynek edukacji n Możliwość wyboru Świadomość możliwości Świadomość konsekwencji wyboru - uczelni - przedmiotu - ścieżki kształcenia

12 Współczesny rynek pracy n globalizacja działalności gospodarczej n upowszechnianie osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, n wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, n wzrost aspiracji społeczeństwa (pracowników, klientów, kontrahentów) n rozwój sektora usług, n funkcjonowanie w warunkach zmian.

13 Badania na skalę europejską/światową http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ http://www.encuesta-proflex.org/ http://www.hegesco.org/

14 Ważne kompetencje z punktu widzenia pracodawców 2001 1. Umiejętność uczenia się 2. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce 3. Umiejętność analizy i syntezy 4. Umiejętność rozwiązywania problemów 5. Dbałość o jakość 6. Umiejętność pracy w zespole 2008 1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce 2. Umiejętność analizy i syntezy 3. Umiejętność rozwiązywania problemów 4. Wiedza specjalistyczna w danym zawodzie 5. Umiejętność pracy w zespole 6. Umiejętność organizacji i planowania

15 Miejsce w rankingu % 1. język obcy 98,5% 2. zdolności komunikacyjne71% 3. umiejętność pracy w zespole65,7% 4. wiedza kierunkowa 64% 5. plany rozwoju 61,2% 6. aktywność pozauczelniana absolwenta59,7% 7. rozpoznawalność marki uczelni 57,3% 8. staże i praktyki międzynarodowe 56,6% 9. doświadczenie w branży 55% 10. oczekiwania płacowe 54,9% 11. znajomość branży 52,1% 12. oceny na studiach 41,8% 13. inne 3,7% Badanie Accenture 2008, Ogólnopolska kampania społeczna Start w Karierę Czynniki decydujące o zatrudnieniu absolwentów

16 Kompetencje, których brakuje absolwentom Miejsce w rankingu % 1. zdolność do nabywania nowych umiejętności13,4% 2. wiedza kierunkowa 13% 3. znajomość języków obcych13% 4. zdolności komunikacyjne12,6% 5. umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce zawodowej12,4% 6. umiejętność pracy w zespole12,2% 7. umiejętność samodzielnej analizy i wyciągania wniosków11,9% 8. umiejętność podejmowania decyzji 11,4% Badanie Accenture 2008, Ogólnopolska kampania społeczna Start w Karierę

17 REFLEX: rola oceny REFLEX: rola oceny 17 Program studiów nie jest jedynym motorem nauczania Tak ż e metoda oceny jest wa ż na dla uczenia S ą dowody pozytywnych efektów pisemnych zada ń i ustnych prezentacji na rozwój kompetencji i dostarczanie dobrej bazy dla rozpocz ę cia pracy i rozwoju kariery Negatywne efekty testów wielokrotnego wyboru jako dominuj ą cej metody oceny umiej ę tno ś ci Rolf van der Velden

18 REFLEX: rola innych doświadczeń REFLEX: rola innych doświadczeń 18 Do ś wiadczenie zawodowe (praca) zwi ą zana z programem studiów doskona ł a zarówno dla rozwoju kompetencji jak i wyników na rynku pracy ; Praca nie powi ą zana z kierunkiem studiów to strata czasu: nie ma wp ł ywu na kompetencje ani na sukcesy na rynku pracy daje tylko efekty ekonomiczne i chroni przed bezrobociem ale nie powinno si ę do niej zach ę ca ć; Praca jako wolontariusz oraz praca/studia za granic ą maj ą pozytywny wp ł yw na rozwój kompetencji i na zarobki uzyskiwane w pracy. Rolf van der Velden

19 REFLEX: zachowanie na studiach 19 Silny zwi ą zek mi ę dzy ocenami a efektami a rynku pracy ! Ale uczeni e si ę wi ę cej ni ż potrzeba do egzamin ów, jak najsilniejsza wola posiadania najlepszych ocen czy liczba godzin studiów (dodatkowe godziny) nie ma wp ł ywu na wyniki na rynku pracy ! Rolf van der Velden

20 Oczekiwania absolwentów Grupa MODUS 20.05.2008 n Finanse, bankowość, branża reklamowa n Wynagrodzenie początkowe: średnio 1.926,- netto (2.750,- brutto) co kosztuje firmę 3400,- do 3700, IT 2.990,- (4.295,-) inżynierowie 2.890,- (4.150,-) n Po roku wynagrodzenie ma wzrosnąć o 1.000,- Przeciętne wynagrodzenie maj 2008: 3.137,74 brutto 2.184,- netto

21 Oczekiwania absolwentów Grupa MODUS 20.05.2008 n 51% w dużej firmie 16% własna firma n dobra atmosfera i warunki pracy n 32% na stałe, 22% zmiana co 2-3 lata n 14% wyjazdy służbowe częściej niż raz w tyg. OK n 12% zmiana miejsca zamieszkania OK

22 Pierwsze kroki na rynku pracy - PK Dr J. Żyra Absolwenci PK z roku 2007 na rynku pracy

23 Rozwój zawodowy to sztuka skutecznego działania… …i wykorzystywania okazji ludzie, którzy osiągnęli sukces rzadko to planowali – raczej wykorzystywali okazje Chronos vs Kairos

24 Monika Domańska Pracownia Badań Edukacji i Rynku Pracy Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii domanska@pk.edu.pl 12 6282475 www.iesif.pk.edu.pl


Pobierz ppt "Zatrudnialność w kontekście procesu bolońskiego wymierne efekty kształcenia Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google