Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi 2012 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi 2012 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi 2012 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

2 Kontrakty socjalne – 740 IPU – 100 Osoby Niepełnosprawne – 110 PAL - 150 Liczba beneficjentów - 1100

3 Cele projektu Cel główny: rozwój aktywnej integracji wśród 1100 osób, klientów MOPS w Łodzi i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012

4 Cele szczegółowe Wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego, Zwiększenie potencjału kadrowego MOPS Poprawa sytuacji materialno-bytowej uczestników projektu Wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia

5 Kwalifikowalność b.o. Do udziału w projekcie kwalifikują się klienci pomocy społecznej, którzy są: 1. W wieku aktywności zawodowej (15 – 64), 2. Bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, 3. Zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 4. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej* * przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne z OPS (np. praca socjalna), a także osoby korzystające ze świadczeń (usług) PCPR, w tym realizowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony - decyzję w zakresie wyboru osób do projektu podejmuje beneficjent (może to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu).

6 Kwalifikowalność b.o. Podstawą do zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie w ramach Kontraktu Socjalnego i Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jest wywiad środowiskowy / aktualizacja wywiadu środowiskowego przeprowadzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem dokumentów rekrutacyjnych.

7 Kontrakt socjalny Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Program aktywności lokalnej Działania z zakresu form aktywnej integracji

8 Spis dokumentów: Kwestionariusz danych osobowych PEFS Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Deklaracja przystąpienia do projektu Kontrakt socjalny Ocena efektywności stosowania kontraktu socjalnego Kserokopia wywiadu środowiskowego / kserokopia aktualizacji wywiadu - przeprowadzonego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed podpisaniem dokumentów rekrutacyjnych Teczka b.o. - KS

9 Kserokopia wywiadu / kserokopia aktualizacji wywiadu – stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektu Kwalifikowalność BO Oświadczenie o gotowości do podjęcia zatrudnienia – jeśli dotyczy Oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli dotyczy Oświadczenie o nieaktywności zawodowej – jeśli dotyczy Kserokopie decyzji administracyjnych (przyznających zasiłki celowe / celowe specjalne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) Kserokopia skierowania do kontraktu socjalnego wystawiona przez PUP – jeśli dotyczy Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów

10 spis dokumentów: Kwestionariusz danych osobowych PEFS Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Deklaracja przystąpienia do projektu Kwalifikowalność BO Kserokopia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia Karta modyfikacji IPU Ocena efektywności stosowania Indywidualnego Programu Usamodzielnienia Teczka b.o. - IPU

11 Oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli dotyczy Oświadczenie o nieaktywności zawodowej – jeśli dotyczy Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów

12 Teczka b.o. – Osoby Niepełnosprawne spis dokumentów: Kwestionariusz danych osobowych PEFS Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Deklaracja przystąpienia do projektu Kwalifikowalność BO Oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli dotyczy Oświadczenie o nieaktywności zawodowej – jeśli dotyczy

13 Zobowiązanie do uczestnictwa w zajęciach Kserokopia wywiadu środowiskowego / kserokopia aktualizacji wywiadu - przeprowadzonego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed podpisaniem dokumentów rekrutacyjnych Kserokopia wywiadu / kserokopia aktualizacji wywiadu – stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektu Kserokopie decyzji administracyjnych Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów.

14 Teczka b.o. - PAL spis dokumentów: Kwestionariusz danych osobowych PEFS Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Deklaracja przystąpienia do projektu Kwalifikowalność BO Oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli dotyczy Oświadczenie o nieaktywności zawodowej – jeśli dotyczy Zobowiązanie do uczestniczenia w zajęciach Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów

15 warsztaty kompetencji społecznych (40h) - warsztaty obejmą naukę komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych. Poruszana będzie także problematyka równości płci i obalanie stereotypowego postrzegania roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości b.o. oraz wzrostu kompetencji społecznych (II- XII), trening pracy (40h) - trening pracy obejmie naukę poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą. Poruszane będą też kwestie równości płci na rynku pracy i obalanie stereotypów dotyczących zawodów. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X), indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (5 h) - badanie kompetencji zawodowych, wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, stworzenie Indywidualnego Programu Działania. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X), Działania obligatoryjne dla KS i IPU

