Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuletyn Informacji Publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuletyn Informacji Publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Biuletyn Informacji Publicznej
Sposoby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej mgr inż. Robert KOZŁOWSKI Zastępca Dyrektora BAG MSWiA ds. Łączności i Informatyki . Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej :

2 Biuletyn Informacji Publicznej
-Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Zobowiązania realizacyjne: od 1 stycznia 2002 uruchomienie portalu Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia ustawy Po upływie 24 miesięcy od daty wejścia ustawy Po upływie 36 miesięcy od daty wejścia ustawy

3 Biuletyn Informacji Publicznej
-Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Zobowiązania realizacyjne: Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia ustawy obowiązuje konieczność udostępnienia informacji: Podmiotach, w tym o ich statusie prawnym, majątku którym dysponują, Organizacji, Przedmiocie działalności i kompetencjach, Osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach,

4 Biuletyn Informacji Publicznej
-Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Zobowiązania realizacyjne: Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia ustawy obowiązuje konieczność udostępnienia informacji: Strukturze własnościowej podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, Reprezentującej państwowe osoby prawne lub osoby samorządu terytorialnego i innych jedn. Organizacyjnych wykonujących zadania publiczne lub dysponującym majątkiem publicznym Zasadach funkcjonowania podmiotów : w tym tryb i czas wykonywania zadań publicznych Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach i sposobach ich udostępniania

5 Biuletyn Informacji Publicznej
Ustawo z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych -Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym Zobowiązania realizacyjne dla organów władzy publicznej w terminie do 4 lat od daty wejścia w życie ustawy Art..58

6 Biuletyn Informacji Publicznej Akty prawne i dokumenty programowe mające wpływ na zawartość publikowanej informacji publicznej Uchwała Sejmu RP w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Projektowana ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa o ochronie informacji niejawnych

7 Biuletyn Informacji Publicznej
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będącej informacjami publicznymi : Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o środowisku i jego ochronie Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym i województwa z późniejszymi zmianami Ustawy określające postępowanie przed organami orzeczniczymi / w szczególności sądami / Przepisy o zamówieniach publicznych /nowelizacja z elementami przepisów UE /

8 Biuletyn Informacji Publicznej
Przykład obowiązującej regulacji do ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. O zmianie ustawy o samorządzie gminnym , powiatowym, wojewódzkim , pracownikach samorządowych i ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby piastujące funkcje publiczne: „ Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej / BIP podmiotu / .

9 Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: SPÓJNA ODPORNA NA INGERENCJE UWIERZYTELNIONA Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Biuletyn Informacji Publicznej –

10 Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: SPÓJNA Spójność z dokumentami urzędu realizowana z wykorzystaniem mechanizmów bazodanowych w stosowanych wewnętrznych systemach IT Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia Biuletyn Informacji Publicznej –

11 Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: ODPORNA na INGERENCJE Systemy ochrony informacji elektronicznej Polityka bezpieczeństwa archiwizacji dokumentów publikowanych w BIP Prowadzenie monitorowania zmian informacji BIP i gromadzenie raportów zmian z identyfikacją tożsamości osoby, która wprowadzała informację i osoby która informację wytworzyła. Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Biuletyn Informacji Publicznej –

12 Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: UWIERZYTELNIONA Oznaczenie informacji etykietą zawierającą dokładne określenie podmiotu udostępniającego informację - / początkowe rozwiązanie / Zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Podpisywanie dokumentu publikowanego kluczem elektronicznym przydzielonym przez klasyfikowany ośrodek certyfikacyjny Biuletyn Informacji Publicznej –

13 Biuletyn Informacji Publicznej
Minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy stronę główną BIP zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art..4 ust.1 i 2 wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami Podmioty o których mowa w art..4 ust.1 i 2 tworzą własne strony BIP, w których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w zadanej formie elektronicznej

14 Biuletyn Informacji Publicznej
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron BIP: / Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 17 maja 2002 r. / Standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności: Strukturę strony głównej Standardy struktury stron podmiotów Zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust.3 Standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP

15 BIP Zorganizowane Punkty Dostępu do BIP Infomaty - Urzędomaty
Komputery w miejscu pracy W firmach i urzędach DOSTĘP DO ZASOBÓW BIP Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Użytkownicy mobilni: -Palmtopy Notebooki WAP komórki iPacki Kawiarenki Internetowe Komputery uczelniane Komputery prywatne obywateli Biuletyn Informacji Publicznej –

16 Biuletyn Informacji Publicznej
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny Podmiot udostępniający informacje publiczną jest zobowiązany zapewnić: - kopiowanie informacji publicznej albo jej wydruk Lub - przesłanie informacji publicznej albo przeniesienie jej na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Biuletyn Informacji Publicznej –

17 Biuletyn Informacji Publicznej
SPOSOBY REALIZACJI: REALIZACJA WŁASNEGO PUNKTU BIP - WŁASNE MOCE SKŁADOWANIE BIP U DOSTAWCY IP - HOSTINGOWANIE POWIERZENIE ZADANIA BIP -OUTSOURCING Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Biuletyn Informacji Publicznej –

18 STANDARDY TWORZĄ LUDZIE
Biuletyn Informacji Publicznej STANDARDY TWORZĄ LUDZIE I LUDZIE JE WDRAŻAJĄ PRZYTOCZMY PRAKTYCZNE SPOSOBY REALIZACJI ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA PODMIOTOWYCH STRON BIP Powołać się na obowiązujące przy tworzeniu poszczególne akty regulujące zawartość strony portalowej : Biuletyn Informacji Publicznej –

19 Biuletyn Informacji Publicznej dalszy rozwój..................
Zapewnienie zgodności rozwiązań z założeniami opracowanymi w ramach strategii programowej : @Europe 2002 An Information Society For All Action Plan / zawiera plany działań min. w / @Polska plan działania / zawiera plany działań min. na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Pan-European government @-service / Zapewnienie spójności z opracowanym dokumentami procedur administracyjnych portali UE / Biuletyn Informacji Publicznej –

20 MSWiA OPTYMALIZACJA I STANDARYZACJA
Biuletyn Informacji Publicznej –

21 Biuletyn Informacji Publicznej
Dziękuję Państwu Oczekuję na pytania


Pobierz ppt "Biuletyn Informacji Publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google