Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Definicje przedsiębiorstwa
Przyczyny braku jednolitej definicji:  Odmienne podejście ze strony różnych dyscyplin naukowych Inne usytuowanie w gospodarce narodowej oraz inny zakres samodzielności decyzyjnej w zależności od ustroju gospodarczego Bardzo duże zróżnicowanie przedsiębiorstw Zanikanie jednych form przedsiębiorstw, powstawanie innych

2 Definicja przedsiębiorstwa
KODEKS CYWILNY ART. 55 definiuje przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa

3 Definicja przedsiębiorstwa
A  W SZCZEGÓLNOŚCI: Firmę (nazwę), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo Księgi handlowe Nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały Patenty, wzory użytkowe i zdobnicze Zobowiązania i obciążenia, zw. z prowadzeniem przeds. Prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo

4 Atrybuty - cechy przedsiębiorstwa
WYODRĘBNIENIE EKONOMICZNE – ALIENACJA WYODRĘBNIENIE PRAWNE WYODRĘBNIENIE TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

5 Wyodrębnienie ekonomiczne
alienacja, samofinansowanie, samodzielność oznacza że: przedsiębiorstwo ma odrębność majątkową, reprodukuje zużywane zasoby poprzez sprzedaż wyrobów lub usług i osiąganie odpowiedniej rentowności, dochody pracowników zależą od wyników produkcyjnych i ekonomicznych firmy – wspólny interes,

6 Wyodrębnienie ekonomiczne
działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem nie uzyskania oczekiwanych dochodów lub poniesienia nieoczekiwanych strat rozwój firmy poprzez powiększanie majątku trwałego zależy od możliwości wygospodarowania środków na inwestycje samodzielność - samodecydowanie przedsiębiorstwa przejawia się autonomią wewnętrzną i zewnętrzną, która zwykle jest ograniczona w przedsiębiorstwach państwowych lub działających w ramach koncernu

7 Wyodrębnienie prawne Oznacza zdolność firmy do podejmowania działań prawnych, takich jak zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych, i np. Występowanie jako odrębny podmiot w obrocie towarowym Osobowość prawną uzyskuje się przez wpis do krajowego rejestru sądowego

8 Rola rejestrów - KRS ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO JAWNEJ,
WIARYGODNEJ INFORMACJI O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH, CO WINNO SŁUŻYĆ ZWIĘKSZENIU BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO

9 Wyodrębnienie techniczno - organizacyjne
Oznacza, że dana firma posiada sobie tylko właściwą strukturę organizacyjną, pozwalającą jej w zorganizowany sposób wykonywać określone zadania Wyodrębnienie techniczne i organizacyjne tworzy podstawy formułowania wyodrębnienia ekonomicznego

10 Zasady działalności firm
ZASADA GOSPODARNOŚCI ZASADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZASADA RENTOWNOŚCI ZASADA RACHUNKU EKONOMICZNEGO

11 Zasada gospodarności Ogólna zasada racjonalnego postępowania mówiąca o tym, że maksymalny stopień realizacji celu osiąga się poprzez uzyskanie większego efektu przy danym nakładzie środków lub uzyskanie oczekiwanego efektu przy użyciu minimalnego nakładu środków

12 Zasada gospodarności Może przyjmować 2 postaci
1)    zasada największej wydajności 2)    zasada oszczędności środków Sposób użycia środków zgodny z zasadą racjonalnego gospodarowania nazywa się optymalnym użyciem środków w przeciwieństwie do ich marnotrawstwa które jest przejawem nieracjonalności działania

13 Zasada przedsiębiorczości
Sensu largo: gotowość do podejmowania oraz twórczego rozwiązywania problemów Sensu stricte: zespół cech warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą

14 Zasada przedsiębiorczości
ekspansywność, rozwój, poprawa sytuacji wyszukiwanie i wykorzystywanie pojawiających się okazji aby sprostać zwiększającej się konkurencji zrywanie z tradycyjnymi sposobami produkowania i dystrybucji dóbr i usług to coś więcej niż przestrzeganie zasady ekonomiczności, imperatyw maksymalnie twórczego podejścia do zasobów kadrowych i materialnych firmy w celu wykorzystania pojawiających się nowych możliwości i elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków

15 Zasada rentowności Samowystarczalność oznacza osiąganie zysku ze sprzedaży dóbr i/lub usług w pewnym okresie  Pozwala na pokrywanie z nadwyżką kosztów zbywanej produkcji dochodami z jej sprzedaży Przestrzeganie tej zasady wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej oraz kalkulacji kosztów za usługi i/lub wyroby

16 Stosowanie zasady rentowności pozwala dokonać kwantyfikacji celu
Zasada rentowności Stosowanie zasady rentowności pozwala dokonać kwantyfikacji celu A to umożliwia określenie stopnia realizacji zasady gospodarności w przedsiębiorstwie

17 Zasada rachunku ekonomicznego
Rachunek ekonomiczny jest narzędziem realizacji zasady gospodarności, pozwala lepiej wykorzystywać zasadę rentowności oraz ma silny związek z zasadą przedsiębiorczości Oznacza on sposób mierzenia nakładów i efektów działalności gospodarczej sprzyjający podejmowaniu optymalnych decyzji dla maksymalizacji efektów użytkowych

18 Zasada rachunku ekonomicznego
Zmusza do myślenia kategoriami alternatywy oraz stosowania narzędzi matematycznych i wymiernych elementów rachunku Tam gdzie nie ma konieczności lub możliwości wyboru nie WYSTĘPUJE problem optymalizacji a więc nie ma także rachunku ekonomicznego

19 Klasyfikacje przedsiębiorstw
Kryteria podziału: Wielkość Rodzaj działalności Sposób zintegrowania zakładów Forma własności Forma organizacyjno – prawna

20 Klasyfikacje przedsiębiorstw
Ze względu na sposób zintegrowania zakładów wyróżnia się przedsiębiorstwa wielozakładowe: zintegrowane poziomo - podstawowe zakłady zajmują się tym samym rodzajem działalności  zintegrowane pionowo - podstawowe zakłady zajmują się realizacją jednej z faz cyklu produkcyjnego od surowca do wyrobu gotowego  konglomeraty - podstawowe zakłady zajmują się działalnością nie mającą ze sobą żadnego związku technologicznego

21 Klasyfikacje przedsiębiorstw
Ze względu na formę własności można wyróżnić przedsiębiorstwa: prywatne (jednoosobowe, spółki, gospodarstwa rolne) samorządu terytorialnego (gminne, municypalne, komunalne) państwowe (pp, JSSP) spółdzielcze organizacji społecznych zagraniczne mieszane

22 Klasyfikacje przedsiębiorstw
ze względu na formę prawną lub organizacyjno-prawną można wyróżnić: przedsiębiorstwo jednoosobowe spółki (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., akcyjna) spółdzielnia Joint-Venture JSSP pp

23 Kryteria wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa
koszty założenia zakres kontroli wielkość podejmowanego ryzyka elastyczność dokonywania zmian potrzeby kapitałowe opodatkowanie

24 Spółki osobowe a kapitałowe
Podobieństwa i różnice liczba wspólników kapitał zakładowy minimalny wkład wspólnika obowiązek zawarcia umowy w określonej formie obowiązek rejestracji przedsiębiorstwa osobowość prawna

25 Spółki osobowe a kapitałowe
cd. porównania odpowiedzialność za zobowiązania reprezentowanie prowadzenie księgowości dopuszczalne formy opodatkowania kontrola nad działalnością firmy procedury zakładania i likwidacji 


Pobierz ppt "Definicje przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google