16 szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi możliwościami uczestników. Dzięki szkoleniom b.o. podniosą lub nabędą umiejętności zawodowe (V- XII) (istnieje możliwość nie skierowania IPU na szkolenie zawodowe), vouchery na usługi fryzjerskie dla b.o uczestniczących w projekcie. Zastosowanie instrumentu przyczyni się do podniesienia własnej wartości oraz kompetencji społecznych b.o. (IX-XI),

17 sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo–wychowawcze lub rodziny zastępcze (dla 13 IPU) oraz sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnym lub policealnym (dla co najmniej 2 b.o.), uczestnictwo w grupach wsparcia (dla 60 b.o.) tematyka w zależności od zdiagnozowanych potrzeb b.o. (np. grupa wsparcia dla osób bezrobotnych, dla osób samotnie wychowujących dzieci, dla osób z problemami wychowawczymi, dla rodziców dzieci niepełnosprawnych), 2 spotkania w miesiącu po 2 h. Na zajęciach grupa będzie wspólnie rozwiązywać problemy b.o., uczyć się je diagnozować i z nimi radzić, co przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych b.o. (VI-X), Działania fakultatywne dla KS i IPU

18 poradnictwo indywidualne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 20 b.o.) - zajęcia (40h) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (uzyskanie wiedzy na temat własnej choroby, nauka rozpoznawania u siebie oraz radzenia sobie z chęcią napicia się, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami (stres, złość, smutek, lęk, żal), nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez konieczności sięgania po alkohol) (V-XI), poradnictwo grupowe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 45 b.o.) - tematyka – objawy uzależnienia, fazy choroby, skutki uzależnień, metody leczenia, współuzależnienie. Zajęcia (3 grupy po 15 osób, 12h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI),

19 poradnictwo grupowe w zakresie edukacji seksualnej, profilaktyki wczesnego macierzyństwa (dla 45 b.o.) - tematyka – anatomia i fizjologia człowieka w aspekcie różnic płciowych, płodność i możliwości jej regulowania (antykoncepcja), choroby przenoszone drogą płciową, kwestie równości płci, szczególnie w aspekcie podejmowanych ról społecznych, przysługujących praw, funkcjonujących stereotypów społecznych i uprzedzeń oraz orientacji seksualnej jako jednej z cech indywidualnych, warunkujących funkcjonowanie społeczne, a także płci i orientacji seksualnej jako czynniku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zajęcia (3 grupy po 15 osób, 6h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI). organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego, pedagogicznego, psychologicznego (dla 80 b.o.) (VI-X).

20 warsztaty kompetencji społecznych - warsztaty obejmą naukę komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych. Poruszana będzie także problematyka równości płci i obalanie stereotypowego postrzegania roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości b.o. oraz wzrostu kompetencji (II-XII), trening pracy (40h) - trening pracy obejmie naukę poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą. Poruszane będą też kwestie równości płci na rynku pracy i obalanie stereotypów dotyczących zawodów. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X), indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (5 h) - badanie kompetencji zawodowych, wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, stworzenie Indywidualnego Programu Działania. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X), Działania obligatoryjne dla osób niepełnosprawnych

21 sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych (dla 110 b.o.) - zastosowanie instrumentu przyczyni się do poprawienia sytuacji zdrowotnej b.o. i zwiększy szansę na powrót na rynek pracy. (VII-VIII), kurs komputerowy (60 h) - zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. Program zajęć obejmie; podstawy obsługi komputera (system operacyjny komputera, operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu, arkusz kalkulacyjny, Word, Excell, obsługa i internetu i poczty elektronicznej). (V-VII),

22 skierowanie na zajęcia z trenerem pracy – w ramach projektu zatrudniony zostanie 1 trener pracy, którego zadaniem będzie pomoc w znalezieniu pracodawcy i wyborze stanowiska pracy, pomoc w adaptacji na stanowisko pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, a także pomoc nakierowana na samozatrudnienie, zakładanie własnej działalności gospodarczej, zakładanie spółdzielni socjalnej. Zadaniem trenera pracy będzie prowadzenie dla b.o. szkoleń pod hasłem ABC przedsiębiorczości (10 grup po 11 osób, zajęcia w wymiarze 30 h na każdą grupę), oraz zorganizowanie wizyty studyjnej w prężnie działających spółdzielniach socjalnych w Polsce (2 wycieczki po 40 osób) (V-X), vouchery na usługi fryzjerskie oraz na basen - zastosowanie instrumentu przyczyni się do podniesienia własnej wartości oraz kompetencji społecznych b.o. (IX-XI),

