Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z a p r a s z a m y do podjęcia studiów na kierunku MATEMATYKA Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z a p r a s z a m y do podjęcia studiów na kierunku MATEMATYKA Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz."— Zapis prezentacji:

1 Z a p r a s z a m y do podjęcia studiów na kierunku MATEMATYKA Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

2 MATEMATYKA przenika + _ wszystko

3 MATEMATYKA przenika + _ wszystko Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

4 Instytut Matematyki prowadzi: studia licencjackie I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) studia magisterskie II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) Studia licencjackie I stopnia trwają trzy lata, a ich absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę może kontynuować na studiach magisterskich. Studia magisterskie II stopnia trwają dwa lata na studiach stacjonarnych, dwa i pół roku na studiach niestacjonarnych i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności: MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII MODELOWANIE MATEMATYCZNE Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

5 MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII Pierwsze semestry studiów licencjackich poświęcone są przygotowaniu studentów do zapoznania się z zaawansowanymi przedmiotami specjalistycznymi poprzez zdobycie podstawowej i koniecznej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Dalsza część nauki to wnikliwe studiowanie starannie dobranych przedmiotów specjalistycznych, a wśród nich strategii rozwoju firmy, bankowości, ubezpieczeń, prawa gospodarczego, zasad ekonometrii. Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

6 Student tej specjalności zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania matematyki i informatyki w rozwiązywaniu różnych zagadnień ekonomicznych i finansowych. Absolwent tej specjalności będzie umiał posługiwać się modelami matematycznymi procesów ekonomicznych oraz finansowych i w oparciu o nie planować strategię inwestowania lub rozwoju firmy. Te umiejętności predysponują go do pracy zarówno w banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym, jak również w innych sektorach gospodarki i administracji. MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

7 MODELOWANIE MATEMATYCZNE MODELOWANIE MATEMATYCZNE

8 MODELOWANIE MATEMATYCZNE MODELOWANIE MATEMATYCZNE Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

9 MODELOWANIE MATEMATYCZNE Wstępem do studiów na tej specjalności jest zapoznanie się z podstawowymi działami matematyki i informatyki. Wiedza ta stanowi podstawę pozwalającą na opanowanie przedmiotów specjalistycznych takich, jak zasady badań operacyjnych, mode- lowanie procesów deterministycznych i stochastycznych, wyko- rzystanie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Studia te mają ponadto nauczyć studenta pracy i współdzia- łania w dużych zespołach interdyscyplinarnych przygotowujących prognozy ośrodkom decyzyjnym. Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

10 Absolwent tej specjalności zdobędzie umiejętność tworzenia i wykorzystywania modeli matematycznych procesów i zjawisk zachodzących w sferze technicznej, przyrodniczej i socjologicznej. Modele te są wykorzystywane w celu prognozowania dalszego przebiegu badanych procesów, co umożliwia planowanie postępowania przez ośrodki decyzyjne. Ponadto, zdobyte wykształcenie matematyczno-informatyczne i związane z nim umiejętności samodzielnego poszukiwania, zbierania i analizowania informacji, dają możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zmienne zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. MODELOWANIE MATEMATYCZNE Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

11 Z a p r a s z a m y do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku MATEMATYKA Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

12 Studia podyplomowe w zakresie matematyki przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych. Słuchaczami studium podyplomowego mogą być również osoby mające dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych (inżynierskich lub licencjackich w zakresie nauk ścisłych). Studia te prowadzone będą w systemie niestacjonarnym przez dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.. STUDIA PODYPLOMOWE Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

13 Program studiów podyplomowych I semestr Analiza matematyczna Algebra Geometria II semestr Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej Komputerowe wspomaganie w matematyce Dydaktyka matematyki i metodyka nauczania matematyki Plan studiów przewiduje łącznie 300 godzin (po 150 godzin w każdym semestrze).. Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

14 Studia rozpoczynają się w październiku 2009 r. i zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 25 kandydatów. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej, uzyskanie uprawnień do nauczania matematyki (w przypadku posiadania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole), w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimna- zjalnych ogólnokształcących i zawodowych, przy czym absolwenci wyższych studiów zawodowych (posiadający odpowiednie przy- gotowanie pedagogiczne) mają prawo nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych*. Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

15 */ podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 1991 r. nr 98, poz. 433, Dziennik Ustaw z 1993 r. nr 103, poz. 472, Dziennik Ustaw z 1999 r. nr 14, poz. 127. Odpłatność za jeden semestr studiów – 1600 zł. Kandydaci na studia podyplomowe proszeni są o złożenie następujących dokumentów: - karty zgłoszenia, - odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, - dwóch fotografii. Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz

16 K o n t a k t: Studia Podyplomowe w Zakresie Matematyki Politechnika Krakowska, Instytut Matematyki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków numery telefonów: (012) 628-29-78 lub (012) 634-22-03 e-mail: lbyszews@usk.pk.edu.pllbyszews@usk.pk.edu.pl Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz


Pobierz ppt "Z a p r a s z a m y do podjęcia studiów na kierunku MATEMATYKA Aby przejść dalej naciśnij dowolny klawisz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google