23 Działania fakultatywne dla osób niepełnosprawnych sfinansowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych (dla 60 b.o.) - każdy b.o. objęty zostanie wsparciem w postaci 10 godzin kompleksowej usługi rehabilitacyjnej poprzedzonej indywidualną konsultacją z lekarzem, podczas której ustalony zostanie plan zabiegów usprawniających dostosowany do potrzeb konkretnego b.o. Zastosowanie instrumentu przyczyni się do poprawienia sytuacji zdrowotnej b.o. i zwiększy szansę na powrót na rynek pracy. Na zespół ćwiczeń skierowane zostaną osoby, u których zdiagnozowane zostaną wyjątkowo duże niedobory i zaniedbania w sferze zdrowotnej, i u których pobyt na turnusie rehabilitacyjnym nie wystarczy na usprawnienie ruchowe w stopniu wystarczającym do powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego. (IX-XII), organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego (dla 20 b.o.) (VI-X),

24 Działania obligatoryjne dla osób w PAL warsztaty kompetencji społecznych (40h) - warsztaty obejmą naukę komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych. Poruszana będzie także problematyka równości płci i obalanie stereotypowego postrzegania roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości b.o. oraz wzrostu kompetencji społecznych (II- XII), trening pracy (40h) - trening pracy obejmie naukę poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą. Poruszane będą też kwestie równości płci na rynku pracy i obalanie stereotypów dotyczących zawodów. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X ),

25 Działania fakultatywne dla osób w PAL uczestnictwo w grupach wsparcia (dla 40 b.o.) - tematyka w zależności od zdiagnozowanych potrzeb b.o. (np. grupa wsparcia dla osób bezrobotnych, dla osób samotnie wychowujących dzieci, dla osób z problemami wychowawczymi, dla rodziców dzieci niepełnosprawnych), 2 spotkania w miesiącu po 2 h. Na zajęciach grupa będzie wspólnie rozwiązywać problemy b.o., uczyć się je diagnozować i z nimi radzić, co przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych b.o. (VI-X), vouchery na usługi fryzjerskie - zastosowanie instrumentu przyczyni się do podniesienia własnej wartości oraz kompetencji społecznych b.o. (IX-XI), poradnictwo indywidualne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 30 b.o. w tym otoczenia b.o) - zajęcia (60h) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o.. (uzyskanie wiedzy na temat własnej choroby, nauka rozpoznawania u siebie oraz radzenia sobie z chęcią napicia się, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami (stres, złość, smutek, lęk, żal), nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez konieczności sięgania po alkohol) (V-XI),

26 poradnictwo grupowe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 105 osób, w tym otoczenia b.o.) - tematyka – objawy uzależnienia, fazy choroby, skutki uzależnień, metody leczenia, współuzależnienie. Zajęcia (7 grup po 15 osób, 12h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI), poradnictwo grupowe w zakresie edukacji seksualnej, profilaktyki wczesnego macierzyństwa (dla 105 osób, w tym otoczenia b.o.) - tematyka – anatomia i fizjologia człowieka w aspekcie różnic płciowych, płodność i możliwości jej regulowania (antykoncepcja), choroby przenoszone drogą płciową, kwestie równości płci, szczególnie w aspekcie podejmowanych ról społecznych, przysługujących praw, funkcjonujących stereotypów społecznych i uprzedzeń oraz orientacji seksualnej jako jednej z cech indywidualnych, warunkujących funkcjonowanie społeczne, a także płci i orientacji seksualnej jako czynniku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zajęcia (7 grup po 15 osób, 6h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI),

27 organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, pedagogicznego dla 50 b.o. (VI-X), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną – udzielanie korepetycji z matematyki, polskiego, anglistyki, fizyki, chemii dla 120 dzieci, uczestników projektu (V-VI, IX-XI).

28 Działania o charakterze środowiskowym Wspieranie inicjatyw oddolnych Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 400 dzieci Impreza Mikołajkowa Zakup biletów do kina Organizacja imprez z cyklu Europejski Dzień Sąsiada Organizacja wyjazdu integracyjnego dla 300 dzieci uczestników projektu (3 tygodnie, sierpień)


Pobierz ppt "Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi 2012 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google